Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 14. 3. 2018 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o petici adresované orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Podpora zákonodárné iniciativě Zastupitelstva Pardubického kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh občana kraje na uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstvem kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na schválení dohody o narovnání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Návrh Vietnamského spolku MSK a Ostravy na volbu člena výboru zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Československá filmová pohádka Když draka bolí hlava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/13 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/14 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK Stavba Moravskoslezského kraje 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/15 - Záměr přistoupení Moravskoslezského kraje k Platformě pro uhelné regiony v transformaci
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/6 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/7 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2018
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Návrh na neposkytnutí dotace městu Fulnek na opravu místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Návrh na změnu „Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Karlova Studánka na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 - Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Bílovec na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/9 - Návrh na zřízení příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/10 - Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/11 - Návrh souhlasného prohlášení o uznání neplatnosti darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a obcí Malá Morávka
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/12 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/13 - Návrh na určení kupní ceny v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/14 - Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/15 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Hošťálkovy a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Holčovice
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/16 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/17 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrh na nabytí pozemků darem od Lesů ČR, s.p.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Návrh na předání budovy v Ostravě - Mariánských Horách z hospodaření MSVK, p. o. do hospodaření organizace Fontána, p. o. a návrh na změnu zřizovací listiny organizace Domov Na zámku, p. o.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov společnosti THT Ostrava CZ, a.s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh majetkoprávního vypořádání se statutárním městem Ostrava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - souhlas s prodejem nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh nákupu nemovitostí v k. ú. Budišov nad Budišovkou
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na nabytí budov zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích od statutárního města Ostrava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, schválení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/13 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh prodat část pozemku v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018"
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Průběžná analýza poskytované lůžkové zdravotní péče a výchozí návrh optimalizace struktury lůžkové péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018"
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2018"
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/8 - Návratná finanční výpomoc organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Změna stanov společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Zahájení přípravy projektu z oblasti životního prostředí s názvem „Revitalizace přírodní památky Stará řeka“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II" financovatelného z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace Janovi Pyšnovi
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Transformace organizace Fontána"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Odry
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na změnu delegovaných osob v Řídicím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na schválení profinancování a kofinancování projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na poskytnutí dotace obci Šenov u Nového Jičína
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Návrh na schválení účasti, profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravy podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Finanční nástroj JESSICA – změna vlastnické struktury Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Návrh na schválení zahájení přípravy a uzavření dohod o spolupráci k projektům přeshraniční spolupráce SR - ČR
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/25 - Návrh na zahájení přípravy projektu „Dopravní dispečink“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/26 - Návrh na přistoupení k projektu "CLAIRO", zahájení přípravy a jeho profinancování a kofinancování
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/27 - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - Dotace obci Nošovice na realizaci projektu „Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích“ v roce 2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2017-2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/6 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/7 - Dotace obci Staré Hamry na rekonstrukci vodovodního řadu
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/8 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/9 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2018/2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volnočasových aktivit
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací, majetku organizací a okruhu doplňkové činnosti organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zabezpečení profinancování evropských projektů
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Žádost Města Třinec o neinvestiční dotaci na výměnu oken v budově na ul. Třanovského 596
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/10 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a povolení zaplacení odvodu ve splátkách
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/12 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03183/2015/SOC
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03480/2017/SOC
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/10 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/12 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 - 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 - Návrh na odvolání a volbu členů výborů zastupitelstva kraje
Předkládá: Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

14. Ostatní materiály

14/1 - Jednání zastupitele kraje Mgr. Lubomíra Volného v souvislosti s pronajímáním bytů v sociálně vyloučené lokalitě
Předkládá: Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

14/2 - Uctění památky obětí nacistické okupace
Předkládá: MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva krajeCelkem materiálů: 130

frame-scrollup