Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 67/2018
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Právník/čka - oddělení investiční (Funkční náplň:)
(Odbor investiční a majetkový)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník

Platové zařazení: 12. platová třída (23 270 Kč - 34 970 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska nebo stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Poskytuje právní poradenství v jednotlivých činnostech odboru investičního a majetkového zejména v oblasti přípravy a realizace akcí reprodukce majetku kraje. Zpracovává a kontroluje právní správnost materiálů předkládaných orgánům kraje k rozhodnutí ve věcech investičních, zejména uzavírání smluv o dílo a jejich dodatků, řešení náhrad újmy, uplatňování odpovědnosti za vady, apod. Zajišťuje zastupování kraje v soudních sporech týkajících se akcí reprodukce majetku kraje a vede jejich evidenci. Zprostředkovává poskytování informací týkajících se reprodukce majetku kraje v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Poskytuje stanoviska ve věci zadávání veřejných zakázek ve smyslu z. č. 134/2016 Sb. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ mag. – zaměření právo.
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B. Výhodou praxe v oblasti veřejné správy.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 7. 1. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 28. 11. 2018

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625 lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup