Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. Název služby (životní situace):

  Popis postupu podání žádosti ve věci rejstříku škol a školských zařízení

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
  Žádost ve věci rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstříku“) podává navrhovatel podle § 146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, u krajského úřadu (dále jen „KÚ“) příslušného podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat či vykonává činnost školy nebo školského zařízení, nejpozději do 30. září školního roku předcházejícího školnímu roku, v němž právnická osoba, která má vykonávat činnost školy či školského zařízení, hodlá zahájit zapsanou činnost, nebo v němž má požadovaná změna v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. d) až g) školského zákona nastat (tj. např. změny v seznamu oborů vzdělání nebo školských služeb; v nejvyšším povoleném počtu dětí, žáků, studentů ve škole nebo školském zařízení či v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání; v místě, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby).
  Podle § 146 odst. 2 školského zákona můževe výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti (tj. nikoliv do 30. září) nebo rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu nebo změny zápisu v rejstříku. Nezbytnou součástí podání žádosti v mimořádném termínu musí být zdůvodnění mimořádného termínu (důvodem podání žádosti v mimořádném termínu může být např. sloučení 2 škol, rekonstrukce školy nebo školského zařízení, výmaz školy nebo školského zařízení v průběhu školního roku).
  Naproti tomu žádost o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c), i), j) a m) školského zákona do rejstříku se podává příslušnému správnímu orgánu, který vede údaje v rejstříku (viz bod 8 tohoto popisu poskytované služby), a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo (jedná se např. o změnu názvu, sídla, právní formy školy nebo školského zařízení; změnu názvu, sídla, právní formy zřizovatele školy nebo školského zařízení; změnu ředitele nebo změnu statutárního orgánu školy nebo školského zařízení; změnu adresy elektronické pošty školy nebo školského zařízení).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Účastníkem řízení ve věcech rejstříku je navrhovatel; v případě školské právnické osoby a příspěvkové organizace také jejich zřizovatel.Navrhovatelem je právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení; v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. Pokud právnická osoba, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, ještě nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel nebo osoba, která je oprávněna za právnickou osobu jednat do jejího vzniku.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Zápis/změna/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku se provádí na základě písemné žádosti navrhovatele, kterou podává na KÚ a k žádosti přiloží doklady stanovené v § 147 školského zákona týkající se příslušné změny (viz bod 10 tohoto popisu poskytované služby).KÚ žádost posoudí, zda obsahuje veškeré předepsané doklady, je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a  Moravskoslezského kraje, a v případě, že se jedná o školu nebo školské zařízení, jejichž údaje v rejstříku KÚ vede, vydá v uvedené věci rozhodnutí do 90 dnů od doručení žádosti. V případě škol a školských zařízení, jejichž údaje v rejstříku vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), KÚ postoupí žádosti se svým vyjádřením MŠMT do 30. listopadu. V případě žádosti o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c), i), j) a m) školského zákona do rejstříku se uplatní odlišný postup, a to tak, že žádost se podává do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a to příslušnému správnímu orgánu, který údaje v rejstříku vede, tedy MŠMT nebo KÚ. V případě žádosti o změnu v údajích vedených podle § 144 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona, nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1 písm. i), j) a m) školského zákona provede KÚ nebo MŠMT tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky. Dále také platí, že navrhuje-li se zápis změny v údajích o právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v rejstříku z důvodu převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu, posuzuje orgán, který údaje v rejstříku vede, podmínky pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení u přejímající právnické osoby obdobně, jako by se jednalo o zápis nové školy nebo školského zařízení.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Na základě písemné žádosti navrhovatele ve věci rejstříku s přiloženými doklady. Žádost o zápis změny v rejstříku obsahuje pouze údaje a doklady, které se přímo týkají příslušné změny. Všechny dokumenty doloží navrhovatel v originále nebo úředně ověřené kopii, v případě zaslání podkladů žádosti prostřednictvím datové schránky je potřeba dokumenty z listinné podoby převést autorizovanou konverzí do elektronické formy.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  • KÚ – vede v rejstříku údaje o mateřských školách a školských zařízeních (např. zařízení školního stravování, školní družina, školní klub, středisko volného času) s výjimkou mateřských škol a školských zařízení zřízených MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. KÚ rozhodnutím stanovuje nejvyšší povolený počet žáků a studentů oborů vzdělání u středních škol a vyšších odborných škol, s výjimkou škol zřizovaných MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi.
  • MŠMT – vede v rejstříku údaje o mateřských školách a školských zařízeních zřízených MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o ostatních školách (základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a základní umělecké školy), dále školských zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; školských poradenských zařízeních; školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování. Také provádí zápis a výmaz oborů vzdělání u základních škol, středních škol a vyšších odborných škol. MŠMT dále vede v rejstříku údaje o mateřských školách a zařízeních školního stravování jim sloužících zřízených jinými ministerstvy a ostatními organizačními složkami státu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor školství, mládeže a sportu
  • Bc. Marta Holoušková, kancelář F 320, telefon: 595 622 365, e‑mail: marta.holouskova@msk.cz - mateřské školy, základní školy, dětské domovy, základní umělecké školy, SVČ (včetně školských zařízení jim sloužících);
  • Ing. Michaela Bystroňová, kancelář F 322, telefon: 595 622 236, e‑mail: michaela.bystronova@msk.cz - střední školy a vyšší odborné školy (včetně školských zařízení jim sloužících).
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  K žádosti o změnu nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů nebo stravovaných školy nebo školského zařízení navrhovatel doloží:

  • písemnou žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven;
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3);
  • kladné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stanovisko hygieny);
  • stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu (pokud byly provedeny stavební úpravy);
  • v případě příspěvkových organizací souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení rady obce);
  • v případě ZŠ a ZUŠ souhlasné stanovisko obce, na jejímž území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce).

  K žádosti o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků, studentů oboru vzdělání navrhovatel doloží:

  • písemnou žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování školy s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven;
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 4);
  • v případě příspěvkových organizací souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení rady obce);
  • v případě ZŠ a ZUŠ souhlasné stanovisko obce, na jejímž území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce).

  K žádosti o zápis nebo změnu zápisu u místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb školy nebo školského zařízení navrhovatel doloží:

  • písemnou žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3);
  • u zápisu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb kladné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stanovisko hygieny);
  • u zápisu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu (pokud byly provedeny stavební úpravy), lesní mateřská škola stanovisko stavebního úřadu nepředkládá;
  • u zápisu nového místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby (např. nájemní smlouva);
  • v případě příspěvkových organizací souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení rady obce);
  • v případě ZŠ a ZUŠ souhlasné stanovisko obce, na jejímž území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce).

  K žádosti týkající se změny zápisu ve funkci ředitele školy nebo školského zařízení navrhovatel doloží:

  • písemnou žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1);
  • doklad o jmenování ředitele do funkce školy nebo školského zařízení (jmenovací dekret nebo výpis z usnesení rady obce o jmenování);
  • doklady o odborné kvalifikaci;
  • doklady o praxi potřebné pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ředitele školy nebo školského zařízení;
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy;
  • čestné prohlášení o svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům).

  K žádosti o změnu názvu právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, navrhovatel doloží:

  • písemnou žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1);
  • v případě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby úplné znění zřizovací listiny nebo dodatek zřizovací listiny;
  • v případě příspěvkové organizace souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení samosprávných orgánů - zastupitelstva nebo rady obce);
  • v případě školské právnické osoby rozhodnutí o změně názvu nebo výpis z rejstříku školských právnických osob;
  • výpis z obchodního nebo spolkového rejstříku, pokud je v něm právnická osoba zapsána;
  • v případě čestného názvu školy - doklad o propůjčení čestného názvu škole MŠMT.

  K žádosti o zápis nové právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do rejstříku navrhovatel doloží:

  • písemná žádost, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její obsáhlé odůvodnění;
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven;
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3, případně 4);
  • v případě příspěvkové organizace souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení samosprávných orgánů - zastupitelstva nebo rady obce);
  • doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení (u příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby zřizovací listina, v případě s.r.o. společenská smlouva, v případě spolku např. stanovy);
  • *doklad osvědčující vznik právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení (např. výpis z obchodního nebo spolkového rejstříku);
  • *kladné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stanovisko hygieny);
  • *stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu, lesní mateřská škola stanovisko stavebního úřadu nepředkládá;
  • *doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby (např. nájemní smlouva nebo výpis z katastru);
  • *jméno a příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení (viz změny zápisu ve funkci ředitele školy nebo školského zařízení);
  • navrhovaný nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek;
  • čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a jejich statutární orgány;
  • datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení;
  • v případě základní školy nebo základní umělecké školy - stanovisko obce, na jejímž území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem;
  • v případě střední školy nebo vyšší odborné školy - stanovisko kraje, na jehož území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem;
  • schválená vzdělávací koncepce (školní vzdělávací program).

  Doklady označené * mohou být doloženy dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

  K žádosti o zápis školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává existující právnická osoba, do rejstříku navrhovatel doloží:

  • písemnou žádost právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, která obsahuje zřetelné a přesné označení druhu změny, účinnost a její odůvodnění;
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven;
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3, případně 4);
  • v případě příspěvkové organizace souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení rady obce);
  • *kladné závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stanovisko hygieny);
  • *stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu, lesní mateřská škola stanovisko stavebního úřadu nepředkládá;
  • *doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby (např. nájemní smlouva nebo výpis z katastru);
  • v případě základní školy nebo základní umělecké školy - stanovisko obce, na jejímž území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem;
  • v případě střední školy nebo vyšší odborné školy - stanovisko kraje, na jehož území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem;
  • schválená vzdělávací koncepce (školní vzdělávací program).

  Doklady označené * mohou být doloženy dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře k žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Žádné
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení: KÚ rozhodne o zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku nebo o zápisu změny v rejstříku do 90 dnů od doručení žádosti. V případě změn uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c)  i), j) a m) školského zákona rozhodne do 30 dnů od doručení žádosti. V případě žádosti o změnu v údajích vedených podle § 144 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona, nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1 písm. i), j) a m) školského zákona KÚ nebo MŠMT provede tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: V případě příspěvkové organizace a školské právnické osoby její zřizovatel.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Ustanovení § 141 až § 152 a § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Ustanovení § 1 až § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí KÚ ve věci rejstříku škol a školských zařízení může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u KÚ a rozhoduje o něm MŠMT. Proti rozhodnutí MŠMT může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u MŠMT a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Žádné.
 21. Nejčastější dotazy:
  Žádné.
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu
 26. Kontaktní osoba: PaedDr. Stanislava Šmídová, telefon: 595 622 474, e‑mail: stanislava.smidova@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2017-09-01
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2019-02-07
 29. Datum konce platnosti popisu: 0000-00-00
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup