Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 27. 11. 2012


Rada kraje (č. usnesení)
  3/37     27. 11. 2012
1. schvaluje

program 3. schůze rady kraje, konané dne 27. 11. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  3/38     27. 11. 2012
1. volí

ověřovatele zápisu ze 3. schůze rady kraje, konané dne 27. 11. 2012: Ing. Jiřího Martinka RSDr. Karla Kuboše

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8135 ze dne 16. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/39     27. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru o 25 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3319 - Ostatní záležitosti kultury pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 25 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  3/40     27. 11. 2012
1. stanoví

s účinností od 1. 1. 2013 plat Mgr. Petru Konečnému, řediteli organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 81/5028 ze dne 20. 4. 2011 (č. usnesení)
  3/41     27. 11. 2012
1. rozhodla

předat organizaci Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, k hospodaření movitý majetek uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  3/42     27. 11. 2012
1. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci občanskému sdružení Rada seniorů České republiky, o. s., IČ 63829797, ve výši 45 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem Celokrajská konference a Krajský den seniorů MS kraje, s časovou použitelností od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013
  3/42     27. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 45 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 45 tis. Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  3/43     27. 11. 2012
1. souhlasí

se zapůjčením uměleckých děl ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace, IČ 00373231, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, na výstavu „Umelecké poklady Secesie“, která se bude konat v Galérii mesta Bratislavy v termínu od 7. 3. 2013 do 2. 6. 2013

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  3/44     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, IČ 27835545, za období od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012, dle předloženého materiálu

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem Jablunkov, Alej míru 442, PSČ 739 91, IČ 27835545, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  3/45     27. 11. 2012
1. schvaluje

pro ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2012 a výroční zprávy za rok 2012 obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., Auditorskou společnost CONSULT, s.r.o., IČ 25874705, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 434/211, PSČ 709 00

Rada kraje v působnosti valné hromady podle ust. § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj (č. usnesení)
  3/46     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

zprávu o hospodaření obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem Bílovec, 17. listopadu 538, PSČ 743 01, IČ 26865858, za období 1.-3. čtvrtletí roku 2012, dle předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  3/47     27. 11. 2012
1. rozhodla

o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky, nazvané označením „Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy učeben pro projekt »Mechatronika« II“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu
  3/47     27. 11. 2012
2. prohlašuje

že předmět smlouvy „Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy učeben pro projekt »Mechatronika« II“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
  3/47     27. 11. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy učeben pro projekt »Mechatronika« II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradník: 1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  3/47     27. 11. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy učeben pro projekt »Mechatronika« II“, a to: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu náhradníci: 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 122/8084 ze dne 16. 10. 2012 (č. usnesení)
  3/48     27. 11. 2012
1. schvaluje

znění výzev k jednání uchazečům vyloučeným z otevřeného řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup zdravotnické technicky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.«“, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  3/48     27. 11. 2012
2. jmenuje

jednací komisi pro účely jednání v jednacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Nákup zdravotnické technicky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.« II“, ve složení členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Jalůvka - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Libor Ondra - odbor zdravotnictví
  3/48     27. 11. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku nazvanou „Nákup zdravotnické technicky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.« II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
  3/48     27. 11. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku nazvanou „Nákup zdravotnické technicky pro projekt »Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.« II“, a to: členové: 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu 4. Ing. Hana Buryová - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 6. Ing. Martin Jalůvka - odbor zdravotnictví náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 4. Mgr. Andrea Valášková - odbor zdravotnictví 5. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 6. Ing. Libor Ondra - odbor zdravotnictví

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 113/7395 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
bod 4) zrušen usnesením č. 8/445 ze dne 12. 2. 2013
  3/49     27. 11. 2012
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála“, níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly: 1. ALTAIR SOFTWARE s.r.o. Osvoboditelů 218/14, 767 01 Kroměříž - Vážany IČ: 28350511 2. ArteGIS CZ s.r.o. Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice IČ: 27767736 3. ELVAC SOLUTIONS s.r.o. Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava - Hrabůvka IČ: 27396649
  3/49     27. 11. 2012
2. rozhodla

zrušit zadávací řízení s názvem „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála“, a to z důvodů a v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu
  3/49     27. 11. 2012
3. pověřuje

společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby v případě splnění předpokladů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu provedla veškeré nezbytné kroky vedoucí ke zrušení zadávacího řízení
  3/49     27. 11. 2012
4. rozhodla

zahájit jednací řízení dle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce nazvané „Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála“, a to zasláním výzev k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7850 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  3/50     27. 11. 2012
1. rozhodla

ve vazbě na neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy v zadávacím řízení s názvem „Výběr zhotovitele staveb u projektů »Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, II, III, IV, VI, VII«“, uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. ve vztahu k části 3 veřejné zakázky uchazeč Beskydská stavební, a.s. a ve vztahu k části 8 veřejné zakázky uchazeč PROSTAVBY, a.s., a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  3/51     27. 11. 2012
1. rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení technické specifikace pro Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby MSK se společností KVADOS, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pivovarská 4/10, PSČ 702 00 IČ: 25826654 za cenu nejvýše přípustnou 750.000 Kč bez DPH, tj. 900.000 Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 120/7919 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  3/52     27. 11. 2012
1. rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na pořízení vybavení pro výuku elektrotechnických oborů v rámci projektu „ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA“ pro část Výroba plošných spojů se společností, která předložila nabídku pod pořadovým číslem: 2. TEMEX, spol. s r. o. se sídlem: Ostrava-Vítkovice, Erbenova 19, PSČ 703 00 IČ: 42767873 za cenu nejvýše přípustnou 6.990.935,40 Kč bez DPH tj. 8.389.122,48 Kč vč. DPH

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 119/7860 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  3/53     27. 11. 2012
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2011 uzavřené se zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a.s. (ev. č. 02584/2011/IM), na realizaci dodatečných prací u stavby „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín Záblatí 1. etapa, km 3,837- 5,740 v rámci projektu Silnice 2010 - dodatek č. 2“, se společností EUROVIA CS, a.s. Se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1 IČ: 45274924 za nejvýše přípustnou cenu víceprací 2.187.742,90 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  3/54     27. 11. 2012
1. rozhodla

o zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a instalace IT a prezentační techniky v rámci projektu „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra““ dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu.
  3/54     27. 11. 2012
2. jmenuje

v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  3/54     27. 11. 2012
3. jmenuje

v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení: členové: 1. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Mgr. Petra Fliegerová, MPA - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu 3. Ing. Jakub Remiáš - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
  3/54     27. 11. 2012
4. jmenuje

v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení: členové: 1. Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje 3. PaedDr. Libor Lenčo - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hynek Orság - odbor evropských projektů 5. Ing. Tomáš Vašica - odbor informatiky 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu náhradníci: 1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje 3. Ing. Šárka Kadlecová - odbor školství, mládeže a sportu 4. Ing. Hana Kraussová - odbor evropských projektů 5. Ing. Pavel Žák - odbor informatiky 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/55     27. 11. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat a) 2 kusy hydraulických vyprošťovacích sad HOLMATRO b) 50 kusů přenosných radiostanic včetně baterií TPH700 bluetooth c) 13 kusů vozidlových radiostanic TPM700 d) 13 kusů montážních sad pro vozidlové radiostanice TPM700 e) 16 kusů jednonásobných nabíječů pro radiostanice TPH700 v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
  3/55     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat 60 kusů kompletních dýchacích přístrojů PSS 3000 a ochranných masek, včetně příslušenství v majetku kraje obcím, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu
  3/55     27. 11. 2012
3. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/56     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost ředitele České republiky - Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na pořízení hardwaru a softwaru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  3/56     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 75151502, na pořízení hardwaru a softwaru s termínem použití v období od 5. 9. 2012 do 31. 10. 2013 dle předloženého materiálu
  3/56     27. 11. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 400 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům o 400 tis. Kč
  3/56     27. 11. 2012
4. ukládá

hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) tohoto usnesení Zodp.: Miroslav Novák Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  3/57     27. 11. 2012
1. vysílá

Miroslava Nováka, hejtmana kraje, na zahraniční pracovní cestu do Polska (Cieszyn) dne 3. 12. 2012 za účelem slavnostního podpisu zakládacích dokumentů Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA a za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  3/58     27. 11. 2012
1. stanoví

odměny ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhů uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 23/8181 ze dne 30. 10. 2012 (č. usnesení)
  3/59     27. 11. 2012
1. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele organizace v oblasti školství: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace předseda konkurzní komise: Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana kraje, členka určená radou kraje členové: PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. - ředitel krajského úřadu, člen určený radou kraje PaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, člen určený ředitelem krajského úřadu Ing. Hana Havránková - vedoucí oddělení přímých nákladů odboru školství, mládeže a sportu, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství Karel Richter - školní inspektor České školní inspekce Mgr. Barbara Kijonková - pedagogický pracovník školy prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. - člen školské rady v případě nepřítomnosti Mgr. Věry Palkové na jednání konkurzní komise vykonává funkci předsedy konkurzní komise PaedDr. Libor Lenčo

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení rady kraje č. 121/8030 ze dne 3. 10. 2012 (č. usnesení)
  3/60     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  3/60     27. 11. 2012
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci AK Bohumín, o.s., IČ 22668349, ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 14. ročníku Silvestrovského běhu v Bohumíně; finanční prostředky jsou určeny na propagační materiály, ceny, technické a organizační zajištění s časovou použitelností od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013
  3/60     27. 11. 2012
3. rozhodla

zrušit bod 3 písm. b) v usnesení rady kraje č. 121/8030 ze dne 3. 10. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  3/61     27. 11. 2012
1. souhlasí

s upuštěním od vymáhání pohledávky organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00601659, vůči společnosti BoltSoft spol. s r.o., v celkové výši 483.137,50 Kč s příslušenstvím
  3/61     27. 11. 2012
2. souhlasí

s jednorázovým odepsáním pohledávky dle bodu 1) tohoto usnesení do nákladů organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ 00601659

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1980 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  3/62     27. 11. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 80% ze stanoveného odvodu 25.810 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci SKI Vítkovice – Bílá, o.s., Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČ 70632219, na projekt „Evropský pohár FIS/UNI a Mistrovství ČR Juniorů v alpském lyžování – Bílá 2012“, tj. v celkové výši 20.648 Kč
  3/62     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci SKI Vítkovice – Bílá, o.s., Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČ 70632219, na projekt „Evropský pohár FIS/UNI a Mistrovství ČR Juniorů v alpském lyžování – Bílá 2012“
  3/62     27. 11. 2012
3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí Zodp.: Mgr. Věra Palková Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6682 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1979 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  3/63     27. 11. 2012
1. rozhodla

o změně nákladového rozpočtu projektu – přílohy č. 1 uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01031/2012/ŠMS v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2012 u občanského sdružení Open house, IČ 70645671, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  3/64     27. 11. 2012
1. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 dle podmínek dotačního programu uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
  3/64     27. 11. 2012
2. zřizuje

monitorovací pracovní skupinu pro hodnocení podaných žádostí o dotaci ve složení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 100/6478 ze dne 21. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/65     27. 11. 2012
1. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2013 Doplněk č. 1 Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 50/2614 ze dne 3. 3. 2010 (č. usnesení)
  3/66     27. 11. 2012
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o úvěru na období od 1. 12. 2012 do 31. 5. 2013 mezi organizací Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 1, Bruntál, IČ 00601322 a Komerční bankou, a. s., Na příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, ve výši 800 tis. Kč dle podmínek uvedených ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 110/7103 ze dne 15. 5. 2012 (č. usnesení)
  3/67     27. 11. 2012
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 01266/2012/KŘ k projektu „Modernizace škol ve stavebnictví“ reg. č. CZ.1.10/2.1.00/09.00725, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 se společností FLAME System s.r.o., IČ 26846888, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje (č. usnesení)
  3/68     27. 11. 2012
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ na rok 2012 ve výši 1.722.195 Kč dle předloženého materiálu
  3/68     27. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 1.722.195 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3121 - Gymnázia pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 152.685 Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 88.020 Kč pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 616.005 Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 734.265 Kč na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 131.220 Kč Celkem 1.722.195 Kč
  3/68     27. 11. 2012
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ na rok 2012 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  3/68     27. 11. 2012
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotace soukromým školám v odvětví školství s účelovým určením na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ na rok 2012 organizacím: a) Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r. o., IČ 61944084, ve výši 39.420 Kč b) Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o., IČ 25378066, ve výši 48.600 Kč
  3/68     27. 11. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují daňové příjmy pol. 1361 - Správní poplatky o 11,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 3124 - Speciální střední školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 23,00 tis. Kč na § 3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10,00 tis. Kč na § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 26,53 tis. Kč pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 1.474,78 tis. Kč pol. 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám o 50,00 tis. Kč na § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5164 - Nájemné o 27,69 tis. Kč na § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 24,00 tis. Kč Celkem 1.636,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3112 - Speciální předškolní zařízení pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 21,00 tis. Kč na § 3114 - Speciální základní školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 49,00 tis. Kč na § 3121 - Gymnázia pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 24,00 tis. Kč na § 3122 - Střední odborné školy pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 928,00 tis. Kč na § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 610,00 tis. Kč na § 4322 - Ústavy péče o mládež pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 15,00 tis. Kč Celkem 1.647,00 tis. Kč
  3/68     27. 11. 2012
6. schvaluje

změnu účelu u části závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  3/68     27. 11. 2012
7. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 103/6635 ze dne 14. 2. 2012 č. 119/7896 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  3/69     27. 11. 2012
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2012 organizacím: a) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČ 00534242, o částku 4.500 tis. Kč, účelově určenou na akci „Vybavení Iktového centra“ b) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 4.500 tis. Kč, účelově určenou na akci „Vybavení Iktového centra“
  3/69     27. 11. 2012
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelová investiční dotace do investičního fondu“ na rok 2012 organizacím: a) Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ 00844641, o částku 1.800 tis. Kč, účelově určenou na akci „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“ b) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČ 47813750, o částku ve výši 2.000 tis. Kč, účelově určenou na akci „Optimalizace logistiky ve zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje“

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 99/6368 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/70     27. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery pol. 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o 198,846 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 198,846 tis. Kč
  3/70     27. 11. 2012
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012, účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním, organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu: a) Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve výši 26.754 Kč b) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná Ráj, IČ 00844853, ve výši 12.092 Kč c) Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve výši 160.000 Kč
  3/70     27. 11. 2012
3. bere na vědomí

informaci o realizaci projektu „Analýza uplatňování odpočtu DPH“ u nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem, včetně finančního vypořádání, dle příloh č. 3 až 4 předloženého materiálu
  3/70     27. 11. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 6402 - Finanční vypořádání minulých let pol. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o 643,651 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o 643,651 tis. Kč pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 643,651 tis. Kč
  3/70     27. 11. 2012
5. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  3/70     27. 11. 2012
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,0 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 40,0 tis. Kč
  3/70     27. 11. 2012
7. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2012 účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, u organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, o částku 40.000 Kč
  3/70     27. 11. 2012
8. bere na vědomí

žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků, účelově určených na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
  3/70     27. 11. 2012
9. schvaluje

závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2012, účelově určený na podporu provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult, u organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve výši 20.000 Kč

Rada kraje (č. usnesení)
  3/71     27. 11. 2012
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy na pořízení parního sterilizátoru UNISTERI HP IL 636-1 ED nákupem na splátky mezi Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, a Chironax Frýdek-Místek, s.r.o., Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47666391, dle předloženého materiálu a přílohy č. 1

Rada kraje (č. usnesení)
  3/72     27. 11. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1, 3 a 4 předloženého materiálu
  3/72     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 1, 3 a 4 předloženého materiálu
  3/72     27. 11. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  3/72     27. 11. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  3/72     27. 11. 2012
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  3/73     27. 11. 2012
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  3/73     27. 11. 2012
2. rozhodla

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  3/73     27. 11. 2012
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení
  3/73     27. 11. 2012
4. souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení
  3/73     27. 11. 2012
5. rozhodla

a) vypůjčit silniční pozemky dle přílohy č. 4 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvu o výpůjčce dle tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 99/6394 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/2056 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  3/74     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost obce Stará Ves nad Ondřejnicí o úpravu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  3/74     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00696/2012/DSH, uzavřené s příjemcem obec Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ 00297232, jehož předmětem je změna procentuálních podílů spolufinancování projektu „Úprava křižovatky I/58×III/48615 Stará Ves nad Ondřejnicí“
  3/74     27. 11. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 107/6873 ze dne 20. 3. 2012 č. 121/8025 ze dne 3. 10. 2012 č. 122/8101 ze dne 16. 10. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2211 ze dne 5. 9. 2012 (č. usnesení)
  3/75     27. 11. 2012
1. rozhodla

změnit údaje v příloze č. 1 usnesení rady kraje č. 107/6873 ze dne 20. 3. 2012, tj. v Poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu s názvem Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji ŽPZ/05/2012, uvedené pod pořadovým číslem žádosti 327 a 378 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 103/6657 ze dne 14. 2. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1968 ze dne 29. 2. 2012 (č. usnesení)
  3/76     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost města Bohumín ze dne 18. 10. 2012 ve věci prodloužení doby realizace projektu v Pořadníku náhradních žadatelů v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  3/76     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit údaje o dotaci městu Bohumín, IČ 00297569, uvedené pod evidenčním číslem 23 v příloze č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1968 ze dne 29. 2. 2012, týkající se termínu ukončení realizace projektu, časového použití dotace a rozdělení celkových uznatelných nákladů a požadované výše dotace na investiční a neinvestiční část dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  3/76     27. 11. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/77     27. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o 196,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím o 86,10 tis. Kč pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 23,80 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 6341 - Investiční transfery obcím o 86,10 tis. Kč Celkem o 196,00 tis. Kč
  3/77     27. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený o 15,00 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3792 - Ekologická výchova a osvěta pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 15,00 tis. Kč
  3/77     27. 11. 2012
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů do rozpočtu kraje ve výši 159,65 tis. Kč ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s odevzdáním a likvidací nepoužitelných léčiv dle předloženého materiálu
  3/77     27. 11. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují přijaté transfery pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 159,65 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám o 14,49 tis. Kč pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 145,16 tis. Kč Celkem o 159,65 tis. Kč
  3/77     27. 11. 2012
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů o 50,00 tis. Kč pol. 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 1,00 tis. Kč na § 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí pol. 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 515,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 566,00 tis. Kč
  3/77     27. 11. 2012
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 240,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší pol. 6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám o 240,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 45/2334 ze dne 6. 1. 2010 (č. usnesení)
  3/78     27. 11. 2012
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem jsou 2 kusy stojanů na propagační materiály Moravskoslezského kraje, s městem Klimkovice, IČ 00298051, se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice, v celkové pořizovací hodnotě 10.828,98 Kč vč. DPH dle předloženého materiálu

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 117/7646 ze dne 7. 8. 2012 č. 120/7928 ze dne 18. 9. 2012 č. 102/6555 ze dne 24. 1. 2012 k usnesení zastupitelstva kraje č. 20/1666 ze dne 22. 6. 2011 (č. usnesení)
  3/79     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost organizace Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ 70890021, o prodej pozemku parc. č. 2120/62, vodní plocha, pozemku parc. č. 2120/64, vodní plocha a pozemku parc. č. 2132/15, vodní plocha, vše v k. ú. Ženklava, obec Ženklava
  3/79     27. 11. 2012
2. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2120/62, vodní plocha, o výměře 17 m², pozemek parc. č. 2120/64, vodní plocha, o výměře 1 m² a pozemek parc. č. 2132/15, vodní plocha, o výměře 2 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Ženklava, obec Ženklava b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  3/79     27. 11. 2012
3. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej budovy, č. p. 63, rodinný dům, část obce Kaňovice, na pozemku parc. č. st. 12, pozemku parc. č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 62, zahrada, v k. ú. Kaňovice, obec Kaňovice
  3/79     27. 11. 2012
4. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m², pozemek parc. č. 62, zahrada, o výměře 605 m², budovu, č. p. 63, rodinný dům, v části obce Kaňovice, na pozemku parc. č. st. 12 a stavbu studny na pozemku parc. č. st. 12, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Kaňovice, obec Kaňovice b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  3/79     27. 11. 2012
5. bere na vědomí

žádost manželů **********, o prodej pozemku parc. č. 2944/64, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 2944/13, ostatní plocha, oba v k. ú. Hlučín, obec Hlučín
  3/79     27. 11. 2012
6. rozhodla

a) o záměru prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2944/64, ostatní plocha a část pozemku parc. č. 2944/13, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2405-547/2003 ze dne 5. 8. 2003 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2944/68, ostatní plocha, o výměře 228 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, vše v k. ú. Hlučín, obec Hlučín b) při prodeji nemovitostí uvedených v bodu 6 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitostí a nevyhlašovat výběrové řízení
  3/79     27. 11. 2012
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2120/59, vodní plocha, o výměře 61 m², a pozemek parc. č. 2120/61, vodní plocha, o výměře 78 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, oba v k. ú. Ženklava, obec Ženklava do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro organizaci Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Moravská Ostrava, IČ 70890021, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 23.710,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti uvedené v bodě 7 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/79     27. 11. 2012
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 643/3, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 336-23/2012 ze dne 15. 3. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 247/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, do společného jmění manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 1.500,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 8 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/79     27. 11. 2012
9. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 4916/4, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 1886-52/2011 ze dne 20. 10. 2011 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 2108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Mosty u Jablunkova, obec Mosty u Jablunkova, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 1.800,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 9 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/79     27. 11. 2012
10. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2019, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 2076-18/2012 ze dne 22. 3. 2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2019/3, ostatní plocha, o výměře 568 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, do vlastnictví paní **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 85.200,-- a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost uvedenou v bodě 10 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/79     27. 11. 2012
11. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitost z podílového spoluvlastnictví paní **********, ve výši podílu 3/8 a paní **********, ve výši podílu 5/8, a to: pozemek parc. č. 3060/4, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, v k. ú. Oldřichovice u Třince, obec Třinec, do vlastnictví kraje, za kupní cenu Kč 10.080,-- a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitost specifikovanou v bodě 11 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/79     27. 11. 2012
12. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitost ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2180/8, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovitosti, v k. ú. Bohuslavice u Hlučína, obec Bohuslavice, do vlastnictví obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice, IČ 00299839, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitost specifikovanou v bodu 12 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/79     27. 11. 2012
13. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. 2150/3, ostatní plocha a pozemek parc. č. 2150/8, ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, v k. ú. Dolní Benešov, obec Dolní Benešov, do vlastnictví města Dolní Benešov, Hájecká 65, Dolní Benešov, IČ 00299979, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodu 13 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/79     27. 11. 2012
14. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout předat stavbu jižního mostu na ulici Českobratrská v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně všech součástí a příslušenství k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711
  3/79     27. 11. 2012
15. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 7) - 14) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  3/80     27. 11. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit nemovitost z podílového vlastnictví pana ********** (podíl ½) a pana ********** (podíl ½), a to: pozemek parc. č. 2157/6, ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti, vše v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, do vlastnictví kraje za kupní cenu 450.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí, b) předat nemovitost specifikovanou v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, Opava, IČ 68177992, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  3/80     27. 11. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  3/81     27. 11. 2012
1. souhlasí

a) se zřízením věcného břemene k části pozemku parc. č. 2050/29 ostatní plocha v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve prospěch kraje a každého dalšího vlastníka budovy č. p. 779 obč. vybavenost na pozemku parc. č. 2050/33 a pozemku parc. č. 2050/33 zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, spočívajícího v právu umístění a provozování sjezdu na dotčeném pozemku v rámci stavby „Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku, ul. j. Lohrera 779 – Domov Anenská“ a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, oprav, údržby, rekonstrukcí a odstraněním sjezdu, na dobu neurčitou, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/82     27. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 48 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5171 - Opravy a udržování o 48 tis. Kč

Rada kraje k usnesením rady kraje č. 113/7445 ze dne 19. 6. 2012 č. 120/7930 ze dne 18. 9. 2012 (č. usnesení)
  3/83     27. 11. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín 1, IČ 66932581, a to: pozemek parc. č. 195/1, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 194/1, ostatní plocha, oddělená geometrickým plánem č. 2140-30/2012 ze dne 27. 6. 2012 a nově označená jako pozemek parc. č. 194/3, ostatní plocha, o výměře 369 m², se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, do vlastnictví města Bohumín, se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569, za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodu 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín 1, IČ 66932581, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/83     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to: budovu č. p. 833, část obce Butovice, výroba, na pozemku parc. č. 2113, pozemek parc. č. 2113, zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitostí, v k. ú. Butovice, obec Studénka, do vlastnictví společnosti Pars Komponenty s.r.o., se sídlem Studénka – Butovice, Malá Strana 451, IČ 25821547, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 9.000.000 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín, IČ 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/83     27. 11. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat movitý majetek ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, se sídlem Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz, IČ 64628213, dle inventurních soupisů ke dni 31. 10. 2012 do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že bude obdarovaný převáděný movitý majetek využívat ke vzdělávání a výchově dětí a žáků, případně k provozování volnočasových aktivit pro potřeby široké veřejnosti b) vyjmout předaný majetek specifikovaný v bodu 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, se sídlem Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz, IČ 64628213, a to ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného
  3/83     27. 11. 2012
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) darovat nemovitosti ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, se sídlem Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz, IČ 64628213, a to: budovu č. p. 978, část obce Přívoz, občanská vybavenost, na pozemku parc. č. st. 1007, pozemek parc. č. 430/2, ostatní plocha, pozemek parc. č. st. 1007, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava, IČ 00845451, za podmínky, že bude obdarovaný převáděné nemovitosti využívat po dobu deseti let za účelem vzdělávání a výchovy dětí a žáků a provozování volnočasových aktivit pro potřeby široké veřejnosti a za podmínky úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitosti specifikované v bodu 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, se sídlem Ibsenova 36, Ostrava-Přívoz, IČ 64628213, a to ke dni nabytí vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí
  3/83     27. 11. 2012
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje (č. usnesení)
  3/84     27. 11. 2012
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout a) koupit z vlastnictví Petra Hrůzka, r. č. 480703/430, bytem Svatopluka Čecha 1497, Frýdek-Místek, nemovitosti, a to: ideální ½ budovy bez čp/če obč. vybavenost na pozemku parc. č. 669/2, ideální ½ pozemku parc. č. 669/2 zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do vlastnictví kraje za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.100.000 Kč a úhrady poplatků spojených s vkladem práv do katastru nemovitostí b) předat nemovitosti uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ 00534188, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí
  3/84     27. 11. 2012
2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012
  3/84     27. 11. 2012
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 500,00 tis. Kč a snižují běžné výdaje na § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené pol. 5901 - Nespecifikované rezervy o 600,00 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3522 - Ostatní nemocnice pol. 6121 - Budovy, haly a stavby o 906,87 tis. Kč pol. 6130 - Pozemky o 193,13 tis. Kč Celkem o 1.100,00 tis. Kč

Rada kraje k usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1716 ze dne 22. 6. 2011 č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/85     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost města Vrbno pod Pradědem, se sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu „Skatepark ve Vrbně pod Pradědem“, s časovou použitelností od 1. 10. 2012 do 31. 8. 2013
  3/85     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout investiční dotaci v maximální výši 1.000.000 Kč městu Vrbno pod Pradědem, se sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 00296457, na realizaci projektu „Skatepark ve Vrbně pod Pradědem“, s časovou použitelností od 1. 10. 2012 do 31. 8. 2013
  3/85     27. 11. 2012
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 (č. usnesení)
  3/86     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 450.000 Kč, na realizaci akce „Zpřístupnění a nové využití NKP Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren“, s časovou použitelností od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013
  3/86     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout investiční dotaci maximálně v celkové výši 450.000 Kč sdružení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, na realizaci akce „Zpřístupnění a nové využití NKP Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren“, s časovou použitelností od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013
  3/86     27. 11. 2012
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 445 tis. Kč účelově určené na akci „Výdaje spojené s areálem NKP Dolu Hlubina“
  3/86     27. 11. 2012
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 445 tis. Kč na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5169 - Nákup ostatních služeb o 5 tis. Kč Celkem o 450 tis. Kč a zvyšují kapitálové výdaje na § 3636 - Územní rozvoj pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 450 tis. Kč
  3/86     27. 11. 2012
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2140 ze dne 6. 6. 2012 (č. usnesení)
  3/87     27. 11. 2012
1. bere na vědomí

žádost společnosti společností KOVOTOUR PLUS s.r.o., IČ 62301055, se sídlem Přívozská 12, 702 00 Ostrava o změnu termínu ukončení realizace projektu „Podpora příjezdové turistiky do Moravskoslezského kraje“ z původního 31. 12. 2012 na nový 30. 6. 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  3/87     27. 11. 2012
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu termínu ukončení realizace projektu „Podpora příjezdové turistiky do Moravskoslezského kraje“ z původního 31. 12. 2012 na nový 30. 6. 2013, který realizuje společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o., IČ 62301055, se sídlem Přívozská 12, 702 00 Ostrava
  3/87     27. 11. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01913/2012/RRC na projekt „Podpora příjezdové turistiky do Moravskoslezského kraje“ se společností KOVOTOUR PLUS s.r.o., IČ 62301055, se sídlem Přívozská 12, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  3/87     27. 11. 2012
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 20. 12. 2012

Rada kraje k usnesení zastupitelstva kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 k usnesení rady kraje č. 113/7406 ze dne 19. 6. 2012 (č. usnesení)
  3/88     27. 11. 2012
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání o 350 tis. Kč pol. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci o 150 tis. Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje o 500 tis. Kč
  3/88     27. 11. 2012
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění o 5 Kč a zvyšují běžné výdaje na § 6172 - Činnost regionální správy pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 5 Kč

Rada kraje k usnesení rady kraje č. 2/14 ze dne 22. 11. 2012 (č. usnesení)
  3/89     27. 11. 2012
1. zřizuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2012-2016 komisi rady kraje organizační
  3/89     27. 11. 2012
2. stanoví

maximální počet členů komise rady kraje, a to 7 (předseda + 6 členů)
  3/89     27. 11. 2012
3. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedu a členy této komise: předseda: Miroslav Novák členové: JUDr. Josef Babka Ing. Lenka Fojtíková Ing. David Sventek, MBA Ing. Vít Slováček Ing. arch. Liana Janáčková PaedDr. Jaroslav Soural, CSc.

  frame-scrollup