Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 13. 3. 2019 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Pustkovec
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 10. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 12. 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2019“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh na poskytnutí dotace v odvětví krizového řízení na realizaci projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/12 - Návrh na pověření společnosti Letiště Ostrava a.s. poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/13 - Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/14 - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ivanofrankivskou oblastí (Ukrajina) a Moravskoslezským krajem
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/15 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s. na zakoupení laického externího defibrilátoru
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Źádost příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2019
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/6 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019"
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/7 - Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na obnovu kulturních památek, dodatek smlouvy
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/8 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/9 - Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Návrh na uzavření dohody o narovnání s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Šilheřovice na opravu komunikace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Změna stanov obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 - Návrh budoucího převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání části stavby stávající silnice II/461 včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/9 - Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou I/45 Nové Heřmínovy - Zátor, I. etapa - úpravy napojení silnic III. tříd z důvodu vyvolané investiční činnosti
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/10 - Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji od prosince 2019 – 3. Provozní soubor
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/11 - Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/12 - Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2018
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/13 - Návrh na schválení finančních závazků k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/14 - Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Návrh zrušení profinancování a kofinancování projektu z evropských zdrojů a návrh na financování akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ z rozpočtu kraje v letech 2019-2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětvích zdravotnictví a kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Návrhy převodů pozemků v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k.ú. a obci Jablunkov s městem Jablunkov
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Návrh daru pozemků v k. ú. Pržno obci Pržno
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - nabytí pozemků v k. ú. Svinov
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh převodu práva hospodaření s majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh na uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy na vypořádání stavebních objektů - Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Návrh prodeje části železniční vlečky v k. ú. Skotnice do vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/13 - Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov - multimodální cargo
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2019“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/6 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení manažerského informačního systému a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/7 - Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/8 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/9 - Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Technika pro úpravu lyžařských a běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na změnu usnesení a uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na uzavření dodatku v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na poskytnutí dotace v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ – 4. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací vysokým školám
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Dotační smlouva pro projekt Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech – změna doby časové použitelnosti
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na vyčlenění, profinancování a kofinancování projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Uzavření dodatků s partnery projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 3. výzvy „kotlíkových“ dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na uzavření Memoranda o společném postupu při vyjednávání podpory pro uhelné regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Spolupráce s Opolským vojvodstvím
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2017
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 - Dotace pobočnému spolku Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/6 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2019/2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/7 - Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/8 - Dotace Českému hydrometeorologickému ústavu na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2019
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/9 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/10 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2019-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/11 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 2019
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže"
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2019“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Návrh dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Dohody o narovnání
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/10 - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 117

frame-scrollup