Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2605 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  30/2605                         23. 1. 2018
  1. bere na vědomí

  žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  30/2605                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč České republice - Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO 71009167, na podporu pořádání 18. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny, a s tímto subjektem uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  30/2605                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol. 5229 -

  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

  o

  50 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol. 5319 -

  Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

  o

  50 tis. Kč

  30/2605                         23. 1. 2018
  4. bere na vědomí

  žádost organizace Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  30/2605                         23. 1. 2018
  5. rozhodla

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 organizaci Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, ve výši 40 tis. Kč, úhradu uznatelných nákladů organizace konference „Diabetologický a podiatrický den 2018“, konané dne 14. 4. 2018 v Ostravě – Petřkovicích, s časovou použitelností od 2. 1. 2018 do 31. 5. 2018, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu

  30/2605                         23. 1. 2018
  6. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol. 5229 -

  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

  o

  40 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol. 5222 -

  Neinvestiční transfery spolkům

  o

  40 tis. Kč

  30/2605                         23. 1. 2018
  7. rozhodla

  snížit akci rozpočtu 2018 „Elektronizace zdravotnických procesů“ o 102,3 tis. Kč a navýšit akci „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví zdravotnictví“ o 102,3 tis. Kč

  30/2605                         23. 1. 2018
  8. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3522 -

  Ostatní nemocnice

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  102,30 tis. Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3599 -

  Ostatní činnost ve zdravotnictví

  pol. 5168 -

  Zpracování dat a služby související s informačními a  komunikačními technologiemi

  o

  102,30 tis. Kč


   frame-scrollup