Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 16. 3. 2017 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Informace o volbě přísedících v roce 2017, návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh na nabytí akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu a na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh na poskytnutí dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh Dohody o spolupráci s Opolským vojvodstvím a návrh Memoranda o porozumění s Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq)
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě a návrh na zmocnění rady kraje k uzavření dodatku č. 2 se společností Asental Land, s.r.o.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2017
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/6 - Informace o pokynech pro úpravu návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a schválení výběru nejvhodnější varianty řešení silnice I/11 v úseku Opava Komárov – Opava
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/7 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 - Bílá kniha 2017 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2016
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/9 - Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Návrh přímého prodeje okálu ve Vítkově
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh nákupu bytů v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Návrh na nabytí darem pozemku od města Krnov pro výstavbu lékárny v areálu nemocnice
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Informace o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. Etapa“, návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování a zahájení realizace samostatných projektů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektu "NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh na dofinancování a navýšení profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování akce Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizací v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro zajištění předfinancování 1. etapy projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Frýdek-Místek, p. o."
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017"
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu - projekt "Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s."
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/6 - Pověření Nemocnice Nový Jičín, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/7 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2018-2019 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na prominutí pohledávky organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na změnu termínu realizace, profinancování a kofinancování projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetencí“ a změnu termínu realizace projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a uzavření Dohody o spolupráci na projektu „i-AIR REGION“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Schválení zahájení přípravy projektu „Podpora služeb sociální prevence 4“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu Smart akcelerátor RIS 3 strategie
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na poskytnutí individuálních "kotlíkových" dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na změnu delegovaných osob v Řídícím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti elektronizace veřejné správy
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - RESOLVE_Dohoda o spolupráci, Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Změna usnesení - navýšení profinancování v období udržitelnosti projektu Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na ukončení přípravy a zahájení přípravy projektů z oblasti školství, na změnu názvů projektů, na profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Bruntál
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 a 2016
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na uzavření Dohod o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci individuálních dotací na přípravu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Informace o stavu projektu "Cooperation in vocational education for European labour market", návrh na rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu a návrh na rozhodnutí o zmocnění koordinátora projektu, Region Grand Est, k podání žádosti o poskytnutí grantu v programu Erasmus+ a k zastupování v rámci realizace projektu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Fakultní nemocnicí Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací obci Dolní Lomná a obci Bocanovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2017 - 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2017
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2017
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/6 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2015
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Příspěvky na ozdravné pobyty" pro roky 2016/2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Dotace na zabezpečení soutěží a přehlídek v roce 2017
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 v oblasti podpory odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Uzavření dodatků č. 2 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Vyřízení připomínek občanů
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků veřejným vysokým školám v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/10 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh na změnu rozhodnutí zastupitelstva kraje týkající se poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Vzájemné soužití o.p.s. na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje subjektu NOVÉ ČESKO, nadační fond
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 – 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Připomínka Ing. Oldřicha Pospíšila k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

14. Ostatní materiály

14/1 - Diskuse o „Programovém prohlášení rady kraje“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 102

frame-scrollup