Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo: 12
 2. Kód: 5
 3. Název služby (životní situace):

  Uznání zahraničního vzdělání

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): This information is available in English.

  Absolvent zahraniční školy (dále jen "žadatel"), který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen "zahraniční vysvědčení"), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele na území České republiky o uznání tohoto zahraniční vzdělání v České republice. Krajský úřad po splnění všech náležitostí vydá:
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice v případech, kdy je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice
  • nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen "nostrifikace"), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): Žadatel s místem pobytu na území České republiky, nebo je‑li nezletilý, jeho zákonný zástupce.
  Žadatel (zákonný zástupce) si může k zastoupení v řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice se zahajuje podáním žádosti žadatele s místem pobytu ve správním obvodu Moravskoslezského kraje s přílohami (viz bod 10  tohoto popisu poskytované služby) krajskému úřadu. Přijetí žádosti je zpoplatněno správním poplatkem 1 000 Kč. Krajský úřad následně posuzuje úplnost žádosti a připojených příloh. V případě rovnocennosti, je‑li žádost úplná a její přílohy také, vydá krajský úřad žadateli osvědčení. V případě nostrifikace krajský úřad po posouzení úplnosti žádosti a připojených příloh dále porovnává obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice. V případě, že se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole podstatně odlišuje, žádost zamítne. Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nemůže splnit požadavky uvedené pod bodem 10 písm. b) a d) tohoto popisu služby nebo nemůže splnit požadavek spočívající v doložení příslušného ověření pravosti podpisů a otisků razítek (není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak) na originálu dokladu uvedeného pod bodem 10 písm. a) a také dokladu pod bodem 10 písm. c) tohoto popisu služby, nařídí krajský úřad žadateli nostrifikační zkoušku. Krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne rovněž v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně.
  Se státy Polská republika, Maďarsko, Slovenská republika, Spolková republika Německo a Slovinská republika je Česká republika vázána níže uvedenými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání:
  Držitelé dokladů, na něž se vztahují výše uvedené mezinárodní smlouvy, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné žádat o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání v České republice a předkládat osvědčení vydané krajským úřadem.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Na základě písemné žádosti žadatele o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního vysvědčení s přiloženými doklady. Přijetí žádosti je zpoplatněno správním poplatkem 1 000 Kč.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Přílohou žádosti o uznání rovnocennosti nebo nostrifikace zahraničního vysvědčení je:
  • U rovnocennosti:
   1. Originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie (doporučujeme, aby v případě doložení úředně ověřené kopie byla tato vyhotovena v České republice).
   2. Rámcový obsah vzdělávání.
  • U nostrifikace:
   1. Originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie (doporučujeme, aby v případě doložení úředně ověřené kopie byla tato vyhotovena v České republice).
   2. Doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole.
   3. Doklad, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy (pokud tato informace nevyplývá ze zahraničního vysvědčení).
   4. Úředně ověřený překlad dokladů a) až c) do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků. Nevyžaduje se u dokladu ve slovenském jazyce.
   5. Doklad o místě pobytu na území České republiky.
  Pokud není v mezinárodní smlouvě stanoveno jinak, musí být pravost podpisůotisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a dokladu o uznání školy státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádost o uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice je ke stažení v elektronické podobě:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  • Za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole se platí správní poplatek 1 000 Kč.
  • Správní poplatek lze zaplatit osobně u kontaktních osob uvedených v bodě 9 tohoto popisu poskytované služby nebo prostřednictvím platební karty. Pro platbu správního poplatku poštovní poukázkou nebo převodem z bankovního účtu Vám bude po přijetí žádosti sděleno číslo bankovního účtu a variabilní symbol.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení je vydáno do 30 dnů ode dne obdržení žádosti krajským úřadem. V případě nostrifikace se řízení řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 108 a § 108a).
  • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
 18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: V souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti rozhodnutí odvolat prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 15 dnů ode dne doručení.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Žádné.
 21. Nejčastější dotazy: Co je to nostrifikační zkouška?
  • Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura. Nostrifikační zkouška se koná zpravidla v českém jazyce (v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady.
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor školství, mládeže a sportu.
 26. Kontaktní osoba:
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2019-02-06
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2019-02-06
 29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup