Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 37/2019
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka krizového řízení (Funkční náplň:)
(Odbor kancelář hejtmana kraje)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 11. platová třída (21 480,00 Kč - 32 290,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

Charakteristika vykonávané práce: Zajištuje připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady kraje. Koordinuje a metodicky zajištuje připravenost obcí v kraji na řešení krizových stavů. Soustřeďuje podklady na finanční příspěvky pro HZS kraje, podílí se na projednávání koncepce požární ochrany v kraji, vytváření podmínek pro dislokaci a vybavení jednotek HZS kraje, soustřeďuje (ve spolupráci s HZS MSK) podklady pro financování jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí v rámci zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Zajištuje podle pokynu plnění opatření k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků. Kontroluje činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku přípravy na mimořádné události, záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva. Kontroluje ve vymezeném rozsahu dodržování zákona o krizovém řízení a navrhuje příslušné sankce, připomínkuje případné návrhy zákonů a nařízení týkajících se oblasti utajovaných skutečností, krizového řízení a obrany, plní úkoly zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou na území kraje. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ – technický směr se zaměřením na bezpečnost nebo vojenská VŠ.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe v oblasti veřejné správy nebo v oblasti krizového řízení, znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované doklady:
a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.
Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor přihlášky.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně nebo prostřednictvím doručovacích služeb na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 2. 8. 2019 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Přihlášku včetně výše uvedených dokumentů lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

V Ostravě dne: 18. 7. 2019

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906, e-mail: martina.jansova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup