Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 29/2553 ze dne 9. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  29/2553                         9. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost příjemce Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  29/2553                         9. 1. 2018
  2. rozhodla

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 subjektu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., IČO 22831738, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Poradenství a osvěta pro spotřebitele“ ve výši 50.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  29/2553                         9. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3639 -

  Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje            

  na § 2141 -

  Vnitřní obchod

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  50 tis. Kč


   frame-scrollup