Katalog služeb krajského úřadu
 1. Identifikační číslo:
 2. Kód:
 3. Název služby (životní situace):

  Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace

 4. Základní informace ke službě (životní situaci):
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
  Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povoleno. Jsou‑li důvodem uzavírky, stavební práce předkládá zhotovitel, pokud silniční správní úřad nerozhodne jinak.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  • Pravomocně ukončené správní řízení.
  • Předchozí souhlas vlastníka silnice (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava‑Mariánské Hory).
  • Může‑li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu souhlas příslušného orgánu Polici České republiky (dopravní inspektorát územního odboru).
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
  Podáním osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 obsahuje (část VII., § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.):
  1. přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce, apod.),
  2. jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právních osob jejich název, sídlo a IČO),
  3. odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh na řešení vzniklé situace,
  4. povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů),
  5. stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je zapotřebí podle zvláštních předpisů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor dopravy a chytrého regionu:
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • Doklad totožnosti
  • Žádost podle bodu 7 tohoto popisu služby
  • Souhlas vlastníka pozemní komunikace
  • Může‑li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, pak také návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s písemným vyjádřením příslušného orgánu Policie České republiky
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

  Žádné
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Dle položky 36 písm. a) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč podle doby zvláštního užívání. Úhrada se provede na základě výzvy k zaplacení správního poplatku bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na pokladně.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:
  Dle správního řádu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  • Vlastník silnice (Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Ostrava, Mojmírova 5, 709 00 Ostrava‑Mariánské Hory)
  • Policie ČR (dopravní inspektorát územního obvodu)
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy:
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání proti rozhodnutí u Ministerstva dopravy prostřednictvím odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ústně do protokolu nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  • fyzická osoba: pokuta do výše 500.000 Kč (podle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
  • právnická nebo podnikající fyzická osoba: pokuta do výše 500.000 Kč (podle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 21. Nejčastější dotazy:
 22. Další informace:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a chytrého regionu
 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Libor Částka, telefon 595 622 121, e‑mail: libor.castka@msk.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 2012‑06‑27
 28. Popis byl naposledy aktualizován: 2018‑01‑15
 29. Datum konce platnosti popisu:
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:
frame-scrollup