Zpráva

Kooperácia a posilnenie cezhraničnej spolupráce regionálnych samospráv a subjektov pôsobiacich v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji

Operační program

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Prioritní osa

1. Podpora socio-kultúrného a hospodárského rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce.

Oblast podpory

1.2 Spolupráca a sieťovanie

Číslo projektu

NFP22410220033

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zintenzívnit a prohloubit přeshraniční spolupráci mezi ŽSK a MSK ve všech strategických oblastech rozvoje obou regiónů a s tím související vytvoření společné koncepce v rámci strategie systémové spolupráce a výměny zkušeností, která podpoří založení a samostatnou činnost ESÚS (Evropského seskupení pro územní spolupráci).

Specifickým cílem projektu je tvorba a rozvíjení sítí spolupracujících institucí ve veřejné správě. Za tímto účelem dojde k vytvoření společných pracovních skupin, které se budou podílet na rozvojové koncepci obou partnerských regiónů.

Cílové skupiny

  • Veřejná správa, samospráva
  • Obyvatelé regiónů
  • Právnické a fyzické osoby

Popis konečného stavu

Realizací projektu bude na základě výrazného rozvoje přeshraniční spolupráce zajištěna výměna zkušeností a know-how mezi slovenským a českým partnerem. Projekt a jeho výstupy budou mít dlouhodobý socio-ekonomický a kulturní vliv na obyvatele obou krajů, především prostřednictvím zkvalitnění práce obou úřadů. Vytvoření společné strategie systémové spolupráce a následné založení ESÚS přispěje k lepšímu využití velkého potenciálu, který má vzájemná spolupráce těchto přeshraničných regiónů na společné slovensko-české hranici. Projekt podpoří založení Evropského seskupení pro územní spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem, Moravskoslezským krajem, Slezským a Opolským vojvodstvím.

Výstupy projektu

  1. Česko – slovenské výměnné stáže zaměstnanců
  2. Tvorba strategie systémové spolupráce mezi partnerskými regióny.
  3. Konference o příhraniční spolupráci

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v EUR
Celkové výdaje projektu 101.130,00
Příspěvek z ERDF 85.960,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR a SR 8.521,30
Spolufinancování krajů MSK a ŽSK 6.648,20

Doba realizace projektu

01/2011 – 12/2012

Kontaktní osoba

Mgr. Karin Vodvárková, Bc. Petra Koláčková
odbor evropských projektů
oddělení rozvoje lidských zdrojů
tel.: 595 622 426
tel.: 595 622 754
fax: 595 622 427
e-mail: karin.vodvarkova@msk.cz , petra.kolackova@msk.cz

frame-scrollup