Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 64/2018
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Vedoucí oddělení strukturálních fondů
(Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Vedoucí úředník

Platové zařazení: 12. platová třída (22.160,- Kč – 33.300,- Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a příplatek za vedení.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě

Charakteristika vykonávané práce: koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie, koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů, poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního programu. Koordinuje a kontroluje přípravu a realizaci grantových schémat kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 na léta 2014 - 2020 podle platných a závazných dokumentů OP ŽP. Koordinuje a kontroluje zpracování dokumentace před vyhlášením výzvy pro předkládání žádostí o dotaci příjemce dotace. Nastavuje kontrolní mechanismy v rámci administrace výzvy a žádostí o dotaci, sleduje a vyhodnocuje jejich dodržování. Zabezpečuje činnosti související s kontrolou a udržitelností projektů příjemců dotace v souladu s platnými a závaznými dokumenty OP ŽP. Zajišťuje spolupráci s řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem OP ŽOP, obcemi a dalšími zúčastněnými subjekty. Poskytuje podporu při řízení a realizaci grantových schémat v rámci OP ŽP. Vyhodnocuje úspěšnost realizovaných grantových schémat v rámci OP ŽP, vymezuje problémy, priority, navrhuje řešení. Zabezpečuje činnosti související s udržitelností grantových projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Připravuje materiály pro schůze rady a zasedání zastupitelstva kraje.

Požadované vzdělání: VŠ
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Znalost principů regionálního rozvoje a strukturálních fondů EU, uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou znalost anglického jazyka na úrovni B1. Vysoká úroveň vystupování, ústního a písemného projevu. Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, schopnost analyticky a koncepčně myslet, loajalita.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.,
e) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
f) přihláška.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 13. 12. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 28. 11. 2018

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625 lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup