Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 2. 12. 2016 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu - zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v roce 2016
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru MSK a obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na vydání Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Neexistence neslučitelnosti funkcí členky zastupitelstva kraje Ing. Zuzany Ožanové
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh personálních změn v orgánech krajských obchodních společností a dalších právnických osob s účastí kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 2017
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh na poskytnutí účelové dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2017 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Návrh na financování provozu leteckého spojení Ostrava – Dubaj a následné uzavření smlouvy s obchodní společností Travel Service, a.s. o financování tohoto leteckého spojení
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, návrh rozpočtu Zajišťovacího fondu
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh koupit Cargo halu umístěnou na letišti v Mošnově
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Návrh na nabytí pozemku v k. ú. a obec Český Těšín v souvislosti s přípravou výstavby Integrovaného výjezdového centra Český Těšín
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Průmyslová zóna Nošovice – návrh přímého prodeje nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Logistics Park Nošovice a.s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 22. 11. 2016
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje - návrh na úpravu hospodaření s areálem v Suchdole nad Odrou
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh nákupu bytu v Kopřivnici pro klienty příspěvkové organizace Domov NaNovo
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh uzavřít dohodu o vypořádání náhrady ve výši 428.730 Kč za odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1914/9 ostatní plocha v k. ú. Šenov u Nového Jičína
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na schválení změn Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 - 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava na projekt Start-up program Green Light
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na zmírnění podmínek Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na zmírnění podmínek smluv v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Navýšení závazku profinancování a kofinancování projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh rozpočtu Regionálního rozvojového fondu na rok 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu Na kole k sousedům
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na zahájení přípravy projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na zahájení přípravy projektu Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na profinancování a kofinancování, předložení žádostí o podporu projektů z oblasti školství
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na schválení změny názvu a profinancování a kofinancování projektu „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji“ do Operačního programu Zaměstnanost
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací se statutárním městem Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta a svazku obcí Bruntálsko a návrh na zrušení usnesení
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Profinancování a kofinancování projektu „Nákup vozidel na alternativní pohon“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Místní Agenda 21 – změny v obsazení
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Karviná a městu Třinec vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 - 11. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Změna časových použitelností projektů a názvu projektu, odmítnutí dotace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU, s.r.o.
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2016
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Dodatek ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace kraje, působící v oblasti sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Projednání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně organizací Občanské sdružení Heřmánek a Charita Český Těšín
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh na schválení změn nákladových rozpočtů, maximální výše oprávněných provozních nákladů a převodu dotací mezi službami organizace Slezská diakonie v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh na schválení převodu dotací mezi sociálními službami organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Odpověď na žádost Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ze dne 14. 10. 2016 o přehodnocení usnesení č. 21/2231 zastupitelstva Moravskoslezského kraje o vyřazení žádosti z důvodu nedodržení stanoveného termínu
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Fondu sociálních služeb a na schválení rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

14. Ostatní materiály

14/1 - Odsouzení teroristického útoku v Berlíně
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 67

frame-scrollup