Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 96
 3. Název služby (životní situace):

  Osvědčení v mezinárodní dopravě

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Při provozování mezinárodní dopravy pro cizí potřebu velkými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem, pouze na základě osvědčení řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (dále jen "osvědčení řidiče").
  Osvědčení řidiče se vydává s platností na dobu 5 let a náleží podnikateli v silniční nákladní dopravě, který je propůjčuje řidiči, jehož jméno je v osvědčení uvedeno, v případech kdy tento řidič řídí vozidlo na základě licence Společenství vydané danému podnikateli v silniční nákladní dopravě.
  Osvědčení řidiče musí být předloženo na žádost oprávněného kontrolora. Opis osvědčení řidiče, který vydaly příslušné orgány členského státu, v němž je podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, musí být uchováván u podnikatele v silniční nákladní dopravě. Osvědčení řidiče je platné, pouze pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. Podnikatel v silniční dopravě je povinen oznámit bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu změny všech skutečností dokládajících splnění podmínek pro vydání osvědčení řidiče.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Podnikatel v silniční dopravě, který:
  • Je oprávněn provozovat silniční dopravu velkými vozidly, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
  • Má sídlo v Moravskoslezském kraji.
  • Je držitelem eurolicence.
  • Hodlá využívat při mezinárodní nákladní dopravě řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Podnikatel v silniční dopravě musí:
  • Být oprávněn k provozování silniční dopravy velkými vozidly, jsou‑li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
  • Mít sídlo v Moravskoslezském kraji.
  • Být držitelem eurolicence.
  • Zaměstnávat řidiče, který není státním příslušníkem členského státu ani dlouhodobě pobývajícím rezidentem ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, nebo v souladu s právními předpisy používá řidiče, který není státním příslušníkem členského státu ani dlouhodobě pobývajícím rezidentem ve smyslu uvedené směrnice, a který je podnikateli v silniční nákladní dopravě k dispozici v souladu s podmínkami zaměstnání a podmínkami odborného výcviku stanovenými v tomto členském státě právními a správními předpisy a případně, kolektivními smlouvami v souladu s pravidly platnými v daném členském státě.
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudí podanou žádost a její přílohy po stránce splnění stanovených podmínek a ověřením údajů v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě a v případě splnění podmínek vyhotoví osvědčení řidiče a jeho opis. V případě, že bude zjištěno, že žádost o vydání osvědčení řidiče a jeho opis obsahuje vady bránicí projednání žádosti, bude podnikatel v silniční dopravě vyzván k jejich odstranění.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: O osvědčení zažádáte podáním osobní, písemné anebo elektronické žádosti i prostřednictvím datové schránky.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • Kopie průkazu totožnosti řidiče (pas).
  • Kopie povolení k pobytu řidiče.
  • Kopie povolení pracovní činnosti řidiče.
  • Kopie řidičského průkazu řidiče.
  • Kopie dokladu o sociálním pojištění řidiče.
  • Kopie dokladu o pracovně‑právním vztahu (pracovní smlouva) mezi dopravcem a řidičem.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádost o vydání osvědčení řidiče a jeho opisu, která je dostupná ke stažení na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • Vydání osvědčení řidiče je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 34 bod 8 sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 500 Kč.
  • Vydání opisu osvědčení řidiče je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 34 bod 9 sazebníku správních poplatků, poplatkem ve výši 500 Kč.
  Způsoby úhrady:
  • V hotovosti pracovníkům odboru dopravy a chytrého regionu pověřeným přebíráním plateb v hotovosti a to při předání dokladů žadateli.
  • Hotově na hlavní pokladně krajského úřadu.
  • Hotově složením v pokladně u České spořitelny, a. s., na příjmový účet Krajského úřadu.
  • Složenkou - poštovní poukázkou typu A.
  • Převodem na příjmový účet krajského úřadu Moravskoslezského kraje: 19-1650676349/0800.
  Úhrada poplatku za vydání osvědčení řidiče a jeho opisu musí být provedena nejpozději při osobním převzetí.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Pro vydání osvědčení a jeho opisu platí lhůty dle § 71 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje je povinen vydat osvědčení a jeho opis bez zbytečného odkladu. Pokud nelze vydat osvědčení a jeho opis bezodkladně bude vydán nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Úhrada poplatku za vydání osvědčení řidiče a jeho opisu nejpozději při převzetí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  • elektronická podatelna: posta@msk.cz
  • datová schránka Moravskoslezského kraje ID DS: 8x6bxsd
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (§ 33b).
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, které mění a upravuje vydávání licence Společenství, ve znění pozdějších předpisů (čl. 5).
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Podnikatel v silniční dopravě může proti usnesení o zastavení řízení o žádosti nebo rozhodnutí o nevydání osvědčení řidiče podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.
  Nevrácením osvědčení řidiče a jeho opisu se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.
  Nezajištěním přítomnosti osvědčení řidiče ve vozidle se podnikatel v silniční dopravě může dopustit přestupku dle § 35 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, za což mu může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení dopravy.
 26. Kontaktní osoba: Alice Netopilova, telefon 595 622 123, e‑mail: alice.netopilova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-04
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2017-10-04
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup