Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 96
 3. Název služby (životní situace):

  Osvědčení v mezinárodní dopravě

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  • Při provozování mezinárodní dopravy pro cizí potřebu velkými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem, pouze na základě osvědčení řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen "osvědčení řidiče").
  • Osvědčení řidiče se vydává s platností na dobu 5 let a náleží podnikateli v silniční nákladní dopravě, který je propůjčuje řidiči, jehož jméno je v osvědčení uvedeno, v případech kdy tento řidič řídí vozidlo na základě licence Společenství vydané danému podnikateli v silniční nákladní dopravě.
  • Osvědčení řidiče musí být předloženo na žádost oprávněného kontrolora. Opis osvědčení řidiče, který vydaly příslušné orgány členského státu, v němž je podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, musí být uchováván u podnikatele v silniční nákladní dopravě. Osvědčení řidiče je platné, pouze pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. Podnikatel v silniční dopravě je povinen oznámit bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu změny všech skutečností dokládajících splnění podmínek pro vydání osvědčení řidiče.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Podnikatel v silniční dopravě, který:
  • je oprávněn provozovat silniční dopravu velkými vozidly, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí:
  • má sídlo v Moravskoslezském kraji,
  • je držitelem eurolicence,
  • hodlá využívat při mezinárodní nákladní dopravě řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Podnikatel v silniční dopravě musí:
  • být oprávněn k provozování silniční dopravy velkými vozidly, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • mít sídlo v Moravskoslezském kraji,
  • být držitelem eurolicence,
  • zaměstnávat řidiče, který není státním příslušníkem členského státu ani dlouhodobě pobývajícím rezidentem ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, nebo v souladu s právními předpisy používá řidiče, který není státním příslušníkem členského státu ani dlouhodobě pobývajícím rezidentem ve smyslu uvedené směrnice, a který je podnikateli v silniční nákladní dopravě k dispozici v souladu s podmínkami zaměstnání a podmínkami odborného výcviku stanovenými v tomto členském státě právními a správními předpisy a případně, kolektivními smlouvami v souladu s pravidly platnými v daném členském státě.
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudí podanou žádost a její přílohy po stránce splnění stanovených podmínek a ověřením údajů v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě a v případě splnění podmínek vyhotoví osvědčení řidiče a jeho opis. V případě, že bude zjištěno, že žádost o vydání osvědčení řidiče a jeho opis obsahuje vady bránicí projednání žádosti, bude podnikatel v silniční dopravě vyzván k jejich odstranění.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti o vydání osvědčení řidiče a jeho opisu, kterou lze podat:
  • osobně
  • písemně poštou
  • elektronickým podáním opatřeným zaručeným elektronickým podpisem žadatele
  • datovou schránkou žadatele
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • Kopie průkazu totožnosti řidiče (pas)
  • Kopie povolení k pobytu řidiče
  • Kopie povolení pracovní činnosti řidiče
  • Kopie řidičského průkazu řidiče
  • Kopie dokladu o sociálním pojištění řidiče
  • Kopie dokladu o pracovně‑právním vztahu (pracovní smlouva) mezi dopravcem a řidičem
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Žádost o vydání osvědčení řidiče a jeho opisu, která je dostupná ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • Vydání osvědčení řidiče je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 34 bod 8 sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 500 Kč.
  • Vydání opisu osvědčení řidiče je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 34 bod 9 sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 500 Kč.
  Způsoby úhrady:
  • v hotovosti pracovníkům odboru dopravy a chytrého regionu pověřeným přebíráním plateb v hotovosti a to při předání dokladů žadateli
  • hotově na hlavní pokladně krajského úřadu
  • hotově složením v pokladně u České spořitelny, a. s., na příjmový účet Krajského úřadu.
  • složenkou - poštovní poukázkou typu A
  • převodem na příjmový účet krajského úřadu Moravskoslezského kraje: 19-1650676349/0800
  Úhrada poplatku za vydání osvědčení řidiče a jeho opisu musí být provedena nejpozději při osobním převzetí.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  • Pro vydání osvědčení a jeho opisu platí lhůty dle § 71 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje je povinen vydat osvědčení a jeho opis bez zbytečného odkladu. Pokud nelze vydat osvědčení a jeho opis bezodkladně bude vydán nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Úhrada poplatku za vydání osvědčení řidiče a jeho opisu nejpozději při převzetí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (§ 33b)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, které mění a upravuje vydávání licence Společenství, ve znění pozdějších předpisů (čl. 5)
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Podnikatel v silniční dopravě může proti usnesení o zastavení řízení o žádosti nebo rozhodnutí o nevydání osvědčení řidiče podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.
  • Nevrácením osvědčení řidiče a jeho opisu se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.
  • Nezajištěním přítomnosti osvědčení řidiče ve vozidle se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Gabriela Jursová, telefon 595 622 189, e‑mail: gabriela.jursova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-04
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup