Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 34/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Projektový/á manažer/ka (Funkční náplň:)
(Odbor evropských projektů)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník.

Platové zařazení: 11. platová třída (21 480,00 Kč - 32 290,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Průběžně vyhodnocuje požadavky zainteresovaných stran, kraje, zřizovaných příspěvkových organizací kraje v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovává jejich přehledy. Vyhledává mimorozpočtové zdroje z dotačních titulů, zahraničních a jiných zdrojů pro projekty navrhované Moravskoslezským krajem. Zabezpečuje a koordinuje přípravu, realizaci a udržitelnost krajských projektů financovaných z rozpočtu kraje a z prostředků Evropské unie (nebo jiných dotačních zdrojů) v souladu s programovými dokumenty strukturálních fondů Evropské unie (resp. konkrétního dotačního zdroje) a v souladu s pravidly pro řízení projektů Moravskoslezského kraje. Při těchto projektech vykonává funkci projektového manažera. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ – zaměření technické, ekonomické, veřejná správa, regionální rozvoj.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), zkušenosti s řízením projektů od jejich přípravy až po ukončení projektů. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Výhodou znalost anglického jazyka.

Požadované doklady:
a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 17. 7. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Přihlášku včetně výše uvedených dokumentů lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 2. 7. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906 martina.jansova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup