Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 14. 9. 2017 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektů v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000 na výdaje spojené se zajištěním bezpečnosti při akci „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2017"
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na rozšíření účelu použití daru poskytnutého České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh Memoranda o navázání přátelského vztahu mezi Moravskoslezským krajem v České republice a městem Čičihar v Čínské lidové republice
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na vědeckou konferenci VŠB-TU Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 15. 6. 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 - Návrh na změnu Zásad pro poskytování náhrad a peněžitých plnění členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/13 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/14 - Změna Dohody o spolupráci mezi Opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/15 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/16 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Projednání územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje - aktualizace 2017
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Žádost společnosti MERANO, a.s. o změnu územně plánovací dokumentace kraje
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Porušení rozpočtové kázně u dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Návrh na poskytnutí, neposkytnutí, navýšení a změnu účelu poskytnutých dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/6 - Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/7 - Návrh na navýšení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s.
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji" pro rok 2017
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Návrh na uzavření Dohody o zániku předkupního práva se společností HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference TRANSPORT
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Nýdek na pokrytí přípravných prací Lanové dráhy Nýdek - Čantoryje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Zrušení Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 - Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/9 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje - Rýmařovsko, Krnovsko, Bruntálsko
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/10 - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/11 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Chytrý region - Regionální Datové a Analytické Centrum (DaAC) - podpora v KODIS“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/12 - Informace o postupu zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji drážní dopravou a návrh dalšího postupu
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2017
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh na zajištění financování veřejné zakázky na operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

7/4 - Návrh souhlasu s převodem nemovitých věcí z majetku Střední odborné školy Třineckých železáren do majetku Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Návrh vzájemných darů pozemků mezi krajem a obcí Kyjovice
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Návrh nabýt darem pozemky od města Nový Jičín pro příspěvkové organizace ZZSMSK a Domov Duha
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Návrh na změnu v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Návrh na nákup bytu v Krnově pro klienty příspěvkové organizace Harmonie
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh na nabytí pozemků v Českém Těšíně
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh na uzavření "Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh zahájení přípravy projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy vzájemných převodů s městem Vítkov
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/13 - Návrh změn profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově“
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/15 - Návrh koupě nemovité věci v souvislosti s projektem „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/16 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Žádost organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Návrh na poskytnutí dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu na území Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na poskytnutní dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektům TATRA TRUCKS a.s. a SKI Vítkovice - Bílá z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na změnu názvu projektu z „Na kole k sousedům“ na „Na bicykli k susedom“ a potvrzení zabezpečení spolufinancování dle podmínek programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na ukončení přípravy projektů "MS Kariéra" a "Využití terapií ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na profinancování a kofinancování projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na poskytnutí účelové dotace a uzavření dotační smlouvy s HZS MSK v rámci projektů „Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na poskytnutí dotací finančním partnerům projektu „Genderově korektní Moravskoslezský kraj“.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Místní Agenda 21 - vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na profinancování a kofinancování a na zajištění udržitelnosti projektu „Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací a uzavření dohody o narovnání
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na poskytnutí dotace městu Krnov
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Slezskou univerzitou v Opavě
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na změnu názvu projektu, na zahájení realizace projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“ a informace o stavu projektu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje - 2. výzva"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu "Jednotný evidenční systém sbírek a publikační portál"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektů z oblasti elektronizace veřejné správy
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ - 2. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Návrh na prominutí pohledávky Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/25 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj a návrh na navýšení provozních výdajů
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/27 - Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2014-2016
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/28 - Návrh na uzavření memoranda se Zlínským krajem
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/29 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/30 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/31 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/32 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Hrčava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na projekt „Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace právnické osobě Místní akční skupina Opavsko z.s. a městu Krnov v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - Dotace spolku SK K2 z.s. na projekt "Adopce turistických tras"
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Návrh na neposkytnutí navýšení dotace pobočnému spolku Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Bruntál na obnovu včelích úlů v roce 2017 v okrese Bruntál
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/6 - Dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na opatření na ochranu před povodněmi na vodním toku Mohelnice
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/7 - Dobrovolné dohody v oblasti ochrany ovzduší
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/8 - Žádost o prošetření opakovaných obtěžujících způsobů vytápění souseda
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Změna názvu projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti se změnou sídla organizace, doplňkové činnosti a majetku
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2017“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků na mezinárodní konferenci SEKEL 2017 a seminář Elektrotechnika v dopravě
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Sloučení organizací Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu, smlouva o spolupráci s Českým olympijským výborem
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/10 - Memorandum o spolupráci
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh na zajištění udržitelnosti projektu Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Žádost organizace Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 01248/2017/SOC
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

14. Ostatní materiály

14/1 - Návrh postupu při prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

14/2 - Situace OKD
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 120

frame-scrollup