Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 2018-9-13. 9. 2018-9-13 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 14. 6. 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na schválení dohody o narovnání s obcí Březová
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Žádost obce Liptaň o individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje AquaKlim, s.r.o.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje a návrh na poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh na poskytnutí dotace městu Kopřivnice z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení v roce 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“ II. část
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/13 - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem Česká republika)
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/14 - Ústní informace hejtmana kraje k dopadům usnesení vlády č. 562 na Moravskoslezský kraj a zmocněnce vlády
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Grant pro malé knihovny 2018
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Návrh na prodloužení časové použitelnosti návratné finanční výpomoci Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a pokyn ke zpracování obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Poskytnutí a neposkytnutí účelových neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu, dodatky smluv o poskytnutí dotace a dohoda o narovnání
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Nýdek
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění konference TRANSPORT
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Krnov na opravu komunikace a přilehlých chodníků, ul. Chářovské v Krnově
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou dopravou linkami městské hromadné dopravy
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 - Informace o aktuálním stavu výběrových řízení na autobusové dopravce a návrh na zajištění finančních závazků
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/9 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/10 - Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám ev. č. 03294/2018/DSH a ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Návrh na nákup nemovitých věcí v Metylovicích
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Návrh na nákup pozemku v Mošnově od ČR-ÚZSVM
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh přijetí daru budovy od příspěvkové organizace Nemocnice Frýdek-Místek
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh přímého prodeje části pozemku v Opavě
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Schválení přípravy energeticky úsporných projektů v oblasti sociální, jejich kofinancování a profinancování
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Návrh přímého prodeje pozemku ve Štramberku
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Návrh darovat nepotřebná sanitní vozidla
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu "Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Návrh na darování částí pozemků v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/13 - Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Muzeum automobilů TATRA“
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/14 - Průmyslová zóna Nošovice – zřízení předkupního práva v rámci prodeje pozemků do vlastnictví společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Projekty „Modernizace vybavení pro obory návazné péče“ realizované v rámci IROP - návrh na změnu splatností návratných finančních výpomocí p. o. - nemocnicím zřizovaným Moravskoslezským krajem, na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 8/862 ze dne 14. 6. 2018
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na profinancování a kofinancování projektů v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Zahájení přípravy projektu „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Realizace projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na řešení smluvní pokuty vůči společnosti FENBAU s.r.o.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Městu Albrechtice, městu Vrbno pro Pradědem a městu Fulnek
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na uzavření dohody o spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na schválení žadatelů o dotaci v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací a návrh na uzavření dodatků v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s. k projektu CLUSTERIX 2.0
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ – 2. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Milíkov
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství, na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Modernizace výuky svařování a na vyčlenění projektu Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na navýšení dotace,uzavření Smluv o poskytnutí dotace a dodatků ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Dotace na podporu a propagaci včelařství v rámci výstavy Život na zahradě 2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Ostrava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Žádost o změnu termínu realizace projektu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví školství a žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt „Rekonstrukce budovy MŠ č. 800 v Jablunkově“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Zřízení organizace Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Žádosti v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Poskytnutí dotací v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018“ financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 89

frame-scrollup