Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 3. 9. 2013


Rada kraje (č. usnesení)
  24/1693     3. 9. 2013
1. schvaluje

program 24. schůze rady kraje, konané dne 3. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1694     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a PhDr. Jaroslava Dvořáka o ověření zápisu z 23. schůze rady kraje konané dne 20. 8. 2013
  24/1694     3. 9. 2013
2. volí

ověřovatele zápisu z 24. schůze rady kraje, konané dne 3. 9. 2013: Mgr. Věru Palkovou Ing. Ivana Strachoně

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov, PSČ 742 51, IČ 26827719 (č. usnesení)
  24/1695     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci představenstva společnosti Letiště Ostrava, a. s., o výdajích na finanční operace nad 2.000.000 Kč, dle předloženého materiálu
  24/1695     3. 9. 2013
2. schvaluje

v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. m) stanov společnosti Letiště Ostrava, a. s. výdaje na finanční operace nad 2.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2209 ze dne 5. 9. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1696     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o řešení ztráty společnosti Letiště Ostrava, a. s., z minulých let, dle předloženého materiálu
  24/1696     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle předloženého materiálu
  24/1696     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 17.258.000,-- Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  24/1696     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3) tohoto usnesení podle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  24/1696     3. 9. 2013
5. prohlašuje

že Moravskoslezský kraj jako jediný akcionář obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, se vzdává přednostního práva na upisování akcií této obchodní společnosti ve smyslu § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne o peněžitém vkladu dle bodu 3) tohoto usnesení
  24/1696     3. 9. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1697     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Prohlášení ručitele č. 1425/13/5628 mezi Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, pobočka Nový Jičín, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, ve výši 22 mil. Kč, dle podmínek definovaných v příloze č. 2 předloženého materiálu
  24/1697     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/917 ze dne 16. 4. 2013 č. 13/888 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1698     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o hospodaření nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem za 1. pololetí 2013 a jejich srovnání s finančními plány, schválenými pro rok 2013, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1698     3. 9. 2013
2. bere na vědomí

informaci o hospodaření ostatních příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví zřizovaných Moravskoslezským krajem za 1. pololetí 2013 a jejich srovnání s finančními plány, schválenými pro rok 2013, dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1698     3. 9. 2013
3. bere na vědomí

informaci o produkci nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem za 1. pololetí 2013, dle předloženého materiálu a přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1698     3. 9. 2013
4. bere na vědomí

informaci o koordinaci vybraných činností v rámci fungování racionalizačních opatření nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, realizovaných či připravovaných v rámci tzv. „personálních unií“
  24/1698     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informace dle bodů 1), 3) a 4) tohoto usnesení na vědomí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1699     3. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle předloženého materiálu
  24/1699     3. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  24/1699     3. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství
  24/1699     3. 9. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1180 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1700     3. 9. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Technologické centrum (2. část hardware) a související software“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 47676795 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava IČ: 28606582
  24/1700     3. 9. 2013
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Technologické centrum (2. část hardware) a související software“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  24/1700     3. 9. 2013
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 8/444 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  24/1701     3. 9. 2013
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště)“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 3. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Juarezova 17, 160 00 Praha 6 IČ: 25099019 4. GC System a.s. Špitálka 41 č. p. 113, 602 00 Brno IČ: 64509826
  24/1701     3. 9. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Digitalizace a ukládání dat (PACS a krajské digitální úložiště s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 2. STAPRO s.r.o. Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice IČ: 13583531 za cenu nejvýše přípustnou 13.168.964,20 Kč bez DPH 1. AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 12.991.612,-- Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/894 ze dne 16. 4. 2013 (č. usnesení)
  24/1702     3. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Digitalizace a ukládání dat (Krajská digitální spisovna)“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 1. ICZ a.s. Na hřebenech II, 1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle IČ: 25145444 za cenu nejvýše přípustnou 10.858.122,-- Kč bez DPH 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava IČ: 28606582 za cenu nejvýše přípustnou 11.461.875,95 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1350 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1703     3. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.“, s níže uvedeným uchazečem, a to v pořadí: 3. VW WACHAL a.s. Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČ: 25567225 za cenu nejvýše přípustnou 24.442.384,-- Kč bez DPH. 2. MORYS s.r.o. ul. Rudé armády č. p. 247, 739 21 Paskov IČ: 42864771 za cenu nejvýše přípustnou 27.218.245,-- Kč bez DPH 1. Sdružení pro NsP Karviná – Ráj, Vedoucí účastník sdružení: P.O. stav – trade, spol. s r.o. Bohumínská 104/14, 733 01 Karviná – Staré Město IČ: 27789012 Účastník sdružení: FOX, spol s.r.o. Lešetín V 697, 760 01 Zlín IČ: 60714158 za cenu nejvýše přípustnou 28.799.159,-- Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1704     3. 9. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na obnovu značení zvláště chráněných území a přírodních parků na území Moravskoslezského kraje, a to se společností: Salamandr s.r.o. Se sídlem: Rožnov pod Radhoštěm, Tvarůžkova 1805, PSČ 756 61 IČ: 26871513 za cenu nejvýše přípustnou 109.990 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1705     3. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu.
  24/1705     3. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  24/1705     3. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. Jan Filgas - odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  24/1705     3. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 4. Ing. Silvie Součková - odbor životního prostředí a zemědělství 5. Mgr. Daniel Mach - odbor životního prostředí a zemědělství 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 4. Ing. Jan Filgas - odbor životního prostředí a zemědělství 5. Mgr. Urszula Ondruchová - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/535 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  24/1706     3. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 10. 4. 2013 (ev. č. 00702/2013/IM), na realizaci dodatečných prací v rámci stavby: „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku“, se společnostmi: HOCHTIEF CZ a. s. Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 IČ: 46678468 a TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5 IČ: 45797803 jako účastníky „Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p.o.“ za nejvýše přípustnou cenu víceprací 268.895,84 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1366 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1707     3. 9. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Pořízení licencí balíků kancelářského software (Vnitřní integrace úřadu)“ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 2. „TALEX“ S.A., organizační složka se sídlem: Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha IČ: 24150746
  24/1707     3. 9. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na pořízení licencí balíků kancelářského software (Vnitřní integrace úřadu) se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 1. AutoCont CZ a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 47676795 za cenu nejvýše přípustnou 4.591.300 Kč bez DPH

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1708     3. 9. 2013
1. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění workshopu v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK“, a to se společností: HOTEL KAMZÍK s.r.o. se sídlem: Brno – Pisárky, Kalvodova 121/23, PSČ 602 00 IČ: 29288410 za cenu nejvýše přípustnou 151.840 Kč bez DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1558 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1709     3. 9. 2013
1. vylučuje

z další účasti v 1. a 2. části zadávacího řízení s označením „Vytvoření tiskových materiálů k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko““ níže uvedeného uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem: 4. KORONA MEDIA s.r.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Kutuzovova č. 25, PSČ 703 00 IČ: 25819658
  24/1709     3. 9. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy k zakázce označené „Vytvoření tiskových materiálů k projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko““ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: pro 1. část – vytvoření trhacích map, poutačů na stoly a informačních vizitek 3. m-ARK Marketing a reklama s.r.o. se sídlem: Olomouc – Chválkovice, Železniční 469/4, PSČ 779 00 IČ: 27772594 za cenu nejvýše přípustnou 82.833 Kč bez DPH pro 2. část – vytvoření kuchařek „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ 7. Agentura API s.r.o. se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Štítného 327/7, PSČ 709 00 IČ: 25844091 za cenu nejvýše přípustnou 607.718 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 21/1554 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1710     3. 9. 2013
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě ze dne 6. 6. 2011, ev. č. 01007/2011/IM, na navýšení limitu pojistného plnění pro profesní odpovědnosti za škodu, se společností: Česká pojišťovna a.s. se sídlem: Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04 IČ: 45272956 za cenu nejvýše přípustnou 3.062.598 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1711     3. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup 2 ks sněžných roleb v rámci projektu „Jesenická magistrála“ II“ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  24/1711     3. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  24/1711     3. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  24/1711     3. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Mgr. Martin Radvan, LL.M. - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. RNDr. Tomáš Ehler - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Petra Papoušková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 4. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 5. Mgr. Jan Šindelka - odbor evropských projektů 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1469 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1712     3. 9. 2013
1. vylučuje

z další účasti v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s označením „Dodávka izolační zeleně s výsadbou v rámci projektu "Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje"“ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídky pod pořadovým číslem: 3. Ing. Vlastimil Toman se sídlem: Máchova 428/35, 741 01, Nový Jičín IČ: 40309053 5. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. se sídlem: Ostrava – Petřkovice, Jahodová 782, PSČ 725 29 IČ: 45193771 6. Sadové úpravy s.r.o. se sídlem: Úvalno 87, PSČ 793 91 IČ: 27822001
  24/1712     3. 9. 2013
2. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na výsadbu izolační zeleně na vybraných úsecích komunikací v Moravskoslezském kraji v rámci veřejné zakázky „Dodávka izolační zeleně s výsadbou v rámci projektu "Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje"“ se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. Zábojník – contractors s.r.o. se sídlem: Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424, PSČ 768 61 IČ: 26258692 za cenu nejvýše přípustnou 639.628 Kč bez DPH za podmínky, že uchazeč předloží v souladu s § 62 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném v písemné výzvě k podání nabídky

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1713     3. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Zajištění vzdělávacích kurzů a systému metodické podpory škol v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  24/1713     3. 9. 2013
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  24/1713     3. 9. 2013
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  24/1713     3. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Mgr. Milena Bubíková - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 5. Mgr. Petr Ksenič - odbor evropských projektů 6. Ing. Marie Chlebusová - odbor školství, mládeže a sportu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1714     3. 9. 2013
1. rozhodla

zahájit užší řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce, nazvané „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek - Uveřejňovacím subsystému, dle předloženého materiálu
  24/1714     3. 9. 2013
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  24/1714     3. 9. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 zákona ke schválení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013
  24/1714     3. 9. 2013
4. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“, a to: členové: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  24/1714     3. 9. 2013
5. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro posouzení kvalifikace pro veřejnou zakázku nazvanou „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
  24/1714     3. 9. 2013
6. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“, a to: členové: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Ivo Muras - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Libor Částka - odbor dopravy a silničního hospodářství 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1715     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

přehled o usneseních vlády České republiky č. 537 ze dne 10. 7. 2013, č. 538 - 543 ze dne 16. 7. 2013, č. 545 - 555 ze dne 24. 7. 2013, č. 557 - 582/D ze dne 31. 7. 2013, č. 583 ze dne 2. 8. 2013 a č. 584 - 617 ze dne 9. 8. 2013, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1475 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1716     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o postupu ostatních krajů při svěření pravomoci radě kraje k provádění rozpočtových opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1716     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje potvrdit rozsah svěření radě kraje k provádění rozpočtových opatření dle bodu 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012
  24/1716     3. 9. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1475 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1717     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že považuje současné omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných ve Smlouvě o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji uzavřené s Evropskou investiční bankou v roce 2005 za dostačující
  24/1717     3. 9. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/716 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/152 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1718     3. 9. 2013
1. souhlasí

s návrhem doplňku č. 3 „Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“ dle předloženého materiálu
  24/1718     3. 9. 2013
2. stanoví

že adresátem materiálů určených pro schůze rady kraje je rovněž vedoucí odboru kontroly a interního auditu krajského úřadu
  24/1718     3. 9. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1719     3. 9. 2013
1. rozhodla

vyhlásit další ročník soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“
  24/1719     3. 9. 2013
2. pověřuje

hejtmana kraje, aby vyhlásil 5. ročník soutěže „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“ na konferenci společenské odpovědnosti, konané dne 16. září 2013 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1720     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí: a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 k 20. 8. 2013 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2013
  24/1720     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozsah změn realizovaných radou kraje v období od 1. 1. 2013 – 20. 8. 2013, kterými došlo k navýšení závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 9.369.055 tis. Kč na 15.649.248 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 10.505.999 tis. Kč na 18.115.321 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1720     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci, že: a) obec Zahořany, IČ 00253880 b) obec Hradešice, IČ 00255548 c) město Chýnov, IČ 00252387 odmítly přijmout finanční pomoc ve výši 70 tis. Kč (jednotlivě) poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje formou daru na odstranění škod vzniklých v souvislosti s krizovými situacemi, a to povodněmi v roce 2013
  24/1720     3. 9. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1721     3. 9. 2013
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Prezentace a propagace kraje v EU“ ve výši 21,2 tis. Kč
  24/1721     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) pol. 5142 - Kurzové rozdíly ve výdajích o 10,0 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 11,2 tis. Kč Celkem o 21,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 21,2 tis. Kč
  24/1721     3. 9. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory vzniklé v odvětví činnost zastupitelstva kraje v souvislosti s nižší úhradou členského příspěvku Moravskoslezského kraje Asociaci krajů České republiky na rok 2013 ve výši 300 tis. Kč
  24/1721     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o 150 tis. Kč pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč Celkem o 300 tis. Kč
  24/1721     3. 9. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory z realizace veřejné zakázky v rámci akce „Ediční plán“ ve výši 110 tis. Kč
  24/1721     3. 9. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk o 110 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 110 tis. Kč
  24/1721     3. 9. 2013
7. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému“ ve výši 19,8 tis. Kč
  24/1721     3. 9. 2013
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému pol. 5164 - Nájemné o 19,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 19,8 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1722     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost České republiky - Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje ze dne 12. 6. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje ze dne 4. 7. 2013 o finanční účast statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) odpověď statutárního města Ostravy ze dne 14. 8. 2013 na žádost 1. náměstka hejtmana kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout České republice - Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, účelovou investiční dotaci v maximální výši 2.100 tis. Kč na úhradu nákladů, spojených s pořízením technologie pro přenos obrazového signálu z vrtulníku do budovy Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 20. 9. 2013 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 2.100 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 2.100 tis. Kč
  24/1722     3. 9. 2013
4. bere na vědomí

žádost VETERÁN POLICIE ČR, ze dne 20. 5. 2013 o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
5. rozhodla

poskytnout občanskému sdružení „VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“, IČ 22693904, účelovou investiční dotaci ve výši 40 tis. Kč na úhradu nákladů, spojených s pořízením standarty VETERÁN POLICIE Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 20. 9. 2013 do 31. 3. 2014, dle předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 40 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 40 tis. Kč
  24/1722     3. 9. 2013
7. bere na vědomí

žádost obce Lomnice ze dne 29. 7. 2013 o změnu dotační smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02302/2012/KH ze dne 16. 10. 2012 s obcí Lomnice, IČ 00296198, jímž se mění závazky smluvních stran článek V písmeno o) smlouvy z „po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nezcizit majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z investiční dotace poskytnuté na základě této smlouvy“ na „V případě převodu majetku pořízeného nebo technicky zhodnoceného z prostředků získaných z investiční dotace poskytnuté na základě této smlouvy mimo obec Lomnice provést tento převod bezúplatně a pouze obci na území Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
9. bere na vědomí

žádost obce Albrechtice ze dne 7. 8. 2013 o změnu dotační smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit v bodě 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 29/1963 ze dne 29. 2. 2012 text „účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s úhradou části nákladů na přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice v obci Albrechtice“ na text „účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů souvisejících s koupí stávajícího objektu, který byl původně součástí zbrojnice dobrovolných hasičů obce Albrechtice“ dle předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
11. bere na vědomí

žádost města Krnov ze dne 29. 7. 2013 o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
12. rozhodla

použít finanční prostředky ze Zajišťovacího fondu ve výši 300 tis. Kč v souladu s čl. 3 odst. 1 bodem e) Statutu Zajišťovacího fondu k poskytnutí peněžité podpory městu Krnov, které se z důvodu živelní pohromy - tornáda v červnu přechodně ocitlo v mimořádně obtížné situaci, dle předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. e) Statutu Zajišťovacího fondu peněžitou podporu městu Krnov, IČ 00296139, které se z důvodu živelní pohromy - tornáda v červnu 2013 přechodně ocitlo v mimořádně obtížné situaci, v celkové výši 300 tis. Kč dle předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA o 300 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 300 tis. Kč
  24/1722     3. 9. 2013
15. bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm ze dne 31. 7. 2013 o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, účelovou investiční dotaci ve výši 50 % vysoutěžené ceny zakázky na pořízení projektové dokumentace stavby „Hasičská zbrojnice Frenštát pod Radhoštěm“, maximálně však ve výši Kč 150 tis. Kč, s termínem použití v období od 19. 9. 2013 do 31. 7. 2014, dle předloženého materiálu
  24/1722     3. 9. 2013
17. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 8), 10) 13) a 16) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1723     3. 9. 2013
1. souhlasí

s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 27. 8. 2013, dle předloženého materiálu
  24/1723     3. 9. 2013
2. navrhuje

stanovit u usnesení zastupitelstva kraje č. 2/53 bod 3) ze dne 20. 12. 2012 termín další kontroly plnění do 31. 12. 2013, dle předloženého materiálu
  24/1723     3. 9. 2013
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1475 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1724     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 20. 6. 2013, dle předloženého materiálu
  24/1724     3. 9. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1725     3. 9. 2013
1. schvaluje

návrh programu 6. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 19. 9. 2013
  24/1725     3. 9. 2013
2. rozhodla

že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1726     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat a) 93 ks tlakových lahví L65B+ventil VTI Classic b) 30 ks dýchacích přístrojů PSS 3000 c) 36 ks protichemických oděvů OPCH-90 PO d) 10 ks zachycovačů airbagů řidiče Lukas e) 17 ks zachycovačů airbagů spolujezdce Lukas f) 6 ks přímočarých pil MILWAKEE g) 17 ks řezačů skel Glas Master h) 7 ks páteřových desek Rock Pin Yellow v majetku kraje obcím, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  24/1726     3. 9. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1727     3. 9. 2013
1. souhlasí

s návrhem na uzavření Dohody o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Académie Nancy-Metz (Lotrinsko, Francie) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1727     3. 9. 2013
2. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh na uzavření Dohody o spolupráci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák, hejtman kraje Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1728     3. 9. 2013
1. souhlasí

s návrhem sloučení organizací Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919 a Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace, IČ 60802472, s účinností od 1. 1. 2014
  24/1728     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje konstatovat, že organizace Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace, IČ 60802472, zanikne s účinností od 1. 1. 2014
  24/1728     3. 9. 2013
3. souhlasí

s návrhem, aby se přejímající organizací stala organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919
  24/1728     3. 9. 2013
4. souhlasí

s návrhem, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace, IČ 60802472, přešly dnem sloučení na přejímající organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČ 47811919
  24/1728     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1729     3. 9. 2013
1. vyjadřuje zájem

konat ve školách v Moravskoslezském kraji v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě vzdělávání pro školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 přijímací zkoušku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou dle předloženého materiálu
  24/1729     3. 9. 2013
2. doporučuje

ředitelům škol zřizovaných Moravskoslezským krajem rozhodnout v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě vzdělávání pro školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 o konání přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou dle předloženého materiálu
  24/1729     3. 9. 2013
3. ukládá

řediteli organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 62330403 zajistit pro přijímací řízení pro školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 testování žáků v rámci přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách v Moravskoslezském kraji Zodp.: PaedDr. Petr Habrnál Termín: 31. 7. 2014, 31. 7. 2015, 31. 7. 2016

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1730     3. 9. 2013
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1207 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1731     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro vyhodnocení přihlášek do soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2012/2013 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  24/1731     3. 9. 2013
2. schvaluje

návrh na ocenění škol v rámci soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2012/2013 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  24/1731     3. 9. 2013
3. rozhodla

a) poskytnout certifikát a věcné dary – poukazy na nákup knižního zboží, poukazy na nákup pracovních pomůcek a poukazy na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory těmto oceněným školám: aa. kategorie mateřské školy: Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá, příspěvková organizace, IČ 75084481, ve výši 25.000 Kč ab. kategorie základní školy: Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 70988641, ve výši 25.000 Kč ac. kategorie střední školy: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, ve výši 25.000 Kč b) poskytnout referenční list a věcné dary - poukazy na nákup knižního zboží těmto oceněným školám: ba. Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 73184357, ve výši 5.000 Kč bb. Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, IČ 60045990, ve výši 5.000 Kč bc. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00602124, ve výši 5.000 Kč bd. Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, ve výši 5.000 Kč be. Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace IČ 00842702, ve výši 5.000 Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1732     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci, že Moravskoslezský kraj je ve dnech 7. – 8. 10. 2013 pořadatelem 6. krajské konference prevence rizikového chování v Malenovicích
  24/1732     3. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout věcné dary – knižní poukázky a předplatné časopisu Prevence v hodnotě 3.000 Kč každé z oceněných škol s nejkvalitnějším preventivním programem v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
  24/1732     3. 9. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Podpora obcím a organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného a záchranného systému (IZS)“, ve výši 50.000 Kč
  24/1732     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 8 tis. Kč na § 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50 tis. Kč celkem 58 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 8 tis. Kč na § 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 8 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 42 tis. Kč celkem 58 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 14/990 ze dne 30. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1733     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1733     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014
  24/1733     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 neúspěšným žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1733     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 998,2 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 430,4 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 567,8 tis. Kč Celkem 998,2 tis. Kč
  24/1733     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit doporučení dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1734     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 2, 4 a 6 předloženého materiálu
  24/1734     3. 9. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace, IČ 61955574, o částku 40.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených se zajištěním pěvecké soutěže „Zlatá loutna“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění a ubytování s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013
  24/1734     3. 9. 2013
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Student Cyber Games, IČ 26678586, ve výši 10.000 Kč na pořádání soutěže „pIšQworky“ v Moravskoslezském kraji; finanční prostředky jsou určeny na odměny organizátorům, materiálové náklady, ceny, tisk, grafiku, poštovné a cestovné s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 b) 1. SC Vítkovice o.s., IČ 26588005, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s účasti na Poháru mistrů ve Finsku; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, ubytování, stravování a startovné s časovou použitelností od 1. 6. 2013 do 30. 11. 2013 c) Školní sportovní klub Bílovec, IČ 26626161, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním akce 20. ročník Moravskoslezského fotbalového festivalu mladších žáků v halové kopané; finanční prostředky jsou určeny na pronájem, ubytování, materiálové vybavení a ceny s časovou použitelností od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
  24/1734     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 50 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 80 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcí o 100 tis. Kč na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč Celkem 330 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 10 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 280 tis. Kč Celkem 330 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 90/5629 ze dne 10. 8. 2011 (č. usnesení)
  24/1735     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzdání se funkce člena školské rady při střední škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ing. Jany Walderové, která byla radou kraje jmenována s účinností od 1. 9. 2011
  24/1735     3. 9. 2013
2. jmenuje

dnem 4. 9. 2013 doc. Ing. Pavla Tuleju, Ph.D., členem školské rady při střední škole organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2146 ze dne 6. 6. 2012 č. 3/228 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 č. 4/367 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1736     3. 9. 2013
1. souhlasí

se změnou názvu organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, na nový název Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2014
  24/1736     3. 9. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 13643479, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu c) s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu d) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu e) s návrhem dodatku č. 15 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČ 00098752, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu f) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00845213, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu
  24/1736     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí a dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1084 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1737     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

zápis z jednání pracovní skupiny pro posouzení návrhů na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  24/1737     3. 9. 2013
2. schvaluje

návrh na ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  24/1737     3. 9. 2013
3. rozhodla

a) poskytnout věcné dary – knižní poukázky a poukázky na nákup zboží pro sport a volný čas v celkové hodnotě 3.000 Kč každému z oceněných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu b) poskytnout věcné dary v celkové hodnotě 5.000 Kč každému z oceněných školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2012/2013 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1738     3. 9. 2013
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/237 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1739     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci a) o ukončení činnosti příspěvkové organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105, dnem 30. 6. 2013 a o jejím zrušení dnem 31. 7. 2013 b) o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj dle předloženého materiálu
  24/1739     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 9. 2013
  24/1739     3. 9. 2013
3. schvaluje

mimořádnou účetní závěrku ke dni 31. 7. 2013 organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, IČ 47813105 dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1740     3. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.770,5 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 180,0 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 81,0 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 489,0 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 150,0 tis. Kč na § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,5 tis. Kč Celkem 940,5 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 200,0 tis. Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 410,0 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče pro mládež pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 220,0 tis. Kč Celkem 830,0 tis. Kč
  24/1740     3. 9. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  24/1740     3. 9. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím – rezerva“, ve výši 830.000 Kč
  24/1740     3. 9. 2013
4. schvaluje

závazný ukazatel „účelová investiční dotace do investičního fondu“ příspěvkovým organizacím kraje: a) Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČ 60337346, ve výši 200.000 Kč s účelovým určením na zakoupení konvektomatu b) Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601594, ve výši 410.000 Kč s účelovým určením na zakoupení konvektomatu a elektrické trouby c) Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace, IČ 47998296, ve výši 220.000 Kč s účelovým určením na zakoupení konvektomatu a kuchyňského robotu
  24/1740     3. 9. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Výdaje spojené s optimalizací škol – PO v odvětví školství“, ve výši 40.000 Kč
  24/1740     3. 9. 2013
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, o částku 40.000 Kč účelově určený na výdaje spojené s optimalizací škol
  24/1740     3. 9. 2013
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 organizaci Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, o částku 40.000 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů souvisejících se sloučením škol

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1741     3. 9. 2013
1. rozhodla

nabýt prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na finanování účelových dotací v odvětví školství na: a) rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií č. j. MSMT – 3204/2013“ ve výši 485.700 Kč b) projekty prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (EU peníze školám), v oblasti podpory 1.4 (1.5) Zlepšení podmínek pro vzdělávání na (základních) středních školách ve výši 10.459.696,40 Kč dle předloženého materiálu
  24/1741     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 485,70 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3113 - Základní školy pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 405,45 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,25 tis. Kč na § 3117 - První stupeň základních škol pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím o 40,00 tis. Kč Celkem 485,70 tis. Kč
  24/1741     3. 9. 2013
3. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem s účelovým určením na realizaci rozvojového programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií“ organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, ve výši 40.250 Kč na projekt „Etická výchova bez barier“
  24/1741     3. 9. 2013
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem s účelovým určením na realizaci rozvojového programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií“ organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČ 64628159, o částku 40.250 Kč na projekt „Etická výchova bez barier“
  24/1741     3. 9. 2013
5. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na realizaci rozvojového programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  24/1741     3. 9. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 10.459.710 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 320.560 Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.522.122 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.352.013 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.265.015 Kč Celkem 10.459.710 Kč
  24/1741     3. 9. 2013
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 příspěvkovým organizacím kraje, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účelovým určením na realizaci projektů „EU peníze školám“ organizacím dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1383 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1742     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

zápis o průběhu konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1742     3. 9. 2013
2. jmenuje

dnem 4. 9. 2013 Zbyňka Kubičíka na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, na dobu určitou, do 3. 9. 2019
  24/1742     3. 9. 2013
3. stanoví

s účinností od 4. 9. 2013 plat Zbyňku Kubičíkovi, řediteli organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00601675, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1743     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČ 00296562, ve výši 1.300.000 Kč na výměnu 2 kusů nádob pískové filtrace krytého bazénu
  24/1743     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1744     3. 9. 2013
1. rozhodla

o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací dle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností do 29. 12. 2011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1744     3. 9. 2013
2. ukládá

příspěvkové organizaci odvod vyplývající z porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností do 29. 12. 2011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to závazným ukazatelem do rozpočtu kraje Zodp.: ředitel příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu Termín: 17. 9. 2013
  24/1744     3. 9. 2013
3. rozhodla

snížit o 90 % odvod za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s účinností do 29. 12. 2011, uložený organizaci Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, na projekt „DOBA DŘEVĚNÁ“, tj. o částku 9.873 Kč, a to změnou závazného ukazatele
  24/1744     3. 9. 2013
4. rozhodla

prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. ve výši 20.072 Kč
  24/1744     3. 9. 2013
5. rozhodla

prominout penále v plné výši podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, na přímé výdaje na vzdělávání dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/330 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1745     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování investiční části projektu realizovaného na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období do 31. 3. 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  24/1745     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 12.796 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 12.796 tis. Kč
  24/1745     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/533 ze dne 26. 2. 2013 č. 11/727 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/153 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1746     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o odstoupení člena představenstva obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, MUDr. Pavla Švarce k datu 19. 9. 2013, jehož rezignaci projednalo představenstvo na svém jednání dne 30. 7. 2013
  24/1746     3. 9. 2013
2. navrhuje

zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, návrh na volbu Mgr. MUDr. Evy Misiačkové členem představenstva této obchodní společnosti
  24/1746     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1747     3. 9. 2013
1. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 21 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu
  24/1747     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 (č. usnesení)
  24/1748     3. 9. 2013
1. souhlasí

s jednorázovým odpisem nedobytné pohledávky Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, v celkové výši 44.300 Kč, za panem **********, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 93/5859 ze dne 21. 9. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  24/1749     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

Výroční zprávu Nemocnice Nový Jičín a.s. za rok 2012 předloženou dle čl. 23.5.2. Smlouvy č. ev. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011 uzavřené mezi společností Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207, se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín a Moravskoslezským krajem
  24/1749     3. 9. 2013
2. bere na vědomí

statistická data týkající se zdravotnického zařízení dle čl. 23.5.1. Smlouvy č. ev. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011 uzavřené mezi společností Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207, se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín a Moravskoslezským krajem

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1750     3. 9. 2013
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, spočívajících v rekonstrukci části 1. podzemního podlaží a 1. nadzemního podlaží monobloku a budovy L, dle předloženého materiálu
  24/1750     3. 9. 2013
2. souhlasí

s vyhlášením veřejné zakázky „Stavební úpravy v areálu Nemocnice Třinec“ organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
  24/1750     3. 9. 2013
3. doporučuje

řediteli Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 2) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele členy hodnotící komise: Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Milana Novotného, vedoucího odboru investičního a majetkového náhradníky hodnotící komise: Mgr. Andreu Valáškovou, odbor zdravotnictví Ing. Blanku Mlčákovou, Ph.D., odbor zdravotnictví Ing. Martina Stanieka, odbor investiční a majetkový

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 89/5574 ze dne 20. 7. 2011 č. 102/6593 ze dne 24. 1. 2012 (č. usnesení)
  24/1751     3. 9. 2013
1. odvolává

krajského odborného garanta v oboru patologie pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem, dle předloženého materiálu
  24/1751     3. 9. 2013
2. jmenuje

krajské odborné garanty v oboru patologie a všeobecné praktické lékařství pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1751     3. 9. 2013
3. schvaluje

změny v Pravidlech pro organizaci a jednání krajských odborných garantů pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 95/6042 ze dne 19. 10. 2011 č. 99/6432 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  24/1752     3. 9. 2013
1. souhlasí

s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99002130877 ze dne 10. 11. 2011 mezi Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00884853, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 2 předloženého materiálu a s uzavřením Dodatku k Rámcové smlouvě o zástavě pohledávek dle podmínek definovaných v příloze č. 4 předloženého materiálu
  24/1752     3. 9. 2013
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99002229965 ze dne 2. 1. 2012 mezi Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle podmínek definovaných v příloze č. 7 předloženého materiálu a s uzavřením Dodatku k Rámcové smlouvě o zástavě pohledávek dle podmínek definovaných v příloze č. 9 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1753     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost organizace Česká psychiatrická společnost o.s., Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2, IČ 27051757, ze dne 17. 7. 2013 ve věci udělení záštity a finanční podpory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, ze dne 13. 5. 2013 ve věci udělení záštity a finanční podpory, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1753     3. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Česká psychiatrická společnost o.s., Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2, IČ 27051757, ve výši 50 tis. Kč za účelem spolufinancování Koncertu pro duševní zdraví, konaného dne 11. 10. 2013 v Ostravě, s časovou použitelností od 2. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  24/1753     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje organizaci Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, ve výši 50 tis. Kč na organizaci konference 10. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie, konané ve dnech 7. - 8. 11. 2013 v Ostravě, s časovou použitelností od 2. 1. 2013 do 31. 12. 2013
  24/1753     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 100 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 50 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 50 tis. Kč Celkem o 100 tis. Kč
  24/1753     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. Jiří Martinek Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/853 ze dne 2. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  24/1754     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách ve výši méněprací 550.247 Kč vč. DPH a potřebě dodatečných prací v maximální výši 2.216.062 Kč vč. DPH při realizaci projektu „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ dle předloženého materiálu
  24/1754     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.665,82 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.665,82 tis. Kč
  24/1754     3. 9. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení Nemocnice Albrechtice“ o částku 1.665.815,- Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 12/853 ze dne 2. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1505 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  24/1755     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o vzniklých úsporách ve výši méněprací 691.190 Kč vč. DPH a potřebě dodatečných víceprací v maximální výši 1.285.220 Kč vč. DPH při realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ dle předloženého materiálu
  24/1755     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 594,03 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 594,03 tis. Kč
  24/1755     3. 9. 2013
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených v rámci akce „Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově“ o částku 594.030,- Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 21/1723 ze dne 21. 9. 2011 (č. usnesení)
  24/1756     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

výzvu k úhradě jednorázového odškodného dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1756     3. 9. 2013
2. rozhodla

postupovat při řešení jednorázového odškodného způsobem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1757     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo **********, k nemovitosti evidované duplicitně ve vlastnictví ********** a kraje, s právem hospodaření pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to k: pozemku parc. č. 1914/9 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Šenov u Nového Jičína, dle předloženého materiálu b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711 a to ke dni uznání vlastnického práva ve prospěch **********
  24/1757     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1758     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření budoucích smluv k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1758     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1758     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1758     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1759     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

zprávu o zajištění zimní údržby silnic v období 2013/2014 na území Moravskoslezského kraje včetně plánu zimní údržby silnic na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1760     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání mezinárodní konference TRANSPORT dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1760     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČ 00576310, v maximální výši 300.000,-- Kč na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT, s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 15. 12. 2013
  24/1760     3. 9. 2013
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2013 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, o částku 953.245,77 Kč s účelovým určením na realizaci akce „Okružní křižovatka Třanovice“
  24/1760     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 300 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 300 tis. Kč
  24/1760     3. 9. 2013
5. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Okružní křižovatka Třanovice“, ve výši 300.000,-- Kč
  24/1760     3. 9. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1761     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o soutěži pro začínající cyklisty „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ a možnosti organizace celostátního finále této soutěže, dle předloženého materiálu
  24/1761     3. 9. 2013
2. schvaluje

podání žádosti Ministerstvu dopravy ve věci zajištění organizace celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů na území Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1762     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

dopis města Orlová ze dne 26. 6. 2013 týkající se problematiky systému lehké kolejové dopravy v podmínkách Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1762     3. 9. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi městu Orlová dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 99/6394 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2056 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  24/1763     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost města Klimkovice o úpravu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1763     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost dotace poskytnuté městu Klimkovice, IČ 00298051, v rámci dotačního programu „DSH_10 – Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“ na projekt „Bezpečnost dětí na cestě do školy na pozemní komunikaci II/647“, dle předloženého materiálu
  24/1763     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01105/2012/DSH uzavřené s městem Klimkovice, IČ 00298051, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1763     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2081 ze dne 6. 6. 2012 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1764     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, o poskytnutí dotace na realizaci vybraného záměru v integrované dopravě – zajištění provozu Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje a zajištění provozu e-shopu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1764     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, ve výši 1.000.000,-- Kč na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě - zajištění provozu Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje a zajištění provozu e-shopu, s časovou použitelnosti od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2014 a v případě osobních nákladů do 31. 1. 2015, dle předloženého materiálu
  24/1764     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013 č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  24/1765     3. 9. 2013
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 12/843 ze dne 2. 4. 2013 a v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 18/1405 ze dne 20. 6. 2013, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, uvedené pod pořadovými čísly žádostí 0197/3 a 0725/3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 17/934 ze dne 27. 5. 2009 č. 55/3065 ze dne 20. 5. 2010 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/288 ze dne 17. 6. 2009 (č. usnesení)
  24/1766     3. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít se Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ 00020729, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15610962 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 11. 6. 2010 o změně bankovního spojení kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/174 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1767     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Povodí Odry, státní podnik ze dne 24. 6. 2013 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01161/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1767     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01161/2013/ŽPZ, uzavřené s Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, o změně názvu projektu na „Úprava Sedlnice, Sedlnice km 6,470 – 7,601“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1767     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/600 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/173 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1768     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Horní Lomná, ze dne 4. 6. 2013, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00862/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1768     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit údaje o dotaci obci Horní Lomná, IČ 00535974, týkající se termínu zahájení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a názvu projektu, uvedené pod pořadovým číslem 11 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 3/173 ze dne 21. 3. 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1768     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00862/2013/ŽPZ ze dne 23. 5. 2013, uzavřené s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, jehož předmětem je změna termínu zahájení realizace projektu a časové použitelnosti dotace z 1. 6. 2013 na 1. 1. 2013 a názvu projektu na „Rekonstrukce vodojemu Opolony - posílení o dvě vrtané studny“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  24/1768     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 51/2690 ze dne 17. 3. 2010 č. 9/599 ze dne 26. 2. 2013 č. 12/841 ze dne 2. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1769     3. 9. 2013
1. rozhodla

rozšířit Pracovní skupinu pro místní Agendu 21 o dalšího člena, a to o Ing. Ivanu Mariánkovou, předsedkyni občanského sdružení Eko-info centrum Ostrava
  24/1769     3. 9. 2013
2. rozhodla

odvolat člena Řídicího výboru pro místní Agendu 21 Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele krajského úřadu
  24/1769     3. 9. 2013
3. rozhodla

jmenovat členem Řídicího výboru pro místní Agendu 21 Mgr. Daniela Rychlika, vedoucího odboru sociálních věcí krajského úřadu
  24/1769     3. 9. 2013
4. rozhodla

rozšířit Řídicí výbor pro místní Agendu 21 o dalšího člena, a to o Ing. Karin Černou, vedoucí oddělení samosprávných činností odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1770     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

petici občanů obce Stará Ves nad Ondřejnicí ve věci špatného stavu silnice III/4804, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1770     3. 9. 2013
2. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/341 ze dne 15. 1. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 11/201/1 ze dne 20. 6. 2002 (č. usnesení)
  24/1771     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle dotačního programu „Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“ ŽPZ/04/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které jsou podporami malého rozsahu ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L a čísle 379 dne 28. 12. 2006
  24/1771     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013
  24/1771     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3.948,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 2.422,57 tis. Kč pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 341,84 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 1.073,10 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 111,40 tis. Kč Celkem o 3.948,91 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1772     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost subjektu Regionální Environmentální Centrum (REC), Česká republika, o.p.s. ze dne 12. 7. 2013, včetně jejího doplnění ze dne 9. 8. 2013, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „PAMMS (Propagace Alternativní Mobility v Moravskoslezském kraji)“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1772     3. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Regionální Environmentální Centrum (REC), Česká republika, o.p.s., IČ 28464800, na realizaci projektu „PAMMS (Propagace Alternativní Mobility v Moravskoslezském kraji)“ ve výši 20.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených ode dne 1. 8. 2013 do dne 31. 10. 2013 včetně
  24/1772     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovýma podobným organizacím o 20,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 20,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1773     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, ze dne 30. 7. 2013, ve věci poskytnutí účelové investiční dotace na realizaci projektu „Původci zdrojů – aktualizace a digitalizace databáze emisí REZZO I až IV za účelem zjištění podílu jednotlivých zdrojů na imisní situaci v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1773     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, na realizaci projektu „Původci zdrojů – aktualizace a digitalizace databáze emisí REZZO I až IV za účelem zjištění podílu jednotlivých zdrojů na imisní situaci v Moravskoslezském kraji“ ve výši 1.800 tis. Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 7. 2013 do dne 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  24/1773     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.800,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím o 1.800,00 tis. Kč
  24/1773     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 3/196 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1774     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s. ze dne 7. 8. 2013 ve věci navýšení dotace podle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00622/2013/EP, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1774     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout navýšit účelovou neinvestiční dotaci společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s., IČ 27848230, na zabezpečení vykonávání činnosti společnosti s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2013 do dne 31. 3. 2014 o 500.000,-- Kč, tj. na celkovou výši 2.500.000,-- Kč
  24/1774     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2119 - Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2115 - Úspora energie a obnovitelné zdroje pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 500 tis. Kč
  24/1774     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1775     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Soubor lidových písní a tanců Ostravica o finanční podporu účasti na mezinárodních folklórních festivalech v Turecku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1775     3. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Soubor lidových písní a tanců Ostravica, IČ 47861533, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s účastí na mezinárodních folklórních festivalech v Turecku, s časovou použitelností od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1775     3. 9. 2013
3. bere na vědomí

žádost občanského sdružení Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava o finanční podporu nákupu hornického praporu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1775     3. 9. 2013
4. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava, IČ 65890442, ve výši 20.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s nákupem hornického praporu, s časovou použitelností od 3. 9. 2013 do 31. 12. 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  24/1775     3. 9. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 40,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 20,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 6322 - Investiční transfery občanským sdružením o 20,0 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/217 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1776     3. 9. 2013
1. souhlasí

s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČ 00305847, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu
  24/1776     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1263 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1777     3. 9. 2013
1. souhlasí

se záměrem Centra psychologické pomoci, příspěvkové organizace, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát, IČ 00847267, prodat za symbolickou cenu pěstounům z bývalých zařízení pro výkon pěstounské péče, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, movité věci, které byly pěstounům svěřeny do užívání zřizovatelem za dobu existence zařízení pro výkon pěstounské péče, a to dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 118/7820 ze dne 21. 8. 2012 č. 8/510 ze dne 12. 2. 2013 (č. usnesení)
  24/1778     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, se sídlem Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, o udělení souhlasu s čerpáním investičních prostředků, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
  24/1778     3. 9. 2013
2. souhlasí

s použitím finančních prostředků z investičního fondu ve výši 1.080.000 Kč na stavební akci „Zvýšení požární bezpečnosti Domova Hortenzie“ v organizaci Domov Hortenzie, příspěvková organizace, IČ 48804843, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  24/1778     3. 9. 2013
3. bere na vědomí

žádost o změnu časové použitelnosti poskytnuté investiční dotace organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1778     3. 9. 2013
4. rozhodla

o změně časové použitelnosti poskytnuté investiční dotace do investičního fondu organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052, s účelovým určením na zpracování projektové dokumentace na novostavbu domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově, z termínu od 1. 9. 2012 do 30. 9. 2013 na termín od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/161 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1779     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat textilní výrobky (hračky) v hodnotě 65,1 tis. Kč České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, dle předloženého materiálu
  24/1779     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7470 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  24/1780     3. 9. 2013
1. rozhodla

předat organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1416 ze dne 20. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1781     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, maximálně však ve výši 20 % celkových skutečně vynaložených nákladů sociální služby“
  24/1781     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 8.000,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 1.033,0 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.269,0 tis. Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 4.698,0 tis. Kč Celkem o 8.000,0 tis. Kč
  24/1781     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1782     3. 9. 2013
1. rozhodla

poskytnout věcný dar do výše 2.000 Kč k významnému životnímu jubileu 100 let, obyvatelce organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, IČ 48804908, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1783     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat organizaci Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, k hospodaření budovu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. 141/4 v k. ú. a obci Sedlnice
  24/1783     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, k hospodaření zahradní altán umístěný na pozemku parc. č. 141/2 a chodníky umístěné na pozemcích parc. č. 141/1, 141/2, 141/3 a st. 17, vše v k. ú. a obci Moravice
  24/1783     3. 9. 2013
3. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 16 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, b) s návrhem dodatku č. 17 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, c) s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  24/1783     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/993/1 ze dne 10. 6. 2004 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1784     3. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3315 - Činnosti muzeí a galerií pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 55 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1785     3. 9. 2013
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem a) Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, za měsíc červen 2013 ve výši 527.440 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 98179/2013, ze dne 16. 7. 2013 b) Dětskému domovu Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov, IČ 63024594, za měsíc červenec 2013 ve výši 74.480 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 110526/2013, ze dne 13. 8. 2013
  24/1785     3. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout účelový neinvestiční transfer jako státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovanou za pobyt a péči nezletilým dětem: a) Fondu ohrožených dětí, občanskému sdružení, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov a v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Gregorova 2423/6, 702 00 Ostrava, za měsíc červenec 2013 ve výši 625.480 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 115994/2013, ze dne 15. 8. 2013 b) Občanskému sdružení Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná - Staré Město, IČ 67339034, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Domě na půli cesty Heřmánek, nám. Ondry Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město, za měsíc červenec 2013 ve výši 60.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 111937/2013, ze dne 22. 8. 2013 c) společnosti SALUS o.p.s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, IČ 25851403, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Salus o.p.s., Krizovém centru pro děti a mládež „Čtyřlístek“, Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, za měsíc červenec 2013 ve výši 56.240 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 114066/2013, ze dne 26. 8. 2013 d) Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty, Kavalcova 7, 792 01 Bruntál, za měsíc červenec 2013 ve výši 22.800 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 112390/2013, ze dne 9. 8. 2013 e) Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 41035526, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícím se v zařízení Náruč, Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, za měsíc červenec 2013 ve výši 262.960 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 110488/2013, ze dne 8. 8. 2013 f) občanskému sdružení OPORA DĚTEM, Elektrárenská 125, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 01312499, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc OPORA DĚTEM, Palkovická 305, 738 01 Frýdek-Místek, za měsíc červenec 2013 ve výši 240.160 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 110515/2013, ze dne 12. 8. 2013 g) statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nacházejícího se v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, za měsíc červenec 2013 ve výši 269.040 Kč na základě rozhodnutí č. j.: MSK 114064/2013, ze dne 26. 8. 2013
  24/1785     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 8.960.400 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pol. 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem o 56.240 Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 925.680 Kč pol. 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o 285.760 Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 6.821.760 Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 269.040 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 601.920 Kč Celkem o 8.960.400 Kč
  24/1785     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje informovat zastupitelstvo kraje o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle bodu 2 písm. g) tohoto usnesení Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 76/4636 ze dne 16. 2. 2011 č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008 č. 5/399 ze dne 25. 7. 2013 č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 č. 4/360 ze dne 20. 6. 2013 č. 4/361 ze dne 20. 6. 2013 č. 4/362 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1786     3. 9. 2013
1. schvaluje

závazné ukazatele příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2013 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  24/1786     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.780,0 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4357 - Domov pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 700,0 tis. Kč na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.080,0 tis. Kč Celkem o 1.780,0 tis. Kč
  24/1786     3. 9. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“, ve výši 1.780 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 98/6312 ze dne 30. 11. 2011 (č. usnesení)
  24/1787     3. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám č. smlouvy 03006/2009/EP, ze dne 11. 12. 2009, o úpravě předmětu plnění týkající se součinnosti statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje při budoucích kontrolách zadávacích řízení projektu "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK" se Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7218 ze dne 15. 5. 2012 č. 118/7801 ze dne 21. 8. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2124 ze dne 6. 6. 2012 č. 4/325 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1788     3. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu
  24/1788     3. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o partnerství k projektu „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1789     3. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 9,45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 9,45 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Catch your Dreams“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, se sídlem Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava, IČ 13644327, o částku 9.446,40 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  24/1789     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 113,80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 113,80 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 262,50 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o 64,72 tis. Kč pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 58,00 tis. Kč pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 16,18 tis. Kč pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5,83 tis. Kč pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 0,27 tis. Kč pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 50,00 tis. Kč pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 30,00 tis. Kč pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací o 3,00 tis. Kč pol. 5164 - Nájemné o 10,00 tis. Kč pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 12,50 tis. Kč pol. 5175 - Pohoštění o 12,00 tis. Kč Celkem 262,50 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 1,81 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 1,81 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 22,55 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4357 - Domovy pol. 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům o 22,55 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 16,99 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16,99 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ s účelovým určením na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ příspěvkové organizaci kraje Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 2/964, 703 00 Ostrava, IČ 14451093, o částku 16.973,00 Kč s časovou použitelností do 31. 8. 2014
  24/1789     3. 9. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené o 820,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 260,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 560,00 tis. Kč Celkem 820,00 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5172 - Programové vybavení o 30,00 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 111,32 tis. Kč a zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 111,32 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se: snižují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 210,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2212 - Silnice pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 10,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2212 - Silnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 200,00 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
13. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2013 o 1.454,03 tis. Kč z 246.075,09 tis. Kč na 247.529,12 tis. Kč
  24/1789     3. 9. 2013
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 906.947,00 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích o 906.947,00 Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 184/6652 ze dne 26. 6. 2008 č. 104/6784 ze dne 23. 2. 2012 č. 119/7883 ze dne 5. 9. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1790     3. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 10.323,91 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům–právnickým osobám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 3.500,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 1.323,91 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3.500,00 tis. Kč Celkem 10.323,91 tis. Kč
  24/1790     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 15.490,76 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 9.490,76 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 2.000,00 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 1.000,00 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.000,00 tis. Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.000,00 tis. Kč Celkem 15.490,76 tis. Kč
  24/1790     3. 9. 2013
3. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci nedokončené nebo nerealizované akce „Prezentace investičního potenciálu kraje, rozvoj investičních příležitostí, brownfields a projektů průmyslových zón“, ve výši 5,6 tis. Kč
  24/1790     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5,6 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 5,6 tis. Kč

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1791     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na vydání sborníku přednášek z konference STEELSIM 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1791     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, na vydání sborníku přednášek z konference STEELSIM 2013 ve výši 20.000 Kč s časovou použitelností od 1. 9. 2013 do 22. 11. 2013
  24/1791     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6113 - Zastupitelstva krajů pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 20 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 20 tis. Kč
  24/1791     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1792     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při rekonstrukci hraničního mostu v lokalitě Držkovice – Dzierzkowice s obcí Branice, se sídlem Slowackiego 3, Branice s. č. 48-140, dle předloženého materiálu
  24/1792     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při rekonstrukci hraničního mostu v lokalitě Vávrovice – Wiechowice s okresem Glubczyce, se sídlem Kochanowskiego 15, 48 – 100 Glubczyce, dle předloženého materiálu
  24/1792     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7204 ze dne 15. 5. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2119 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  24/1793     3. 9. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 7.320.467,07 Kč na financování projektu „Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01367 za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
  24/1793     3. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/24.01367, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1794     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ realizovaného z prostředků Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 se subjekty: a) Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337, b) Trnavský samosprávný kraj, Strohajská 10, Trnava, IČ 37836901, c) Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427, d) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob, Mezírka 775/1, Brno, IČ 75064707
  24/1794     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“
  24/1794     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/628 ze dne 26. 2. 2013 č. 17/1280 ze dne 4. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 č. 4/326 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1795     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o projektech připravovaných a realizovaných na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, financovaných z evropských zdrojů dle předloženého materiálu
  24/1795     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 15/1110 ze dne 14. 5. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1878 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  24/1796     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 12) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  24/1796     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1797     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o možnosti financování projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ z prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
  24/1797     3. 9. 2013
2. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.3. za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje
  24/1797     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“ financovatelný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti 2.1.3 v letech 2013 – 2015 ve výši 280.000.000,-- Kč
  24/1797     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7887 ze dne 5. 9. 2012 č. 4/187 ze dne 4. 12. 2012 č. 77/4746 ze dne 2. 3. 2011 k usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 č. 2/76 ze dne 20. 12. 2012 č. 18/1506 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  24/1798     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o stavu projektu „2. etapa transformace organizace Marianum“, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
  24/1798     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s dalším postupem realizace projektu „2. etapa transformace organizace Marianum“, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
  24/1798     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o stavu projektu „3. etapa transformace organizace Marianum A“, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
  24/1798     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje souhlasit s dalším postupem realizace projektu „3. etapa transformace organizace Marianum A“, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
  24/1798     3. 9. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „3. etapa transformace organizace Marianum A“, financovatelného z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 Zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, v roce 2013 a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě
  24/1798     3. 9. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nahradit text bodu 12) usnesení č. 77/4746 ze dne 2. 3. 2011 textem tohoto znění: „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku“ předkládaného do Integrovaného operačního programu prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace v letech 2011 – 2015 ve výši 76.000.000 Kč“
  24/1798     3. 9. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 č. 11/723 ze dne 21. 3. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 25/2226 ze dne 5. 9. 2012 č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1799     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky a uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ č. 01557/2013/RRC, ze dne 22. 7. 2013, s obcí Budišovice, IČ 00635413, jehož předmětem je úprava přílohy č. 1 – Nákladový rozpočet projektu - Smlouvy dle předloženého materiálu
  24/1799     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky a uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ č. 01463/2013/RRC, ze dne 9. 7. 2013, s obcí Čavisov, IČ 00535141, jehož předmětem je prodloužení období uznatelnosti nákladů dle předloženého materiálu
  24/1799     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky a uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ č. 00536/2013/RRC, ze dne 4. 4. 2013, s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, prodloužení termínu k doložení závěrečného vyhodnocení projektu a prodloužení období uznatelnosti nákladů dle předloženého materiálu
  24/1799     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/620 ze dne 26. 2. 2013 (č. usnesení)
  24/1800     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace o finanční příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje na provoz poradny v Novém Jičíně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1800     3. 9. 2013
2. rozhodla

neposkytnout dotaci Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, IČ 22832793, z důvodu zajištění služby jiným subjektem

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 119/7844 ze dne 5. 9. 2012 č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012 č. 4/163 ze dne 4. 12. 2012 č. 17/1289 ze dne 4. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  24/1801     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost Místní akční skupiny Hlučínsko, IČ 27044939, b) žádost Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s., IČ 26661578, c) žádost Rýmařovska, o.p.s, IČ 26836122, d) žádost Místní akční skupiny Pobeskydí, zájmového sdružení právnických osob, IČ 71212612, e) žádost Rozvoje Krnovska, o.p.s., IČ 26838401, f) žádost Místní akční skupiny Opavsko, IČ 27023818, g) žádost Místní akční skupiny Nízký Jeseník, o.s, IČ 27015203, h) žádost Místní akční skupiny Hrubý Jeseník, IČ 27028640 o prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování dotace dle příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu
  24/1801     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít: a) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02202/2012/RRC ze dne 2. 10. 2012 s MAS Místní akční skupinou Hlučínsko, IČ 27044939, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu b) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02231/2012/RRC ze dne 2. 10. 2012 s Místní akční skupinou Regionu Poodří, o.s., IČ 26661578, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu c) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02305/2012/RRC ze dne 18. 10. 2012 Rýmařovskem, o.p.s., IČ 26836122, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu d) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02250/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akční skupinou Pobeskydí, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 71212612, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu e) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02392/2012/RRC ze dne 22. 10. 2012 s Rozvojem Krnovska, o.p.s., IČ 26838401, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu f) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02249/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akčí skupinou Opavsko, IČ 27023818, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu g) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02151/2012/RRC ze dne 26. 9. 2012 s Místní akční skupinou Nízký Jeseník, IČ 27015203, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu h) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02307/2012/RRC ze dne 15. 10. 2012 s Místní akční skupinou Hrubý Jeseník, IČ 27028640, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu, do termínu 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do termínu 30. 1. 2015, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
  24/1801     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 32/1551 ze dne 2. 9. 2009 k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/393 ze dne 14. 10. 2009 (č. usnesení)
  24/1802     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost o prominutí odvodu a penále subjektu Institut EuroSchola, o.s., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ: 70833737 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1802     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje a) povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 90 % ze stanoveného odvodu 108.542 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté subjektu Institut EuroSchola, o.s., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 70833737, na projekt „SUPER TEAM – efektivním vzděláváním učitelských sborů základních škol k úspěšnému dokončení kurikulární reformy“, tj. v celkové výši 97.687,80 Kč, zaokrouhleně 97.687 Kč b) povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Institut EuroSchola, o.s., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ 70833737, na projekt „SUPER TEAM – efektivním vzděláváním učitelských sborů základních škol k úspěšnému dokončení kurikulární reformy“, dle předloženého materiálu
  24/1802     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh podle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009 č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009 k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/401 ze dne 14. 10. 2009 č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1803     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, a to v čl. III. Cíle a priority programu, pro již schváleného příjemce – obec Třebom, IČ 00635481
  24/1803     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 18/1429 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1804     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na investičním veletrhu MIPIM 2014 se statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle předloženého materiálu
  24/1804     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 112/7354 ze dne 6. 6. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/71 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1805     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381, ve výši 4.403.435,-- Kč k zajištění přenesení daňové povinnosti na období do 31. 12. 2013 u projektu spolufinancovaného Moravskoslezským krajem realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí dle předloženého materiálu
  24/1805     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků příspěvkových organizací o 4.403,44 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3122 - Střední odborné školy pol. 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o 4.403,44 tis. Kč
  24/1805     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1806     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 42.500.000,-- Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013 – 2015
  24/1806     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1297 ze dne 4. 6. 2013 č. 84/5182 ze dne 19. 5. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/331 ze dne 20. 6. 2013 č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  24/1807     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Přírodovědné laboratoře“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2013 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  24/1807     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora strojírenských oborů“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2013 – 2015 ve výši 40.000.000 Kč
  24/1807     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky instalatérských oborů“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2013 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  24/1807     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2013 – 2015 ve výši 16.000.000 Kč
  24/1807     3. 9. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2013 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  24/1807     3. 9. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Přírodovědné laboratoře“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2013
  24/1807     3. 9. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora strojírenských oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2013
  24/1807     3. 9. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2013
  24/1807     3. 9. 2013
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2013
  24/1807     3. 9. 2013
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2013
  24/1807     3. 9. 2013
11. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Přírodovědné laboratoře“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  24/1807     3. 9. 2013
12. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Podpora strojírenských oborů“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  24/1807     3. 9. 2013
13. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Modernizace výuky instalatérských oborů“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  24/1807     3. 9. 2013
14. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Vybudování dílen ve Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  24/1807     3. 9. 2013
15. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  24/1807     3. 9. 2013
16. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  24/1807     3. 9. 2013
17. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  24/1807     3. 9. 2013
18. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 20/1630 ze dne 22. 6. 2011 dobu financování z „2011 – 2013“ na „2011 – 2014“
  24/1807     3. 9. 2013
19. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 10) a 16) – 18) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1515 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/398 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1808     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  24/1808     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  24/1808     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 – IV. etapa“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 141.766.600 Kč
  24/1808     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“ v roce 2013
  24/1808     3. 9. 2013
5. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2014 – IV. etapa“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v období 2013 – 2014 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje
  24/1808     3. 9. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015, dle předloženého materiálu
  24/1808     3. 9. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2014 – V. etapa“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 196.694.000 Kč
  24/1808     3. 9. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ v roce 2013
  24/1808     3. 9. 2013
9. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Silnice 2014 – V. etapa“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v období 2013 – 2014 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje
  24/1808     3. 9. 2013
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 4) a 6) až 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1809     3. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb na veletrhu EXPO REAL 2013 v Mnichově se statutárními městy Havířov, IČ 00297488 a Karviná, IČ 00297534, dle předloženého materiálu
  24/1809     3. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb v oblasti marketingového partnerství se společnosti RPG RE Land, s.r.o., IČ 27769143, dle předloženého materiálu
  24/1809     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2141 - Vnitřní obchod pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 150 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 23/1997 ze dne 29. 2. 2012 č. 2/70 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1810     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 00492/2012/EP k projektu „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s organizací RPIC-ViP s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní čp. 2224/8, PSČ 70900, IČ 25826051, dle předloženého materiálu
  24/1810     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 00495/2012/EP k projektu „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“ realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s organizací Agentura pro regionální rozvoj a. s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, PSČ 702 00, Ostrava, IČ 47673168, dle předloženého materiálu
  24/1810     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1811     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

že nebude uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. 2457/2012/IM se subjektem Beskydská stavební, a. s., IČ 28618891, dle předloženého materiálu
  24/1811     3. 9. 2013
2. rozhodla

změnit přílohu č. 1 k usnesení rady kraje č. 19/1522 ze dne 11. 7. 2013 tak, že u Smlouvy o dílo ev. č. 02702/2012/IM se subjektem SWIETELSKY stavební s.r.o. nahrazuje původní znění údajů „IČ 27713130“ a „ze dne 31. 10. 2012“ novým zněním „IČ 48035599“ a „ze dne 19. 11. 2012“

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/399 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1812     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Karviné“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 6.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013 – 2015
  24/1812     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 25.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2013 – 2015
  24/1812     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „4. etapa transformace organizace Marianum“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 20.000.000 Kč
  24/1812     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v letech 2013 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  24/1812     3. 9. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v roce 2013
  24/1812     3. 9. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1, dílčí oblasti podpory 2.1.2 v roce 2013
  24/1812     3. 9. 2013
7. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „4. etapa transformace organizace Marianum“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  24/1812     3. 9. 2013
8. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne projekt profinancovat a kofinancovat
  24/1812     3. 9. 2013
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 6) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/628 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1813     3. 9. 2013
1. rozhodla

přijmout dotaci poskytnutou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava ve výši 487.121.751,-- Kč na financování projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, evidenční číslo CZ.1.01/3.1.00/13.0304
  24/1813     3. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít Rámcovou smlouvu o financování projektu z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508 k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ realizovanému v rámci Operačního programu Doprava, dle předloženého materiálu
  24/1813     3. 9. 2013
3. rozhodla

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 se Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, k projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ realizovanému v rámci Operačního programu Doprava, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8124 ze dne 16. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1874 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  24/1814     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravy projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 32.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  24/1814     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast intervence 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v letech 2013 – 2015 ve výši 32.000.000,-- Kč
  24/1814     3. 9. 2013
3. rozhodla

předložit žádost o finanční podporu k projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“, do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“
  24/1814     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 98/6317 ze dne 30. 11. 2011 č. 109/7059 ze dne 17. 4. 2012 č. 110/7222 ze dne 15. 5. 2012 č. 11/777 ze dne 21. 3. 2013 č. 17/1291 ze dne 4. 6. 2013 k usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 č. 24/2110 ze dne 6. 6. 2012 č. 25/2227 ze dne 5. 9. 2012 č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1815     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost obce Horní Město, IČ 00296015, o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace v rámci krajského dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1815     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01581/2012/RRC ze dne 20. 7. 2012 s obcí Horní Město, IČ 00296015, jehož předmětem je změna podmínek udržitelnosti projektu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  24/1815     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit: a) v příloze č. 1 schválený usnesením č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 v názvu tabulky pod poř. č. 6 ve sloupci „B“ text názvu tabulky z „Poskytnutí investičních dotací – dotační titul 1“ na „Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací – dotační titul 1“ b) v příloze č. 1 schválený usnesením č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 u žadatele uvedeného pod poř. č. 15 ve sloupci „H“ název žadatele z „Mikroregion Moravice“ na „Venkovský mikroregion Moravice“ c) v příloze č. 4 schválený usnesením č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 v názvu tabulky pod poř. č. 5 ve sloupci „A“ text názvu tabulky z „Poskytnutí investičních dotací – dotační titul 2“ na „Poskytnutí neinvestičních dotací – dotační titul 2“ d) příloze č. 4 schválený usnesením č. 4/338 ze dne 20. 6. 2013 u žadatele uvedeného pod poř. č. 22 „Mikroregion Odersko“ ve sloupci „C“ název projektu z „Škola rozvoje venkova“ na „Škola rozvoje Oderska“
  24/1815     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) – 3) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/393 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1816     3. 9. 2013
1. zřizuje

Koordinační výbor projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“ dle předloženého materiálu
  24/1816     3. 9. 2013
2. jmenuje

členy Koordinačního výboru projektu „Průmyslová zóna Nad Barborou“: Martina Sikoru, náměstka hejtmana kraje Mgr. Martina Radvana, LL.M., vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ing. arch. Evu Spasovovou, vedoucí pozemkového portfolia, RPG RE Land, s.r.o. Anthonyho Cainea, ředitele pozemkového a komerčního portfolia, RPG RE Land, s.r.o. dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1817     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Napříč krajem s mládeží“ financovatelného z Programu Evropské unie Mládež v akci
  24/1817     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Napříč krajem s mládeží“ financovaného z Programu Evropské unie Mládež v akci, Akce Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže, Dílčí akce 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku v letech 2014 – 2015 ve výši 1.450.000,-- Kč
  24/1817     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Napříč krajem s mládeží“ do výzvy Programu Evropské unie Mládež v akci
  24/1817     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/83 ze dne 3. 12. 2008 k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/51 ze dne 18. 12. 2008 č. 4/205 ze dne 22. 4. 2009 (č. usnesení)
  24/1818     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o realizaci záchranného archeologického průzkumu v projektu „Archeopark Chotěbuz 2. část“, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1819     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“ financovatelného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  24/1819     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v letech 2014 – 2015 ve výši 10.200.000,-- Kč
  24/1819     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit žádost o dotaci projektu „Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“ do výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
  24/1819     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1820     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p.o.“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí, předpokládané náklady 4.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 dle předloženého materiálu
  24/1820     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p.o“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory, 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny v letech 2013 – 2015 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu
  24/1820     3. 9. 2013
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p.o.“ do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
  24/1820     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1821     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí, předpokládané náklady 2.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  24/1821     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory, 6.3 Obnova krajinných struktur v letech 2013 – 2015 ve výši 2.000.000 Kč
  24/1821     3. 9. 2013
3. rozhodla

předložit žádost o dotaci projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“ do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
  24/1821     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) – 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 17/1292 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/339 ze dne 20. 6. 2013 č. 24/2111 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  24/1822     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

a) žádost obce Horní Lomná, IČ 00535974, o změnu charakteru dotace z neinvestiční na investiční a o prodloužení termínu realizace u projektu „Stavební úpravy domu čp. 128 v obci Horní Lomná – statické zajištění budovy s využitím pro Dům integrovaných sociálních služeb“ b) žádost obce Veřovice, IČ 00298531, o prodloužení termínu realizace a termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1822     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 497,98 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 497,98 tis. Kč
  24/1822     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit charakter schválených finančních prostředků z rozpočtu kraje z neinvestičních na investiční u projektu „Stavební úpravy domu čp. 128 pro obci Horní Lomná – statické zajištění budovy s využitím pro Dům integrovaných sociálních služeb“ a prodloužit termín realizace projektu do 30. 6. 2014
  24/1822     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01865/2012/RRC s obcí Veřovice, IČ 00298531, jehož předmětem je prodloužení období realizace projektu a termínu ukončení projektu do 30. 6. 2014 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2014
  24/1822     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/942 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1823     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu
  24/1823     3. 9. 2013
2. bere na vědomí

usnesení Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje č. 3/3, kterým komise doporučuje zvážit možnost navýšení alokace dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ k pokrytí dotací náhradním žadatelům
  24/1823     3. 9. 2013
3. rozhodla

nevyhovět návrhu Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy rady kraje navýšit alokaci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ k pokrytí dotací náhradním žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  24/1823     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ náhradním žadatelům v pořadí dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za podmínek, že nebude poskytnuta dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2, 3 předloženého materiálu nebo žadatelé poskytnutou dotaci odmítnou případně vrátí nebo dojde k navýšení alokace uvedeného dotačního programu
  24/1823     3. 9. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ vyřazeným žadatelům dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  24/1823     3. 9. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ na úhradu uznatelných nákladů vzniklých u dotačního titulu 1 od 1. 1. 2013 do data ukončení realizace projektů, nejdéle však do 31. 12. 2014 a u dotačních titulů 2 a 3 od 1. 1. 2013 do data ukončení realizace projektů, nejdéle však do 30. 9. 2014
  24/1823     3. 9. 2013
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 2.264,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím o 478,4 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6352 - Investiční transfery vysokým školám o 1.391,4 tis. Kč pol. 6354 - Investiční transfery veřejným výzkumným institucím o 180,0 tis. Kč pol. 6359 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím o 215,0 tis. Kč Celkem o 1.786,4 tis. Kč
  24/1823     3. 9. 2013
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 4) – 6) tohoto usnesení Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 20/1530 ze dne 15. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/401 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1824     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit vyčlenění projektů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“
  24/1824     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu předkládané do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, v letech 2013 – 2015 ve výši 665.515 tis. Kč
  24/1824     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1824     3. 9. 2013
4. rozhodla

předložit žádosti o dotaci k projektům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
  24/1824     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1825     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“, financovatelného z Operačního programu Životní prostředí, předpokládané náklady 6.734 tis. Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015
  24/1825     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, v letech 2013 – 2015 ve výši 6.734 tis. Kč
  24/1825     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“
  24/1825     3. 9. 2013
4. rozhodla

předložit žádost o dotaci k projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ do 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje
  24/1825     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011 (č. usnesení)
  24/1826     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o připravovaném konání správní rady zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava – Vítkovice, IČ 72089237, dle předloženého materiálu
  24/1826     3. 9. 2013
2. zmocňuje

hejtmana kraje p. Miroslava Nováka jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob „Trojhalí Karolina“ se sídlem Ruská 2887/101, 706 02, Ostrava-Vítkovice, IČ 72089237, příp. náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně, jako náhradníka, k jednání na správní radě tohoto sdružení, a k hlasování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1827     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje – aktualizaci 2013 v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území
  24/1827     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje - aktualizaci 2013 v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 6/358 ze dne 15. 1. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1828     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost společnosti SKI Bílá - Služby s.r.o., IČ 26874440, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 190.000 Kč na realizaci projektu „Navigace návštěvníků SingleTrails Bílá“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1828     3. 9. 2013
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 190.000 Kč, maximálně však ve výši 70 % uznatelných nákladů projektu společnosti SKI Bílá - Služby s.r.o., IČ 26874440, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, na realizaci projektu „Navigace návštěvníků SingleTrails Bílá“, s časovou použitelností od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1829     3. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 222 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované pol. 5163 - Služby peněžních ústavů o 222 tis. Kč
  24/1829     3. 9. 2013
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 222 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 11/724 ze dne 21. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 3/271 ze dne 21. 3. 2013 (č. usnesení)
  24/1830     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu zpracování a změnách v projektové dokumentaci stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ dle předloženého materiálu
  24/1830     3. 9. 2013
2. souhlasí

se změnami v projektové dokumentaci stavby a s navýšením maximální hodnoty realizace projektované stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ dle předloženého materiálu
  24/1830     3. 9. 2013
3. souhlasí

s rozsahem víceprací v maximální výši 42.350 Kč vč. DPH při zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem“ dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1946 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  24/1831     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, o změnu splátek dotace na realizaci projektu „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1831     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu splátek dotace na realizaci projektu „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“, který realizuje Agentura pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168
  24/1831     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00277/2012/RRC na projekt „Stezka technických atraktivit v Moravskoslezském kraji“, s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  24/1831     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1832     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, o poskytnutí dotace v celkové výši 10.000.000 Kč, na realizaci projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP a KP“, s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  24/1832     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci maximálně v celkové výši 10.000.000 Kč sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, na realizaci projektu „Rozšíření a zpřístupnění provozování NKP a KP“, s časovou použitelností od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2014
  24/1832     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 4.000 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 4.000 tis. Kč
  24/1832     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  24/1833     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

žádost sdružení BESKYDHOST, IČ 26646803, o změnu termínu ukončení realizace projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, z původního 31. 10. 2013 na nový 31. 10. 2014 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  24/1833     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení realizace projektu „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, který realizuje sdružení BESKYDHOST, IČ 26646803, z původního 31. 10. 2013 na nový 31. 10. 2014
  24/1833     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01604/2012/RRC na projekt „Po medvědích tlapkách pod nejvyššími vrcholy Beskyd“, se sdružením BESKYDHOST, IČ 26646803, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  24/1833     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1318 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1834     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1834     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014“ budou použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých od 19. 9. 2013 do 30. 4. 2014 včetně
  24/1834     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  24/1834     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 152,09 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 340,90 tis. Kč pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 20,87 tis. Kč Celkem o 513,86 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 513,86 tis. Kč
  24/1834     3. 9. 2013
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2), 3) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1835     3. 9. 2013
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci kraje Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČ 00847267, o částku 2.550 tis. Kč
  24/1835     3. 9. 2013
2. rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 600 tis. Kč účelově určené na akci „Nákup bytu ve Vítkově“ realizovanou pro organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČ 71197052
  24/1835     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4332 - Zařízení pro výkon pěstounské péče pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 600 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 4354 - Chráněné bydlení pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 597,30 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 2,70 tis. Kč Celkem o 600,00 tis. Kč
  24/1835     3. 9. 2013
4. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí“, ve výši 600 tis. Kč
  24/1835     3. 9. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit ze společného jmění manželů **********, nemovitosti, a to: bytová jednotka č. 836/1 byt v bytovém domě č. p. 836 na pozemku parc. č. 670/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 706/9911 na společných částech bytového domu č. p. 836 na pozemku parc. č. 670/5, a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 706/9911 na pozemku parc. č. 670/5 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Vítkov, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, do vlastnictví kraje za kupní cenu 600.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s vkladem práv do katastru nemovitostí b) předat nemovitosti specifikované v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČ 71197052, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  24/1835     3. 9. 2013
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 5) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013
  24/1835     3. 9. 2013
7. bere na vědomí

nabídku manželů **********, na prodej nemovitostí v k. ú. Kylešovice, obec Opava, dle předloženého materiálu
  24/1835     3. 9. 2013
8. rozhodla

odmítnout nabídku specifikovanou v bodě 7) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 13/950 ze dne 16. 4. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1836     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1836     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit, že dotace poskytnuté v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých u jednoletých projektů od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013 včetně a u víceletých projektů od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2015 včetně
  24/1836     3. 9. 2013
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 1.305,8 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 533,7 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 499,8 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 2143 - Cestovní ruch pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 533,7 tis. Kč pol. 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům o 131,1 tis. Kč pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 204,2 tis. Kč pol. 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 470,7 tis. Kč Celkem o 1.339,7 tis. Kč
  24/1836     3. 9. 2013
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 19/1520 ze dne 11. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1837     3. 9. 2013
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů do rozpočtu kraje ve výši 244.800 Kč ze státního rozpočtu na financování akce „Zavedení systematického managementu hospodaření energií pro objekty v majetku krajů“ dle předloženého materiálu
  24/1837     3. 9. 2013
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 244,80 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 244,80 tis. Kč
  24/1837     3. 9. 2013
3. rozhodla

snížit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 133.000 Kč účelově určené na akci „Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně - reinvestiční část nájemného a opravy“ a neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 7.000 Kč účelově určené na akci “Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně“ realizovanou pro organizaci Nemocnice Nový Jičín a.s., IČ 25886207
  24/1837     3. 9. 2013
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 133 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) o 7 tis. Kč a snižují nedaňové příjmy na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 140 tis. Kč
  24/1837     3. 9. 2013
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 600 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6122 - Stroje, přístroje a zařízení o 350 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 250 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 č. 15/1130 ze dne 14. 5. 2013 č. 17/1323 ze dne 4. 6. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1838     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 826/7, Nový Jičín, IČ 62330403, a to: budovu čp. 531, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 178/3, pozemek parc. č. 178/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 4.000.000 Kč, prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 826/7, Nový Jičín, IČ 62330403, a to ke dni přechodu vlastnického práva
  24/1838     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to: budova č. p. 1005, část obce Kopřivnice, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2418, budova bez čp/če, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. 2421, pozemek parc. č. 2418 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2421 zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 2423/5 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3547-49/2013 ze dne 11. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2423/28 ostatní plocha o výměře 931 m², pozemek parc. č. 2423/10 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Kopřivnice včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 8.000.000 Kč, prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302/11, Kopřivnice, IČ 00601624, a to ke dni přechodu vlastnického práva
  24/1838     3. 9. 2013
3. rozhodla

změnit v usnesení rady kraje č. 13/948 ze dne 16. 4. 2013 bod 5 písm. b) text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení“ na text: „postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby“
  24/1838     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/363 ze dne 20. 6. 2013 b) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, a to: budova č. p. 1172, část obce Frenštát pod Radhoštěm, jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1197, pozemek parc. č. st. 1197 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 11.000.000 Kč, prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812 c) vyjmout nemovitosti specifikované v bodě v bodě 4 písm. b) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00601659, a to ke dni přechodu vlastnického práva
  24/1838     3. 9. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, Na Jízdárně 423/30, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 13644327, a to část pozemku parc. č. 3079/2 zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 3881 - 682/2012 ze dne 10. 10. 2012 označenou jako pozemek parc. č. 3079/26 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m², v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 9.500 a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, Na Jízdárně 423/30, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 13644327, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1838     3. 9. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to část pozemku parc. č. 193/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1880 - 681/2012 ze dne 30. 11. 2012 označenou jako pozemek parc. č. st. 3443 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m², v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, IČ 24729035, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 12.700 a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost specifikovanou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, Karasova 16, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 00602086, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1838     3. 9. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva k následujícím nemovitostem, a to: k části pozemku parc. č. 2365 orná půda o výměře 552 m² a nově označené jako pozemek parc. č. 2365/4, k části pozemku parc. č. 2366 trvalý travní porost o výměře 4 m² a nově označené jako pozemek parc. č. 2366/3, k části pozemku parc. č. 2552 orná půda o výměře 4 m² a nově označené jako pozemek parc. č. 2552/3, k části pozemku parc. č. 2553 ostatní plocha o výměře 28 m² a nově označené jako pozemek parc. č. 2553/3. vše odděleno dle geometrického plánu č. 4853-5064/2013 ze dne 27. 5. 2013 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dále k části pozemku parc. č. 371/1 orná půda o výměře 81 m² a nově označené jako pozemek parc. č. 371/3 oddělené dle geometrického plánu č. 733-5064/2013 ze dne 23. 5. 2013 v k. ú. a obci Otice, dle předloženého materiálu
  24/1838     3. 9. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, nemovitosti, a to: pozemek parc. č. 166/1, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 167/3, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, a to ode dne 1. 11. 2013 b) předat k hospodaření organizaci Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, Havlíčkova 1/520, Opava, IČ 47813482, nemovitosti, a to: pozemek parc. č. 166/1, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 167/3, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, a to ke dni 1. 11. 2013
  24/1838     3. 9. 2013
9. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 16 zřizovací listiny organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12, Opava, IČ 47813130, uvedeným v příloze č. 12 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 8 zřizovací listiny organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, Opava, příspěvková organizace, Havlíčkova 1/520, Opava, IČ 47813482, uvedeným v příloze č. 13 předloženého materiálu
  24/1838     3. 9. 2013
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1), 2), 4) až 9) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1839     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, do vlastnictví kraje nemovitosti, a to: budova čp. 22, občanská vybavenost, část obce Vítkov, umístěná na pozemku parc. č. 751/1, pozemek parc. č. 751/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 2803-52/2013 ze dne 25. 6. 2013 v nové dosud nezapsané výměře 1 112 m², budova bez čp/če, jiná stavba, umístěná na pozemku parc. č. 751/2, a pozemek parc. č. 751/2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Vítkov, obec Vítkov, za podmínky zřízení věcného břemene práva vstupu, chůze a jízdy k nemovitostem ve vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, a to: k části pozemku parc. č. 751/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 2803-52/2013 ze dne 25. 6. 2013 a nově označené jako pozemek parc. č. 751/3, ostatní plocha, o výměře 2 372 m², k pozemku parc. č. 752, ostatní plocha, k pozemku parc. č. 749/2, ostatní plocha, a k pozemku parc. č. 753, zahrada, ve prospěch kraje jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 1.500 Kč vč. DPH; náklady spojené s vkladem práv do katastru nemovitostí bude hradit kraj b) předat nemovitosti specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  24/1839     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, do vlastnictví kraje nemovitosti, a to: část pozemku parc. č. 751/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělená geometrickým plánem č. 2803-52/2013 ze dne 25. 6. 2013 a nově označená jako pozemek parc. č. 751/3, ostatní plocha, o výměře 2 372 m², pozemek parc. č. 752, ostatní plocha, pozemek parc. č. 749/2, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 753, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, včetně stavebního objektu Modernizace školního hřiště s vybudováním relaxačních zón v celkové účetní pořizovací hodnotě 5.318.515,80 Kč, vše v k. ú. Vítkov, obec Vítkov; náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí bude hradit kraj jako obdarovaný b) nabýt darem z vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, do vlastnictví kraje movité věci v celkové účetní pořizovací ceně 121.545,60 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 2 písm. a) a b) tohoto usnesení d) předat nemovitosti specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení vč. stavebního objektu Modernizace školního hřiště s vybudováním relaxačních zón k hospodaření organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí e) předat movité věci specifikované v bodě 2 písm. b) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace, Vítkov-Podhradí, IČ 14616068, a to ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného
  24/1839     3. 9. 2013
3. souhlasí

se zřízením věcného břemene práva vstupu, chůze a jízdy na nemovitostech ve vlastnictví města Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, IČ 00300870, a to k: části pozemku parc. č. 751/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 2803-52/2013 ze dne 25. 6. 2013 a nově označené jako pozemek parc. č. 751/3, ostatní plocha, o výměře 2 372 m², pozemku parc. č. 752, ostatní plocha, pozemku parc. č. 749/2, ostatní plocha, a pozemku parc. č. 753, zahrada, ve prospěch kraje jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 1.500 Kč vč. DPH; oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1839     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt do vlastnictví kraje darem nemovitosti z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, a to: budovu č. p. 1245, část obce Moravská Ostrava, bydlení, na pozemku parc. č. 2635/12, pozemek parc. č. 2635/12, zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2634/31, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a díly c1, d1, e1, f1, g1, h1, i1, j1, k1 pozemku parc. č. 1075/1, ostatní plocha, o výměře 20 m² a díly n1, o1, p1, q1, r1, s1, t1, u1, v1 pozemku parc. č. st. 2883, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m², nově sloučeny do pozemku parc. č. 1075/3, ostatní plocha, o výměře 30 m², díly t, u, v, w, x, y, z, a1, b1 pozemku parc. č. 1075/1, ostatní plocha, o výměře 14 m² a díly w1, x1, y1, z1, a2, b2, c2, d2, e2, f2 pozemku parc. č. st. 2883, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m², nově sloučeny do pozemku parc. č. 1075/4, ostatní plocha, o výměře 24 m², díl l1 pozemku parc. č. 1075/1, ostatní plocha, o výměře 86 m² a díl m1 pozemku parc. č. 1089, ostatní plocha, o výměře 5 m² a díl s pozemku parc. č. st. 2883, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m², nově sloučeny do pozemku parc. č. 1075/5, ostatní plocha, o výměře 93 m², část pozemku parc. č. 1077, ostatní plocha, nově označena jako pozemek parc. č. 1077/2, ostatní plocha, o výměře 277 m², pozemek parc. č. st. 2883, zastavěná plocha a nádvoří, o nové dosud nezapsané výměře 2 525 m², vše dle geometrického plánu č. 1924-19/2013 ze dne 27. 5. 2013, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a pozemek parc. č. st. 3004, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 3210, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1098, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava b) předat k hospodaření všechny nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 2, Ostrava, IČ 00600920, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1839     3. 9. 2013
5. bere na vědomí

žádost společnosti JENISEJ Praha s.r.o., Drahobejlova 957/53, Praha, IČ 26448351, o vzájemné majetkoprávní převody vlastnictví pozemků mezi krajem a žadatelem a vybudování veřejných parkovacích míst, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  24/1839     3. 9. 2013
6. rozhodla

odmítnout návrh vzájemných majetkoprávních převodů mezi krajem a společností JENISEJ Praha s.r.o., Drahobejlova 957/53, Praha, IČ 26448351, vč. vybudování veřejných parkovacích míst na části pozemku parc. č. 368/18, ostatní plocha, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
  24/1839     3. 9. 2013
7. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1), 2) a 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1840     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) vyjmout z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, nemovitosti, a to: budova č. p. 1201 jiná stavba na pozemku parc. č. 1537/7, pozemek parc. č. 1537/7 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1537/23 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín b) předat k hospodaření organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, nemovitosti, a to: budova č. p. 1201 jiná stavba na pozemku parc. č. 1537/7, pozemek parc. č. 1537/7 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1537/23 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín
  24/1840     3. 9. 2013
2. souhlasí

a) s návrhem dodatku č. 18 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu b) s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu
  24/1840     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení a rozhodnutí Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 17/1315 ze dne 4. 6. 2013 (č. usnesení)
  24/1841     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat pozemek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov-Město, IČ 00844896, a to: pozemek parc. č. 2230/60 ostatní plocha o výměře 168 m², vzniklý sloučením části pozemku parc. č. 2230/4 díl „a“ ostatní plocha o výměře 66 m² a části pozemku parc. č. 2230/50 díl „b“ ostatní plocha o výměře 102 m² na základě geometrického plánu č. 1931-31/2013 ze dne 8. 4. 2013, včetně všech součástí a příslušenství tohoto pozemku, vše v k. ú. Havířov-město, obec Havířov, do vlastnictví **********, za cenu 149.000,- Kč a úhradu poplatků spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) vyjmout z hospodaření organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 24, 736 01 Havířov-Město, IČ 00844896, nemovitost specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí
  24/1841     3. 9. 2013
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 5/397 ze dne 25. 7. 2013 (č. usnesení)
  24/1842     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, do vlastnictví kraje nemovitosti, a to: pozemek parc. č. 69/1 trvalý travní porost, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pozemek parc. č. 1653/1 orná půda, dle geometrického plánu č. 1355-28/2013 ze dne 25. 7. 2013 v nové dosud nezapsané výměře 30.254 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu
  24/1842     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) nabýt darem z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451, do vlastnictví kraje nemovitosti, a to: část pozemku parc. č. 71/103 ostatní plocha včetně stavby hřiště, část pozemku parc. č. 71/123 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a část pozemku parc. č. 567/2 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 578/1 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 582 orná půda, část pozemku parc. č. 1653/1 orná půda, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  24/1842     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7927 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  24/1843     3. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitostí, a to části pozemku parc. č. 2641/85 a části pozemku parc. č. 3626/5 oba ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, IČ 00845451, jako půjčitelem a krajem jako vypůjčitelem, za účelem realizace stavby „Parkoviště u budov KÚ –Parkoviště G“, na dobu určitou po dobu realizace stavby, nejpozději do 30. 6. 2017, dle předloženého materiálu
  24/1843     3. 9. 2013
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí, a to: části budovy č. p. 504, část obce Mariánské Hory, bydlení, na pozemku parc. č. st. 501 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, mezi Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 2, Ostrava, IČ 00600920, jako pronajímatelem a Krajskou energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s., Varšavská 1583/99, Hulváky, Ostrava, IČ 27848230, jako nájemcem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 118/7748 ze dne 21. 8. 2012 (č. usnesení)
  24/1844     3. 9. 2013
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Rozšíření výrobního závodu Behr Ostrava – etapa IV" na části pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro stavebníka Behr Ostrava s.r.o., Mošnov, Průmyslová 368, IČ 27775763, za podmínky vybudování přeložek dotčených inženýrských sítí ve vlastnictví kraje nebo Letiště Ostrava, a.s., dle předloženého materiálu
  24/1844     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat z vlastnictví kraje část pozemku parc. č. 813/4 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 603-7/2011 ze dne 3. 11. 2011 a nově označenou jako pozemek parc. č. 813/115 ostatní plocha, o výměře 2536 m², včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, do vlastnictví společnosti Behr Ostrava s.r.o., Mošnov, Průmyslová 368, IČ 27775763, za kupní cenu 1.224.888,-- Kč
  24/1844     3. 9. 2013
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 č. 19/1517 ze dne 11. 7. 2013 č. 21/1598 ze dne 25. 7. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1845     3. 9. 2013
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 746, ostatní plocha a pozemek parc. č. 798, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, oba v k. ú. Kunčičky u Bašky, obec Baška, do vlastnictví obce Baška, Baška 420, IČ 00296511, to vše za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1845     3. 9. 2013
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. st. 504, zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov, do vlastnictví obce Lichnov, Lichnov 90, IČ 00298115, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost specifikovanou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1845     3. 9. 2013
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2353/1, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1679-79/2013, ze dne 27. 5. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2353/15, ostatní plocha, o výměře 414 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, včetně užitné asfaltové plochy na pozemku umístěné, v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, do vlastnictví společnosti Značky Morava, a.s., Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov, IČ 25865871, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 51.600,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1845     3. 9. 2013
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitosti z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 42196451, a to: část pozemku parc. č. 783, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 465-069/2011, ze dne 18. 7. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 783/2, ostatní plocha, o výměře 84 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Karpentná, obec Třinec a část pozemku parc. č. 3498, vodní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1842-069/2011, ze dne 18. 7. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3498/2, vodní plocha, o výměře 89 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Oldřichovice u Třince, obec Třinec, oba do vlastnictví kraje, za kupní cenu 35.810,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitosti specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1845     3. 9. 2013
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo pana ********** k nemovitosti evidované duplicitně ve vlastnictví pana ********** a kraje s právem hospodaření pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to k: pozemku parc. č. 2141/4, ostatní plocha, v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, dle předloženého materiálu b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni uznání vlastnického práva ve prospěch pana **********
  24/1845     3. 9. 2013
6. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitost z vlastnictví pana **********, a to: pozemek parc. č. 2141/4, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, do vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši 2.800,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, to vše za podmínky uznání vlastnického práva dle bodu 5) tohoto usnesení b) předat nemovitost uvedenou v bodě 6 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1845     3. 9. 2013
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo paní ********** k nemovitosti evidované duplicitně ve vlastnictví paní ********** a kraje s právem hospodaření pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to k: pozemku parc. č. 2141/3, ostatní plocha, v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, dle předloženého materiálu b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni uznání vlastnického práva ve prospěch paní **********
  24/1845     3. 9. 2013
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitost z vlastnictví paní **********, a to: pozemek parc. č. 2141/3, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, do vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši 23.170,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, to vše za podmínky uznání vlastnického práva dle bodu 7) tohoto usnesení b) předat nemovitost uvedenou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  24/1845     3. 9. 2013
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 41 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 6130 - Pozemky o 41 tis. Kč
  24/1845     3. 9. 2013
10. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci ukončené nebo nerealizované akce „Ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem“, ve výši 41 tis. Kč
  24/1845     3. 9. 2013
11. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 8) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 10/658 ze dne 5. 3. 2013 k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/51 ze dne 18. 12. 2008 (č. usnesení)
  24/1846     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o průběhu zpracování projektové dokumentace stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“ dle předloženého materiálu
  24/1846     3. 9. 2013
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby „Archeopark Chotěbuz – II. část“ se zhotovitelem, kterým je společnost TECHNICO Opava, s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ: 25849204 dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1847     3. 9. 2013
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti části movitého majetku Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1847     3. 9. 2013
2. rozhodla

o vyřazení a následné fyzické likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1848     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  24/1848     3. 9. 2013
2. bere na vědomí

návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let dle předloženého materiálu
  24/1848     3. 9. 2013
3. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  24/1848     3. 9. 2013
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit návrhy dle bodů 1) až 3) zastupitelstvu kraje Zodp.: Miroslav Novák Termín: 19. 9. 2013

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 2/30 ze dne 20. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1849     3. 9. 2013
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 6111 - Programové vybavení o 600 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o 600 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 117/7634 ze dne 7. 8. 2012 (č. usnesení)
  24/1850     3. 9. 2013
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby digitalizace a zajištění souvisejících služeb č. 2205/2012/INF v rámci projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07383, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 4/206 ze dne 4. 12. 2012 (č. usnesení)
  24/1851     3. 9. 2013
1. schvaluje

doplněk č. 5 Statutu sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  24/1852     3. 9. 2013
1. bere na vědomí

informaci o zániku pohledávky kraje za společností STRIKE, a. s., dle předloženého materiálu
  24/1852     3. 9. 2013
2. bere na vědomí

informaci o zániku pohledávky kraje za společností Mateřská škola Sadová, s. r. o., dle předloženého materiálu

  frame-scrollup