Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 5. 3. 2020 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Návrh personální změny v orgánu právnické osoby s účastí kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12. 12. 2019
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na zajištění akce "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2020"
Předkládá: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předseda komise organizační rady kraje

4/4 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., předseda komise organizační rady kraje

4/5 - Návrh na poskytnutí dotací České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Návrh dodatečné humanitární pomoci partnerským provinciím Šansi a Ťiangsu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020"
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/6 - Individuální dotace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/7 - Návrh na změnu smluv o individuálních dotacích z památkové péče
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Štítina na rekonstrukci mostu přes Sedlinku na ul. Havlíčkova
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2019
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh na změnu „Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Návrh dodatku č. 12 zřizovací listiny organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Návrh na schválení navýšení profinancování a kofinancování u projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Informace o projektu „Chráněné bydlení Fontána“ a návrh na ukončení přípravy projektu v režimu programu IROP
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Koupě pozemku v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh vzájemných darů pozemků a staveb mezi krajem a statutárním městem Ostrava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Návrh prodeje nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Návrh nákupu pozemku v k. ú. Mošnov
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2020“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o., v rámci projektu IROP „Beskydské centrum duševního zdraví“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020"
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/7 - Žádost společnosti FORSEE BioSolutions s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na změnu přílohy dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum, a.s. a aktualizaci stanov společnosti
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - Návrh na přijetí finanční podpory, změna termínu pro profinancování a kofinancování, upřesnění názvu projektu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na profinancování a kofinancování projektu předkládaného do výzvy ERASMUS +
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Návrh na ukončení přípravy projektů z oblasti zdravotnictví
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na profinancování, kofinancování a přijetí zmocnění pro mezinárodní projekt v rámci programu ERASMUS+
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu „Obědy do škol IV"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a přijetí změn k předchozím usnesením zastupitelstva kraje z důvodu změny financování tohoto dotačního programu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na poskytnutí účelové dotace spolku IdeaHUB z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ – 4. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z.s. a Národnímu strojírenskému klastru, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Změna názvu projektu z oblasti životního prostředí
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Informace o projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“, informace o stáhnutí žádosti o finanční podporu a související usnesení
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Dotace Zoologické zahradě a botanickému parku Ostrava
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Dotace Českému svazu ochránců přírody na provoz záchranné stanice
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Schválení výjimky z plnění podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ a změna smlouvy o poskytnutí dotace obci Střítež
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/5 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/6 - Návrh na neposkytnutí dotace na revitalizaci tří rybníků v obci Kozmice
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/7 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/8 - Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na podporu monitoringu kvality ovzduší v roce 2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/9 - Dotace subjektu Eufour PR na podporu intenzifikace třídění komunálního odpadu v kraji
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/10 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře ve věci vybudování sportovní haly v Ostravě
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Návratné finanční výpomoci v odvětví školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na soutěže v roce 2020
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/10 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a uzavření dodatku č. 1
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/11 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Návrh na poskytnutí dotací v programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020 - 2021
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/11 - Návrh dotatku ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

13/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman krajeCelkem materiálů: 105

frame-scrollup