Prohlížeč usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 9. 2. 2016


  Rada kraje

  90/7053                         9. 2. 2016
  1. schvaluje

  program 90. schůze rady kraje, konané dne 9. 2. 2016


   Rada kraje

   90/7054                         9. 2. 2016
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Martinka a Ing. RSDr. Svatomíra Recmana, o ověření zápisu z 89. schůze rady kraje, konané dne 26. 1. 2016

   90/7054                         9. 2. 2016
   2. volí

   ověřovatele zápisu z 90. schůze rady kraje, konané dne 9. 2. 2016:

   -      Mgr. Věra Palková

   -      Ing. Ivan Strachoň


    Rada kraje

    k usnesení rady kraje

    č. 78/6386    ze dne 25. 9. 2015

    č. 86/6947    ze dne 17. 12. 2015

    90/7055                         9. 2. 2016
    1. rozhodla

    změnit termín konání výjezdní schůze rady kraje, která se uskuteční ve Fulneku, z data 8. 3. 2016 na 22. 3. 2016


     Rada kraje

     k usnesení rady kraje

     č. 88/6963 ze dne 12. 1. 2016

     90/7056                         9. 2. 2016
     1. souhlasí

     s předloženou informací o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 2. 2016, dle předloženého materiálu

     90/7056                         9. 2. 2016
     2. ukládá

     hejtmanovi kraje

     předložit informaci dle bodu 1) zastupitelstvu kraje

     Zodp.: Miroslav Novák

     Termín: 25. 2. 2016


      Rada kraje

      k usnesení zastupitelstva kraje

      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

      90/7057                         9. 2. 2016
      1. bere na vědomí

      žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

      a)    obce Branka u Opavy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

      b)   obce Hodslavice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

      c)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

      d)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

      e)    Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

      f)     Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

      g)   České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

      h)   České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

      i)     České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

      j)     statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

      k)    Ostravské univerzity v Ostravě, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

      l)     Sportovního klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      2. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

      a)    obci Branka u Opavy, IČ 47812303, ve výši 300 tis. Kč na nákup dopravního automobilu, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      b)   obci Hodslavice, IČ 00297917, ve výši 100 tis. Kč na nákup teleskopického stožáru pro CAS 20 Tatra Terno, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      c)    České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, v maximální výši 5.000 tis. Kč na financování nákladů spojených s komplexní rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      d)   České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, v maximální výši 10.000 tis. Kč na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      e)    statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, ve výši 7.225 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výstavbou vrtulníkového hangáru, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      3. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

      a)    statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, ve výši 1.500 tis. Kč na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, v celkové výši 300 tis. Kč na nákup záchranného, zdravotnického a horolezeckého materiálu a svozové a kancelářské techniky, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      d)   Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, ve výši 986 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Medicína katastrof“, s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      4. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 3.100 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 15.980 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      5. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

      a)    obcí Branka u Opavy, IČ 47812303, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      b)   obcí Hodslavice, IČ 00297917, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

      c)    statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

      d)   SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

      e)    Horskou službou ČR, o.p.s., IČ 27467759, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

      f)     Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

      g)   Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

      h)   Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

      i)     statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

      j)     Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      6. bere na vědomí

      žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      7. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      rozhodnout poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, peněžitý dar ve výši 8.150 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů souvisejících se zajištěním akce „Den policie“, preventivního projektu pro seniory, na pořízení dopravních prostředků včetně vybavení, speciální a ochranné výstroje pro vnější službu, technologií, technického zařízení a technického vybavení, dle předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      8. doporučuje

      zastupitelstvu kraje

      uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      9. rozhodla

      poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

      a)    Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ve výši 150 tis. Kč na vzdělávání a materiální vybavení Humanitární jednotky Českého červeného kříže Ostrava, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      b)   Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, ve výši 200 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s účasti na významných mezinárodních sportovních soutěžích, organizací významných sportovních soutěží a účastí na nich, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      10. rozhodla

      uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních účelových dotací s:

      a)    Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

      b)   Sportovním klubem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s., IČ 70312834, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

      90/7057                         9. 2. 2016
      11. schvaluje

      rozpočtové opatření, kterým se

      snižují

      běžné výdaje

      na § 5279 -

      Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

      pol.  5321 -

      Neinvestiční transfery obcím

      o

      986 tis. Kč

      a

      zvyšují

      běžné výdaje

      na § 5279 -

      Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

      pol.  5332 -

      Neinvestiční transfery vysokým školám

      o

      986 tis. Kč

      90/7057                         9. 2. 2016
      12. ukládá

      hejtmanovi kraje

      předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 3), 4), 5), 7) a 8) tohoto usnesení

      Zodp.: Miroslav Novák

      Termín: 25. 2. 2016


       Rada kraje

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

       90/7058                         9. 2. 2016
       1. bere na vědomí

       a)    žádost pana Richarda Langra ze dne 28. 9. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiál

       b)   žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. ze dne 8. 12. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

       90/7058                         9. 2. 2016
       2. rozhodla

       poskytnout

       a)    neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje panu Richardu Langerovi, IČ 63520109, na úhradu nákladů spojených s organizací krajského kola projektu „Cena Ď“ v Moravskoslezském kraji 2016 ve výši
       10 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu

       b)   peněžitý dar Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, účelově určený na zakoupení zdravotnických pomůcek a léků ve výši 12,5 tis. Kč

       90/7058                         9. 2. 2016
       3. rozhodla

       uzavřít s:

       a)    Richardem Langrem, IČ 63520109, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

       b)   Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., IČ 00442755, darovací smlouvu
       o poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

       90/7058                         9. 2. 2016
       4. schvaluje

       rozpočtové opatření, kterým se

       snižují

       běžné výdaje

       na § 6113 -

       Zastupitelstva krajů

       pol.  5901 -

       Nespecifikované rezervy

       22,5 tis. Kč

       a

       zvyšují

       běžné výdaje            

       na § 3399 -

       Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

       pol. 5212 -

       Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

       o

       10,0 tis. Kč

       na § 3900 -

       Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

       pol. 5222 -

       Neinvestiční transfery spolkům

       o

       12,5 tis. Kč

       Celkem

       o

       22,5 tis. Kč


        Rada kraje

        90/7059                         9. 2. 2016
        1. schvaluje

        výroční zprávu o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


         Rada kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 86/6861    ze dne 17. 12. 2015

         č. 86/6911    ze dne 17. 12. 2015

         č. 86/6913    ze dne 17. 12. 2015

         k usnesení zastupitelstva kraje

         č. 17/1697    ze dne 17. 12. 2015

         90/7060                         9. 2. 2016
         1. bere na vědomí

         informaci o vyřízení petic adresovaných orgánům kraje za období od 3. 9. 2015 do 2. 2. 2016, dle předloženého materiálu

         90/7060                         9. 2. 2016
         2. ukládá

         hejtmanovi kraje

         předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení

         Zodp.: Miroslav Novák

         Termín: 25. 2. 2016


          Rada kraje

          k usnesení zastupitelstva kraje

          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

          90/7061                         9. 2. 2016
          1. bere na vědomí

          žádost České televize ze dne 10. 11. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          90/7061                         9. 2. 2016
          2. rozhodla

          uzavřít smlouvu o spolupráci s Českou televizí, IČ 00027383, na úhradu výdajů ve výši 500 tis. Kč spojených s výrobou televizního pořadu s pracovním názvem „ČT Ostrava 60 – Galakoncert k 60 letům vysílání ČT Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

          90/7061                         9. 2. 2016
          3. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          kapitálové výdaje

          na § 6409 -

          Ostatní činnosti jinde nezařazené

          pol.  6901 -

          Rezervy kapitálových výdajů

          o

          500 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje            

          na § 3341 -

          Rozhlas a televize

          pol.  5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          500 tis. Kč

          90/7061                         9. 2. 2016
          4. schvaluje

          rozpočtové opatření, kterým se

          snižují

          běžné výdaje

          na § 3399 -

          Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

          pol.  5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          902,41 tis. Kč

          a

          zvyšují

          běžné výdaje            

          na § 2141 -

          Vnitřní obchod

          pol.  5041 -

          Odměny za užití duševního vlastnictví

          o

          112,41 tis. Kč

          pol.  5169 -

          Nákup ostatních služeb

          o

          790,00 tis. Kč

          Celkem

          o

          902,41 tis. Kč


           Rada kraje

           90/7062                         9. 2. 2016
           1. schvaluje

           návrh programu 18. zasedání zastupitelstva kraje, které se bude konat dne 25. 2. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           90/7062                         9. 2. 2016
           2. rozhodla

           že členům zastupitelstva kraje přítomným na tomto zasedání bude poskytnut peněžitý příspěvek na občerstvení ve výši 80,- Kč na osobu


            Rada kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 62/4839    ze dne 17. 2. 2015

            90/7063                         9. 2. 2016
            1. bere na vědomí

            souhrnnou informaci o průběžném plnění Legislativního plánu Moravskoslezského kraje a o návrhu jeho 4. aktualizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            90/7063                         9. 2. 2016
            2. schvaluje

            Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 4. aktualizace, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

            90/7063                         9. 2. 2016
            3. doporučuje

            zastupitelstvu kraje

            vzít na vědomí Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 4. aktualizace dle bodu 2) tohoto usnesení

            90/7063                         9. 2. 2016
            4. ukládá

            1. náměstkovi hejtmana kraje

            předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 3) tohoto usnesení

            Zodp.: JUDr. Josef Babka

            Termín: 25. 2. 2016


            Rada kraje

            90/7064                         9. 2. 2016
            1. bere na vědomí

            výsledky inspekční činnosti České školní inspekce v příspěvkových organizacích kraje uvedené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

            90/7064                         9. 2. 2016
            2. rozhodla

            o přijetí opatření zřizovatele v příspěvkových organizacích kraje na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu


             Rada kraje

             90/7065                         9. 2. 2016
             1. stanoví

             s účinností od 1. 3. 2016

             platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu


              Rada kraje

              k usnesení zastupitelstva kraje              

              č. 16/1649    ze dne 25. 9. 2015

              č. 16/1662    ze dne 25. 9. 2015

              90/7066                         9. 2. 2016
              1. souhlasí

              a)    s dodatkem č. 8 ke zřizovací listině organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601357, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

              b)   s dodatkem č. 17 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická
              a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 00848077, uvedeným
              v příloze č. 2 předloženého materiálu

              c)    s dodatkem č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola,
              Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 00844691, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

              90/7066                         9. 2. 2016
              2. ukládá

              náměstkyni hejtmana kraje

              předložit zastupitelstvu kraje dodatky dle bodu 1) tohoto usnesením ke schválení

              Zodp: Mgr. Věra Palková

              Termín: 25. 2. 2016


               Rada kraje

               90/7067                         9. 2. 2016
               1. souhlasí

               s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


                Rada kraje

                90/7068                         9. 2. 2016
                1. souhlasí

                s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 27. března 2014, kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31. 3. 2031, mezi Střední školou technickou, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, IČ 00845299, a Happy Sport Opava, Na Bahně 1190/15, Opava IČ 65888774, dle předloženého materiálu


                 Rada kraje

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 13/1122    ze dne 5. 3. 2015

                 č. 15/1461    ze dne 25. 6. 2015

                 90/7069                         9. 2. 2016
                 1. rozhodla

                 částečně prominout podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, 21.936 Kč ze stanoveného odvodu 27.530 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté organizaci Základní škola AMOS, školská právnická osoba, IČ 25830635, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

                 90/7069                         9. 2. 2016
                 2. rozhodla

                 prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do 19. 2. 2015, u dotace poskytnuté organizaci Základní škola AMOS, školská právnická osoba, IČ 25830635, na neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním dle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

                 90/7069                         9. 2. 2016
                 3. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 povolit částečné prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, 63.360 Kč ze stanoveného odvodu 94.385 Kč  za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2,  IČ 22715746, na projekt „Czech 3x3 Tour s doprovodným programem pro mládež“

                 90/7069                         9. 2. 2016
                 4. doporučuje

                 zastupitelstvu kraje

                 povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 20. 2. 2015, u dotace poskytnuté příjemci ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2,  IČ 22715746, na projekt „Czech 3x3 Tour s doprovodným programem pro mládež“

                 90/7069                         9. 2. 2016
                 5. ukládá

                 náměstkyni hejtmana kraje

                 předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí

                 Zodp.: Mgr. Věra Palková

                 Termín: 25. 2. 2016


                  Rada kraje

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  1. rozhodla

                  nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:

                  a)    rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016" ve výši 7.212.326 Kč

                  b)   rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ ve výši 554.683 Kč

                  c)    rozvojový program „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016“ ve výši 1.624.000 Kč

                  dle předloženého materiálu

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  2. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšují

                  neinvestiční přijaté transfery

                  pol. 4116 -

                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                  o

                  7.212.326 Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3113 -

                  Základní školy

                  pol. 5339 -

                  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                  o

                  6.765.176 Kč

                  na § 3123 -

                  Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

                  pol. 5336 -

                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  149.050 Kč

                  na § 3124 -

                  Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

                  pol. 5336 -

                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  298.100 Kč

                  Celkem

                  7.212.326 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  3. rozhodla

                  poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016" s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                  a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 298.100 Kč

                  b)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 149.050 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  4. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016" s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                  a)    Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČ 13644319, ve výši 298.100 Kč

                  b)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813130, ve výši 149.050 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  5. rozhodla

                  poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden - srpen 2016" v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  6. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšují

                  neinvestiční přijaté transfery

                  pol. 4116 -

                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                  o

                  554.683 Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3111 -

                  Mateřské školy

                  pol. 5339 -

                  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                  o

                  500.993 Kč

                  na § 3112 -

                  Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

                  pol. 5336 -

                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  53.690 Kč

                  Celkem

                  554.683 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  7. rozhodla

                  poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                  a)    Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, ve výši 30.000 Kč

                  b)   Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, ve výši 23.690 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  8. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace organizacím:

                  a)    Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace, IČ 64628124, ve výši 30.000 Kč

                  b)   Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, IČ 64628141, ve výši 23.690 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  9. rozhodla

                  poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  10. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšují

                  přijaté transfery

                  pol. 4116 - 

                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery
                  ze státního rozpočtu

                  o

                  1.624.000 Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3299 -

                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                  pol. 5336 - 

                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  795.000 Kč

                  pol. 5339 - 

                  Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                  o

                  829.000 Kč

                  Celkem

                  1.624.000 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  11. rozhodla

                  poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 14. 1. 2016 do 31. 12. 2016:

                  a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 121.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 3 bodu III předloženého materiálu a ve výši 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 3 bodu I předloženého materiálu

                  b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 3 bodu II předloženého materiálu

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  12. schvaluje

                  zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s časovou použitelností od 14. 1. 2016 do 31. 12. 2016:

                  a)    Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, ve výši 121.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 3 bodu III předloženého materiálu a ve výši 479.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží dle přílohy č. 3 bodu I předloženého materiálu

                  b)   Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace, IČ 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 3 bodu II předloženého materiálu

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  13. rozhodla

                  poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a ostatních soutěží dle přílohy č. 3 bodu III předloženého materiálu s časovou použitelností od 14. 1. 2016 do 31. 12. 2016 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi:

                  a)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 377.000 Kč

                  b)   Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČ 75105993, Frýdek-Místek, ve výši 142.000 Kč

                  c)    Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace,
                  IČ 75089157, ve výši 115.000 Kč

                  d)   Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace, IČ 75079356, ve výši 78.000 Kč

                  e)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČ 72071397, ve výši 117.000 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  14. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  zvyšují

                  nedaňové příjmy

                  na § 3113 -

                  Základní školy

                  pol.  2229 -

                  Ostatní přijaté vratky transferů

                  o

                  10.196 Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3113 -

                  Základní školy

                  pol. 5364 -

                  Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

                  o

                  10.196                 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  15. rozhodla

                  udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci částečně nerealizované akce:

                  a)    „Příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 88.240 Kč

                  b)   „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ ve výši 163.408 Kč

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  16. rozhodla

                  podpořit soutěž „Perem studenta“ zakoupením 20 celotýdenních celoročních předplatných Moravskoslezského Deníku pro 20 středních škol zřízených krajem, které se přihlásí do soutěže mezi prvními

                  90/7070                         9. 2. 2016
                  17. schvaluje

                  rozpočtové opatření, kterým se

                  snižují

                  běžné výdaje

                  na § 3299 -

                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                  pol.  5331 -

                  Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                  o

                  88.240 Kč

                  na § 3419 -

                  Ostatní tělovýchovná činnost

                  pol.  5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                  163.408 Kč

                  Celkem

                  251.648 Kč

                  a

                  zvyšují

                  běžné výdaje

                  na § 3299 -

                  Ostatní záležitosti vzdělávání

                  pol.  5136 -

                  Knihy, učební pomůcky a tisk

                  o

                  88.240 Kč

                  pol.  5169 -

                  Nákup ostatních služeb

                  o

                  145.258 Kč

                  pol.  5179 -

                  Ostatní nákupy jinde nezařazené

                  o

                  18.150 Kč

                  Celkem

                  251.648 Kč


                  Rada kraje

                  90/7071                         9. 2. 2016
                  1. bere na vědomí

                  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  90/7071                         9. 2. 2016
                  2. doporučuje

                  zastupitelstvu kraje

                  schválit část Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016 týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, tj. Strategii rozvoje vzdělávání a sítě škol v kraji uvedenou v kapitole č. 2 přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  90/7071                         9. 2. 2016
                  3. ukládá

                  náměstkyni hejtmana kraje

                  předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

                  Zodp.: Mgr. Věra Palková

                  Termín: 25. 2. 2016


                   Rada kraje

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                   90/7072                         9. 2. 2016
                   1. bere na vědomí

                   žádosti o poskytnutí finančních prostředků a dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11 předloženého materiálu

                   90/7072                         9. 2. 2016
                   2. rozhodla

                   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                   a)    Kabal team Karviná o.s., IČ 22761764, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením Mistrovství České republiky v badmintonu; finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na pronájem haly a tribun, propagační materiály a ceny s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016

                   b)   Školní sportovní klub BESKYDY o.s., IČ 22733582,  ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením Mistrovství ČR ve volejbale kadetů; finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na nájem haly, ceny a odměny pro týmy a nejlepší hráče, rozhodčí, zapisovatele, ubytování a stravování a moderátora s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016

                   90/7072                         9. 2. 2016
                   3. rozhodla

                   uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci:

                   a)    Kabal team Karviná o.s., IČ 22761764, dle přílohy č. 12

                   b)   Školní sportovní klub BESKYDY o.s., IČ 22733582, dle přílohy č. 4

                   90/7072                         9. 2. 2016
                   4. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům:

                   a)    RWR s.r.o., IČ 27793460, max. ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů se zabezpečením mezinárodního tenisového turnaje „PROSPERITA OPEN 2016“; finanční prostředky jsou určeny na poplatky ATP, startovné, ubytování hráčů, pronájem areálu, tribuny, odměny rozhodčím a propagaci s časovou použitelností od  31. 1. 2016 do 31. 8. 2016

                   b)   Jesenické sdružení orientačních sportů, IČ 02434512, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství Evropy v orientačním běhu“; finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na kartografické a tiskové práce pro závodní mapy, dohody o provedení práce, pronájem vybavení (mobilní WC, oplocení, měřící zařízení), tiskoviny a propagaci s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                   c)    Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, z.s., IČ 00534544, ve výši 6.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního atletického mítinku „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění mítinku, přípravné práce, organizační výbory, propagaci, reklamu, cestovné, dopravu, bezpečnostní agenturu, tiskové konference, pronájmy, ozvučení, materiálové zajištění, ubytování a stravování, odměny technické četě, tlumočníkům, řidičům, organizátorům, sportovcům, zabezpečení televizního signálu vč. rozvodů, pronájem TV monitorů, zabezpečení internetového provozu a telefonních linek, instalaci a provoz tiskového střediska, dopingovou kontrolu, fotodokumentaci, zajištění fyzioterapeutické a lékařské péče, tiskové služby, věcné ceny, zajištění a pronájem VIP prostor s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016

                   d)   ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s., IČ 49626281, ve výši 500.000 Kč na  úhradu nákladů spojených se zajištěním projektu „Mezinárodní závody zapsané v kalendáři Světové cyklistické federace“ s odůvodněním dle předloženého materiálu; finanční prostředky jsou určeny na ubytování a stravování, zapůjčení oplocení a mobilních WC včetně dopravy, odměny pořadatelům, rozhodčím, lékařům, PHM, služby spojené se zajištěním a zabezpečením trasy a závodu a na výsledkový servis s časovou použitelností od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016

                   90/7072                         9. 2. 2016
                   5. doporučuje

                   zastupitelstvu kraje

                   uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                   a)    RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   b)   Jesenické sdružení orientačních sportů, IČ 02434512, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                   c)    Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                   d)   ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s., IČ 49626281, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                   90/7072                         9. 2. 2016
                   6. ukládá

                   náměstkyni hejtmana kraje

                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí

                   Zodp.: Mgr. Věra Palková

                   Termín: 25. 2. 2016


                    Rada kraje

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    1. bere na vědomí

                    žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    2. rozhodla

                    udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 50.000 Kč

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    3. rozhodla

                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 70942650, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací 44. ročníku lyžařských závodů pro děti a mládež „Zjazd Gwiaździsty“; finanční prostředky jsou určeny na pronájem lyžařského areálu s  časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    4. rozhodla

                    uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 70942650, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    5. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje příjemci Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, ve výši 244.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    6. doporučuje

                    zastupitelstvu kraje

                    uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ 75080559, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    7. schvaluje

                    rozpočtové opatření, kterým se

                    snižují

                    kapitálové výdaje

                    na § 3639 -

                    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                    pol. 6341 -

                    Investiční transfery obcím

                    o

                    50 tis. Kč

                    a

                    zvyšují

                    běžné výdaje

                    na § 3419 -

                    Ostatní tělovýchovná činnost

                    pol. 5321 -

                    Neinvestiční transfery obcím

                    o

                    50 tis. Kč

                    90/7073                         9. 2. 2016
                    8. ukládá

                    náměstkyni hejtmana kraje

                    předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí

                    Zodp.: Mgr. Věra Palková

                    Termín: 25. 2. 2016


                     Rada kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 80/6472 ze dne 20. 10. 2015

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                     90/7074                         9. 2. 2016
                     1. rozhodla

                     uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování reklamních a propagačních služeb v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2015 se společností VÍTKOVICE, a.s., IČ 45193070, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     90/7074                         9. 2. 2016
                     2. rozhodla

                     uzavřít podnájemní smlouvu k dočasnému užívání Multifunkční auly GONG se subjektem Dolní oblast VÍTKOVICE, IČ 75125285, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                     90/7074                         9. 2. 2016
                     3. schvaluje

                     kategorizaci partnerů v rámci realizace ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2015, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                     90/7074                         9. 2. 2016
                     4. svěřuje

                     hejtmanovi kraje

                     uzavírání smluv s partnery ankety Sportovec Moravskoslezského kraje zařazenými do kategorie Partner dle Kategorizace partnerů, která je uvedena v příloze č. 6 předloženého materiálu, jejichž předmětem je reklamní, marketingové či obdobné plnění včetně plnění poskytnutého partnery (protiplnění), a to za podmínky schválení kategorizace

                     90/7074                         9. 2. 2016
                     5. rozhodla

                     uzavřít smlouvu o partnerství při realizaci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2015 s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                     90/7074                         9. 2. 2016
                     6. schvaluje

                     rozpočtové opatření, kterým se

                     zvyšují

                     nedaňové příjmy

                     na § 3419 -

                     Ostatní tělovýchovná činnost

                     pol. 2111 -

                     Příjmy z poskytování služeb a výrobků

                     o

                     300,00 tis. Kč

                     a

                     zvyšují

                     běžné výdaje

                     na § 3419 -

                     Ostatní tělovýchovná činnost

                     pol. 5139 -

                     Nákup materiálu jinde nezařazený

                     o

                       5,00 tis. Kč

                     pol. 5175 -

                     Pohoštění

                     o

                     25,00 tis. Kč

                     pol. 5194 -

                     Věcné dary

                     o

                     50,00 tis. Kč 

                     pol. 5169 -

                     Nákup ostatních služeb

                     o

                     167,92 tis. Kč

                     na § 6399-

                     Ostatní finanční operace

                     pol. 5362 -

                     Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

                     o

                     52,08 tis. Kč

                     Celkem

                     300,00 tis. Kč


                      Rada kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 80/6478    ze dne 20. 10. 2015

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                      90/7075                         9. 2. 2016
                      1. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                      90/7075                         9. 2. 2016
                      2. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                      90/7075                         9. 2. 2016
                      3. doporučuje

                      zastupitelstvu kraje

                      rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016 žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                      90/7075                         9. 2. 2016
                      4. schvaluje

                      rozpočtové opatření, kterým se

                      snižují

                      běžné výdaje

                      na § 3419 -

                      Ostatní tělovýchovná činnost

                      pol. 5229 -

                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                      o

                      22.000 tis. Kč

                      a

                      zvyšují

                      běžné výdaje

                      na § 3419 -

                      Ostatní tělovýchovná činnost

                      pol. 5222 -

                      Neinvestiční transfery spolkům

                      o

                      22.000 tis. Kč

                      90/7075                         9. 2. 2016
                      5. ukládá

                      náměstkyni hejtmana kraje

                      předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

                      Zodp.: Mgr. Věra Palková

                      Termín: 25. 2. 2016


                       Rada kraje

                       k usnesení rady kraje

                       77/6269       ze dne 10. 9. 2015

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       10/894         ze dne 12. 6. 2014

                       16/1630       ze dne 25. 9. 2015

                       90/7076                         9. 2. 2016
                       1. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       vyčlenit projekt s názvem „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, z projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd - IROP 2015“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

                       90/7076                         9. 2. 2016
                       2. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ve výši 73.100.000 Kč

                       90/7076                         9. 2. 2016
                       3. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2017 – 2021 v maximální výši 250.000 Kč

                       90/7076                         9. 2. 2016
                       4. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v roce 2016 za podmínky, že bude zastupitelstvem kraje schválena významná veřejná zakázka k projektu „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ před přijetím projektu k financování

                       90/7076                         9. 2. 2016
                       5. doporučuje

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout dofinancovat projekt „Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2016 a z rozpočtu kraje na rok 2017 dle předloženého materiálu

                       90/7076                         9. 2. 2016
                       6. ukládá

                       náměstkovi hejtmana kraje

                       předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                       Zodp.: Ivan Strachoň

                       Termín: 25. 2. 2016


                        Rada kraje

                        90/7077                         9. 2. 2016
                        1. rozhodla

                        zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                        90/7077                         9. 2. 2016
                        2. prohlašuje

                        že předmět smlouvy „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                        90/7077                         9. 2. 2016
                        3. jmenuje

                        v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3“, a to:

                        členové:

                        1.    Ing. Ivan Strachoň                           - náměstek hejtmana kraje

                        2.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                        3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                 - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                        náhradníci:

                        1.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                        2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                        3.    Mgr. Jan Galář                                 - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                        90/7077                         9. 2. 2016
                        4. jmenuje

                        v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 3““, a to:

                        členové:

                        1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                        2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                        3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

                        4.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

                        5.    Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                        6.    Petr Becher                                     - člen zastupitelstva kraje

                        náhradníci:

                        7.    Ing. RSDr. Svatomír Recman  - náměstek hejtmana kraje

                        8.    Ing. Jiří Martinek                             - náměstek hejtmana kraje

                        9.    Ing. Pavel Sýkora                            - odbor investiční a majetkový

                        10. Ing. Petr Kačmařík                           - odbor investiční a majetkový

                        11. Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                        12. Mgr. Patrik Hujdus                           - člen zastupitelstva kraje


                         Rada kraje

                         90/7078                         9. 2. 2016
                         1. rozhodla

                         zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 2“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                         90/7078                         9. 2. 2016
                         2. prohlašuje

                         že předmět smlouvy „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 2“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                         90/7078                         9. 2. 2016
                         3. jmenuje

                         v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 2“, a to:

                         členové:

                         1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                         2.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                         3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                         náhradníci:

                         1.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                         2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                         3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                         90/7078                         9. 2. 2016
                         4. jmenuje

                         v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 2““, a to:

                         členové:

                         1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                         2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                         3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

                         4.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

                         5.    Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                         6.    Mgr. Jaroslav Stolařík                      - člen zastupitelstva kraje

                         náhradníci:

                         1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman  - náměstek hejtmana kraje

                         2.    Ing. Jiří Martinek                             - náměstek hejtmana kraje

                         3.    Ing. Věra Štefková                          - odbor investiční a majetkový

                         4.    Ing. Petr Kačmařík                           - odbor investiční a majetkový

                         5.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                         6.    Petr Becher                                     - člen zastupitelstva kraje

                          


                          Rada kraje

                          90/7079                         9. 2. 2016
                          1. rozhodla

                          zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Projektová dokumentace akce „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace““, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                          90/7079                         9. 2. 2016
                          2. prohlašuje

                          že předmět smlouvy „Projektová dokumentace akce „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                          90/7079                         9. 2. 2016
                          3. jmenuje

                          v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace akce „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace““, a to:

                          členové:

                          1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                          2.    Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                          3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                          náhradníci:

                          4.    Ing. RSDr. Svatomír Recman            - náměstek hejtmana kraje

                          5.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                          6.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář       

                          90/7079                         9. 2. 2016
                          4. jmenuje

                          v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace akce „Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace““, a to:

                          členové:

                          1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                          2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                          3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

                          4.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

                          5.    Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                          6.    Mgr. Jaroslav Stolařík                      - člen zastupitelstva kraje

                          náhradníci:

                          1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman            - náměstek hejtmana kraje

                          2.    Mgr. Daniel Havlík                           - náměstek hejtmana kraje

                          3.    Ing. Petr Kačmařík                           - odbor investiční a majetkový

                          4.    Ing. Štěpán Hendrych                      - odbor investiční a majetkový

                          5.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu     

                          6.    Petr Becher                                    - člen zastupitelstva kraje


                           Rada kraje

                           90/7080                         9. 2. 2016
                           1. rozhodla

                           zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 4“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                           90/7080                         9. 2. 2016
                           2. prohlašuje

                           že předmět smlouvy „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 4“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                           90/7080                         9. 2. 2016
                           3. jmenuje

                           v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 4“, a to:

                           členové:

                           1.    Ing. Ivan Strachoň                          -náměstek hejtmana kraje

                           2.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                           3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                           4.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

                           náhradníci:

                           1.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                           2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                           3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                           4.    Ing. arch. Liana Janáčková               - členka zastupitelstva kraje

                           90/7080                         9. 2. 2016
                           4. jmenuje

                           v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 4““, a to:

                           členové:

                           1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                           2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                           3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

                           4.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

                           5.    Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                           6.    Petr Becher                                     - člen zastupitelstva kraje

                           náhradníci:

                           1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman  - náměstek hejtmana kraje

                           2.    Ing. Jiří Martinek                             - náměstek hejtmana kraje

                           3.    Ing. Petr Kocich                              - odbor investiční a majetkový

                           4.    Ing. Petr Kačmařík                           - odbor investiční a majetkový

                           5.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                           6.    Ing. arch. Liana Janáčková               - člen zastupitelstva kraje


                            Rada kraje

                            90/7081                         9. 2. 2016
                            1. rozhodla

                            zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby nazvané „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území města Ostravy“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                            90/7081                         9. 2. 2016
                            2. prohlašuje

                            že předmět smlouvy v rámci „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území města Ostravy“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                            90/7081                         9. 2. 2016
                            3. jmenuje

                            v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území města Ostravy“, a to:

                            členové:

                            1.    Ing. Jiří Martinek                             - náměstek hejtmana kraje

                            2.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            3.    Mgr. Milan Šebesta, LL. M.               - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                            náhradníci:

                            1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman            - náměstek hejtmana kraje

                            2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                            90/7081                         9. 2. 2016
                            4. jmenuje

                            v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území města Ostravy“, a to:

                            členové:

                            1.    Ing. Jiří Martinek                             - náměstek hejtmana kraje

                            2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                            3.    Bc. Vratislava Krnáčová                    - odbor zdravotnictví

                            4.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            5.    Petr Becher                                     - člen zastupitelstva kraje

                            náhradníci:

                            1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman            - náměstek hejtmana kraje

                            2.    Mgr. Věra Palková                           - náměstkyně hejtmana kraje

                            3.    Mgr. MUDr. Eva Misiačková              - odbor zdravotnictví

                            4.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                            5.    Mgr. Patrik Hujdus                           - člen zastupitelstva kraje


                             Rada kraje

                             k usnesení rady kraje                                    

                             č. 80/6447    ze dne 20. 10. 2015

                             90/7082                         9. 2. 2016
                             1. rozhodla

                             vyloučit z další účasti v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace““ níže uvedené uchazeče, kteří předložili nabídku pod pořadovými čísly:

                             1.       S-projekt plus, a.s.

                                       Třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín

                                       IČ: 60734485

                             3.       MR Design CZ, s.r.o.

                                       Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba

                                       IČ: 25388606

                             5.       TECHNICO Opava s. r. o.

                                       Hradecká 1576/51, 746 01 Opava - Předměstí

                                       IČ: 25849204

                              

                             6.       Technoprojekt, a.s.

                                       Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava

                                       IČ: 27810054

                             8.       HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.

                                       28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

                                       IČ: 45193584

                             9.       INPROS F-M s.r.o.

                                       28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

                                       IČ: 64611281

                              

                             10.     Ateliér Velehradský, s.r.o.

                                       Libušino údolí 203/76, 62300 Brno

                                       IČ: 29263140

                             12.     KANIA a.s.

                                       Špálova 80/9, 70200 Ostrava - Přívoz

                                       IČ: 26817853

                             90/7082                         9. 2. 2016
                             2. rozhodla

                             na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace““, s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:

                             2.       MÁTL a KYŠÁK s.r.o.

                                       1. Máje 1000, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm

                                       IČ: 25366319

                             za cenu nejvýše přípustnou 1.660.000,- Kč bez DPH   

                             11.     ATRIS, s.r.o.

                                       Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

                                       IČ: 28608909

                             za cenu nejvýše přípustnou 1.747.000,- Kč bez DPH   

                             7.       ATELIER 38 s.r.o.

                                       Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

                             IČ: 25858343

                             za cenu nejvýše přípustnou 3.780.000,- Kč bez DPH   


                              Rada kraje

                              90/7083                         9. 2. 2016
                              1. rozhodla

                              zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 5“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu

                              90/7083                         9. 2. 2016
                              2. prohlašuje

                              že předmět smlouvy „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 5“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

                              90/7083                         9. 2. 2016
                              3. jmenuje

                              v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 5“, a to:

                              členové:

                              1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                              2.    Ing. Leo Nevřela                              - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                              3.    Mgr. Milan Šebesta, LL.M.                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                              náhradníci:

                              1.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                              2.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu

                              3.    Mgr. Jan Galář                                - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

                              90/7083                         9. 2. 2016
                              4. jmenuje

                              v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 5““, a to:

                              členové:

                              1.    Ing. Ivan Strachoň                          - náměstek hejtmana kraje

                              2.    Martin Sikora                                  - náměstek hejtmana kraje

                              3.    Ing. Milan Novotný                          - odbor investiční a majetkový

                              4.    Ing. Martin Staniek                          - odbor investiční a majetkový

                              5.    Ing. Leo Nevřela                             - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                              6.    Mgr. Jaroslav Stolařík                      - člen zastupitelstva kraje

                              náhradníci:

                              1.    Ing. RSDr. Svatomír Recman  - náměstek hejtmana kraje

                              2.    Ing. Jiří Martinek                             - náměstek hejtmana kraje

                              3.    Ing. Michal Janák                            - odbor investiční a majetkový

                              4.    Ing. Petr Kačmařík                           - odbor investiční a majetkový

                              5.    Ing. Marek Matějka                          - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                              6.    Petr Becher                                     - člen zastupitelstva kraje


                               Rada kraje

                               90/7084                         9. 2. 2016
                               1. schvaluje

                               zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje“

                               90/7084                         9. 2. 2016
                               2. rozhodla

                               vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                               2.    LÖW & spol., s.r.o.

                               se sídlem: Vranovská 767/102, Husovice, 614 00 Brno

                               IČ: 46990798

                               za cenu nejvýše přípustnou 990.000 Kč bez DPH


                                Rada kraje

                                90/7085                         9. 2. 2016
                                1. schvaluje

                                zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dodávka a implementace videokonferenční jednotky“

                                90/7085                         9. 2. 2016
                                2. rozhodla

                                vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                1.    AutoCont CZ a.s.

                                se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

                                IČ: 47676795

                                za cenu nejvýše přípustnou 261.300 Kč bez DPH


                                 Rada kraje

                                 90/7086                         9. 2. 2016
                                 1. rozhodla

                                 v souladu s článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejné zakázky na nákup referentských a dalších vozidel pro obměnu vozového parku krajského úřadu plánované pro rok 2016 bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

                                 90/7086                         9. 2. 2016
                                 2. rozhodla

                                 zahájit zadávací řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů“, dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a za podmínek dle důvodové zprávy

                                 90/7086                         9. 2. 2016
                                 3. jmenuje

                                 v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:

                                 členové:

                                 Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje

                                 Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 náhradníci:

                                 Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

                                 Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 90/7086                         9. 2. 2016
                                 4. jmenuje

                                 v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní komisi pro účely posouzení kvalifikace ve složení:

                                 členové:

                                 1. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 2. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 3. Mgr. Petra Brodová, MPA - odbor právní a organizační

                                 náhradníci:

                                 1. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 2. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 3. Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 90/7086                         9. 2. 2016
                                 5. jmenuje

                                 v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi ve složení:

                                 členové:

                                 1. Mgr. Daniel Havlík - náměstek hejtmana kraje

                                 2. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje

                                 3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový

                                 4. JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.,LL.M. - odbor právní a organizační

                                 5. Ing. David Bárta - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 6. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 náhradníci:

                                 1. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje

                                 2. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje

                                 3. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový

                                 4. Mgr. Martin Vymětal, LL.M. - odbor právní a organizační

                                 5. p. Richard Balner - odbor kancelář ředitele krajského úřadu

                                 6. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu


                                  Rada kraje

                                  90/7087                         9. 2. 2016
                                  1. schvaluje

                                  zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Servis vozidel Hyundai na rok 2016 II“

                                  90/7087                         9. 2. 2016
                                  2. rozhodla

                                  vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavatelem, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:

                                  2.       Hyundai HB a.s.

                                  Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2

                                  IČ: 01435451

                                  za jednotkové ceny uvedené v návrhu smlouvy uchazeče


                                   Rada kraje

                                   90/7088                         9. 2. 2016
                                   1. rozhodla

                                   zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu pod označením „Analýza rizik kontaminovaného území Průmyslové zóny Nad Barborou“, poř. č. 206/2015 v souladu s Pravidly
                                   pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje


                                    Rada kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 30/2297    ze dne 3. 12. 2013

                                    90/7089                         9. 2. 2016
                                    1. bere na vědomí

                                    záměr organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, na nestavební akci „Nákup sanitních vozidel pro krajské nemocnice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                    90/7089                         9. 2. 2016
                                    2. zmocňuje

                                    ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853

                                    k realizaci veškerých úkonů spojených s nestavební akcí „Nákup sanitních vozidel pro krajské nemocnice“, včetně provedení zadávacího řízení na centralizovanou veřejnou zakázku jménem Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188; Nemocnice Třinec, příspěvkové organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242; Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641 a Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750

                                    90/7089                         9. 2. 2016
                                    3. souhlasí

                                    s vyhlášením centralizované veřejné zakázky na akci s názvem „Nákup sanitních vozidel pro krajské nemocnice“ organizací Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

                                    90/7089                         9. 2. 2016
                                    4. doporučuje

                                    řediteli organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 3) tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

                                    členy hodnotící komise:

                                    Ing. Jiřího Martinka, náměstka hejtmana kraje

                                    Bc. Vratislavu Krnáčovou, vedoucí odboru zdravotnictví

                                    náhradníky hodnotící komise:

                                    Ing. Jolanu Chrascinovou, odbor zdravotnictví

                                    Ing. Lenku Holkovou, odbor zdravotnictví


                                     Rada kraje

                                     90/7090                         9. 2. 2016
                                     1. souhlasí

                                     s investičním záměrem Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, čerpání dotace Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické záchranné služby na připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro rok 2017, dle předloženého materiálu


                                      Rada kraje

                                      90/7091                         9. 2. 2016
                                      1. souhlasí

                                      a)    s návrhem dodatku č. 22 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČ 00844853, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                      b)   s návrhem dodatku č. 20 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                      c)    s návrhem dodatku č. 24 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 00844641, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                      d)   s návrhem dodatku č. 25 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                      90/7091                         9. 2. 2016
                                      2. ukládá

                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                      předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                      Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                      Termín: 25. 2. 2016


                                       Rada kraje

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2015 dle předloženého materiálu

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       2. bere na vědomí

                                       žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, ze dne 6. 1. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       3. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00635162, ve výši 3.680 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2016 dle předloženého materiálu

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       4. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       uzavřít s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00635162, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       5. bere na vědomí

                                       žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, ze dne 20. 1. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       6. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, IČ 70631956, v maximální výši 4 mil. Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťování dětí s trvalým pobytem mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, příspěvková organizace, v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       7. doporučuje

                                       zastupitelstvu kraje

                                       uzavřít s Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace, IČ 70631956, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                       90/7092                         9. 2. 2016
                                       8. ukládá

                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                       předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 3), 4), 6) a 7) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                       Zodp.: Ing. Jiří Martinek

                                       Termín: 25. 2. 2016


                                        Rada kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost České republiky – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 4. 1. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        2. rozhodla

                                        poskytnout peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč České republice - Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009167, na podporu pořádání 16. ročníku konference Slezské dny preventivní medicíny, dle předloženého materiálu

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        3. rozhodla

                                        uzavřít Darovací smlouvu s Českou republikou - Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009167, dle předloženého materiálu

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        4. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                        50 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3531 -

                                        Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví

                                        pol. 5319 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

                                        o

                                        50 tis. Kč

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        5. bere na vědomí

                                        žádosti o dotaci organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        6. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        snižují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3599 -

                                        Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                        pol. 5229 -

                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                        o

                                        477,70 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        běžné výdaje

                                        na § 3299 -

                                        Ostatní záležitosti vzdělávání

                                        pol. 5331 -

                                        Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        477,70 tis. Kč

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        7. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 191.900 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „TO DÁM“ – První pomoc pro žáky druhého stupně základních škol, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        8. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920 ve výši 90.300 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „UŽ TO VÍM, UŽ SE NEZRANÍM“ – Prevence dětských úrazů, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        9. schvaluje

                                        zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, IČ 00600920, ve výši 195.500 Kč na úhradu nákladů spojených se zabezpečením projektu „Zdravé děti – šťastní rodiče“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        10. rozhodla

                                        nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 9.600 tis. Kč na realizaci akce „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – přístrojové vybavení endoskopie“, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        11. schvaluje

                                        závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČ 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 9.600 tis. Kč, účelově určený na akci „Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. – přístrojové vybavení endoskopie“, s časovou použitelností od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2016

                                        90/7093                         9. 2. 2016
                                        12. schvaluje

                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                        zvyšují

                                        investiční přijaté transfery

                                        pol. 4216 -

                                        Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                        o

                                        9.600 tis. Kč

                                        a

                                        zvyšují

                                        kapitálové výdaje

                                        na § 3522 -

                                        Ostatní nemocnice

                                        pol. 6356 -

                                        Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                        o

                                        9.600 tis. Kč


                                         Rada kraje

                                         90/7094                         9. 2. 2016
                                         1. bere na vědomí

                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na akci „Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         90/7094                         9. 2. 2016
                                         2. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČ 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 600.000 Kč, s účelovým určením na akci „Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                                         90/7094                         9. 2. 2016
                                         3. bere na vědomí

                                         žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, o poskytnutí finančních prostředků na akci „Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                         90/7094                         9. 2. 2016
                                         4. schvaluje

                                         zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2016 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, o částku 600.000 Kč, s účelovým určením na akci „Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016

                                         90/7094                         9. 2. 2016
                                         5. schvaluje

                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                         snižují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3599 -

                                         Ostatní činnost ve zdravotnictví

                                         pol. 5166 -

                                         Konzultační, poradenské a právní služby

                                         o

                                         1.200 tis. Kč

                                         a

                                         zvyšují

                                         běžné výdaje

                                         na § 3522 -

                                         Ostatní nemocnice

                                         pol. 5331 -

                                         Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                         o

                                         1.200 tis. Kč


                                          Rada kraje

                                          90/7095                         9. 2. 2016
                                          1. souhlasí

                                          s provedením stavebních úprav na nemovitém majetku Moravskoslezského kraje předaném k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, na budově objektu a přilehlých plochách záchranné služby v Opavě na parcelách č. 2209/10, 2209/5, 2215/1, 2215/3, 2215/2, 2216/17 v k. ú. Opava‑Předměstí a na parcelách č. 2113, 2123, 2124, 2125, 2126 v k. ú. Jaktař, dle předloženého materiálu


                                           Rada kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 69/5675    ze dne 9. 6. 2015

                                           k usnesení zastupitelstva kraje    

                                           č. 15/1482    ze dne 25. 6. 2015

                                           90/7096                         9. 2. 2016
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost obce Pustá Polom, ze dne 4. 1. 2016, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02134/2015/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           90/7096                         9. 2. 2016
                                           2. doporučuje

                                           zastupitelstvu kraje

                                           rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Pustá Polom, IČ 00300608, uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1482 ze dne 25. 6. 2015 týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 30. 6. 2016 a upravením časové použitelnosti dotace na 1. 5. 2015 – 30. 7. 2016, a uzavřít s tímto subjektem dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02134/2015/ŽPZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                           90/7096                         9. 2. 2016
                                           3. ukládá

                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                           předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

                                           Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                           Termín: 25. 2. 2016


                                            Rada kraje

                                            90/7097                         9. 2. 2016
                                            1. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            schválit Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 ‑ 2026 dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu

                                            90/7097                         9. 2. 2016
                                            2. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            vydat obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 ‑ 2026 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            90/7097                         9. 2. 2016
                                            3. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            stanovit, že spolu s hejtmanem kraje podepíše obecně závaznou vyhlášku kraje dle bodu 2 tohoto usnesení náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík

                                            90/7097                         9. 2. 2016
                                            4. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            vzít na vědomí stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 83289/ENV/15 ze dne 22. 12. 2015 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 ‑ 2026 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                            90/7097                         9. 2. 2016
                                            5. doporučuje

                                            zastupitelstvu kraje

                                            schválit vypořádání požadavků a podmínek vyplývající ze stanoviska vydaného Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 83289/ENV/15 ze dne 22. 12. 2015 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 ‑ 2026, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                            90/7097                         9. 2. 2016
                                            6. ukládá

                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                            předložit doporučení dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                            Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                            Termín: 25. 2. 2016


                                             Rada kraje

                                             k usnesení zastupitelstva kraje              

                                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                             90/7098                         9. 2. 2016
                                             1. bere na vědomí

                                             žádost obchodní společnosti BUVI Promotion s. r. o. ze dne 12. 1. 2016, včetně jejího doplnění ze dne 21. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na pořádání XII. ročníku Festivalu dřeva, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                             90/7098                         9. 2. 2016
                                             2. rozhodla

                                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti BUVI Promotion s. r. o., IČ 26812576, na pořádání XII. ročníku Festivalu dřeva v maximální výši 200.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 9. 2016 a uhrazených do dne 14. 10. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                             90/7098                         9. 2. 2016
                                             3. schvaluje

                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                             snižují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3799 -

                                             Ostatní ekologické záležitosti

                                             pol.  5229 -

                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                             o

                                             200 tis. Kč

                                             a

                                             zvyšují

                                             běžné výdaje

                                             na § 3799 -

                                             Ostatní ekologické záležitosti

                                             pol.  5213 -

                                             Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                             o

                                             200 tis. Kč


                                              Rada kraje

                                              k usnesení zastupitelstva kraje              

                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                              90/7099                         9. 2. 2016
                                              1. bere na vědomí

                                              žádost spolku Kynologická organizace 1 Ostrava ze dne 27. 10. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 23. 11. 2015, ve věci poskytnutí dotace na pořádání Národní výstavy psů Ostrava 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              90/7099                         9. 2. 2016
                                              2. rozhodla

                                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Kynologická organizace 1 Ostrava, IČ 63731959, na pořádání Národní výstavy psů Ostrava 2016 v maximální výši 60.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 3. 2016 do dne 30. 4. 2016 a uhrazených do dne 31. 5. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                              90/7099                         9. 2. 2016
                                              3. schvaluje

                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                              snižují

                                              běžné výdaje

                                              na § 6113 -

                                              Zastupitelstva krajů

                                              pol.  5901 -

                                              Nespecifikované rezervy

                                              o

                                              60 tis. Kč

                                              a

                                              zvyšují

                                              běžné výdaje

                                              na § 3799 -

                                              Ostatní ekologické záležitosti

                                              pol.  5222 -

                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                              o

                                              60 tis. Kč


                                               Rada kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje              

                                               č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                               90/7100                         9. 2. 2016
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 22. 9. 2015, včetně jejího doplnění ze dne 4. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               90/7100                         9. 2. 2016
                                               2. doporučuje

                                               zastupitelstvu kraje

                                               rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2016 v maximální výši 700.000,‑‑ Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2016 a uhrazených do dne 31. 12. 2016 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                               90/7100                         9. 2. 2016
                                               3. ukládá

                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                               předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení

                                               Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                               Termín: 25. 2. 2016


                                                Rada kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                90/7101                         9. 2. 2016
                                                1. bere na vědomí

                                                žádosti Povodí Odry, státního podniku, ze dne 8. 9. 2015 a ze dne 18. 1. 2016, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín – Pudlov, stavba č. 5047“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                90/7101                         9. 2. 2016
                                                2. doporučuje

                                                zastupitelstvu kraje

                                                rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, na realizaci projektu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov, stavba č. 5047“ v maximální výši 4.000.000,-- Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 2. 2016 do dne 31. 12. 2016 a uhrazených do dne 16. 1. 2017 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                90/7101                         9. 2. 2016
                                                3. ukládá

                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                předložit žádosti dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                Termín: 25. 2. 2016


                                                 Rada kraje

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č.14/382/1    ze dne 6. 2. 2013

                                                 90/7102                         9. 2. 2016
                                                 1. bere na vědomí

                                                 informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

                                                 90/7102                         9. 2. 2016
                                                 2. ukládá

                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                 předložit zastupitelstvu kraje informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

                                                 Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                 Termín: 25. 2. 2016


                                                  Rada kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 69/5661    ze dne 9. 6. 2015

                                                  č. 84/6672    ze dne 24. 11. 2015

                                                  90/7103                         9. 2. 2016
                                                  1. bere na vědomí

                                                  informaci o plnění Smlouvy o poskytnutí veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko


                                                   Rada kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                   č. 13/1127    ze dne 5. 3. 2015

                                                   č. 17/1815    ze dne 17. 12. 2015

                                                   90/7104                         9. 2. 2016
                                                   1. bere na vědomí

                                                   informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                                   90/7104                         9. 2. 2016
                                                   2. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                                   90/7104                         9. 2. 2016
                                                   3. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   uložit náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

                                                   90/7104                         9. 2. 2016
                                                   4. doporučuje

                                                   zastupitelstvu kraje

                                                   uložit hejtmanovi kraje aby ve spolupráci se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj opakovaně intervenoval předsedu vlády ČR ve věci řešení problematiky verifikačních stanovisek EIA

                                                   90/7104                         9. 2. 2016
                                                   5. ukládá

                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                   předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                   Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                   Termín: 25. 2. 2016


                                                    Rada kraje

                                                    k usnesení rady kraje                 

                                                    č. 84/6674    ze dne 24. 11. 2015

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                    90/7105                         9. 2. 2016
                                                    1. rozhodla

                                                    navýšit částku peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněnou na poskytování dotací v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 na 15.609.600,-- Kč

                                                    90/7105                         9. 2. 2016
                                                    2. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    90/7105                         9. 2. 2016
                                                    3. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI odst. 15 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                    90/7105                         9. 2. 2016
                                                    4. doporučuje

                                                    zastupitelstvu kraje

                                                    rozhodnout neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017 žadateli uvedenému v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                    90/7105                         9. 2. 2016
                                                    5. ukládá

                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                    předložit doporučení dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                    Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                    Termín: 25. 2. 2016


                                                     Rada kraje

                                                     k usnesením zastupitelstva kraje

                                                     č. 12/1113    ze dne 23. 6. 2010

                                                     č. 3/259       ze dne 21. 3. 2013

                                                     90/7106                         9. 2. 2016
                                                     1. doporučuje

                                                     zastupitelstvu kraje

                                                     vzít na vědomí vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     90/7106                         9. 2. 2016
                                                     2. ukládá

                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                     předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                     Zodp.:  Mgr. Daniel Havlík

                                                     Termín: 25. 2. 2016


                                                      Rada kraje

                                                      k usnesení rady kraje                 

                                                      č. 84/6675    ze dne 24. 11. 2015

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                      č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                      90/7107                         9. 2. 2016
                                                      1. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      90/7107                         9. 2. 2016
                                                      2. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII odst. 13 a 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      90/7107                         9. 2. 2016
                                                      3. doporučuje

                                                      zastupitelstvu kraje

                                                      rozhodnout

                                                      neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                      90/7107                         9. 2. 2016
                                                      4. ukládá

                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                      předložit doporučení dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                      Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                      Termín: 25. 2. 2016

                                                      90/7107                         9. 2. 2016
                                                      5. schvaluje

                                                      rozpočtové opatření, kterým se

                                                      snižují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3792 -

                                                      Ekologická výchova a osvěta

                                                      pol.  5229 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                      o

                                                       1.997,10 tis. Kč

                                                      a

                                                      zvyšují

                                                      běžné výdaje

                                                      na § 3792 -

                                                      Ekologická výchova a osvěta

                                                      pol.  5221 -

                                                      Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                      o

                                                      104,80 tis. Kč

                                                      pol.  5222 -

                                                      Neinvestiční transfery spolkům

                                                      o

                                                      547,60 tis. Kč

                                                      pol.  5321 -

                                                      Neinvestiční transfery obcím

                                                      o

                                                      1.195,10 tis. Kč

                                                      pol.  5329 -

                                                      Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                      o

                                                       149,60 tis. Kč

                                                      Celkem

                                                      o

                                                      1.997,10 tis. Kč


                                                       Rada kraje

                                                       90/7108                         9. 2. 2016
                                                       1. bere na vědomí

                                                       informaci o stavu vybrané sítě pozemních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání

                                                       90/7108                         9. 2. 2016
                                                       2. doporučuje

                                                       zastupitelstvu kraje

                                                       schválit návrh optimalizace sítě pozemních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                                                       90/7108                         9. 2. 2016
                                                       3. ukládá

                                                       náměstkovi hejtmana

                                                       předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje

                                                       Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                       Termín: 25. 2. 2016


                                                        Rada kraje

                                                        k usnesení rady kraje        

                                                        č. 86/6908    ze dne 17. 12. 2015

                                                        90/7109                         9. 2. 2016
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost dopravce ČSAD Karviná a.s. ze dne 21. 1. 2016, ČSAD Havířov a.s. ze dne 21. 1. 2016 a Dopravního podniku Ostrava a.s. ze dne 26. 1. 2016 ve věci uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        90/7109                         9. 2. 2016
                                                        2. rozhodla

                                                        uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle důvodové zprávy a přílohy č. 5, přílohy č. 6 a přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                        90/7109                         9. 2. 2016
                                                        3. rozhodla

                                                        uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6, přílohy č. 7, přílohy č. 8 a přílohy č. 9 předloženého materiálu


                                                         Rada kraje

                                                         90/7110                         9. 2. 2016
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost Svazku měst a obcí okresu Karviná o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         90/7110                         9. 2. 2016
                                                         2. rozhodla

                                                         poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazku měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611, v maximální výši 200.000,-- Kč, na „Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná“, s časovou použitelností od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016, dle předloženého materiálu

                                                         90/7110                         9. 2. 2016
                                                         3. rozhodla

                                                         uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                         90/7110                         9. 2. 2016
                                                         4. schvaluje

                                                         rozpočtové opatření, kterým se

                                                         snižují

                                                         běžné výdaje

                                                         na § 2242 -

                                                         Provoz veřejné železniční dopravy

                                                         pol. 5192 -

                                                         Poskytnuté náhrady

                                                         o

                                                         200 tis. Kč

                                                         a

                                                         zvyšují

                                                         běžné výdaje            

                                                         na § 2299 -

                                                         Ostatní záležitosti v dopravě

                                                         pol. 5329 -

                                                         Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                         o

                                                         200 tis. Kč

                                                         90/7110                         9. 2. 2016
                                                         5. rozhodla

                                                         udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Dopravní obslužnost – drážní doprava“, ve výši 200.000,-- Kč


                                                          Rada kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 15/1589    ze dne 25. 9. 2015

                                                          90/7111                         9. 2. 2016
                                                          1. bere na vědomí

                                                          návrh postupu při zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na dosavadní průběh otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících drážní dopravou v budoucím období v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb, dle předloženého materiálu

                                                          90/7111                         9. 2. 2016
                                                          2. doporučuje

                                                          zastupitelstvu kraje

                                                          schválit záměr zahájit výběr provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici linky Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí, a to zveřejněním prenotifikace, tzv. předběžného oznámení, v Úředním věstníku Evropské unie, dle předloženého materiálu

                                                          90/7111                         9. 2. 2016
                                                          3. ukládá

                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                          předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                          Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                          Termín: 25. 2. 2016


                                                           Rada kraje

                                                           90/7112                         9. 2. 2016
                                                           1. rozhodla

                                                           zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, podzemních a nadzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                           90/7112                         9. 2. 2016
                                                           2. rozhodla

                                                           a)     uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                           b)     uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1č. 2 tohoto usnesení

                                                           90/7112                         9. 2. 2016
                                                           3. souhlasí

                                                           a)    s najmutím pozemků ve vlastnictví jiného subjektu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                           b)   s uzavřením nájemních smluv dle tohoto unesení se subjektem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení


                                                           Rada kraje

                                                           90/7113                         9. 2. 2016
                                                           1. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout zřídit věcná břemena - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                           90/7113                         9. 2. 2016
                                                           2. doporučuje

                                                           zastupitelstvu kraje

                                                           rozhodnout:

                                                           a)    uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                           b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene – služebností dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu

                                                           90/7113                         9. 2. 2016
                                                           3. ukládá

                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                           předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení

                                                           Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                           Termín: 25. 2. 2016


                                                            Rada kraje

                                                            90/7114                         9. 2. 2016
                                                            1. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout o uzavření budoucích smluv k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            90/7114                         9. 2. 2016
                                                            2. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout o nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            90/7114                         9. 2. 2016
                                                            3. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy
                                                            č. 2 předloženého materiálu

                                                            90/7114                         9. 2. 2016
                                                            4. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            rozhodnout o převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            90/7114                         9. 2. 2016
                                                            5. doporučuje

                                                            zastupitelstvu kraje

                                                            vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            90/7114                         9. 2. 2016
                                                            6. ukládá

                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                            předložit zastupitelstvu kraje návrh k rozhodnutí dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení

                                                            Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                            Termín: 25. 2. 2016


                                                             Rada kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 85/6798    ze dne 8. 12. 2015

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/86         ze dne 20. 12. 2012

                                                             90/7115                         9. 2. 2016
                                                             1. rozhodla

                                                             zrušit v příloze č. 2 usnesení rady kraje č. 85/6798 ze dne 8. 12. 2015 tabulku zřízení věcného břemene uvedenou pod pořadovým číslem č. 1 (parc. č. 4567/3 a 4567/6
                                                             v k. ú. Vendryně)

                                                             90/7115                         9. 2. 2016
                                                             2. rozhodla

                                                             zřídit věcné břemeno k pozemkům parc č. 4567/3 ostatní plocha, silnice, a č. 4567/6 ostatní plocha, silnice, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
                                                             se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234 (dále jen „oprávněný
                                                             z věcného břemene“), spočívající v uložení metalického a optického kabelu, na dobu neurčitou, dle usnesení Vlády České republiky ze dne 1. července 2015 č. 526 bezúplatně, za podmínky nabytí uvedených pozemků do vlastnictví kraje

                                                             90/7115                         9. 2. 2016
                                                             3. rozhodla

                                                             uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjektem uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu


                                                              Rada kraje

                                                              k usnesením rady kraje

                                                              č. 85/6800    ze dne 8. 12. 2015

                                                              č. 89/7034    ze dne 26. 1. 2016

                                                              90/7116                         9. 2. 2016
                                                              1. bere na vědomí

                                                              Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              90/7116                         9. 2. 2016
                                                              2. souhlasí

                                                              s Plánem souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              90/7116                         9. 2. 2016
                                                              3. pověřuje

                                                              příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČ 0095711

                                                              nabýt finanční prostředky ve výši 168,417 mil. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury za účelem financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy, dle předloženého materiálu

                                                              90/7116                         9. 2. 2016
                                                              4. doporučuje

                                                              zastupitelstvu kraje

                                                              rozhodnout podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ 00095711 (příjemce dotace) za rok 2016 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, tj. maximálně ve výši 29,8 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016, za podmínky, že rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, dle předloženého materiálu

                                                              90/7116                         9. 2. 2016
                                                              5. ukládá

                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                              předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 4) tohoto usnesení

                                                              Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

                                                              Termín: 25. 2. 2016


                                                               Rada kraje

                                                               k usnesení rady kraje                           

                                                               č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012

                                                               90/7117                         9. 2. 2016
                                                               1. bere na vědomí

                                                               informaci o konání 56. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a její program dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                               90/7117                         9. 2. 2016
                                                               2. zmocňuje

                                                               náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka, jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., případně náměstka hejtmana kraje Martina Sikoru, jako náhradníka, k jednání na 56. valné hromadě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., konané dne 18. 2. 2016 a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu


                                                                Rada kraje

                                                                90/7118                         9. 2. 2016
                                                                1. stanoví

                                                                s účinností od 10. 2. 2016

                                                                plat Mgr. Darji Kuncové, ředitelce organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, dle důvodové zprávy předloženého materiálu


                                                                 Rada kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 118/7820  ze dne 21. 8. 2012

                                                                 90/7119                         9. 2. 2016
                                                                 1. schvaluje

                                                                 Transformační plán organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace na léta 2016 – 2020, uvedený v Příloze č. 2, předloženého materiálu


                                                                  Rada kraje

                                                                  k usnesením rady kraje

                                                                  č. 81/6530    ze dne 27. 10. 2015

                                                                  č. 80/6501    ze dne 20. 10. 2015

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                  90/7120                         9. 2. 2016
                                                                  1. doporučuje

                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                  rozhodnout

                                                                  a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                  b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                  90/7120                         9. 2. 2016
                                                                  2. schvaluje

                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                  snižují

                                                                  běžné výdaje

                                                                  na § 4349 -

                                                                  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                  pol. 5229 -

                                                                  Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                  o

                                                                  697,7 tis. Kč

                                                                  a

                                                                  zvyšují

                                                                  běžné výdaje            

                                                                  na § 4349 -

                                                                  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

                                                                  pol. 5221 -

                                                                  Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                  o

                                                                  111,9 tis. Kč

                                                                  pol. 5222 -

                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                  o

                                                                  336,8 tis. Kč

                                                                  pol. 5223 -

                                                                  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                  o

                                                                  249,0 tis. Kč

                                                                  Celkem

                                                                  o

                                                                  697,7 tis. Kč

                                                                  90/7120                         9. 2. 2016
                                                                  3. ukládá

                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                  předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                  Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                  Termín: 25. 2. 2016


                                                                   Rada kraje

                                                                   90/7121                         9. 2. 2016
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   informaci o využití finančních prostředků z evropských a jiných fondů v odvětví sociálním za období 2007 – 2015, dle předloženého materiálu

                                                                   90/7121                         9. 2. 2016
                                                                   2. ukládá

                                                                   náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                   Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                   Termín: 25. 2. 2016


                                                                    Rada kraje

                                                                    k usnesením rady kraje

                                                                    č. 81/6530    ze dne 27. 10. 2015

                                                                    č. 80/6495    ze dne 20. 10. 2015

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                    90/7122                         9. 2. 2016
                                                                    1. doporučuje

                                                                    zastupitelstvu kraje

                                                                    rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    90/7122                         9. 2. 2016
                                                                    2. schvaluje

                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                    snižují

                                                                    běžné výdaje

                                                                    na § 3319 -

                                                                    Ostatní záležitosti kultury

                                                                    pol. 5229 -

                                                                    Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                    o

                                                                    1.425,0 tis. Kč

                                                                    a

                                                                    zvyšují

                                                                    běžné výdaje            

                                                                    na § 3319 -

                                                                    Ostatní záležitosti kultury

                                                                    pol. 5221 -

                                                                    Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                    o

                                                                    120,8 tis. Kč

                                                                    pol. 5222 -

                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                    o

                                                                    1.144,2 tis. Kč

                                                                    pol. 5321 -

                                                                    Neinvestiční transfery obcím

                                                                    o

                                                                    160,0 tis. Kč

                                                                    Celkem

                                                                    o

                                                                    1.425,0 tis. Kč

                                                                    90/7122                         9. 2. 2016
                                                                    3. ukládá

                                                                    náměstkovi hejtmana kraje

                                                                    předložit doporučení dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                    Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                    Termín: 25. 2. 2016


                                                                     Rada kraje

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                     90/7123                         9. 2. 2016
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádost Občanského sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, o účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     90/7123                         9. 2. 2016
                                                                     2. rozhodla

                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Občanskému sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“, IČ 69206414, ve výši 200.000,-- Kč, maximálně však ve výši 59,70 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zajištění provozu Romského kulturního a společenského centra“, vzniklých od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uhrazených do 15. 1. 2017, dle předloženého materiálu

                                                                     90/7123                         9. 2. 2016
                                                                     3. rozhodla

                                                                     uzavřít s Občanským sdružením „Sdružením Rómů Severní Moravy“,
                                                                     IČ 69206414, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                      Rada kraje

                                                                      k usnesením rady kraje

                                                                      č. 77/6256 ze dne 10. 9. 2015

                                                                      č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                      č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014

                                                                      č. 17/1738 ze dne 17. 12. 2015

                                                                      č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

                                                                      č. 16/1604 ze dne 25. 9. 2015

                                                                      č. 16/1605 ze dne 25. 9. 2015

                                                                      č. 15/1487 ze dne 25. 6. 2015

                                                                      90/7124                         9. 2. 2016
                                                                      1. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      schválit dodatek č. 1 k Novému znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      90/7124                         9. 2. 2016
                                                                      2. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu subjekty poskytující sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      90/7124                         9. 2. 2016
                                                                      3. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se subjektem ITY, z. s., IČ 01821351, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                      90/7124                         9. 2. 2016
                                                                      4. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1:

                                                                      a)    ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03573/2015  se subjektem Armáda Spásy, IČ 40613411,

                                                                      b)   ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 02959/2015 se subjektem Charita Český Těšín, IČ 60337842,

                                                                      c)    ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č.  02768/2015 se subjektem Charita Nový Jičín, IČ 73635677,

                                                                      dle rozsahu pověření uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení a návrhu dodatku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                      90/7124                         9. 2. 2016
                                                                      5. doporučuje

                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                      rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 02883/2015 se subjektem Slezská Diakonie, IČ 65468562, dle rozsahu pověření uvedeného v bodu 2 tohoto usnesení a návrhu dodatku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                      90/7124                         9. 2. 2016
                                                                      6. rozhodla

                                                                      schválit aktualizaci č. 1 parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 uvedených v příloze č. 4 dle předloženého materiálu

                                                                      90/7124                         9. 2. 2016
                                                                      7. ukládá

                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                      předložit návrhy dle bodů 1) – 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                      Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                      Termín: 25. 2. 2016


                                                                       Rada kraje

                                                                       k usnesením zastupitelstva kraje            

                                                                       č. 16/1613    ze dne 25. 9. 2015

                                                                       č. 15/1544    ze dne 25. 6. 2015

                                                                       90/7125                         9. 2. 2016
                                                                       1. souhlasí

                                                                       s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČ 00096296, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                       90/7125                         9. 2. 2016
                                                                       2. ukládá

                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                       předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení

                                                                       Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                       Termín: 25. 2. 2016


                                                                        Rada kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 80/6496    ze dne 20. 10. 2015

                                                                        č. 81/6530    ze dne 27. 10. 2015

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                        90/7126                         9. 2. 2016
                                                                        1. doporučuje

                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                        rozhodnout

                                                                        a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                        b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                        c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                        90/7126                         9. 2. 2016
                                                                        2. schvaluje

                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                        snižují

                                                                        běžné výdaje

                                                                        na § 4379 -

                                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                        pol. 5229 -

                                                                        Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                        o

                                                                        2.400.000 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        běžné výdaje            

                                                                        na § 4379 -

                                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                        pol. 5221 -

                                                                        Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                        o

                                                                        910.000 Kč

                                                                        pol. 5222 -

                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                        o

                                                                        399.700 Kč

                                                                        pol. 5223 -

                                                                        Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                        o

                                                                        822.214 Kč

                                                                        a

                                                                        zvyšují

                                                                        kapitálové výdaje            

                                                                        na § 4379 -

                                                                        Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                        pol. 6323 -

                                                                        Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                        o

                                                                        268.086 Kč

                                                                        Celkem

                                                                        o

                                                                        2.400.000 Kč

                                                                        90/7126                         9. 2. 2016
                                                                        3. ukládá

                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                        předložit návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                        Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                        Termín: 25. 2. 2016


                                                                         Rada kraje

                                                                         90/7127                         9. 2. 2016
                                                                         1. schvaluje

                                                                         podmínky dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         90/7127                         9. 2. 2016
                                                                         2. rozhodla

                                                                         vyhlásit dotační program „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016“, dle předloženého materiálu


                                                                          Rada kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 80/6500    ze dne 20. 10. 2015

                                                                          č. 81/6530    ze dne 27. 10. 2015

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                          90/7128                         9. 2. 2016
                                                                          1. doporučuje

                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                          rozhodnout

                                                                          a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                          b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“ náhradním žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                          c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016“ žadatelům dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                          90/7128                         9. 2. 2016
                                                                          2. schvaluje

                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                          snižují

                                                                          běžné výdaje

                                                                          na § 4342 -

                                                                          Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                          pol. 5229 -

                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          500,0 tis. Kč

                                                                          a

                                                                          zvyšují

                                                                          běžné výdaje            

                                                                          na § 4342 -

                                                                          Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

                                                                          pol. 5221 -

                                                                          Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                          o

                                                                          207,3 tis. Kč

                                                                          pol. 5222 -

                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                          o

                                                                          30,1 tis. Kč

                                                                          pol. 5223 -

                                                                          Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                          o

                                                                          209,9 tis. Kč

                                                                          pol. 5229 -

                                                                          Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                          o

                                                                          52,7 tis. Kč

                                                                          Celkem

                                                                          o

                                                                          500,0 tis. Kč

                                                                          90/7128                         9. 2. 2016
                                                                          3. ukládá

                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                          předložit návrhy dle bodů 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                          Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                          Termín: 25. 2. 2016


                                                                           Rada kraje

                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                           č. 81/6530    ze dne 27. 10. 2015

                                                                           č. 80/6499    ze dne 20. 10. 2015

                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                           č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                           90/7129                         9. 2. 2016
                                                                           1. doporučuje

                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                           rozhodnout

                                                                           a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                           b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                           90/7129                         9. 2. 2016
                                                                           2. schvaluje

                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                           snižují

                                                                           běžné výdaje

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol. 5229 -

                                                                           Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                           o

                                                                           3.200,0 tis. Kč

                                                                           a

                                                                           zvyšují

                                                                           běžné výdaje            

                                                                           na § 4324 -

                                                                           Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           229,0 tis. Kč

                                                                           na § 4329 -

                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           125,0 tis. Kč

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           186,0 tis. Kč

                                                                           na § 4339 -

                                                                           Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           517,7 tis. Kč

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           1.308,0 tis. Kč

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           164,4 tis. Kč

                                                                           pol. 5321 -

                                                                           Neinvestiční transfery obcím

                                                                           o

                                                                           70,0 tis. Kč

                                                                           na § 4399 -

                                                                           Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                           pol. 5221 -

                                                                           Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                           o

                                                                           299,9 tis. Kč

                                                                           pol. 5222 -

                                                                           Neinvestiční transfery spolkům

                                                                           o

                                                                           100,0 tis. Kč

                                                                           pol. 5223 -

                                                                           Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                           o

                                                                           200,0 tis. Kč

                                                                           Celkem

                                                                           o

                                                                           3.200,0 tis. Kč

                                                                           90/7129                         9. 2. 2016
                                                                           3. ukládá

                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                           předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                           Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                           Termín: 25. 2. 2016


                                                                            Rada kraje

                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                            č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                            90/7130                         9. 2. 2016
                                                                            1. schvaluje

                                                                            zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, o částku 60,5 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

                                                                            90/7130                         9. 2. 2016
                                                                            2. schvaluje

                                                                            rozpočtové opatření, kterým se

                                                                            zvyšují

                                                                            nedaňové příjmy

                                                                            na § 3319 -

                                                                            Ostatní záležitosti kultury

                                                                            pol. 2111 -

                                                                            Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

                                                                            o

                                                                            60,5 tis. Kč

                                                                            a

                                                                            zvyšují

                                                                            běžné výdaje            

                                                                            na § 3315 -

                                                                            Činnosti muzeí a galerií

                                                                            pol.  5331 -

                                                                            Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                            o

                                                                            60,5 tis. Kč


                                                                             Rada kraje

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                             č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             žádost spolku Čtvrtlístek z.s., IČ 22757490, o finanční podporu projektu „Memoriál Rosti Čtvrtlíka – V. ročník, oblastní kolo Ostrava“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             2. rozhodla

                                                                             poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Čtvrtlístek z.s., IČ 22757490, ve výši 20.000,-- Kč na projekt „Memoriál Rosti Čtvrtlíka – V. ročník, oblastní kolo Ostrava“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             3. bere na vědomí

                                                                             žádost Biskupství ostravsko-opavského, IČ 65468953, o finanční podporu projektu „Noc kostelů 2016“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             4. rozhodla

                                                                             poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Biskupství ostravsko-opavskému, IČ 65468953, ve výši 150.000,-- Kč na projekt „Noc kostelů 2016“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu s tímto subjektem o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             5. bere na vědomí

                                                                             žádost Regionální knihovny Karviná, IČ 00306355, o finanční podporu projektu „Mezinárodní odborná konference - Profese knihovník“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             6. rozhodla

                                                                             poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální knihovně Karviná, IČ 00306355, ve výši 30.000,-- Kč na projekt „Mezinárodní odborná konference - Profese knihovník“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             7. bere na vědomí

                                                                             žádost obce Štítina, IČ 00300764, o finanční podporu projektu „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2016“ dle přílohy
                                                                             č. 7 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             8. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štítina,
                                                                             IČ 00300764, ve výši 56.000,-- Kč na projekt „Štivadlo – krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2016“ s časovou použitelností
                                                                             od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016 dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             9. bere na vědomí

                                                                             žádost společnosti ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, o finanční podporu projektu „Film Muzzyka“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             10. doporučuje

                                                                             zastupitelstvu kraje

                                                                             rozhodnout neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku ANGELUS AUREUS o.p.s., IČ 26876108, na projekt „Film Muzzyka“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             11. ukládá

                                                                             náměstkovi hejtmana kraje

                                                                             předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 7) až 10) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                             Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                             Termín: 25. 2. 2016

                                                                             90/7131                         9. 2. 2016
                                                                             12. schvaluje

                                                                             rozpočtové opatření, kterým se

                                                                             snižují

                                                                             běžné výdaje

                                                                             na § 6113 -

                                                                             Zastupitelstva krajů

                                                                             pol. 5901 -

                                                                             Nespecifikované rezervy

                                                                             o

                                                                             20 tis. Kč

                                                                             na § 3319 -

                                                                             Ostatní záležitosti kultury

                                                                             pol. 5229 –

                                                                             Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                             o

                                                                             236 tis. Kč

                                                                             Celkem

                                                                             o

                                                                             256 tis. Kč

                                                                             a

                                                                             zvyšují

                                                                             běžné výdaje            

                                                                             na § 3311 -

                                                                             Divadelní činnost

                                                                             pol. 5222 -

                                                                             Neinvestiční transfery spolkům

                                                                             o

                                                                             20 tis. Kč

                                                                             na § 3311 -

                                                                             Divadelní činnost

                                                                             pol. 5321 -

                                                                             Neinvestiční transfery obcím

                                                                             o

                                                                             56 tis. Kč

                                                                             na § 3314 -

                                                                             Činnosti knihovnické

                                                                             pol. 5321 -

                                                                             Neinvestiční transfery obcím

                                                                             o

                                                                             30 tis. Kč

                                                                             na § 3319 -

                                                                             Ostatní záležitosti kultury

                                                                             pol. 5223 -

                                                                             Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                             o

                                                                             150 tis. Kč

                                                                             Celkem

                                                                             o

                                                                             256 tis. Kč

                                                                              


                                                                              Rada kraje

                                                                              k usnesení rady kraje                           

                                                                              č. 83/6588    ze dne 10. 11. 2015

                                                                              k usnesením zastupitelstva kraje           

                                                                              č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                              č. 24/2033    ze dne 26. 6. 2008

                                                                              90/7132                         9. 2. 2016
                                                                              1. doporučuje

                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                              rozhodnout

                                                                              a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                                                                              b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                                                                              c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                              90/7132                         9. 2. 2016
                                                                              2. schvaluje

                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                              snižují

                                                                              běžné výdaje

                                                                              na § 3322 -

                                                                              Zachování a obnova kulturních památek

                                                                              pol. 5229 -

                                                                              Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

                                                                              a podobným organizacím

                                                                              o

                                                                              6.000 tis. Kč

                                                                              a

                                                                              zvyšují

                                                                              běžné výdaje            

                                                                              na § 3322 -

                                                                              Zachování a obnova kulturních památek

                                                                              pol. 5212 -

                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                                              o

                                                                              629 tis. Kč

                                                                              pol. 5213 -

                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                              o

                                                                              350 tis. Kč

                                                                              pol. 5222 -

                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                              o

                                                                              51 tis. Kč

                                                                              pol. 5223 -

                                                                              Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                              o

                                                                              1.479 tis. Kč

                                                                              pol. 5321 -

                                                                              Neinvestiční transfery obcím

                                                                              o

                                                                              3.141 tis. Kč

                                                                              pol. 5493 -

                                                                              Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                              o

                                                                              350 tis. Kč

                                                                              Celkem

                                                                              o

                                                                              6.000 tis. Kč

                                                                              90/7132                         9. 2. 2016
                                                                              3. ukládá

                                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                                              předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                              Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                              Termín: 25. 2. 2016


                                                                               Rada kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 72/5892    ze dne 14. 7. 2015

                                                                               č. 49/3672    ze dne 5. 8. 2014

                                                                               90/7133                         9. 2. 2016
                                                                               1. rozhodla

                                                                               a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 02606/2015/SOC ze dne 17. 9. 2015 se společností Čegan, s.r.o., se sídlem Husova 1693/35, 664 51 Šlapanice, IČ 26274744, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                               b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 02039/2014/KŘ ze dne 27. 10. 2014 se společností Český nábytek, a.s., se sídlem Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4, IČ 26063395, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


                                                                                Rada kraje

                                                                                k usnesení rady kraje                           

                                                                                č. 83/6589   ze dne 10. 11. 2015

                                                                                k usnesením zastupitelstva kraje           

                                                                                č. 17/1686   ze dne 17. 12. 2015

                                                                                č. 24/2033   ze dne 26. 6. 2008

                                                                                90/7134                         9. 2. 2016
                                                                                1. doporučuje

                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                rozhodnout

                                                                                a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

                                                                                b)   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

                                                                                c)    neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle přeloženého materiálu

                                                                                90/7134                         9. 2. 2016
                                                                                2. schvaluje

                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                snižují

                                                                                běžné výdaje

                                                                                na § 3319 -

                                                                                Ostatní záležitosti kultury

                                                                                pol. 5229 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery neziskovým

                                                                                a podobným organizacím

                                                                                o

                                                                                6.000,0 tis. Kč

                                                                                a

                                                                                zvyšují

                                                                                běžné výdaje            

                                                                                na § 3319 -

                                                                                Ostatní záležitosti kultury

                                                                                pol. 5212 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

                                                                                o

                                                                                100,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5213 -

                                                                                Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

                                                                                o

                                                                                400,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5221 -

                                                                                Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                o

                                                                                150,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5222 -

                                                                                Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                o

                                                                                1.977,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5223 -

                                                                                Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                o

                                                                                323,0 tis. Kč

                                                                                pol. 5321 -

                                                                                Neinvestiční transfery obcím

                                                                                o

                                                                                2.763,2 tis. Kč

                                                                                pol. 5329 -

                                                                                Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

                                                                                o

                                                                                86,8 tis. Kč

                                                                                pol. 5493 -

                                                                                Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

                                                                                o

                                                                                200,0 tis. Kč

                                                                                Celkem

                                                                                o

                                                                                6.000,0 tis. Kč

                                                                                90/7134                         9. 2. 2016
                                                                                3. ukládá

                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                předložit doporučení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                Termín: 25. 2. 2016


                                                                                 Rada kraje

                                                                                 k usnesením rady kraje

                                                                                 č. 88/6989    ze dne 12. 1. 2016

                                                                                 č. 77/6248    ze dne 10. 9. 2015

                                                                                 k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 15/1512    ze dne 25. 6. 2015

                                                                                 č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                 90/7135                         9. 2. 2016
                                                                                 1. rozhodla

                                                                                 nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2016 do rozpočtu kraje ve výši 996.968.500,-- Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                 90/7135                         9. 2. 2016
                                                                                 2. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout

                                                                                 a)    schválit změnu návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                 b)   schválit změnu návrhu sdělení zvýšení závazného ukazatele v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                 90/7135                         9. 2. 2016
                                                                                 3. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 schválit způsob výpočtu návrhu dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                 90/7135                         9. 2. 2016
                                                                                 4. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout

                                                                                 a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                 b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                 c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                 d)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                 90/7135                         9. 2. 2016
                                                                                 5. schvaluje

                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                 zvyšují

                                                                                 neinvestiční přijaté transfery

                                                                                 pol. 4116 -

                                                                                 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                 o

                                                                                 996.968,5 tis. Kč

                                                                                 a

                                                                                 zvyšují

                                                                                 běžné výdaje            

                                                                                 na § 4312 -

                                                                                 Odborné sociální poradenství

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 7.473,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 5.079,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 8.419,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5229 -

                                                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                 o

                                                                                 560,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 2.289,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 3.985,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4344 -

                                                                                 Sociální rehabilitace

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 6.149,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 2.978,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 9.652,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4350 -

                                                                                 Domovy pro seniory

                                                                                 pol. 5212 -

                                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                 o

                                                                                 1.013,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5213 -

                                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                 o

                                                                                 1.842,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 18.927,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 2.661,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 39.951,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 139.076,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 59.702,0 tis. Kč 

                                                                                 na § 4351 -

                                                                                 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 10.830,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 15.127,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 21.398,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 19.375,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 1.914,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4352 -

                                                                                 Tísňová péče

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.183,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4353 -

                                                                                 Průvodcovské a předčitatelské služby

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 172,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4354 -

                                                                                 Chráněné bydlení

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 726,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 1.115,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 9.131,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 5.550,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 35.678,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4355 -

                                                                                 Týdenní stacionáře

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 2.033,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4356 -

                                                                                 Denní stacionáře a centra denních služeb

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 4.781,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 5.080,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 25.153,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 14.276,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4357 -

                                                                                 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

                                                                                 pol. 5213 -

                                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                 o

                                                                                 776,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.996,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 15.373,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 23.113,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 55.910,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 163.568,0 tis. Kč 

                                                                                 na § 4358 -

                                                                                 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

                                                                                 pol. 5213 -

                                                                                 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

                                                                                 o

                                                                                 2.382,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 5.030,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 5.362,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5339 -

                                                                                 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 480,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4359 -

                                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 104,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 221,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 5.719,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 4.935,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5229 -

                                                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                 o

                                                                                 19.070,5 tis. Kč

                                                                                 na § 4371 -

                                                                                 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 9.229,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 7.566,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 14.300,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 785,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4372 -

                                                                                 Krizová pomoc

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 220,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 3.206,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 703,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4373 -

                                                                                 Domy na půl cesty

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.232,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 1.874,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.470,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 298,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4374 -

                                                                                 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 3.664,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 27.335,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 38.948,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 5.743,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4375 -

                                                                                 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 11.985,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 5.827,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 7.591,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5229 -

                                                                                 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                 o

                                                                                 679,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 1.956,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4376 -

                                                                                 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.383,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 7.454,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.040,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                           526,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4377 -

                                                                                 Sociálně terapeutické dílny

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.768,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 1.710,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 11.106,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 2.197,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 7.378,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4378 -

                                                                                 Terénní programy

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 7.094,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 5.421,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 5.637,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 863,0 tis. Kč

                                                                                 na § 4379 -

                                                                                 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

                                                                                 pol. 5221 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                 o

                                                                                 1.272,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5222 -

                                                                                 Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                 o

                                                                                 5.475,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5223 -

                                                                                 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                 o

                                                                                 3.414,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5321 -

                                                                                 Neinvestiční transfery obcím

                                                                                 o

                                                                                 250,0 tis. Kč

                                                                                 pol. 5336 -

                                                                                 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                 o

                                                                                 1.052,0 tis. Kč

                                                                                 Celkem

                                                                                 o

                                                                                 996.968,5 tis. Kč

                                                                                 90/7135                         9. 2. 2016
                                                                                 6. doporučuje

                                                                                 zastupitelstvu kraje

                                                                                 rozhodnout pověřit radu kraje schvalováním změn maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a následným uzavřením dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                                                                                 90/7135                         9. 2. 2016
                                                                                 7. ukládá

                                                                                 náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                 předložit doporučení dle bodů 2), 3), 4), a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

                                                                                 Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                 Termín: 25. 2. 2016


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                  č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  90/7136                         9. 2. 2016
                                                                                  1. rozhodla

                                                                                  nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2016 do rozpočtu kraje ve výši 8.000 tis. Kč na  financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  90/7136                         9. 2. 2016
                                                                                  2. rozhodla

                                                                                  poskytovat účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2016 příspěvkovým organizacím zřízených Moravskoslezským krajem, která jsou zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

                                                                                  90/7136                         9. 2. 2016
                                                                                  3. schvaluje

                                                                                  zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ - účelově určeného na státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2016 příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                                                  90/7136                         9. 2. 2016
                                                                                  4. schvaluje

                                                                                  poskytovat účelový neinvestiční transfer - státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2016 průběžně na základě vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje do výše dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                                  90/7136                         9. 2. 2016
                                                                                  5. schvaluje

                                                                                  rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                  zvyšují

                                                                                  neinvestiční přijaté transfery

                                                                                  pol. 4116 -

                                                                                  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

                                                                                  o

                                                                                  8.000 tis. Kč

                                                                                  a

                                                                                  zvyšují

                                                                                  běžné výdaje

                                                                                  na § 4324 -

                                                                                  Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                                                                                  pol. 5222 -

                                                                                  Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                  o

                                                                                  2.300 tis. Kč

                                                                                  pol. 5223 -

                                                                                  Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

                                                                                  o

                                                                                  1.100 tis. Kč

                                                                                  pol. 5321 -

                                                                                  Neinvestiční transfery obcím

                                                                                  o

                                                                                  1.450 tis. Kč  

                                                                                  pol. 5336 -

                                                                                  Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

                                                                                  o

                                                                                  3.150 tis. Kč

                                                                                  Celkem

                                                                                  8.000 tis. Kč  


                                                                                  Rada kraje

                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                  č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                  90/7137                         9. 2. 2016
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  dopis Svatováclavského hudebního festivalu, o.s., ze dne 22. prosince 2015 ve věci žádosti o navýšení rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  90/7137                         9. 2. 2016
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  obsah odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                   č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                   90/7138                         9. 2. 2016
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 4 - 23 předloženého materiálu

                                                                                   90/7138                         9. 2. 2016
                                                                                   2. rozhodla

                                                                                   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   90/7138                         9. 2. 2016
                                                                                   3. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2016 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                   90/7138                         9. 2. 2016
                                                                                   4. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3319 -

                                                                                   Ostatní záležitosti kultury

                                                                                   pol.  5229 -

                                                                                   Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

                                                                                   o

                                                                                   7.615 tis. Kč

                                                                                   na § 6113 -

                                                                                   Zastupitelstva krajů

                                                                                   pol.  5901 -

                                                                                   Nespecifikované rezervy

                                                                                   o

                                                                                   199 tis. Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   o

                                                                                   7.814 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje            

                                                                                   na § 3311 -

                                                                                   Divadelní činnost

                                                                                   pol.  5213 -

                                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                   o

                                                                                   400 tis. Kč

                                                                                   pol.  5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   350 tis. Kč

                                                                                   na § 3312 -

                                                                                   Hudební činnost

                                                                                   pol.  5212 -

                                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

                                                                                   o

                                                                                   350 tis. Kč

                                                                                   pol.  5213 -

                                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                   o

                                                                                   1.000 tis. Kč

                                                                                   pol.  5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   1.500 tis. Kč

                                                                                   pol.  5222 -

                                                                                   Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                   o

                                                                                   3.665 tis. Kč

                                                                                   pol.  5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   350 tis. Kč

                                                                                   na § 3319

                                                                                   Ostatní záležitosti kultury

                                                                                   pol.  5221 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

                                                                                   o

                                                                                   199 tis. Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   o

                                                                                   7.814 tis. Kč

                                                                                   90/7138                         9. 2. 2016
                                                                                   5. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3) tohoto usnesení ke schválení

                                                                                   Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                   Termín: 25. 2. 2016


                                                                                   Rada kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje                 

                                                                                   č. 84/6704    ze dne 24. 11. 2015

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje    

                                                                                   č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                   90/7139                         9. 2. 2016
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na rok 2016 dle příloh č. 3 - 9 předloženého materiálu

                                                                                   90/7139                         9. 2. 2016
                                                                                   2. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                   90/7139                         9. 2. 2016
                                                                                   3. schvaluje

                                                                                   rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                   snižují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3311 -

                                                                                   Divadelní činnost

                                                                                   pol.  5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   1.442 tis. Kč

                                                                                   a

                                                                                   zvyšují

                                                                                   běžné výdaje

                                                                                   na § 3311 -

                                                                                   Divadelní činnost

                                                                                   pol.  5213 -

                                                                                   Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                   o

                                                                                   424 tis. Kč

                                                                                   na § 3312 -

                                                                                   Hudební činnost

                                                                                   pol.  5321 -

                                                                                   Neinvestiční transfery obcím

                                                                                   o

                                                                                   1.018 tis. Kč

                                                                                   Celkem

                                                                                   o

                                                                                   1.442 tis. Kč

                                                                                   90/7139                         9. 2. 2016
                                                                                   4. rozhodla

                                                                                   zrušit usnesení rady kraje č. 84/6704 ze dne 24. 11. 2015, jímž doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2015 Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v 62. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016 a uložila náměstkovi hejtmana kraje předložit doporučení dle bodu 2) a 3) usnesení zastupitelstvu kraje dne 17. 12. 2015 k rozhodnutí

                                                                                   90/7139                         9. 2. 2016
                                                                                   5. doporučuje

                                                                                   zastupitelstvu kraje

                                                                                   rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2016 Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00373222, ve výši 1.000.000,-- Kč na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v 62. sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                   90/7139                         9. 2. 2016
                                                                                   6. ukládá

                                                                                   náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                   předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 5) tohoto usnesení k rozhodnutí

                                                                                   Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                   Termín: 25. 2. 2016


                                                                                    Rada kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 86/6923    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                    90/7140                         9. 2. 2016
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                    informaci o průběhu a výsledku jednání konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                    90/7140                         9. 2. 2016
                                                                                    2. zrušuje

                                                                                    konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov
                                                                                    Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001

                                                                                    90/7140                         9. 2. 2016
                                                                                    3. vyhlašuje

                                                                                    konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov
                                                                                    Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                    90/7140                         9. 2. 2016
                                                                                    4. jmenuje


                                                                                    komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, ve složení:

                                                                                    předseda komise:

                                                                                    Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

                                                                                    členové komise:

                                                                                    Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního zastupitelstvo kraje

                                                                                    Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                                    Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí oddělení ekonomického odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

                                                                                    Mgr. et Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

                                                                                    90/7140                         9. 2. 2016
                                                                                    5. pověřuje

                                                                                    funkcí tajemníka konkurzní komise Mgr. Bc. Alici Weniger, zaměstnance Moravskoslezského kraje, zařazeného k výkonu práce do krajského úřadu, odboru sociálních věcí


                                                                                     Rada kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 9/565       ze dne 26. 2. 2013 

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                     90/7141                         9. 2. 2016
                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                     žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, o účelovou dotaci na projekt „Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                     90/7141                         9. 2. 2016
                                                                                     2. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     rozhodnout poskytnout Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK“, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2016, dle předloženého materiálu

                                                                                     90/7141                         9. 2. 2016
                                                                                     3. doporučuje

                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                     rozhodnout uzavřít s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     90/7141                         9. 2. 2016
                                                                                     4. rozhodla

                                                                                     udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u příjmů, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány ve výši 200.000 Kč

                                                                                     90/7141                         9. 2. 2016
                                                                                     5. schvaluje

                                                                                     rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                     zvyšují

                                                                                     nedaňové příjmy

                                                                                     na § 6402 -

                                                                                     Finanční vypořádání minulých let

                                                                                     pol. 2229 -

                                                                                     Ostatní přijaté vratky transferů

                                                                                     o

                                                                                     200 tis. Kč

                                                                                     a

                                                                                     zvyšují

                                                                                     běžné výdaje            

                                                                                     na § 4399 -

                                                                                     Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

                                                                                     pol. 5332 -

                                                                                     Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                     o

                                                                                     200 tis. Kč

                                                                                     90/7141                         9. 2. 2016
                                                                                     6. ukládá

                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                     předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1) a návrh dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

                                                                                     Zodp.: Ing. RSDr. Svatomír Recman

                                                                                     Termín: 25. 2. 2016


                                                                                      Rada kraje

                                                                                      90/7142                         9. 2. 2016
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      90/7142                         9. 2. 2016
                                                                                      2. doporučuje

                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                      schválit Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období
                                                                                      2014 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                      90/7142                         9. 2. 2016
                                                                                      3. ukládá

                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                      předložit návrh bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                      Zodp.: Martin Sikora

                                                                                      Termín: 25. 2. 2016


                                                                                       Rada kraje

                                                                                       90/7143                         9. 2. 2016
                                                                                       1. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „i-AIR REGION“ předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s předpokládanými náklady projektu 1.550.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2019

                                                                                       90/7143                         9. 2. 2016
                                                                                       2. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „i-AIR REGION“ předkládaný do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4 Spolupráce institucí a komunit, v letech 2016 – 2019 v celkové ve výši 1.550.000 Kč

                                                                                       90/7143                         9. 2. 2016
                                                                                       3. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout zajistit udržitelnost projektu kraje „i-AIR REGION“ z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v letech 2020 – 2026 v maximální výši 100.000 Kč

                                                                                       90/7143                         9. 2. 2016
                                                                                       4. doporučuje

                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                       rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „i-AIR REGION“ předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, se subjekty:

                                                                                       1)   Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Česká republika, IČ 00576310

                                                                                       2)   Województwo Śląskie, ul. Ligonia 43, 40-037 Katowice, Polská republika, IČ 276254650

                                                                                       3)   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Česká republika, IČ 61989100

                                                                                       4)   Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, Polská republika, IČ 000025945

                                                                                       5)   Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín, Česká republika, IČ 68149468

                                                                                       6)   Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“, Rynek 18, 43-400 Cieszyn, Polská republika, IČ 070940415

                                                                                       90/7143                         9. 2. 2016
                                                                                       5. rozhodla

                                                                                       předložit žádost o podporu projektu „i-AIR REGION“ předkládaný do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4 Spolupráce institucí a komunit

                                                                                       90/7143                         9. 2. 2016
                                                                                       6. rozhodla

                                                                                       stáhnout žádost o podporu projektu „i-AIR REGION“ z procesu hodnocení za podmínky, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o schválení jeho přípravy a částky na profinancování a kofinancování

                                                                                       90/7143                         9. 2. 2016
                                                                                       7. ukládá

                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                       předložit návrhy bodů 1) – 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                       Zodp.: Martin Sikora

                                                                                       Termín: 25. 2. 2016


                                                                                        Rada kraje

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                        č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                        90/7144                         9. 2. 2016
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR,
                                                                                        IČ 01715640, o poskytnutí finanční podpory ve výši 700.000 Kč na realizaci projektu „Komplexní intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s DMO“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

                                                                                        90/7144                         9. 2. 2016
                                                                                        2. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        rozhodnout poskytnout dotaci Asociaci rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, ve výši 700.000 Kč účelově určenou na realizaci projektu „Komplexní intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských pacientů
                                                                                        s DMO“ s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                        90/7144                         9. 2. 2016
                                                                                        3. doporučuje

                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                        uzavřít s Asociací rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, IČ 01715640, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        90/7144                         9. 2. 2016
                                                                                        4. rozhodla

                                                                                        udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 u úspory v rámci akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ ve výši 700.000 Kč

                                                                                        90/7144                         9. 2. 2016
                                                                                        5. schvaluje

                                                                                        rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                        snižují

                                                                                        běžné výdaje

                                                                                        na § 2141 -

                                                                                        Vnitřní obchod

                                                                                        pol. 5175 -

                                                                                        Pohoštění

                                                                                        o

                                                                                        270 tis. Kč

                                                                                        pol. 5164 -

                                                                                        Nájemné

                                                                                        o

                                                                                        430 tis. Kč

                                                                                        Celkem

                                                                                        o

                                                                                        700 tis. Kč

                                                                                        a

                                                                                        zvyšují

                                                                                        běžné výdaje            

                                                                                        na § 3639 -

                                                                                        Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                        pol.  5222 -

                                                                                        Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                        o

                                                                                        700 tis. Kč

                                                                                        90/7144                         9. 2. 2016
                                                                                        6. ukládá

                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                        předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení

                                                                                        Zodp.: Martin Sikora

                                                                                        Termín: 25. 2. 2016


                                                                                         Rada kraje

                                                                                         k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                         č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                         90/7145                         9. 2. 2016
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100 o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „International Conference on European Integration 2016“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                         90/7145                         9. 2. 2016
                                                                                         2. rozhodla

                                                                                         poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, v maximální výši 50.000 Kč, na realizaci projektu „International Conference on European Integration 2016“, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

                                                                                         90/7145                         9. 2. 2016
                                                                                         3. rozhodla

                                                                                         uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                          Rada kraje

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                          90/7146                         9. 2. 2016
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          žádost Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč, IČ 00576310, na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          90/7146                         9. 2. 2016
                                                                                          2. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, ve výši 500.000 Kč na podporu činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, určenou na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a uhrazených do 15. 1. 2017

                                                                                          90/7146                         9. 2. 2016
                                                                                          3. doporučuje

                                                                                          zastupitelstvu kraje

                                                                                          uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu
                                                                                          o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                          90/7146                         9. 2. 2016
                                                                                          4. ukládá

                                                                                          náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                          předložit návrh dle bodu 2) a 3) zastupitelstvu kraje

                                                                                          Zodp.: Martin Sikora

                                                                                          Termín: 25. 2. 2016


                                                                                           Rada kraje

                                                                                           90/7147                         9. 2. 2016
                                                                                           1. rozhodla

                                                                                           prominout pohledávku ve výši Kč 10.402,70 Kč, Moravskoslezského kraje vůči organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
                                                                                           IČ 00602141, podle  § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. dle předloženého materiálu


                                                                                            Rada kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 85/6821 ze dne 8. 12. 2015

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                            90/7148                         9. 2. 2016
                                                                                            1. doporučuje

                                                                                            zastupitelstvu kraje

                                                                                            rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Karviná, IČ 00297534, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            90/7148                         9. 2. 2016
                                                                                            2. ukládá

                                                                                            náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                            předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                            Zodp.:  Martin Sikora

                                                                                            Termín: 25. 2. 2016


                                                                                             Rada kraje

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 17/1696 ze dne 17. 12. 2015

                                                                                             90/7149                         9. 2. 2016
                                                                                             1. doporučuje

                                                                                             zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o pokračující přípravě průmyslové zóny Nad Barborou

                                                                                             90/7149                         9. 2. 2016
                                                                                             2. ukládá

                                                                                             hejtmanovi kraje

                                                                                             předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                             Zodp.: Miroslav Novák

                                                                                             Termín: 25. 2. 2016


                                                                                              Rada kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 89/7041 ze dne 26. 1. 2016

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              1. rozhodla

                                                                                              předložit žádost o dotaci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaného do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit, specifického cíle 4.1. - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              2. rozhodla

                                                                                              stáhnout žádost o dotaci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaného do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit, specifického cíle 4.1. - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              3. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaný do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020, prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit, specifického cíle 4.1. - Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu, v letech 2016 – 2019, ve výši 196.742.000 Kč

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              4. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              rozhodnout zajistit udržitelnost individuálního projektu kraje „Výměna pozitivních zkušeností“ z Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko v letech 2020 – 2026 v maximální výši 1.685.000 Kč

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              5. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ financovatelného z Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020, v roce 2016, před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              6. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              vzít na vědomí riziko vzniku nezpůsobilých výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí podpory v předpokládané výši 200.000 Kč

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              7. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu „Výměna pozitivních zkušeností“ předkládaného do Operačního programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014 – 2020 s partnerem projektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice, NIP 954 100 24 23, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              8. doporučuje

                                                                                              zastupitelstvu kraje

                                                                                              schválit znění Prohlášení českého vedoucího partnera projektu s názvem „Výměna pozitivních zkušeností“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                              90/7150                         9. 2. 2016
                                                                                              9. ukládá

                                                                                              náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                              předložit návrh dle bodů 3) až 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                              Zodp.: Martin Sikora

                                                                                              Termín: 25. 2. 2016


                                                                                               Rada kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje                                    

                                                                                               č. 62/4908    ze dne 17. 2. 2015

                                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                               č. 17/1746    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                               90/7151                         9. 2. 2016
                                                                                               1. doporučuje

                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                               rozhodnout změnit text v bodě 4) usnesení č. 13/1160 ze dne 5. 3. 2015 textem tohoto znění:

                                                                                               „r o z h o d l o

                                                                                               profinancovat a kofinancovat projekt „Cooperation in vocational education for European labour market” předkládaný do programu ERASMUS+, KA 2, v letech 2016 – 2018 ve výši 5.050.000 Kč“

                                                                                               90/7151                         9. 2. 2016
                                                                                               2. doporučuje

                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                               rozhodnout přijmout zmocnění k předložení žádosti o grant a konání ve vztahu k realizaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” dle vzoru uvedeného v příloze do programu ERASMUS+, od partnerských institucí:

                                                                                               1)   Région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

                                                                                               1 Place Adrien Zeller,

                                                                                               BP 91006, 67070 Strasbourg, France

                                                                                               2)   Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, p. o.

                                                                                               Moravská 2/964

                                                                                               703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika

                                                                                               3)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, p. o.

                                                                                               Purkyňova 1654/12

                                                                                               746 01 Opava, Česká republika

                                                                                               4)   Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p. o.

                                                                                               Mariánská 252

                                                                                               744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika

                                                                                               5)   Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, p. o.

                                                                                               Středoškolská 2854/1

                                                                                               700 30  Ostrava-Zábřeh, Česká republika

                                                                                               6)   Zespół Szkół Chemicznych I Przemysłu Spożywczego, im Franciszka Kleeberga w Lublinie

                                                                                               Al. Racławickie 7

                                                                                               20-059 Lublin, Polska

                                                                                               7)    Zespół Szkół w Janowie Lubelskim

                                                                                               ul. Zamoyskiego 68

                                                                                               23-300 Janów Lubelski, Polska

                                                                                               8)    Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

                                                                                               ul. Elsnera 5

                                                                                               20-854 Lublin, Polska

                                                                                               9)   Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

                                                                                               ul. Zemborzycka 82

                                                                                               20-445 Lublin, Polska

                                                                                               10) Lycée Professionnel Régional René Cassin

                                                                                               2 rue René Cassin,

                                                                                               F-57050 METZ, France

                                                                                               11) Lycée Professionnel Alain Fournier

                                                                                               12 avenue du Président Kennedy

                                                                                               55107 Verdun, Lorraine – France

                                                                                               12) Lycée des métiers et des technologies innovantes Charles Jully

                                                                                               59 avenue Foch

                                                                                               57500 Saint-Avold, Lorraine – France

                                                                                               13) Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de la Meuse

                                                                                               Technopôle Philippe de Vilmorin

                                                                                               CS 40249

                                                                                               55006 Bar-le-Duc Cedex, Lorraine- France

                                                                                               14) Rectorat de l'académie de Nancy-Metz

                                                                                               2 rue philippe de Gueldres,

                                                                                               CO 30013, 54035 Nancy CEDEX, France

                                                                                               90/7151                         9. 2. 2016
                                                                                               3. doporučuje

                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                               rozhodnout předložit žádost o grant na projekt „Cooperation in vocational education for European labour market” do aktuální výzvy programu ERASMUS+

                                                                                               90/7151                         9. 2. 2016
                                                                                               4. ukládá

                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                               předložit návrh bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                               Zodp.: Martin Sikora

                                                                                               Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                Rada kraje

                                                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                č. 17/1768    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, o poskytnutí dotace na přípravu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                2. bere na vědomí

                                                                                                žádost Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, o poskytnutí dotace na přípravu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                3. bere na vědomí

                                                                                                žádost Slezské univerzity v Opavě, IČ 47813059, o poskytnutí dotace na přípravu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                4. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout poskytnout dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČ 61989100, v celkové výši 12.000.000 Kč na projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 3.000.000 Kč a investiční náklady ve výši 5.000.000 Kč a na projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                5. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                uzavřít s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostravě, IČ 61989100, smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                6. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout poskytnout dotace Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, v celkové výši 7.000.000 Kč na projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 1.600.000 Kč a investiční náklady ve výši 1.400.000 Kč a na projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 4.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                7. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                uzavřít s Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ 61988987, smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu 

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                8. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout poskytnout dotace Slezské univerzitě v Opavě, IČ 47813059, v celkové výši 6.000.000 Kč na projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 3.500.000 Kč a na projekt „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“, neinvestiční náklady ve výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 dle předloženého materiálu

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                9. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                uzavřít se Slezskou univerzitou v Opavě, IČ 47813059, smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu 

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                10. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, IČ 61989100, ve výši 6.600.000 Kč, z toho neinvestiční náklady ve výši 3.600.000 Kč a investiční náklady ve výši 3.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                11. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Ostravské univerzity v Ostravě, IČ 61988987, ve výši 4.000.000 Kč, z toho neinvestiční náklady ve výši 3.600.000 Kč a investiční náklady ve výši 400.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                12. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                rozhodnout dofinancovat akci „Podpora mobilit studentů VŠ a vědeckých pracovníků“ v souvislosti s realizovanými projekty „Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ Slezské univerzity v Opavě, IČ 47813059, neinvestiční náklady ve výši 4.400.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2017

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                13. schvaluje

                                                                                                rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                snižují

                                                                                                běžné výdaje

                                                                                                na § 6409 -

                                                                                                Ostatní činnosti jinde nezařazené

                                                                                                pol. 6901 -

                                                                                                Rezervy kapitálových výdajů

                                                                                                o

                                                                                                8.000 tis. Kč

                                                                                                a

                                                                                                zvyšují

                                                                                                běžné výdaje            

                                                                                                na § 3636 -

                                                                                                Územní rozvoj

                                                                                                pol. 5332 -

                                                                                                Neinvestiční transfery vysokým školám

                                                                                                o

                                                                                                5.000 tis. Kč

                                                                                                a

                                                                                                zvyšují

                                                                                                kapirálové výdaje            

                                                                                                na § 3636 -

                                                                                                Územní rozvoj

                                                                                                pol. 6352 -

                                                                                                Investiční transfery vysokým školám

                                                                                                o

                                                                                                3.000 tis. Kč

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                14. doporučuje

                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                a)    změnit v příloze č. 4, předloženého materiálu schválené usnesením zastupitelstva č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015, u žadatele uvedeného pod pořadovým číslem 13 společnosti Driwhel s.r.o., IČ 03179338, údaj ve sloupci „C“ na XTND s.r.o.

                                                                                                b)   změnit v příloze č. 4, předloženého materiálu u žadatele pod poř. č. 16, ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, údaj ve sloupci „K“ podíl dotace na uznatelných nákladech projektu v procentuálním vyjádření z 0,43 % na 43%

                                                                                                90/7152                         9. 2. 2016
                                                                                                15. ukládá

                                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4) – 12) a 14) tohoto usnesení

                                                                                                Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 55/4221    ze dne 4. 11. 2014

                                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                 č. 12/1053    ze dne 11. 12. 2014

                                                                                                 90/7153                         9. 2. 2016
                                                                                                 1. rozhodla

                                                                                                 podle ust. § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů prominout smluvní pokutu obchodní společnosti FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT., s.r.o., IČ 263 84 779, ve výši 130.555,60 Kč, uloženou v rámci realizace projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01748, dle předloženého materiálu

                                                                                                 90/7153                         9. 2. 2016
                                                                                                 2. schvaluje

                                                                                                 rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                 zvyšuje

                                                                                                 financování

                                                                                                 pol.  8115 -

                                                                                                 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

                                                                                                 o

                                                                                                 130,56 tis. Kč

                                                                                                 a

                                                                                                 zvyšují

                                                                                                 běžné výdaje

                                                                                                 na § 5511 -

                                                                                                 Požární ochrana – profesionální část

                                                                                                 pol.  5909 -

                                                                                                 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

                                                                                                 o

                                                                                                 130,56 tis. Kč


                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  1. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora komunitní práce v MSK“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  2. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  vzít u projektu „Podpora komunitní práce v MSK“ na vědomí riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 200.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  3. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout zahájit realizaci projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  4. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  vzít u projektu „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ na vědomí riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 100.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  5. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  6. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  7. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  vzít u projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ na vědomí riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 300.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  8. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  rozhodnout zahájit realizaci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost, od 1. 3. 2016 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  9. doporučuje

                                                                                                  zastupitelstvu kraje

                                                                                                  vzít u projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ na vědomí riziko vzniku výdajů v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace v předpokládané výši 250.000 Kč hrazených z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

                                                                                                  90/7154                         9. 2. 2016
                                                                                                  10. ukládá

                                                                                                  náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                  předložit návrh dle bodů 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                  Zodp.: Martin Sikora

                                                                                                  Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                   č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                   90/7155                         9. 2. 2016
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   žádost společnosti FEMININE s.r.o., IČ 25963261, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč, na projekt TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2016

                                                                                                   90/7155                         9. 2. 2016
                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                   poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč, společnosti FEMININE s.r.o., IČ 25963261, na projekt TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2016, s časovou použitelností od 1. 3. 2016 do 31. 10. 2016

                                                                                                   90/7155                         9. 2. 2016
                                                                                                   3. rozhodla

                                                                                                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se společností FEMININE s.r.o., IČ 25963261, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                    č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                    90/7156                         9. 2. 2016
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    žádost spolku Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČ 22759883,
                                                                                                    o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč na projekt Muzeum Jantarové stezky

                                                                                                    90/7156                         9. 2. 2016
                                                                                                    2. rozhodla

                                                                                                    poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 200.000 Kč spolku Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČ 22759883, na projekt Muzeum Jantarové stezky, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016

                                                                                                    90/7156                         9. 2. 2016
                                                                                                    3. rozhodla

                                                                                                    uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum, IČ 22759883, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                    90/7156                         9. 2. 2016
                                                                                                    4. schvaluje

                                                                                                    rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                    snižují

                                                                                                    běžné výdaje

                                                                                                    na § 2143 -

                                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                                    pol.  5213 -

                                                                                                    Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám                

                                                                                                    o

                                                                                                    200 tis. Kč

                                                                                                    a

                                                                                                    zvyšují

                                                                                                    běžné výdaje

                                                                                                    na § 2143 -

                                                                                                    Cestovní ruch

                                                                                                    pol.  5222 -

                                                                                                    Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                    o

                                                                                                    200 tis. Kč        


                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                     k usnesením rady kraje                                  

                                                                                                     č. 80/4894    ze dne 6. 4. 2011

                                                                                                     č. 90/5615    ze dne 10. 8. 2011

                                                                                                     č. 108/6943  ze dne 3. 4. 2012

                                                                                                     č. 113/7424  ze dne 19. 6. 2012

                                                                                                     č. 15/1129    ze dne 14. 5. 2013

                                                                                                     č. 36/2705    ze dne 17. 2. 2014

                                                                                                     č. 51/3993    ze dne 11. 9. 2014

                                                                                                     č. 63/5040    ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                     č. 79/6434    ze dne 6. 10. 2015

                                                                                                     90/7157                         9. 2. 2016
                                                                                                     1. rozhodla

                                                                                                     uzavřít dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01006/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého materiálu


                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje        

                                                                                                      č. 50/3774    ze dne 26. 8. 2014           

                                                                                                      č. 72/5905    ze dne 14. 7. 2015

                                                                                                      90/7158                         9. 2. 2016
                                                                                                      1. rozhodla

                                                                                                      neprominout smluvní pokutu v celkové výši 157.101,20 Kč uplatněnou Moravskoslezským krajem vůči společnosti CONE – STAVITELSTVÍ a. s.,  IČ 25357603, podle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů dle předloženého materiálu


                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje        

                                                                                                       č. 86/6944    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                       90/7159                         9. 2. 2016
                                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                                       informaci o změně položek víceprací uzavřených v rámci dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 00051/2015/IM, k projektu „Transformace Zámku Nová Horka“ dle předloženého materiálu

                                                                                                       90/7159                         9. 2. 2016
                                                                                                       2. rozhodla

                                                                                                       uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2015 (ev. č. 00051/2015/IM) ke stavbě „Výstavba objektu DOZP ve Studénce“, se společností

                                                                                                       BYSTROŇ Group a.s.,

                                                                                                       se sídlem: Chopinova 576/1, Ostrava 702 00,

                                                                                                       IČ: 27800466,

                                                                                                       dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje        

                                                                                                        č. 88/6991 ze dne 12. 1. 2016

                                                                                                        90/7160                         9. 2. 2016
                                                                                                        1. doporučuje

                                                                                                        zastupitelstvu kraje rozhodnout

                                                                                                        prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                        plynárenské zařízení (NTL 110 v délce 36,3 m, NTL 100 v délce 1,2 m a plynovodní přípojku v délce 16,5 m) umístěné na pozemcích parc. č. 1464/2 ostatní plocha, parc. č. 1464/3 zahrada, parc. č. 1464/12 zahrada a parc. č. 1488 ostatní plocha, vše v k. ú. Butovice, obec Studénka, dle geometrického plánu č. 2561-708/2015 ze dne 13. 10. 2015, do vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem, IČ 27295567, za cenu 121.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši

                                                                                                        90/7160                         9. 2. 2016
                                                                                                        2. ukládá

                                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                        předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                                        Zodp.:   Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                        Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                         90/7161                         9. 2. 2016
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         žádost pana**********, o prodej nemovité věci, a to pozemku parc. č. 1129, orná půda, k. ú. a obec Nošovice, ve vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                         90/7161                         9. 2. 2016
                                                                                                         2. rozhodla

                                                                                                         a)    záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a to pozemek parc. č. 1129, orná půda, k. ú. a obec Nošovice, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

                                                                                                         b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení


                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                          90/7162                         9. 2. 2016
                                                                                                          1. schvaluje

                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                          snižují

                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                          na § 2143 -

                                                                                                          Cestovní ruch

                                                                                                          pol.  5169 -

                                                                                                          Nákup ostatních služeb

                                                                                                          o

                                                                                                          22 tis. Kč

                                                                                                          a

                                                                                                          zvyšují

                                                                                                          běžné výdaje            

                                                                                                          na § 2143 -

                                                                                                          Cestovní ruch

                                                                                                          pol.  5171 -

                                                                                                          Opravy a udržování

                                                                                                          o

                                                                                                                         22 tis. Kč


                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje                           

                                                                                                           č. 88/6993    ze dne 12. 1. 2016

                                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                           č. 3/120       ze dne 18. 2. 2009

                                                                                                           90/7163                         9. 2. 2016
                                                                                                           1. doporučuje

                                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                                           rozhodnout

                                                                                                           a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to:

                                                                                                           část pozemku parc. č. 1415/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 917-18/2015 ze dne 17. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1415/7 ostatní plocha, o výměře 71 m2,

                                                                                                           se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                           v k. ú. Pudlov, obec Bohumín,

                                                                                                           do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234,

                                                                                                           poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj

                                                                                                           b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                           90/7163                         9. 2. 2016
                                                                                                           2. ukládá

                                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                                           Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                           Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje                 

                                                                                                            č. 85/6841    ze dne 8. 12. 2015

                                                                                                            90/7164                         9. 2. 2016
                                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                                            žádost Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, o převod movitého majetku z vlastnictví kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                            90/7164                         9. 2. 2016
                                                                                                            2. rozhodla

                                                                                                            a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČ 00847330, do vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, IČ 65468562 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02883/2015/SOC ze dne 3. 11. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 1. 2016

                                                                                                            b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, IČ 00847330, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                                                                            90/7164                         9. 2. 2016
                                                                                                            3. rozhodla

                                                                                                            a)    darovat nákladní automobil Ford Transit, SPZ: 6T48856, výrobní číslo WF0RXXBDFR1K03106, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, do vlastnictví města Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01 Krnov, IČ 00296139

                                                                                                            b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 886/47, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 71197061, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                                                                            90/7164                         9. 2. 2016
                                                                                                            4. bere na vědomí

                                                                                                            informaci o vyřazeném robotickém systému Da Vinci Standard Refubirshed umístěném v nemocnici v Novém Jičíně, dle předloženého materiálu

                                                                                                            90/7164                         9. 2. 2016
                                                                                                            5. rozhodla

                                                                                                            změnit v bodě 3 usnesení rady kraje č. 85/6841 ze dne 8. 12. 2015 termín z “leden 2016“ na „červen 2016“


                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                             90/7165                         9. 2. 2016
                                                                                                             1. rozhodla

                                                                                                             přijmout věcný dar v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nápoje v hodnotě 70 000 Kč bez DPH od společnosti Kofola a.s., IČ 27767680, na použití pořádání kulturně společenských akcí Moravskoslezského kraje


                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                              č.  17/1686   ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                              90/7166                         9. 2. 2016
                                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                                              žádost spolku Asociace turistických informačních center České republiky, IČ 62930460, o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši 50.000 Kč na konferenci „Doplňkové služby infocenter v ČR a infocentra evropských metropolí“

                                                                                                              90/7166                         9. 2. 2016
                                                                                                              2. rozhodla

                                                                                                              poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 50.000 Kč spolku Asociace turistických informačních center České republiky, IČ 62930460, na konferenci „Doplňkové služby infocenter v ČR a infocentra evropských metropolí“, s časovou použitelností od 4. 3. 2016 do 30. 4. 2016

                                                                                                              90/7166                         9. 2. 2016
                                                                                                              3. rozhodla

                                                                                                              uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Asociace turistických informačních center České republiky, IČ 62930460, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                              90/7166                         9. 2. 2016
                                                                                                              4. schvaluje

                                                                                                              rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                              snižují

                                                                                                              běžné výdaje

                                                                                                              na § 2143 -

                                                                                                              Cestovní ruch

                                                                                                              pol.  5213 -

                                                                                                              Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

                                                                                                              o

                                                                                                              50 tis. Kč

                                                                                                              a

                                                                                                              zvyšují

                                                                                                              běžné výdaje            

                                                                                                              na § 2143 -

                                                                                                              Cestovní ruch

                                                                                                              pol.  5222 -

                                                                                                              Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                              o

                                                                                                              50  tis. Kč


                                                                                                               Rada kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje        

                                                                                                               č. 88/6997    ze dne 12. 1. 2016

                                                                                                               90/7167                         9. 2. 2016
                                                                                                               1. doporučuje

                                                                                                               zastupitelstvu kraje

                                                                                                               rozhodnout

                                                                                                               prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                                               pozemek parc. č. st. 358 zastavěná plocha a nádvoří o nové dosud nezapsané výměře 442 m2 dle geometrického plánu č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015,

                                                                                                               část pozemku parc. č. 822/5 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/135 ostatní plocha o výměře 962 m2,

                                                                                                               část pozemku parc. č. 822/25 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1115-62/2015 ze dne 7. 12. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 822/136 ostatní plocha o výměře 107 m2,

                                                                                                               se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                                               vše v k. ú. a obci Mošnov,

                                                                                                               do vlastnictví společnosti MONOMETAL nástroje s.r.o., Mošnov 404, IČ 25890182,

                                                                                                               za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 609.400,- Kč, daně z nabytí nemovitých věcí a poplatku spojeného se vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí

                                                                                                               90/7167                         9. 2. 2016
                                                                                                               2. rozhodla

                                                                                                               vyjmout z nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov nemovité věci specifikované v bodě 1. tohoto usnesení, a to ke dni nabytí vlastnictví k tomu to majetku společností MONOMETAL nástroje s.r.o., Mošnov 404, IČ 25890182

                                                                                                               90/7167                         9. 2. 2016
                                                                                                               3. ukládá

                                                                                                               náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                               předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                                               Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                               Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                                Rada kraje

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                1. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                rozhodnout

                                                                                                                vyjmout z hospodaření organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 63024616, nemovité věci, a to:

                                                                                                                část pozemku parc. č. 1382/24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1835, část obce Fryštát, občanská vybavenost, oddělenou geometrickým plánem č. 5323-28/2015 ze dne 12. 11. 2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1382/38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, jehož součástí je budova č.p. 1834, část obce Fryštát, občanská vybavenost,

                                                                                                                části pozemku parc. č. 1382/32 ostatní plocha oddělené geometrickým plánem č. 5412-155/2015 ze dne 1. 12. 2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 1382/32 ostatní plocha o výměře 3448 m2, pozemek parc. č. 1382/40 ostatní plocha o výměře 988 m2, a pozemek parc. č. 1382/43 ostatní plocha o výměře 39 m2,

                                                                                                                vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                                                                                                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                2. souhlasí

                                                                                                                s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, Komenského 614/2, 735 06 Karviná-Nové Město, IČ 63024616, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu  

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                3. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                rozhodnout

                                                                                                                předat k hospodaření organizaci Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, nemovité věci, a to:

                                                                                                                pozemek parc. č. 1382/32 ostatní plocha o výměře 3448 m2,

                                                                                                                pozemek parc. č. 1382/38 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1834, část obce Fryštát, občanská vybavenost,

                                                                                                                vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                                                                                                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                4. souhlasí

                                                                                                                s návrhem dodatku č. 13 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá ul. č. 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                5. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                rozhodnout

                                                                                                                předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, nemovitou věc, a to:

                                                                                                                pozemek parc. č. 1382/43 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                6. souhlasí

                                                                                                                s návrhem dodatku č. 28 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                7. doporučuje

                                                                                                                zastupitelstvu kraje

                                                                                                                předat k hospodaření organizaci Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 48004898, nemovitou věc, a to:

                                                                                                                pozemek parc. č. 1382/40 ostatní plocha o výměře 988 m2,

                                                                                                                vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná,

                                                                                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                8. souhlasí

                                                                                                                s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině organizace Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace, Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 48004898, uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                90/7168                         9. 2. 2016
                                                                                                                9. ukládá

                                                                                                                náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 1) – 8) tohoto usnesení ke schválení a k rozhodnutí

                                                                                                                Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                                 Rada kraje

                                                                                                                 90/7169                         9. 2. 2016
                                                                                                                 1. rozhodla

                                                                                                                 uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovité věci, a to:

                                                                                                                 pozemku parc. č. 3006/58 orná půda,

                                                                                                                 v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

                                                                                                                 včetně všech součástí a příslušenství této nemovitosti,

                                                                                                                 mezi krajem jako vypůjčitelem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jako půjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu

                                                                                                                 90/7169                         9. 2. 2016
                                                                                                                 2. rozhodla

                                                                                                                 uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to:

                                                                                                                 části pozemku parc. č. 1777/1 ostatní plocha,

                                                                                                                 části pozemku parc. č. 3031/1 ostatní plocha,

                                                                                                                 dle zákresu v kopii katastrální mapy,

                                                                                                                 vše v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín,

                                                                                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí,

                                                                                                                 mezi krajem jako vypůjčitelem a městem Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín, IČ 00297437, jako půjčitelem, na dobu neurčitou, dle předloženého materiálu


                                                                                                                  Rada kraje

                                                                                                                  k usnesením rady kraje                                  

                                                                                                                  č. 80/4894    ze dne 6. 4. 2011

                                                                                                                  č. 90/5615    ze dne 10. 8. 2011

                                                                                                                  č. 48/3638    ze dne 15. 7. 2014

                                                                                                                  č. 68/5557    ze dne 19. 5. 2015

                                                                                                                  90/7170                         9. 2. 2016
                                                                                                                  1. rozhodla

                                                                                                                  uzavřít dodatek č. 4 k rámcové pojistné smlouvě č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel ze dne 6. 6. 2011 (ev. č. 01008/2011/IM), se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČ 45272956, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


                                                                                                                   Rada kraje

                                                                                                                   90/7171                         9. 2. 2016
                                                                                                                   1. rozhodla

                                                                                                                   nabýt darem do vlastnictví kraje dokumentaci pořízenou pro účel stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“, a to projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR), projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) v rozsahu pro realizaci stavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z vlastnictví města Města Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ 00296228, dle předloženého materiálu

                                                                                                                   90/7171                         9. 2. 2016
                                                                                                                   2. rozhodla

                                                                                                                   nabýt darem do vlastnictví kraje dokumentaci specifikovanou v příloze č. 1 předloženého materiálu pořízenou pro účel stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“, z vlastnictví města Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313


                                                                                                                    Rada kraje

                                                                                                                    90/7172                         9. 2. 2016
                                                                                                                    1. rozhodla

                                                                                                                    uzavřít Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení
                                                                                                                    a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti (pozemku) se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ 101 52, IČ 25702556, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


                                                                                                                     Rada kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje                                    

                                                                                                                     č. 66/5362    ze dne 21. 4. 2015

                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje                       

                                                                                                                     č. 14/1248    ze dne 7. 5. 2015

                                                                                                                     90/7173                         9. 2. 2016
                                                                                                                     1. doporučuje

                                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                                     rozhodnout

                                                                                                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                                                                     pozemek parc. č. 229/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1193 m2, dle geometrického plánu č. 121-13/2015 ze dne 12. 2. 2015,

                                                                                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                                     v k.ú. Kamenec, obec Holasovice,

                                                                                                                     z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ 69797111,

                                                                                                                     poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj

                                                                                                                     b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                     90/7173                         9. 2. 2016
                                                                                                                     2. doporučuje

                                                                                                                     zastupitelstvu kraje

                                                                                                                     rozhodnout

                                                                                                                     a)     bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                                                                     pozemek parc. č. 2302 ostatní plocha,

                                                                                                                     se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                                                     v k.ú. Staré Oldřůvky, obec Budišov nad Budišovkou,

                                                                                                                     z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ 69797111,

                                                                                                                     poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kraj

                                                                                                                     b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                     90/7173                         9. 2. 2016
                                                                                                                     3. ukládá

                                                                                                                     náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                     předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení

                                                                                                                     Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                     Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                                      Rada kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje                           

                                                                                                                      č. 84/6738    ze dne 24. 11. 2015

                                                                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                                      č. 15/1554    ze dne 25. 6. 2015

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      1. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout

                                                                                                                      a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                      pozemek parc. č. st. 6511 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost,

                                                                                                                      pozemek parc. č. st. 6524 zast. plocha a nádvoří (bez stavby),

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/34 ost. plocha, včetně stavby chodníku,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/35 ost. plocha, včetně stavby parkoviště,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/36 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/37 ost. plocha,

                                                                                                                      nový pozemek parc. č. 783/38 ost. plocha o výměře 235 m2, který vznikne sloučením pozemku parc. č. 783/38 ost. plocha o výměře  155 m2 a části pozemku parc č. 783/45 ost. plocha o výměře 80 m2, dle geometrického plánu č. 3290-571/2015 vyhotoveného dne 22. 11. 2015, včetně stavby komunikace a parkoviště,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/42 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/43 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/48 ost. plocha, včetně stavby víceúčelového hřiště,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/49 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/51 ost. plocha, včetně stavby dětského koutku,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/52 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/53 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/54 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/55 ost. plocha a pozemek  parc. č. 783/56 ost. plocha, oba včetně stavby lehkoatletického stadionu,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/60 ost. plocha,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/61 ost. plocha, včetně stavby horolezecké věže,

                                                                                                                      pozemek parc. č. 783/62 ost. plocha, včetně stavby tenisových kurtů se stěnou,

                                                                                                                      se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí;

                                                                                                                      a dále:

                                                                                                                      stavba komunikace a parkoviště na pozemcích parc. č. 783/32 a 783/39 (ve vlastnictví kraje),

                                                                                                                      přípojka vody na pozemku parc. č. 783/34,

                                                                                                                      přípojka kanalizace na pozemcích parc. č. 783/34, 783/36, 783/37 a 783/38 (rovněž na pozemku parc. č. 783/32 ve vlastnictví kraje),

                                                                                                                      přípojka NN ke stavbě na pozemku parc. č. st. 6511 (správní budova) pod omítkou na stavbě bez čp/če, obč. vybavenost na pozemku parc. č. st. 6511,

                                                                                                                      zavlažování stadionu na pozemcích parc. č. 783/34, 783/38, 783/51, 783/52 a 783/56 (rovněž na pozemcích parc. č. 783/39 a 783/40 ve vlastnictví kraje a rovněž na pozemcích parc. č. 783/44, 783/45, 783/46 a 783/50 ve vlastnictví statutárního města Ostrava a svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih),

                                                                                                                      oplocení stadionu na pozemcích parc. č. 783/38, 783/51 a 783/60 (rovněž na pozemcích parc. č. 783/16, 783/39, 783/40 a 783/41 ve vlastnictví kraje a rovněž na pozemcích parc. č. 783/44 a  783/45 ve vlastnictví statutárního města Ostrava a svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih),

                                                                                                                      osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku parc. č. 783/48 (rovněž na pozemcích parc. č. 783/45, 783/46 a 783/47 ve vlastnictví statutárního města Ostrava a svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih),

                                                                                                                      vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

                                                                                                                      b)   nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci, a to dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                      vše z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451,

                                                                                                                      za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      2. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout předat majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Zábřeh, Ostrava, IČ 00602060, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      3. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout

                                                                                                                      a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to stavbu bez čp/če jiná stavba stojící na pozemku parc. č. st. 6524 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

                                                                                                                      b)   nabýt darem do vlastnictví kraje movité věci uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                      vše z vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, Poruba, Ostrava, IČ 25385691

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      4. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout předat majetek specifikovaný v bodě 3 písm. a) a b) tohoto usnesení do hospodaření organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Zábřeh, Ostrava, IČ 00602060, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      5. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout

                                                                                                                      a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, Ostrava, IČ 00577260, a to:

                                                                                                                      část pozemku parc. č. 368/18 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1133-276/2009 ze dne 9. 10. 2009 a nově označenou jako pozemek parc. č. 368/25 ostatní plocha o výměře 569 m2,

                                                                                                                      včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                                                      vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,

                                                                                                                      do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451 se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava, IČ 00845451,

                                                                                                                      za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                      b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, Ostrava, IČ 00577260, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      6. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout uzavřít Dohodu o zániku předkupního práva mezi krajem a městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, kterou bude zrušeno městu Frýdlant nad Ostravicí předkupní právo k pozemku parc. č. 535/23 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1498, občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      7. doporučuje

                                                                                                                      zastupitelstvu kraje

                                                                                                                      rozhodnout uzavřít Darovací smlouvu a dohodu o zřízení předkupního práva mezi krajem a městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, kterou budou kraji darovány části pozemků parc. č. 535/25, parc. č. 535/17 a  parc. č. 535/18, vše ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 4130-60/2015 ze dne 19.11.2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 535/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1273 m2 a pozemek parc. č. 535/35 ostatní plocha o výměře 53 m2 , vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí a zároveň bude zřízeno městu Frýdlant nad Ostravicí předkupní právo k darovaným pozemkům a k pozemku parc. č. 535/23 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1498, občanská vybavenost, vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      8. rozhodla

                                                                                                                      o záměru darovat stavební objekty ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, nám. T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 601403, a to:

                                                                                                                      veřejné osvětlení, sjezd na místní komunikaci II. tř. Janáčkova ev. č. 1b, komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů,

                                                                                                                      umístěných na částech pozemků parc. č. 222/1, parc. č. 241/1, parc. č. 535/15, parc. č. 535/16, parc. č. 535/17, parc. č. 535/21, parc. č. 438/99, parc. č. 507/4 a parc. č. 507/1, v rámci stavby „Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí – přístavba tělocvičny“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4130-60/2015 ze dne 19. 11. 2015 a zaměření skutečného provedení stavby veřejného osvětlení č. 293/2015 ze dne 16. 10. 2015, vše v k. ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí

                                                                                                                      90/7174                         9. 2. 2016
                                                                                                                      9. ukládá

                                                                                                                      náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                      předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení

                                                                                                                      Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                      Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                                       Rada kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje                           

                                                                                                                       č. 62/4910    ze dne 17. 2. 2015

                                                                                                                       č. 69/5721    ze dne 9. 6. 2015

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                                       č. 13/1162    ze dne 5. 3. 2015

                                                                                                                       č. 15/1536    ze dne 25. 6. 2015

                                                                                                                       90/7175                         9. 2. 2016
                                                                                                                       1. doporučuje

                                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       rozhodnout schválit změnu názvu projektu „J. A. Komenský a jeho životní štěstí ve Fulneku“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu na nový název „Památník J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“

                                                                                                                       90/7175                         9. 2. 2016
                                                                                                                       2. doporučuje

                                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2016 – 2018 ve výši 27.100.000

                                                                                                                       90/7175                         9. 2. 2016
                                                                                                                       3. doporučuje

                                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2016 – 2018 ve výši 32.800.000 Kč

                                                                                                                       90/7175                         9. 2. 2016
                                                                                                                       4. doporučuje

                                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       rozhodnout zahájit realizaci projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ v roce 2016

                                                                                                                       90/7175                         9. 2. 2016
                                                                                                                       5. doporučuje

                                                                                                                       zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       rozhodnout zahájit realizaci projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ v roce 2016

                                                                                                                       90/7175                         9. 2. 2016
                                                                                                                       6. ukládá

                                                                                                                       náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                       předložit návrh dle bodu 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                       Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                       Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                                        Rada kraje

                                                                                                                        k usnesení rady kraje                           

                                                                                                                        č. 50/3914    ze dne 26. 8. 2014

                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                                        č. 12/1085    ze dne 11. 12. 2014

                                                                                                                        90/7176                         9. 2. 2016
                                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                                        žádost zájmového sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje o jmenování zástupce Moravskoslezského kraje do Řídícího výboru sdružení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                                        90/7176                         9. 2. 2016
                                                                                                                        2. doporučuje

                                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                                        rozhodnout delegovat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje v Řídícím výboru sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01

                                                                                                                        90/7176                         9. 2. 2016
                                                                                                                        3. doporučuje

                                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                                        rozhodnout odvolat Mgr. Davida Karčmáře jako zástupce Moravskoslezského kraje z valné hromady zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01

                                                                                                                        90/7176                         9. 2. 2016
                                                                                                                        4. doporučuje

                                                                                                                        zastupitelstvu kraje

                                                                                                                        rozhodnout delegovat náměstka hejtmana kraje Ing. Ivana Strachoně jako zástupce Moravskoslezského kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, se sídlem Zlín, J. A. Bati 5520, PSČ 760 01

                                                                                                                        90/7176                         9. 2. 2016
                                                                                                                        5. ukládá

                                                                                                                        náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                        předložit informace dle bodu 1) a návrhy dle bodů 2) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

                                                                                                                        Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                        Termín 25. 2. 2016


                                                                                                                         Rada kraje

                                                                                                                         k usnesením rady kraje                        

                                                                                                                         č. 3/81         ze dne 27. 11. 2012

                                                                                                                         č. 13/944      ze dne 16. 4. 2013 

                                                                                                                         č. 17/1309    ze dne 4. 6. 2013

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         1. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 267 vodní plocha, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz ve vlastnictví obce Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz, IČ 67339158, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku mostní konstrukci pro pěší, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 125 – 102/2015 ze dne 24. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         2. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2706 vodní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví **********, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku mostní konstrukci pro pěší, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 393 – 101/2015 ze dne 23. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chtěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000 Kč; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         3. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku mostní konstrukci pro pěší včetně betonového pilíře a nástupní rampy, provozovat ji a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním mostní konstrukce pro pěší včetně betonového pilíře a nástupní rampy v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 393 – 101/2015 ze dne 23. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         4. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku elektrické rozváděcí skříně NN, provozovat je a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním elektrických rozváděcích skříní NN v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 393 – 101/2015 ze dne 23. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         5. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2703 ostatní plocha, v k. ú. Louky nad Olší, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku připojovací sjezdy k parkovišti, provozovat je a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním připojovacích sjezdů v rámci stavby "Archeopark Chotěbuz II. část", v rozsahu dle geometrického plánu č. 392 – 100/2015 ze dne 20. 11. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 236/54 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236/55 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 236/56 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Podobora, obec Chotěbuz, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         6. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 3458/2 ostatní plocha, v k. ú. Karviná - město, obec Karviná ve vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát, IČ 00297534, spočívající v právu zřídit na části služebného pozemku přípojky kanalizace, provozovat je a udržovat, a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kanalizačních přípojek v rámci stavby "Výstavba tělocvičny včetně učeben a kabinetů pro Gymnázium Karviná", v rozsahu dle geometrického plánu č. 5371 – 46/2015 ze dne 30. 9. 2015 na dobu neurčitou, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3458/6 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Karviná - město, obec Karviná, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium Karviná, příspěvková organizace, Mírová 1442/2, Karviná Nové Město, IČ 62331795, vše za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem povinného platných v době uzavření smlouvy, navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         7. doporučuje

                                                                                                                         zastupitelstvu kraje

                                                                                                                         rozhodnout zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 2050/29 ostatní plocha v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek, IČ 00296643, ve prospěch každého vlastníka  pozemku parc. č. 2050/33 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 779 obč. vybavenost, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11  Pržno, IČ 00847046, spočívající v právu umístění, provozování a užívání sjezdu na části služebného pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti s umístěním, provozováním a užíváním sjezdu, v rámci stavby „Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku, ul. J. Lohrera 779 – Domov Anenská“, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4452-81/2015 ze dne 22. 12. 2015, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         8. ukládá

                                                                                                                         náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                         předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení

                                                                                                                         Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                         Termín: 25. 2. 2016

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         9. souhlasí

                                                                                                                         s umístěním a realizací stavby „Příbor, Domov důchodců, přeložka NNk“ na pozemku parc. č. 3201 zahrada v k. ú. a obci Příbor, dle předloženého materiálu

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         10. rozhodla

                                                                                                                         a)    zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 3201 zahrada v k. ú. a obci Příbor, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58  Příbor, IČ 48804878, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV – Podmokly,           IČ 24729035, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat v části služebného pozemku zemní kabelové vedení NN 0,4kV, v rámci stavby „Příbor, Domov důchodců, přeložka NNk“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                                                         b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 10. písm. a) tohoto usnesení

                                                                                                                         90/7177                         9. 2. 2016
                                                                                                                         11. rozhodla

                                                                                                                         zřídit věcné břemeno - služebnost k 

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1357/2 trvalý travní porost,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1359/3 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1360 trvalý travní porost,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1361/1 orná půda,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1362/1 orná půda,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1362/2 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1368/1 ostatní plocha,

                                                                                                                         vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1122/6 orná půda,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1122/16 orná půda,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1123/1 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1129/1 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1129/2 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1129/10 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1129/14 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1129/18 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1557/3 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1558/2 ostatní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1559/3 vodní plocha,

                                                                                                                         části pozemku parc. č. 1559/6 vodní plocha,

                                                                                                                         vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice,

                                                                                                                         vše ve vlastnictví kraje, ve prospěch statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, spočívající v právu zřídit a provozovat VTL přípojku plynu na služebných pozemcích, vstupovat a vjíždět na dotčené služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním VTL přípojky plynu, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrických plánu č. 1101-723/2015 ze dne 6. 11. 2015 a č. 1893-715/2015 ze dne 5. 11. 2015, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí


                                                                                                                          Rada kraje

                                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje              

                                                                                                                          č. 17/1686    ze dne 17. 12. 2015

                                                                                                                          90/7178                         9. 2. 2016
                                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                                          žádost spolku TRIPOINT RESCUE SYSTEM, z. s., IČ 04694244, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 70.000 Kč, na akci IV. Hrčavské ostatky

                                                                                                                          90/7178                         9. 2. 2016
                                                                                                                          2. rozhodla

                                                                                                                          poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 70.000 Kč, spolku TRIPOINT RESCUE SYSTÉM, z. s., IČ 04694244, na akci IV. Hrčavské ostatky, s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016

                                                                                                                          90/7178                         9. 2. 2016
                                                                                                                          3. rozhodla

                                                                                                                          uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem TRIPOINT RESCUE SYSTEM, z. s., IČ 04694244, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                          90/7178                         9. 2. 2016
                                                                                                                          4. rozhodla

                                                                                                                          udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 9/565 ze dne 26. 2. 2013 v rámci  akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“, ve výši 70.000 Kč

                                                                                                                          90/7178                         9. 2. 2016
                                                                                                                          5. schvaluje

                                                                                                                          rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                          snižují

                                                                                                                          běžné výdaje

                                                                                                                          na § 3639 -

                                                                                                                          Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                          pol. 5222 -

                                                                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                                          o

                                                                                                                          70 tis. Kč

                                                                                                                          a

                                                                                                                          zvyšují

                                                                                                                          kapitálové výdaje            

                                                                                                                          na § 2413 -

                                                                                                                          Cestovní ruch

                                                                                                                          pol. 5222 -

                                                                                                                          Neinvestiční transfery spolkům

                                                                                                                          o

                                                                                                                          70 tis. Kč


                                                                                                                           Rada kraje

                                                                                                                           90/7179                         9. 2. 2016
                                                                                                                           1. doporučuje

                                                                                                                           zastupitelstvu kraje

                                                                                                                           rozhodnout

                                                                                                                           a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                                                           spoluvlastnický podíl ve výši ideální 156/2028 pozemku parc. č. 203 o výměře 552 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 115, občanská vybavenost,

                                                                                                                           spoluvlastnický podíl ve výši ideální 156/2028 pozemku parc. č. 204 o výměře 272 m2, ostatní plocha,

                                                                                                                           včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                                                           vše v k.ú. a obec Český Těšín,

                                                                                                                           z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111,

                                                                                                                           za kupní cenu ve výši 620.000 Kč, kraj jako kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, dle předloženého materiálu

                                                                                                                           b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, Český Těšín, IČ 00305847, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                                                           90/7179                         9. 2. 2016
                                                                                                                           2. rozhodla

                                                                                                                           zvýšit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje o částku 70 tis. Kč s účelovým určením na akci „Nákup podílu na budově muzea včetně pozemků v Českém Těšíně“

                                                                                                                           90/7179                         9. 2. 2016
                                                                                                                           3. schvaluje

                                                                                                                           rozpočtové opatření, kterým se

                                                                                                                           snižují

                                                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                                                           na § 3639 -

                                                                                                                           Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

                                                                                                                           pol. 6130 -

                                                                                                                           Pozemky

                                                                                                                           o

                                                                                                                           70 tis. Kč

                                                                                                                           a

                                                                                                                           zvyšují

                                                                                                                           kapitálové výdaje

                                                                                                                           na § 3315 -

                                                                                                                           Činnosti muzeí a galerií

                                                                                                                           pol. 6121 -

                                                                                                                           Budovy, haly a stavby

                                                                                                                           o

                                                                                                                           43 tis. Kč

                                                                                                                           pol. 6130 -

                                                                                                                           Pozemky

                                                                                                                           o

                                                                                                                           27 tis. Kč

                                                                                                                           Celkem

                                                                                                                           o

                                                                                                                           70 tis. Kč

                                                                                                                           90/7179                         9. 2. 2016
                                                                                                                           4. ukládá

                                                                                                                           náměstkovi hejtmana kraje

                                                                                                                           předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                                                           Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

                                                                                                                           Termín: 25. 2. 2016


                                                                                                                            Rada kraje

                                                                                                                            k usnesení rady kraje                                              

                                                                                                                            č. 24/1702    ze dne 3. 9. 2013

                                                                                                                            č. 73/6056    ze dne 4. 8. 2015

                                                                                                                            č. 78/6383    ze dne 25. 9. 2015

                                                                                                                            90/7180                         9. 2. 2016
                                                                                                                            1. rozhodla

                                                                                                                            uzavřít smlouvu o poskytování služby krajské digitální spisovny a o zpracování osobních údajů mezi Moravskoslezským krajem a městem Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ 00296139


                                                                                                                             Rada kraje

                                                                                                                             90/7181                         9. 2. 2016
                                                                                                                             1. podporuje

                                                                                                                             závěry Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje směřující k výzvě vládě České republiky ve věci nalezení urychleného, efektivního, časově rozloženého a systémového řešení utlumení těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru

                                                                                                                             90/7181                         9. 2. 2016
                                                                                                                             2. vyzývá

                                                                                                                             vládu České republiky k urychlenému nalezení efektivního a proveditelného řešení situace ve společnosti OKD, a.s., v zájmu co nejdelšího zachování těžby a vytěžení dostupných zásob při zohlednění následujících principů:

                                                                                                                             a)    zaměstnanci společnosti OKD, a.s., budou ukončovat pracovní poměr průběžně, především odchody z vlastní vůle a přirozenými odchody

                                                                                                                             b)   budou přesně definováni pracovníci potřební při likvidaci dolů a přípravě pro jejich následné využití

                                                                                                                             c)    bude definována skupina pracovníků s předpoklady pro úspěšnou rekvalifikaci a následné uplatnění v jiných pracovních pozicích

                                                                                                                             d)   přijímaná řešení se budou týkat také zaměstnanců dodavatelských firem

                                                                                                                             e)    budou využity veškeré nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, investičních pobídek, dotačních programů a také prostředky Evropského sociálního fondu

                                                                                                                             90/7181                         9. 2. 2016
                                                                                                                             3. žádá

                                                                                                                             vládu České republiky, aby veškeré kroky v rámci připravovaného řešení konzultovala s orgány Moravskoslezského kraje


                                                                                                                              Rada kraje

                                                                                                                              90/7182                         9. 2. 2016
                                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                                              termín konání schůze rady kraje, která se uskuteční dne 16. 2. 2016 v 8:00 hodin


                                                                                                                               frame-scrollup