Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 14. 12. 2017 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3/2 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětvích Krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Statutárnímu městu Ostravě – Městskému obvodu Poruba
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FEDORIK s.r.o. uplatněné na základě kupní smlouvy ev. č. 06218/2016/KŘ
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Souhlas s likvidací majetku pořízeného z dotace poskytnuté městu Šenov Moravskoslezským krajem
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh Dohody mezi provincií Šan-si Čínské lidové republiky a Moravskoslezským krajem České republiky o navázání vztahu partnerských regionů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh změn v odměňování a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a návrh odpovědi na podněty občana kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Návrh na uzavření Memoranda o finanční participaci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, obcí Hukvaldy, IČO: 00297194, společností Janáčkův máj, o.p.s., IČO: 26807882, a společností JANÁČKOVY HUKVALDY z.s., IČO: 64627888
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2018
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dohody o narovnání
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Návrh na poskytnutí dotace Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/6 - Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury a uzavření dodatku ke smlouvě
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/7 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/8 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Informace o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti“ pro oblast Opavsko, Hlučínsko, Krnovsko, Bruntálsko a Rýmařovsko a návrh na úpravu finančních závazků pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2018 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další období
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Návrh optimalizace sítě pozemních komunikací v souvislosti s realizací stavby Silnice I/57 Krnov – SV obchvat
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Bílá kniha 2018 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2017
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 - Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/9 - Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90"
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/10 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/11 - Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určené dotace společnosti ENERGO SOLUTIONS s.r.o. v rámci dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/12 - Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/13 - Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v oblastech Moravskoslezského kraje – Frýdecko-Místecko
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy na nabytí pozemků darem a koupí od Lesů ČR, s.p. a Povodí Odry, s.p.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Návrh na předfinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh na zrušení akcí spolufinancovatelných z Operačního programu Životní prostředí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Návrh na schválení financování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh na nevyužití předkupního práva k budově v k.ú. a obci Otice
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2017
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Rozpočet Fondu pro finacování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2018 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 - 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh na změnu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh na nabytí nemovitého majetku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v souvislosti s přípravou stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území pro další využití“
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh na koupi pozemků v areálu Zámku Nová Horka
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/13 - Návrh na schválení financování a zajištění udržitelnosti u projektů v oblasti kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/14 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/15 - Návrhy přijmout dary nemovitostí v areálu nemocnice v Krnově od města Krnov
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/16 - Návrh přímého prodeje pozemků pro multimodální cargo v Mošnově
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/17 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/18 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu a doby realizace – projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s.“ a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Žádost o rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Vstupní analýza lůžkové zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem a návrh dalšího postupu
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Návrh na navýšení poskytnutých dotací na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu, uzavření dodatků ke smlouvám a úprava závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Darování majetku pořízeného v rámci projektu "Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Smart akcelerátor RIS 3 startegie
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na zahájení realizace projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na prominutí pohledávky Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na uzavření Partnerské smlouvy a informace o stavu projektu "Cooperation in vocational training for European labour market"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na zahájení přípravy projektu v oblasti životního prostředí a přistoupení k projektu v oblasti rozvoje regionu.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 2. výzvy „kotlíkových“ dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace k projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravu podmínek dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ - 3. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Opava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na schválení aktualizace stanov společnosti ESÚS TRITIA
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje II" v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci v rámci Operačního programu Interreg V-A ČR-PL 2014-2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Aeroklub Krnov, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Návrh na zmírnění podmínek smluv uzavřených s Ostravskou univerzitou
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Smilovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 a Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/25 - Návrh na úpravu usnesení k profinancování a kofinancování a zajištění provozních nákladů projektu Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/26 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách - 2. výzva"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/27 - Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Mikroregion Hvozdnice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/28 - Návrh na poskytnutí „kotlíkových“ dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ pro roky 2016/2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek-Místek vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - 13. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se Zoologickou zahradou Ostrava
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu, změna Statutu Fondu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Změna termínu splatnosti návratné finanční výpomoci
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků na 40. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB - TUO
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizace a majetku
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Návrh na uzavření DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI USPOŘÁDÁNÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU A O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ev.č. 03694/2017/ŠMS
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2017
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2018 včetně návrhu na přidělení finančních prostředků do Fondu sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Návrh na úpravu výše účelových dotací a na změny vybraných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03477/2017/SOC
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 - Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2016 až listopad 2017
Předkládá: Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

13/2 - Zpráva o činnosti výboru sociálního Zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 až listopad 2017
Předkládá: Mgr. Martina Nováková, člen zastupitelstva kraje

13/3 - Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2017
Předkládá: Miroslav Novák, předseda výboru kontrolního

13/4 - Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2017
Předkládá: Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

13/5 - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 2017
Předkládá: PhDr.Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, člen zastupitelstva kraje

13/6 - Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - listopad 2017
Předkládá: Ing. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

13/7 - Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2017
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

13/8 - Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 - říjen 2017
Předkládá: Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

13/9 - Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2016 až listopad 2017
Předkládá: Ing. Vladimír Návrat, členové výboru a komisí

13/10 - Zpráva o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období prosinec 2016 – listopad 2017
Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., členové výboru a komisí

13/11 - Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od prosince 2016 do listopadu 2017
Předkládá: Ing. Dana Forišková, Ph.D., členové výboru a komisí

13/12 - Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2016 – září 2017
Předkládá: MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva kraje

14. Ostatní materiály

14/1 - Rezignace člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 124

frame-scrollup