Evropsky významné lokality

Evropsky významné lokality

Seznam a podrobné údaje o evropsky významných lokalitách v Moravskoslezském kraji.

Evropsky významné lokality v mapovém systému

Beskydy

Rozsáhlé území rozkládající se na východě ČR. Je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou na východě, na severu je ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod Radhoštěm a hranicí CHKO Beskydy.

Cihelna Kunín

Vytěžený prostor cihelny jižně od silnice Kunín – Suchdol nad Odrou. Regionálně významné středisko rozmnožování čolka velkého v blízkosti nadregionálního biokoridoru a nadregionálního biocentra.

Čermná - důl Potlachový

Důl po těžbě břidlice leží cca 1,5 km J od vesnice Čermná ve Slezsku u silnice Čermná - Čermenský mlýn. Lokalita se nachází západně od silnice asi 150 m severně od mostu přes řeku Budišovka. Regionálně významné zimoviště…

Černý důl

Opuštěné důlní dílo po těžbě břidlice přibližně 4 km západně od Vítkova. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého v ČR.

Červený kámen

Členitý lesní komplex (suťové lesy, květnaté bučiny, jedlobučiny) s mozaikou nelesních společenstev (louky, vápnomilná skalní vegetace) a výskytem řady vzácných druhů, nacházející se v Šostýnských vrších (cca 1 km od…

Děhylovský potok - Štěpán

Lokalita leží na rozhraní obce Děhylov a města Ostravy, na pravém břehu řeky Opavy.

Dolní Marklovice

Lokalita se rozkládá podél říčky Petrůvky a v hraničním výběžku v obci Dolní Marklovice. Velmi významné stabilní rozmnožiště kuňky ohnivé.

Heřmanický rybník

Soustava vodních nádrží v k.ú. Heřmanice, Rychvald a Záblatí u Bohumína. Významné recentní rozmnožiště čolka velkého. Jako stanoviště známé od 80. let.

Heřmanovice

Lokalita se nachází cca 600 m západně od severního okraje obce Heřmanovice, asi 10 km severně od Vrbna pod Pradědem. Jedna ze tří nejvýznamnějších lokalit čolka karpatského (Triturus montandoni) v Sudetech.

Horní Odra

Území leží 25 km jižně od Opavy. Jedná se o úsek toku Odry mezi soutokem s Něčinským potokem a obcí Jakubčovice nad Odrou.

Hraniční meandry Odry

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko - polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných…

Hukvaldy

Unikátní komplex bukových porostů v přírodně krajinářské kompozici historické obory , založené v 18. století u středověkého hradu Hukvaldy. Stará stromořadí a solitery jsou významným biotopem páchníka hnědého.

Jakartovice

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko, asi 15 km západně od Opavy. Významná lokalita modráska bahenního.

Javorový vrch

Štoly na Javorovém vrchu pod Jelení cestou cca 400 m západně od silničního mostu přes Bílý potok na trase Malá Morávka - Karlova Studánka. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého (Barbastella barbastellus)…

Jilešovice - Děhylov

Lokalita se rozkládá v nivě řeky Opavy na aluviálních naplaveninách. Významná lokalita modráska bahenního.

Karlova Studánka

Zanedbaná požární nádrž a mokřina v údolí střední Opavy na jižním okraji obce Karlova Studánka. Jedna ze tří nejbohatších lokalit čolka karpatského (Triturus montandoni) v Sudetech.

Karviná - rybníky

Soustava rybníků mezi Karvinou a Dětmarovicemi kde břehové porosty tvoří lokálně významné refugium páchníka hnědého.

Kojetínské vrchy

Krajinářsky zajímavé území jižně od Kojetína (NJ) na východním úbočí Petřkovické hory (707 m n. m.) tvoří mozaika svažitých luk se zachovalými mezemi a lesních porostů,…

Libotín

Cenný soubor lesních porostů s přirozenou druhovou skladbou. Jedná se také o ornitologicky zajímavé území. Hnízdí zde datel černý (Dryocopus martius) a občas též čáp černý (Ciconia nigra).

Mokřad u Rondelu

Vodní nádrže a mokřady v prostoru mezi řekou Lučinou a silnicí Ostrava - Havířov u kruhového objezdu v Havířově. Významná lokalita výskytu čolka velkého a dalších obojživelníků v rámci širšího regionu.

Moravice

Přirozený meandrující tok řeky Moravice s kamenitým až štěrkovitým dnem, charakteristickými břehovými porosty a doprovodnými podmáčenými loukami, vrbinami, olšinami a mokřady. Část lokality leží v zastavěném území.…

Niva Morávky

Niva přirozeného divočícího toku řeky Morávky mezi obcemi Raškovice a Starého Města u Frýdku-Místku. Charakteristická společenstva na štěrkových náplavech a doprovodné lesní porosty, které stoupají od řečiště až…

Niva Olše - Věřnovice

Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů.  Regionálně významná lokalita páchníka…

Olše

Tok řeky Olše mezi Vendryní a hranicí s Polskem (západně od obce Bukovec) v údolí mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Významná lokalita z hlediska výskytu vydry říční a mihule potoční.

Osoblažský výběžek

Evropsky významná lokalita jižně od Slezských Pavlovic.

Paskov

Zámecký park v Paskově na spojnici mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou (asi 7 km severně od Frýdku-Místku). Významná lokalita výskytu páchníka hnědého.

Poodří

Údolní niva řeky Odry JV od Ostravy v úseku Jistebník - Studénka - Mankovice, včetně jejích říčních teras. Mozaika společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, trvalých i periodických tůní a močálů vytváří…

Praděd

Centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po motorest Skřítek nad Klepáčovem včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku. Dále zahrnuje mj. Petrovy kameny,…

Ptačí hora

Lokalita je cenným souborem lesních porostů s přirozenou druhovou skladbou, především podhorských bučin a jedlobučin a významným refugiem původního jesenického modřínu.

Řeka Ostravice

Úsek řeky Ostravice od přítoku Olešná v Paskově po hranici CHKO Beskydy v ř. km cca 15,475 – 41,836.

Skalské rašeliniště

Rašeliniště v Nízkém Jeseníku, v pramenné oblasti na jihovýchodním svahu Dobřečovské hory 5 km jihozápadně od města Rýmařova. Jediná recentně známá lokalita výskytu mechu srpnatky fermežové v Moravskoslezském kraji.

Sovinec

Území se nachází jižně od Rýmařova na JZ okraji Nízkého Jeseníku. Zahrnuje údolí Oslavy, Huntavy a přilehlé oblasti. Celkový význam je v rozsahu, zachovalosti a různorodosti bučin, včetně toho, že se jedná o porosty na…

Staré hliniště

Opuštěné hliniště asi 2,5 km severozápadně od centra Krnova.

Staré Oldřůvky

Důl po těžbě břidlice na pravém břehu řeky Budišovky, 100 m od jejího toku, asi 2 km jižně od obce Svatoňovice. Regionálně významné zimoviště netopýra brvitého a netopýra velkého.

Suchá Rudná - zlatý lom

Tůň na severním okraji obce Suchá Rudná; cca 10 km J od Vrbna pod Pradědem. Jedna ze dvou nejbohatších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v ČR.

Šilheřovice

Golfové hřiště a přilehlé aleje u obce Šilheřovice tvořící velmi významnou lokalitu pachníka hnědého.

Štola Franz - Franz

Štola 2 km jihozápadně od obce Moravice, asi 25 km západojihozápadně od Bruntálu. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra brvitého (Myotis emarginatus) v ČR. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť vrápence…

Štola Jakartovice

Štola Jakartovice se nachází asi 1,2 km SZ od obce Jakartovice (asi 18 km VJV od Bruntálu), pod severním okrajem rozsáhlé haldy břidlicové hlušiny, na které stojí chatová osada. Vstup je přibližně 15 m nad úrovní potoka…

Štramberk

Disjunktní komplex na izolovaných masívech kopců Bílá hora a částečně odtěženém kopci Kotouč oddělených industriální zástavbou ve zvlněné Podbeskydské pahorkatině. V lesních částech převládají…

Údolí Moravice

Lokalita se nachází jihovýchodně od obce Žimrovice. Údolí provází tok řeky Moravice a některých přítoků přibližně od Albrechtického mlýna do Hradce nad Moravicí, který leží 7 km J od Opavy. Významná, izolovaná…

Václavovice - pískovna

Stará pískovna na pravé straně Frýdeckého potoka u Václavovic, asi 10 km jihovýchodně od Ostravy. Významné recentní rozmnožiště a výskytiště čolka velkého. Nejvyšší známá koncentrace dospělců v regionu.

Zálužná

Důl po těžbě břidlice nad osadou Zálužné asi 120 m nad levým břehem řeky Moravice nad silnicí Zálužné - Melč. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého v ČR.

frame-scrollup