Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód: 100
 3. Název služby (životní situace):

  Povolování nadměrných přeprav a jízdy pracovních strojů

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. a) a g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (nadměrná přeprava).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Povolení může získat ten, kdo má na jeho vydání zájem anebo kvůli jehož činnosti má být vydáno.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Pravomocně ukončené správní řízení,.
  • Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Správa silnic MSK dotčeného okresu).
  • Může‑li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný souhlas příslušného orgánu Policie České republiky (dopravní inspektorát územního odboru).
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: O povolení zažádáte osobně anebo písemnou žádostí.
  Náležitosti podání - žádost o povolení zvláštního užívání obsahuje část VII., § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor dopravy a chytrého regionu, oddělení silničního hospodářství:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • Doklad totožnosti.
  • Žádost dle bodu 7 tohoto popisu poskytované služby.
  • Návrh na řešení možného vlivu zvláštního užívání silnice na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Potřebné formuláře jsou k dispozici k osobnímu převzetí na odboru dopravy a chytrého regionu. Tyto formuláře je možno zaslat také e‑mailem.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • Poplatky jsou ve výši 1 200 Kč, 2 500 Kč, 6 000 Kč (dle položky 35 A. písm. a‑c) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
  • Od poplatků jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství (podle písmen A a B položky č. 35 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
  • Úhrada poplatku je na pokladně krajského úřadu nebo na účet kraje.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  • Vlastník silnice (Správa silnic MSK, střediska dle okresů).
  • Policie ČR (dopravní inspektorát územního odboru).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít: posta@msk.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Odvolání proti rozhodnutí u Ministerstva dopravy prostřednictvím odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ústně do protokolu nebo písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Fyzická osoba: pokuta do 500 000 Kč (podle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
  Právnická nebo podnikající fyzická osoba: pokuta do 500 000 Kč (podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor dopravy a chytrého regionu.
 26. Kontaktní osoba: Ing. Veronika Mikesková, telefon 595 622 503, e‑mail: veronika.mikeskova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-10-24
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2018-01-15
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup