Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 30/2649 ze dne 23. 1. 2018


  Rada kraje

  30/2649                         23. 1. 2018
  1. rozhodla

  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
  o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tzv. přímé výdaje na vzdělávání) pro školy a školský zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2018 ve výši 12.071.463.522 Kč, dle předloženého materiálu

  30/2649                         23. 1. 2018
  2. rozhodla

  poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

  30/2649                         23. 1. 2018
  3. schvaluje

  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

  30/2649                         23. 1. 2018
  4. rozhodla

  poskytnout neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2018 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

  30/2649                         23. 1. 2018
  5. schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se

  zvyšují

  neinvestiční přijaté transfery

  pol. 4116 -

  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  o

  12.071.463.522 Kč

  a

  snižují

  běžné výdaje

  na § 3124 -

  Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  5.263.000 Kč

  a

  zvyšují

  běžné výdaje

  na § 3111 -

  Mateřské školy

  pol. 5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

  212.416.000 Kč

  na § 3112 -

  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  6.620.000 Kč

  na § 3113 -

  Základní školy

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  6.121.800 Kč

  pol. 5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

  969.173.950 Kč

  na § 3114 -

  Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  74.145.500 Kč

  pol. 5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

  4.839.800 Kč

  na § 3117 -

  První stupeň základních škol

  pol. 5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

  125.129.750 Kč

  na § 3121 -

  Gymnázia

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  122.155.300 Kč

  na § 3122 -

  Střední odborné školy

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  5.500.000 Kč

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  165.247.000 Kč

  na § 3123 -

  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  103.682.000 Kč

  na § 3124 -

  Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  31.281.000 Kč

  na § 3126 -

  Konzervatoře

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  11.606.000 Kč

  na § 3133 -

  Dětské domovy

  pol. 5331 -

  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  5.263.000 Kč

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  36.984.000 Kč

  na § 3141 -

  Školní stravování

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  645.000 Kč

  pol. 5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

   7.664.000 Kč

  na § 3146 -

  Zařízení výchovného poradenství

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  10.604.000 Kč

  na § 3147 -

  Domovy mládeže

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  1.394.000 Kč

  na § 3231 -

  Základní umělecké školy

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  80.059.000 Kč

  pol. 5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

  11.224.000 Kč

  na § 3233 -

  Střediska volného času

  pol. 5336 -

  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

  o

  1.371.000 Kč

  pol. 5339 -

  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

  o

  23.187.000 Kč

  na § 3299 -

  Ostatní záležitosti vzdělávání

  pol. 5901 -

  Nespecifikované rezervy

  o

  10.060.413.422 Kč

  Celkem

  12.076.726.522 Kč

  30/2649                         23. 1. 2018
  6. bere na vědomí

  informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na leden a únor 2018 do 2. 2. 2018 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení


  frame-scrollup