Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. Název služby (životní situace):

  Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky a absolutoria

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „školský zákon “) poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Žádost lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky. Každý, kdo konal:
  • absolutorium v konzervatoři může požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky,
  • zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, může do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, požádat krajský úřad o přezkoumání jejího průběhu a výsledku.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku a maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen. Každý, kdo konal absolutorium v konzervatoři. Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce případně zplnomocněná osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje přezkoumává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
  • dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a ústní formou před zkušební maturitní komisí a rovněž zkoušky profilové části maturitní zkoušky, které se konaly ve středních školách na území Moravskoslezského kraje,
  • závěrečnou zkoušku a absolutorium ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách na území Moravskoslezského kraje.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Na základě ustanovení § 51 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podle ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) školského zákona se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
  Vzor pro žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky a absolutoria není právními předpisy stanoven. Adresa pro podání žádosti: Krajský úřad ‑ Moravskoslezský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Žádné.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře žádosti o přezkum jsou ke stažení na webových stránkách Nová maturita v části Výsledky MZ.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Není požadována úhrada žádného poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  • Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 školského zákona poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti.
  • Opakování zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.
  • Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 561/2004 Sb.,  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 82, § 90 a § 102)
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Žádné.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Žádné.
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace: Nejsou.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Na webových stránkách Nová maturita.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor školství, mládeže a sportu.
 26. Kontaktní osoba:
  PaedDr. Stanislava Šmídová, telefon 595 622 474, e‑mail: stanislava.smidova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-09-01
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2019-01-28
 29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup