Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 66/2018
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (Funkční náplň:)
(Odbor životního prostředí a zemědělství)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník

Platové zařazení: 11. platová třída (20 450,- Kč - 30 750,- Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě

Charakteristika vykonávané práce: koordinace státní správy na úseku environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí; zpracování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji; zabezpečení a koordinace přípravy a realizaci krajských projektů v oblasti životního prostředí; zajišťování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ – zaměření přírodovědné, ochrana životního prostředí, zemědělské, případně pedagogické (zaměřené na přírodovědné obory), technické při prokázání praxe v oblasti životního prostředí.
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, adaptabilita, schopnost analytického a koncepčního myšlení, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, reprezentativní vystupování, schopnost vysokého pracovního nasazení a odolnost vůči stresu; praxe ve státní správě a oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěta výhodou; znalost práce s GINIS vítána, řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 13. 12. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 28. 11. 2018

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625 lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup