Program zasedání zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva kraje

konaného dne 4. 6. 2020 v 9:00 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/3 - Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o vyřízení dotazu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 5. 3. 2020
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/3 - Žádost o snížení finančních prostředků a změnu uznatelných nákladů dotace Jagello 2000 z.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/4 - Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/5 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/6 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/7 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Kurzy bezpečné jízdy pro strojníky jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/8 - Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuslavice
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/9 - Návrh na darování majetku kraje ČR-HZS MSK a vybraným obcím MSK
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/10 - Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

4/11 - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci památníku obětem střelby ve FNO
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 - Neposkytnutí individuálních dotací v oblasti kultury na rok 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/2 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/3 - Veřejná podpora a žádosti o změny v DP Program podpory aktivit v Moravskoslezském kraji na rok 2020
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/4 - Změny u schválených dotací v oblasti kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/5 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu "Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020"
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

5/6 - Návrh na uzavření dohody o narování
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 - Návrh uspořádání sítě pozemních komunikací po zprovoznění vybraných staveb
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/2 - Dotace městům na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/3 - Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s peněžitým vkladem
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/4 - Návrh na uzavření dodatku smlouvy se statutárním městem Ostrava na zajištění dopravní obslužnosti linkami MHD
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/5 - Mzdová problematika v rámci uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/6 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/7 - Schválení dlouhodobých závazků v odvětví dopravy a chytrého regionu
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/8 - Návrh dodatku č. 13 a aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

6/9 - Návrh na uzavření dohody o narovnání s obcí Karlova Studánka
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2019
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/2 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2019
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/3 - Informace o výsledku přehodnocení mezinárodního ratingu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/4 - Návrh na schválení změny Statutu Zajišťovacího fondu
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/5 - Zpráva o stavu rozpočtu kraje na rok 2020 a jeho úpravách v návaznosti na řešení dopadů COVID-19
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/6 - Návrhy převodů nemovitého majetku v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/7 - Návrh převodu pozemků pro výstavbu železničního carga v Mošnově
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/8 - Návrh na schválení závazku k zajištění centrální pojistné ochrany kraje a jeho organizací na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2026
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/9 - Úprava financování projektů podpořených z EU
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/10 - Návrh na poskytnutí daru pozemku parc. č. 71/96, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/11 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/12 - Návrhy vzájemných převodů se statutárním městem Havířov
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/13 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy-návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/14 - Nakládání s nemovitým majetkem v oblasti sociálních služeb - návrh výkupu pozemku v k. ú. a obci Kopřivnice
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/15 - Návrh směny Integrovaného výjezdové centra Český Těšín za majetek České republiky
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

7/16 - Návrh převodu nemovitého majetku za účelem vybudování leteckého carga
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/2 - Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/3 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/4 - Žádost o změnu časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/5 - Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

8/6 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2021-2023 k zajištění prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 - Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z EU
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/2 - OKAP II - návrh na zahájení přípravy projektu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/3 - Návrh na uzavření dodatku k Partnerské smlouvě projektu CIVEEL (ERASMUS+)
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/4 - Změna termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/5 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/6 - Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Janovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/7 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/8 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/9 - Změna stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/11 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Nový Jičín
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/12 - Informace o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/13 - Návrh na neposkytnutí individuálních dotací městu Frenštát pod Radhoštěm a obci Strahovice
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/14 - Návrh na schválení závazků spojených s činností odboru regionálního rozvoje a na zrušení usnesení o poskytnutí dotace České hutnické společnosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/15 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu Podpora podnikání v MSK 2019
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/16 - Návrh na uzavření dodatku se Slezskou univerzitou v Opavě
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/17 - Návrh na uzavření Dodatků ke smlouvám v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/18 - Návrh na prominutí odvodu a penále Jezdeckému klubu U Juráška, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/19 - Návrh na poskytnutí dotace a uzavření dotačních smluv k projektu „CLear AIR and Climate Adaptation in Ostrava and other cities“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/20 - Návrh na zahájení přípravy projektu "Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/21 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního "Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/22 - Návrh na změny v dotačních programech v odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/23 - Návrh na ukončení přípravy projektu "Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

9/24 - Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 - Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/2 - Schválení výjimek z plnění podmínek dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ a dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotací
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/3 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Horní Lhota na výstavbu vodovodu v části Zátiší
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

10/4 - Změny projektů podpořených z dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje

11. Úsek školství a sportu

11/1 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2018/2019
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/2 - Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/3 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2020
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/4 - Žádosti o změnu časové použitelnosti a zrušení usnesení o poskytnutí dotací v oblasti volného času a sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/5 - Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/6 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na projekty „Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“ a „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/7 - Výpověď Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského festivalu a o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/8 - Návrh na změnu doby realizace u projektů schválených v rámci dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ z důvodu pandemie
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/9 - Návrh změn týkajících se zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace a Střední školy – Technologické a podnikatelské akademie, Ostrava, příspěvkové organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/10 - Poskytnutí dotací v dotačním titulu Prázdninová činnost pro děti a mládež v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

11/11 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje

12. Úsek sociální oblasti

12/1 - Návrh na změnu indikátoru u sociální služby v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018 - 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/2 - Návrh na změnu účinnosti dvou příspěvkových organizací
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/3 - Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/4 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/5 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/6 - Dodatek č. 13 ke Krajské síti sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/7 - Hospodaření Fondu sociálních služeb a změna Statutu fondu
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/8 - Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 - 2020
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/9 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

12/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020.
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

13. Materiály výborů

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 103

frame-scrollup