Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. Název služby (životní situace):

  Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři

 4. Základní informace ke službě (životní situaci): Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, do níž se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jménem a příjmením uchazeče. Na tiskopisu zápisového lístku se uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem střední školy (pro který je vydáván); tímto je dána platnost zápisového lístku na příslušný rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky), podle § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Rok, pro který je zápisový lístek vydán, je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): O zápisový lístek může zažádat uchazeč, v případě nezletilosti jeho zákonný zástupce, popř. zplnomocněná osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
  • Toto se netýká uchazečů o přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem, zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a rovněž uchazečů o vzdělávání ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání a při přijímání do vyššího ročníku. Tito uchazeči zápisový lístek neobdrží ani neodevzdávají.
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
  • Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
  • Nepotvrdí‑li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (do oboru střední školy s talentovou zkouškou) nebo § 88 školského zákona (do oboru konzervatoře), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88 školského zákona.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: O zápisový lístek můžete zažádat osobně, písemně anebo elektronickým formulářem.
 8. Na které instituci životní situaci řešit: Zápisové lístky uchazečům o vzdělávání ve středních školách (mimo žáky základní školy) s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (kancelář číslo F 321). Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Občanský průkaz nebo cestovní pas, popřípadě plnou moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek:
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: U této služby nejsou žádné poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: Žádosti krajský úřad vyřizuje průběžně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 60g).
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem "NÁHRADNÍ".
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Žádné.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace: Pavla Nyklová, telefon 595 622 358, e‑mail: pavla.nyklova@msk.cz
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar: Odbor školství, mládeže a sportu.
 26. Kontaktní osoba:
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-09-01
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2019-01-31
 29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup