Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020

Obsah závěrečného účtu:
1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2020
1.1 Plnění rozpočtu příjmů
1.1.1 Daňové příjmy
1.1.2 Nedaňové příjmy
1.1.3 Kapitálové příjmy
1.1.4 Přijaté dotace
1.2 Plnění rozpočtu výdajů
1.3 Konsolidace
1.4 Financování
1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)
1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje
1.5 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně
1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje
1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory
2 Reprodukce majetku kraje
2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů
2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu
2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů
3 Dotační programy a individuální dotace
3.1 Dotační programy
3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení
3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury
3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje
3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu
3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí
3.1.6 Dotační programy v odvětví školství
3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví
3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí
3.2 Individuální dotace
4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2020 v rámci programového období 2014‑2020
4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2020 v rámci programového období 2014‑2020
4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2014‑2020
4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
5 Peněžní fondy
5.1 Sociální fond
5.2 Zajišťovací fond
5.3 Fond finančních zdrojů JESSICA
5.4 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje
5.5 Fond sociálních služeb
5.6 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje
6 Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání
6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů
6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy
6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra
6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí
6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví
6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu
6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky
6.1.13 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky
6.1.14 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury
6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem
6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů
6.3.1 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky
6.3.2 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky
6.3.3 Dotace z Národního fondu
6.3.4 Dotace z rozpočtu ústřední úrovně
6.3.5 Dotace od cizích států
6.3.6 Dotace od mezinárodních institucí
7 Hospodaření s majetkem
7.1 Majetek kraje
7.1.1 Přehled majetku kraje
7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje
7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje
7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený
8 Hospodaření příspěvkových organizací
8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu
8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury
8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí
8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství
8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje
9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy a chytrého regionu
9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje
9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu
9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
9.5 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky
10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům
10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020
12 Závěr
13 Přílohy
13.1 Grafická část

13.2 Tabulková část

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) ke dni 31. 12. 2020

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2020 (formát pdf, velikost 858 kB)

13.5 Seznam použitých zkratek


1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2020

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 rozpočet kraje na rok 2020. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 10.787.896 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 10.195.395 tis. Kč a financováním ve výši 592.501 tis. Kč (souhrnně jsou jednotlivé části financování popsány v tabulce 1.1).

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
příjmy celkem 10 195 395 29 086 150 30 200 325 103,8
z toho:
daňové příjmy 7 355 300 5 855 814 7 028 055 120,0
nedaňové příjmy 570 252 676 761 618 729 91,4
kapitálové příjmy 36 450 31 696 31 750 100,2
přijaté dotace 2 233 393 22 521 879 22 521 791 100,0
výdaje celkem 10 787 896 32 639 770 30 618 690 93,8
z toho:
běžné výdaje 7 490 726 28 413 680 27 856 287 98,0
kapitálové výdaje 3 297 170 4 226 090 2 762 403 65,4
saldo příjmů a výdajů -592 501 -3 553 620 -418 365 ×
financování celkem 592 501 3 553 620 418 365 ×

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2020 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se měla v roce 2020 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 10.195.395 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 10.787.896 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2020 orgány kraje. V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 18.890.755 tis. Kč na 29.086.150 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 21.851.874 tis. Kč na 32.639.770 tis. Kč. Bylo provedeno 532 rozpočtových opatření, všechna byla schválena radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 20.288.486 tis. Kč. Jednalo se především o dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 16.404.963 tis. Kč a dále o dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2.109.930 tis. Kč. Naproti tomu došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu, a to především v souvislosti s řešením předpokládaného výpadku daňových příjmů způsobeného poklesem ekonomiky a opatřeními vlády v reakci na pandemické šíření onemocnění COVID‑19 o 1.065.364 tis. Kč a s ohledem na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 346.425 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2020 ve výši 2.167.051 tis. Kč a zapojením prostředků peněžních fondů ve výši 292.764 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu přijatých nedaňových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

Hospodaření Moravskoslezského kraje bylo v roce 2020 poznamenáno propuknutím pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Pandemie měla dopad na realizaci investičních akcí, akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, administraci dotačních programů, ale hlavně na výpadek daňových příjmů ze sdílených daní v roce 2020. Kraj přijal v roce 2020 opatření k řešení ekonomických dopadů pandemického šíření onemocnění COVID‑19 na rozpočet kraje. Opatření zajistila vytvoření úspor v rozpočtu kraje a v hospodaření příspěvkových organizací kraje, které byly potřebné na pokrytí zvýšeného výpadku příjmů ze sdílených daní a dalších výdajů rozpočtu, a tím zajistila jeho reálné plnění za rok 2020. Rozpočet příjmů ze sdílených daní byl v důsledku poklesu české ekonomiky, ale i přijatých opatření vlády snížen o 1,5 mld. Kč.

V průběhu roku 2020 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z −592.501 tis. Kč na −3.553.620 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2020 saldo příjmů a výdajů částky -418.365 tis. Kč, což je výsledek o 3.135.255 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje a v pokladně, který bez započtení prostředků nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2020 (zůstatky na účtech peněžních fondů) činil 3.080.017 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2020 především u financujících položek (třída 8):

Financující položky jsou více popsány v kapitole 1.4 Financování.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2020 ve výši 10.195.395 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2020 počítal kraj s příjmy v celkové výši 29.086.150 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 103,8 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, poplatek za odebrané množství podzemní vody, poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky.

V roce 2020 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 6.994.696 tis. Kč, tj. 120 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2020 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 900 000 1 500 000 1 759 817 117,3
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 000 13 000 29 204 224,6
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 165 000 160 000 178 218 111,4
Daň z příjmů právnických osob 1 500 000 800 000 1 334 070 166,8
Daň z příjmů právnických osob za kraje 35 000 35 496 35 496 100,0
Daň z přidané hodnoty 3 700 000 3 327 000 3 657 891 109,9
Celkem 7 335 000 5 835 496 6 994 696 119,9

Daň z příjmů právnických osob za kraje (35.496 tis. Kč) byla v roce 2020 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2020 částky 6.959.200 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 7.300.000 tis. Kč, v průběhu roku 2020 byl rozpočet z důvodu očekávaného výrazného propadu ekonomiky (až o 10 %) doprovázeného postupně schvalovanými opatřeními vlády včetně změn daňových zákonů (kompenzační bonusy, přeřazení řady zboží a služeb do snížené sazby DPH…) snížen na 5.800.000 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 20 % z důvodu významného přeplnění u všech daní, objemově nejvíce u daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Hlavním důvodem byl, oproti předpokladu Ministerstva financí i očekávání kraje, nižší propad ekonomiky (o 5,6 %) a neuplatnění schválených úlev a kompenzací v očekávaném rozsahu – zejména u možnosti právnických osob zpětně uplatnit daňové ztráty, což by se negativně odrazilo výraznějším meziročním propadem inkasa daně z příjmů právnických osob. Přeplněné příjmy ve výši 1.159.200 tis. Kč jsou součástí nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2020.

Ve srovnání let 2020 a 2019 došlo ve skutečnosti k meziročnímu poklesu celkových příjmů ze sdílených daní o 452.356 tis. Kč, tj. o 6,1 %. Největší podíl na tomto poklesu měla daň z příjmů právnických osob, kde snížení inkasa oproti roku 2019 činilo 304.100 tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob placená plátci s poklesem ve výši 98.053 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2020 je zobrazen v následujícím grafu.

Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
  Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob DPH Celkem 1/12 upraveného rozpočtu
leden 193 392 34 908 327 966 556 266 483 333
únor 181 496 13 961 404 001 599 458 483 333
březen 168 130 292 136 210 380 670 646 483 333
duben 135 036 50 706 210 579 396 321 483 333
květen 43 294 0 303 434 346 728 483 333
červen 121 020 122 359 199 286 442 665 483 333
červenec 173 220 224 371 285 007 682 598 483 333
srpen 179 000 0 390 239 569 239 483 333
září 186 303 251 392 293 033 730 728 483 333
říjen 184 487 57 430 289 961 531 878 483 333
listopad 181 400 14 195 415 009 610 604 483 333
prosinec 220 460 272 613 328 997 822 070 483 333
celkem 1 967 239 1 334 070 3 657 891 6 959 200 5 800 000

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnuje také poplatek za odebrané množství podzemní vody ve výši 17.369 tis. Kč, poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 14.011 tis. Kč a správní poplatky, jejichž skutečný výběr v roce 2020 činil 1.978 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2020 objemu 618.729 tis. Kč, tj. plnění na 91 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2020 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 316 788 251 573 79,4
Splátky půjčených prostředků od jiných organizací a od obcí 164 750 161 319 97,9
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty a ostatní přijaté vratky transferů 66 807 67 512 101,1
Příjmy z úroků 30 984 40 750 131,5
Přijaté sankční platby 26 512 27 851 105,1
Odvody příspěvkových organizací kraje 23 701 23 701 100,0
Příjmy z pronájmu 20 380 20 423 100,2
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 431 7 024 94,5
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 5 011 4 964 99,1
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 027 3 086 101,9
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 965 3 083 77,8
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 385 2 396 100,4
Přijaté pojistné náhrady 2 104 2 121 100,8
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 415 1 826 75,6
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 600 ×
Přijaté neinvestiční dary 500 500 100,0
Kurzové rozdíly v příjmech 0 0 ×
Nedaňové příjmy celkem 676 761 618 729 91,4

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2020 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví zdravotnictví, sociálních věcí, školství a kultury vrátily ve stanoveném termínu návratné finanční výpomoci poskytnuté v úhrnné výši 251.573 tis. Kč. V odvětví zdravotnictví se jednalo o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2018‑2019 příspěvkovým organizacím – nemocnicím na realizaci projektů modernizace vybavení pro obory návazné péče v celkové výši 115.549 tis. Kč a dále o splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, pro zajištění profinancování akce "Vybudování NIP a DIOP" v celkové výši 8.167 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2020 v celkové výši 111.500 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 9.544 tis. Kč, z toho 6.444 tis. Kč tvořily vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2019 a 2020 příspěvkovým organizacím k zajištění profinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Dále kraj přijal vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2020 příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, ve výši 1.600 tis. Kč k zajištění financování nákupu výukové pomůcky v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy. V odvětví kultury byla vrácena druhá a třetí splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2018‑2019 příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska na spolufinancování projektu "Toulky údolím Olše" v celkové výši 6.813 tis. Kč. K nenaplnění rozpočtovaného objemu splátek návratných finančních výpomocí došlo u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, a to z důvodu vydaných změnových rozhodnutí u projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti a nezaslání očekávané dotace příspěvkové organizaci Ministerstvem zdravotnictví do konce roku 2020 v rámci projektu modernizace vybavení pro obory návazné péče.

Dalším významným příjmem byly v roce 2020 splátky poskytnutých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí od jiných než příspěvkových organizací a od obcí v celkové výši 161.319 tis. Kč. Největší část v celkové výši 143.754 tis. Kč představovaly splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých poskytovatelům sociálních služeb v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020. Dále se jednalo o prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko) ve výši 11.023 tis. Kč a splátky úvěru poskytnutého v rámci Finančního nástroje JESSICA II obci Hostašovice v celkové výši 5.842 tis. Kč. Zbývající část příjmů tvořila splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2020 organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, zřizované obcí Hrabyně, ve výši 700 tis. Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 67.512 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví školství, kde dosáhl celkové výše 40.441 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví sociálních věcí ve výši 12.570 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 6.621 tis. Kč, v odvětví dopravy a chytrého regionu ve výši 4.270 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 121 tis. Kč.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Zde došlo v meziročním srovnání k poklesu o 32 %, a to zejména z důvodu celosvětového pandemického šíření onemocnění COVID‑19, což způsobilo výrazný pokles úrokových sazeb na světových finančních trzích V případě ČR došlo k poklesu základní diskontní sazby z 1,25 % p. a. na 0,05 % p. a. (pokles o 96 %). Na tento pokles reagovaly všechny spolupracující banky kraje, neboť většina klientských úrokových sazeb se odvíjí právě od této sazby. Banky zastavily obchodování na depozitních finančních trzích, které kraj ve velké míře využíval pro krátkodobé úložky prostřednictvím dealingů jednotlivých bank. Díky vyjednaným kreditním pozicím u ostatních bankovních produktů došlo ke snížení úrokových sazeb až s časovým zpožděním. Dopad do výnosových příjmů z úroků nebyl tedy natolik dramatický jako pokles této základní sazby ČNB. Nicméně díky výrazně aktivní pozici kraje se podařilo stabilizovat u jednotlivých bankovních domů úrokové sazby tak, aby se nadále mohly využívat alespoň krátkodobé úložky a úložky prostřednictvím fiktivního cash-poolingu, do kterého jsou napojeny i příspěvkové organizace kraje.

Sankční platby byly přijaty ve výši 27.851 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy a chytrého regionu ve výši 13.213 tis. Kč, v odvětví financí a správy majetku ve výši 11.438 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 1.867 tis. Kč a další. V odvětví dopravy a chytrého regionu představuje částka ve výši 6.712 tis. Kč smluvní pokuty dopravcům a prostředky vymožené společností Koordinátor ODIS, s.r.o., při provádění přepravní kontroly dle smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, dále částka ve výši 5.412 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a částka ve výši 1.089 tis. Kč smluvní pokuty dopravcům dle smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. V odvětví financí a správy majetku se pak v plné výši jedná o sankční úroky přijaté od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko za neoprávněné krácení dotací v rámci projektů rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007‑2013.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví kultury, sociálních věcí a školství dosáhly celkové výše 23.701 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 22.922 tis. Kč, odvodem při zrušení příspěvkové organizace Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, ve výši 749 tis. Kč a pokutou ve výši 30 tis. Kč uhrazenou příspěvkovou organizací Dětské centrum Pampeliška, Rýmařov.

Největší podíl přijatých příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 17.677 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 1.544 tis. Kč. Z ostatních příjmů z pronájmu tvořily nejvýznamnější část v celkové výši 783 tis. Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci krajského úřadu.

V rámci ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených v celkové výši 7.024 tis. Kč tvořil největší část příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 4.400 tis. Kč. Dále se jednalo o příjem za zpracování aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve výši 1.963 tis. Kč nebo vratku odvodu za porušení rozpočtové kázně uhrazeného krajem v roce 2015 v rámci projektu "Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007‑2013 ve výši 570 tis. Kč. Zbývající prostředky představovaly např. mylné platby přijaté na konci roku 2020 nebo příjmy z propadlých kaucí.

V rámci zbývajících nedaňových příjmů představovaly největší položku příjmy z prodeje zboží (lihové lékárenské dezinfekce na ruce Anti-COVID) ve výši 4.964 tis. Kč, příjmy za zřízení věcných břemen na majetku kraje ve výši 3.086 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 3.083 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 31.750 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2020 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 12 185 12 239 100,4
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 3 004 3 004 100,0
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dld. majetku 1 1 100,0
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 56 56 100,0
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 16 450 16 450 100,0
Kapitálové příjmy celkem 31 696 31 750 100,2

Základním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2020 příjmy z prodeje nemovitých věcí a pozemků v celkové výši 15.243 tis. Kč. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje pozemků v k. ú. Mošnov za účelem vybudování multimodálního carga ve výši 11.130 tis. Kč. Mezi další realizované příjmy patřil příjem z prodeje plynárenského zařízení vybudované v rámci stavby multimodálního carga v k. ú. Mošnov ve výši 1.725 tis. Kč nebo příjem ze splátky kupní ceny za prodej budovy a pozemků v k. ú. Poruba ve výši 1.000 tis. Kč.

Částku ve výši 1 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku – ojetého osobního automobilu.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 56 tis. Kč byly přijaty od statutárního města Ostravy za realizaci úpravy plynovodu v rámci projektu "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3".

Ostatní investiční příjmy v objemu 16.450 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., na úhradu nákladů na reprodukci techniky potřebné pro zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2020 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 22.572.367 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

Objemy přijatých dotací jsou v následujícím textu uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2020 v objemu 22.572.367 tis. Kč byly prostředky ve výši 50.576 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2020 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 22.521.791 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2020 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2020 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2020
Kapitola státního rozpočtu, státní fond:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17 513 703
z toho EDS: 60
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 96 378
Ministerstvo dopravy 317 529
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 418 344
z toho EDS: 20 342
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 148 632
Ministerstvo pro místní rozvoj 630 177
z toho EDS: 0
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 630 177
Ministerstvo financí 173 425
z toho Souhrnný dotační vztah 156 273
z toho EDS: 0
Ministerstvo životního prostředí 527 751
z toho EDS: 285 848
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 241 902
Ministerstvo zemědělství 3 332
z toho EDS: 3 332
Ministerstvo vnitra 5 546
Ministerstvo zdravotnictví 630 555
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 4 115
z toho EDS: 12 255
Ministerstvo kultury 15 809
z toho EDS: 1 627
Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 372
Státní fond životního prostředí 150
Státní fond dopravní infrastruktury 217 335
Úřad vlády České republiky 400
Celkem za kapitoly státního rozpočtu a státní fondy 22 455 427
Ostatní zdroje:
Národní fond 1 288
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 288
Ostatní rozpočty ústřední úrovně 1 707
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 707
Cizí státy 876
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 876
Zahraniční instituce 1 708
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 708
Kraje v rámci ČR 21 796
Obce v rámci ČR 89 565
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 14 107
Celkem ostatní zdroje 116 940
Celkem přijaté dotace 22 572 367
z toho EDS: 323 464
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 140 890

Podrobnější informace o přijatých dotacích a jejich finančním vypořádání jsou obsahem kapitoly 6 Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2020 ve výši 10.787.896 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2020 výše 32.639.770 tis. Kč, z toho běžných výdajů 28.413.670 tis. Kč a kapitálových výdajů 4.226.090 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2019. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2019 dosáhlo výše 30.618.690 tis. Kč, což představuje plnění na 94 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 98 % a kapitálové výdaje na 65 % upraveného rozpočtu. Plnění výdajů bylo ovlivněno přijatými opatřeními k řešení ekonomických dopadů onemocnění COVID‑19 na rozpočet kraje. Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2020 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
Běžné výdaje 7 490 726 28 413 680 27 856 287 98,0
Kapitálové výdaje 3 297 170 4 226 090 2 762 403 65,4
Výdaje celkem 10 787 896 32 639 770 30 618 690 93,8

Nenaplnění rozpočtu výdajů, zejména kapitálových, bylo způsobeno zejména neuskutečněním všech plánovaných výdajů na reprodukci majetku kraje a na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2020 (v tis. Kč)
Účel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 4 436 830 18 856 502 17 841 023 94,6
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 862 200 9 440 937 9 422 343 99,8
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 267 428 387 012 299 102 77,3
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 1 212 471 1 935 199 1 532 148 79,2
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 2 008 967 2 020 121 1 524 074 75,4
Výdaje celkem 10 787 896 32 639 770 30 618 690 93,8

Realizace jednotlivých akcí rozpočtu dle účelu je podrobněji popsána v následujících kapitolách závěrečného účtu.

Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 3 523 236 3 684 949 3 589 744 97,4
Krizové řízení 146 730 308 173 236 660 76,8
Kultura 779 620 907 857 723 282 79,7
Prezentace kraje a ediční plán 54 440 39 616 31 987 80,7
Regionální rozvoj 339 182 252 149 226 990 90,0
Cestovní ruch 80 275 130 540 107 537 82,4
Sociální věci 1 250 161 3 516 374 3 330 353 94,7
Školství 1 484 250 19 095 626 18 903 081 99,0
Územní plánování a stavební řád 6 600 5 828 3 692 63,3
Zdravotnictví 1 304 378 2 475 253 2 161 827 87,3
Životní prostředí 799 030 955 878 509 416 53,3
Finance a správa majetku 309 972 599 190 194 885 32,5
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 710 022 668 337 599 239 89,7
Výdaje celkem 10 787 896 32 639 770 30 618 690 93,8

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

V roce 2020 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, a to na základě "Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení" a navazujících jednotlivých objednávek. Tato společnost realizovala v roce 2020 pro Moravskoslezský kraj 53 zadávacích řízení, zároveň dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2019. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2020 uhrazeno celkem 3.036 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje včetně převodů do pokladny dosáhl v roce 2020 hodnoty 17.667 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 344 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 18.011 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulkách č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2020 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 592.501 tis. Kč). Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření ve výši 815.266 tis. Kč (v plné výši na účtech termínovaných vkladů), přijetím půjčených prostředků ve výši 723.448 tis. Kč, příděly do peněžních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 338.550 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 1.284.763 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2020 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -3.553.620 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 3.553.620 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.9.

Tabulka 1.9: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2020 (v tis. Kč)
Financování Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečnost k 31. 12. 2020
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2019 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů *) 0 2 167 051 -54 210
Peněžní fondy – příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem 338 550 631 314 631 314
z toho:
zapojení Fondu životního prostředí MSK 3 500 13 425 13 425
zapojení Fondu sociálních služeb 0 1 372 1 372
zapojení Zajišťovacího fondu 500 1 500 1 500
zapojení Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 100 000 120 552 120 552
zapojení Fondu pro financování strategických projektů MSK 274 993 573 735 573 735
příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -8 253 -8 253
příděl do Fondu sociálních služeb -25 147 -50 721 -50 721
příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA -15 296 -20 296 -20 296
Čerpání úvěrů celkem 723 448 594 015 473 771
z toho:
čerpání úvěru ČSOB 5 514 12 874 12 874
čerpání úvěru UCB 717 934 581 141 460 897
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -1 284 763 -934 916 -869 962
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -76 715 -76 715 -76 714
úhrada splátky jistiny úvěrů od ČSOB -280 191 -242 697 -242 697
úhrada splátky jistiny úvěru od UCB -759 572 -447 219 -382 266
úhrada splátky jistiny úvěru od UCB II -168 285 -168 285 -168 285
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 815 266 896 156 37 000
z toho:
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 815 266 896 156 4 188 000
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 0 -4 151 000
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity celkem 0 200 000 200 400
z toho:
prodej dluhopisů nakoupených z prostředků Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 200 000 200 400
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 53
Celkem 592 501 3 553 620 418 365

*) Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci "Skutečnost k 31. 12. 2020" s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů)

Od počátku roku 2020 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2019, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2020 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2019 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2020, na částku 3.063.207 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2019 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2020. Nespecifikovaný zůstatek rozpočtového hospodaření roku 2019 ve výši 569.875 tis. Kč byl postupně zapojován do rozpočtu kraje na rok 2020. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2020, k financování nových akcí rozpočtu, k podpoře příspěvkových organizací kraje a dále k částečnému nahrazení výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu roku 2020 způsobeného poklesem ekonomiky a opatřeními přijatými státem v daňové oblasti v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19.

K úpravě rozpočtu došlo také u peněžních fondů. V průběhu roku 2020 došlo k navýšení prostředků zapojených do rozpočtu kraje ze zdrojů Fondu životního prostředí, a to v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji o částku 9.925 tis. Kč na celkových 13.425 tis. Kč. Současně byl uskutečněn příděl do Fondu životního prostředí ve výši 8.253 tis. Kč účelově určený na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí.

Příděl do Fondu sociálních služeb byl od počátku roku navýšen o objem 25.574 tis. Kč na celkových 50.721 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu byly použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Současně došlo k zapojení Fondu sociálních služeb v celkové výši 1.372 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu byly použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

V průběhu roku 2020 došlo k zapojení Zajišťovacího fondu ve výši 1.000 tis. Kč z důvodu poskytnutí pomoci obcím na likvidaci následků živelných událostí (povodně).

Zdrojem Fondu JESSICA byly v roce 2020 prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst, splátky jistin a úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů. Ve sledovaném období byly u zdrojů Fondu JESSICA navýšeny prostředky ve výši 5 mil. Kč na celkových 20.296 tis. Kč ze splátek jistin a úroků půjčených z tohoto fondu. Jednalo se o navýšení splátky obci Hostašovice.

Ve schváleném rozpočtu kraje byly zapojeny prostředky Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100 mil. Kč na dokrytí nově schválených úvěrů pro obce v rámci finančního nástroje Jessica (podpora projektů rozvoje obcí a měst v kraji). V průběhu roku došlo ke snížení těchto prostředků o částku ve výši 6.448 tis. Kč z důvodu nevyplacení části těchto úvěrů. Současně došlo ještě k navýšení prostředků o částku ve výši 27 mil. Kč, jež představovala krytí dotací městům a obcím poskytnutých v souladu s dotační politikou kraje.

Zároveň došlo k navýšení použití prostředků Fondu pro financování strategických projektů na hodnotu 573.735 tis. Kč v návaznosti na pandemické šíření onemocnění COVID‑19, která způsobilo propad ekonomiky. Zastupitelstvo kraje na svém červnovém zasedání rozhodlo zapojit prostředky Fondu pro financování strategických projektů ve výši 488.661 tis. Kč v souladu se statutem fondu, a to na financování nezbytných výdajů kraje v návaznosti na nenaplnění rozpočtovaných příjmů ze sdílených daní.

Blíže jsou jednotlivé fondy popsány v kapitole 5 Peněžní fondy.

Pro rok 2020 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrových rámců od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) a UCB (smlouvy o úvěru z roku 2019) v celkové výši 594.015 tis. Kč. Dále bylo v upraveném rozpočtu kraje na rok 2020 zahrnuta splátka úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) ve výši 76.715 tis. Kč a splátka úvěru UCB na refinancování úvěru od EIB II (smlouva z roku 2019) ve výši 168.285 tis. Kč. Finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěrů od ČSOB a UCB, určené na krátkodobé předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, dosahují celkové výše 689.916 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2020 ve výši 815.266 tis. Kč, který byl nakonec upraven na částku 896.156 tis. Kč (navýšení o 80.890 tis. Kč). Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činil 4.188.000 tis. Kč především u RFB, ČS, ČSOB, KB a UCB. Vysoký objem byl dán opakovanou realizací krátkodobých 14denních až měsíčních termínovaných vkladů uzavíraných na finančním trhu prostřednictvím dealingu jednotlivých bank.

Naopak skutečný výdej (vklad) prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 4.151.000 tis. Kč – jedná se o opakované termínované vklady u společností RFB, ČS, ČSOB a KB. Tyto aktivní operace probíhaly pouze v období leden‑březen, v následujících měsících došlo v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 k prudkému poklesu úrokových sazeb a realizace těchto obchodů. Rozdíl mezi výběry a vklady ve výši 37.000 tis. Kč představuje meziroční pokles objemu prostředků na účtech termínovaných vkladů.

V průběhu roku 2020 došlo, rovněž z důvodu negativních dopadů pandemického šíření onemocnění COVID‑19 na rozpočet kraje, k prodeji dluhopisů Bond Garant 4 od Oberbank AG pobočka Česká republika se čtvrtletním připisováním kupónu nakoupených z prostředků Fondu pro financování strategických projektů MSK ve výši 200,4 mil. Kč. Dodatečný výnos z držení ve výši 600 tis. Kč je součástí Fondu pro financování strategických projektů MSK. V upraveném rozpočtu se počítalo pouze s hodnotou nakoupených dluhopisů.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2020 dosáhla výše 1.787.877 tis. Kč.

Tabulka 1.10: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2020
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
383 571
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
(Smlouva o úvěru na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2019 – 2024)
562 885
Československá obchodní banka, a.s.
(Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2015 – 2020)
0
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. II.
(Smlouva o úvěru na refinancování 3 vybraných úvěrových tranší načerpaných od EIB)
841 420
Česká spořitelna, a. s.
(Smlouva o úvěru na léta 2026 – 2035)
0
Celkem 1 787 877

Krajem je pravidelně sledován a vyhodnocován ukazatel zadluženosti podle metodiky mezinárodní ratingové společnosti Moody´s Investors Service a dále fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A1 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 %. k 31. 12. 2020 dosáhl tento ukazatel hodnoty 6,2 % (k 31. 12. 2019 to bylo 8,2 %).

Fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, stanoví kraji, resp. územně samosprávným celkům, hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí‑li dluh kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Nesníží‑li svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Výpočet u tohoto pravidla je tedy obdobný jako u ukazatele zadluženosti dle Moody´s, pouze celkový dluh porovnává k průměru všech příjmů kraje za poslední 4 rozpočtové roky. k 31. 12. 2020 dosáhl tento ukazatel hodnoty 6,9 % (k 31. 12. 2019 to bylo 9,3 %).

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

Úvěrový rámec Evropské investiční banky

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a MSK rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011‑2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. V návaznosti na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., dne 19. 6. 2019 došlo na počátku září 2019 ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše) ve výši 1.178 mil. Kč (z toho 1.009,7 mil. Kč z úvěru od UCB přijatého za účelem refinancování z důvodu snížení úrokových nákladů a 168,3 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje). Rozpočet kraje nyní počítá s pravidelnou splátkou zbývajících 2 tranší (1. a 5. tranše) ve výši 76,7 mil. Kč, která probíhá každoročně v prosinci. K 31. 12. 2020 činil objem nesplacených finančních prostředků 383.571 tis. Kč. Přehled splácení jednotlivých tranší je uveden v tabulce 1.11.

Tabulka 1.11: Přehled splácení jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení jistiny od–do Částka ke splacení Splácení úroků Konstrukce úrokové sazby Výše úrokové sazby
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 – 15. 12. 2025 175 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,991 % p. a. do doby splatnosti 0,991 % p.a.
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 – 15. 12. 2025 209 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,13 % p.a. do doby splatnosti 0,13 % p.a.
Celkem 642 mil. Kč × × 384 mil. Kč × × ×

Úvěrový rámec Československé obchodní banky, a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014‑2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a. s., a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015 do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů byly použity zejména prostředky, které kraj obdržel od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčil (splacené prostředky mohly být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce).

V upraveném rozpočtu na rok 2020 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 12.874 tis. Kč a se splátkou ve výši 242.697 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 31. 12. 2020 tak úroková sazba činila 0,39 % p. a. ve sledovaném období kraj čerpal úvěr od ČSOB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, školství a kultury v celkové výši 12.874 tis. Kč, současně byl splacen zbytek úvěru ve výši 242.697 tis. Kč. K 31. 12. 2020 byl celý úvěr splacen.

Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, případně jiných zdrojů, ve zbývající části současného programového období, tedy v letech 2019‑2023, rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1084 ze dne 13. 12. 2018 uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., a Moravskoslezským krajem ve výši 1.000.000 tis. Kč. Úvěrová smlouva byla podepsána dne 7. 1. 2019. Na splacení úvěru budou využívány prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru) a částečně vlastní prostředky kraje. Finální splatnost úvěru je stanovena k 31. 12. 2024. V upraveném rozpočtu na rok 2020 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 581.141 tis. Kč a se splátkou ve výši 447.219 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,01 %. K 31. 12. 2020 tak úroková sazba činila 0,32 % p. a. V průběhu roku kraj čerpal úvěr od UCB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství a kultury v celkové výši 460.897 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru ve výši 382.266 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2020 tedy činil 562.885 tis. Kč.

Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. II.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1411 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 1.009.700 tis. Kč s úrokovou sazbou 3měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. K 31. 12. 2020 tak úroková sazba činila 0,32 % p. a. Předmětem úvěrové smlouvy bylo refinancování vybraných tranší (2., 3. a 4. tranše) úvěrového rámce od EIB. Cílem předčasného splacení bylo snížení úrokových nákladů placených krajem. Čerpání úvěru proběhlo na počátku září 2019, kdy došlo ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše). Úvěr od UniCredit Bank bude splácen v letech 2020‑2025 v roční výši 168 mil. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2020 tedy činil 841.420 tis. Kč.

Úvěr od České spořitelny, a.s.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 3 mld. Kč s úrokovou sazbou 6měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. Předmětem úvěrové smlouvy je financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021‑2024. Úvěr bude splácen v letech 2026‑2035. Příprava rozpočtu na rok 2021 ukázala, že v řadě případů by nebylo možné pokrýt investiční výdaje kraje vlastními prostředky ani stávajícími úvěry, a jelikož je nutné pokrýt zasmluvněné nebo připravované investiční akce realizované krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, bylo rozhodnuto o přijetí nového investičního úvěru.

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje

K datu 31. 12. 2020 činil celkový zůstatek všech finančních prostředků kraje 3.758,0 mil. Kč. V této hodnotě jsou započteny i prostředky v pokladně kraje. Zahrnuty nejsou depozitní účty (účty cizích prostředků) a účet pro přenesenou daňovou povinnost DPH.

Tyto prostředky byly uloženy u 11 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); MONETA Money Bank, a. s. (MONETA); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

Tabulka 1.12: Rozložení finančních prostředků dle typu účtu (v mil. Kč)
Typ účtu Poznámka Výše úložky k 31. 12. 2020 (v mil. Kč) Orientační úročení k 31. 12. 2020 (v % p. a.)
Účty peněžních fondů Fond životního prostředí, sociální, fond finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), fond zajišťovací a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). 748,6 0,15 – 0,20
Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou
 1. 300,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 1denní výpovědní lhůtou u JT a měsíčním připisováním úroků,
 2. 400,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT a čtvrtletním připisováním úroků,
 3. 159,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31denní výpovědní lhůtou u SB a měsíčním připisováním úroků.
859,2 0,32 – 1,00
Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty
 1. 62,3 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením,
 2. 3,4 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB,
 3. 27,1 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u OB.
92,8 0,10 – 0,20
Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny ve fiktivním cash-poolingu a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.
Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 1.036,1 mil. Kč (KB + UCB + ČSOB). Rozdíl ve výši 952,6 mil. Kč (1.036,1 – 83,5) je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do systému cash-poolingu, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu – účty fondů, účet pro sociální služby, účet po evropské projekty, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně uvést např. mezi účty peněžních fondů a současně je zahrnout i mezi cash-poolingově zhodnocované účty, neboť by došlo k duplicitě zůstatků na účtech.
Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 122 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., a MSID, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2020 prostředky v celkové výši 1.725,6 mil. Kč (z toho 954,1 mil. Kč v KB, 692,9 mil. Kč v UCB a 78,6 mil. Kč v ČSOB).
83,5 0,10 – 0,20
Účet školských prostředků - 0,1 0,00
Účet dotací určených pro sociální služby - 10,3 0,20
Provozní účty Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady.
Vyšší stav prostředků byl způsoben krátkodobým převedením prostředků z běžných účtů kraje (vedených u ČS, ČSOB, KB, UCB a SB) na účet vedený u ČNB tak, aby byl eliminován poplatek do rezolučního fondu. 5. 1. 2021 došlo ke zpětnému převodu na účty kraje vedené u komerčních bank. Kraj tímto převodem ušetřil na poplatcích do rezolučního fondu cca 2,2 mil. Kč.
1.370,2 0,00 – 0,20
Účty projektů EU Z toho na zálohovém účtu určeném pro kotlíkové dotace částka ve výši 355,0 mil. Kč. 591,2 0,00 – 0,20
Devizové účty Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v €. 1,7 0,00 – 0,05
Pokladna Stav pokladny vč. devizových zůstatků v přepočtu na Kč. 0,4 -
Celkem   3 758,0  

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle typu účtu

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle typu účtu v %
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle typu účtu
Typ účtu %
účty peněžních fondů 19,9
zhodnoc. a virtuální účty bez výpov. lhůty 2,5
zhodnoc. účty s výpovědní lhůtou 22,9
virtuální účty a dluhopisy 0,0
zhodnocovací cash-poolingové účty 2,2
provozní účty 36,5
účty školských prostředků 0,0
účty dotací pro soc. služby 0,3
projektové účty 15,7
devizové účty 0,0
celkem 100,0

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle bankovních domů

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle bankovních domů v %
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2020 dle bankovních domů
Bankovní dům %
ČNB 31,4
ČS 2,2
ČSOB 1,7
JT 18,7
MONETA 0,0
OB 0,7
PPF 11,0
RFB 0,1
SB 8,4
UCB 25,7
KB 0,4
celkem 100

Nejvyšší objem finančních prostředků byl alokován na účtech u ČNB z důvodu uvedeném v kolonce Provozní účty (eliminace poplatku do rezolučního fondu). Dále pak na účtech UCB z důvodu vedení Fondu sociálních služeb, Fondu finančních zdrojů Jessica a účtů kotlíkových dotací a na zhodnocovacích účtech u JT.

1.5 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky je realizována finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2020.

Veřejnosprávní kontrola vykonávaná kontrolními orgány je systém finanční kontroly, který zahrnuje kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje rozhoduje v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje byla v roce 2020 dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj. Poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory bylo upraveno v Ekonomickém řádu krajského úřadu a v navazující směrnici (Směrnice pro veřejnou finanční podporu). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly a postup řešení důsledků kontrolních zjištění byly stanoveny Kontrolním řádem krajského úřadu a na něj navazující metodikou (Proces kontroly a šetření stížností na místě, porušení rozpočtové kázně).

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2020 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem ukončeno celkem 26 kontrol. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno u žádné z kontrolovaných organizací.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období ukončeno celkem 9 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství podle § 10 zákona o finanční kontrole. Jednalo se o kontroly zaměřené na čerpání přímých nákladů na vzdělávání. V jednom případě bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně (zadržením peněžních prostředků).

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2020 zaměstnanci krajského úřadu zařazenými do odboru podpory korporátního řízení a kontroly ukončeno celkem 40 následných veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory a 68 kontrol administrativních. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací (ukončeno 25 kontrol). Porušení rozpočtové kázně bylo na základě kontrol dotací konstatováno celkem ve 27 případech v celkové výši 2.435 tis. Kč.

Dále bylo v roce 2020 ukončeno 205 kontrol využití prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014‑2020 v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji". Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2020 ukončeno šesti kontrolními orgány celkem 9 veřejnosprávních kontrol a 4 audity podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

Moravskoslezský kraj v roce 2020 nehradil žádný odvod za porušení rozpočtové kázně.

2 Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investičního, tak neinvestičního charakteru.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2020 dosáhly celkové výše 2.772.630 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.219.321 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 553.309 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 82 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 250.086 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 837.430 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo ovlivněno prodloužením přípravy víceletých a finančně náročných akcí.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.13: Reprodukce majetku kraje v roce 2020 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 1 685 114 1 282 105 76
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 250 086 250 043 100
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 837 430 731 572 87
Celkem 2 772 630 2 263 720 82

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 1.198.505 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet navýšen na částku 1.685.114 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 1.396.237 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 288.877 tis. Kč. Celkového navýšení rozpočtu o částku 486.608 tis. Kč bylo dosaženo zejména zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2019 a schválením nových akcí. Přestože byl schválený rozpočet kraje na reprodukci majetku k 31. 12. 2020 celkově navýšen, došlo během roku k zásadní úpravě rozpočtu v návaznosti na řešení dopadů z důvodu pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Rada kraje usnesením č. 86/7563 ze dne 20. 4. 2020 rozhodla nezahajovat realizaci nových investičních akcí s výjimkou havárií – toto opatření platilo až do 17. 8. 2020, kdy jej rada kraje zrušila usnesením č. 94/8193. Dále byly provedeny revize schválených investičních akcí, které zohlednily stav přípravy a realizace akcí a byly vyčísleny úspory v rozpočtu roku 2020 ve výši 408.725 tis. Kč. Část těchto prostředků byla vyčíslena jako úspora a převedena do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním, část byla určena k pokrytí výpadku příjmů ze sdílených daní a část byla určena na pokrytí výdajů v dalších letech s ohledem na časový posun v přípravě či realizaci akcí.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2020 činilo 1.282.105 tis. Kč, tj. 76 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 403.009 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 391.658 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2021 na dofinancování nedokončených akcí.

Nejvyšší podíl na navýšení upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví zdravotnictví, a to o částku 201.751 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely nově schválené akce v průběhu roku 2020 a víceleté akce, například akce "Pořízení zdravotnických přístrojů" pro šest krajských nemocnic, "Obnova vozového parku" pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, "Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy" a "Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizaci". Druhým odvětvím s nejvyšším nárůstem finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu bylo odvětví školství, a to o částku 178.999 tis. Kč. Například u akce "Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky" pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Ostrava, příspěvkovou organizaci, "Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší" pro Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvkovou organizaci, "Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu" pro Dětský domov a Školní jídelnu, Melč 4, příspěvkovou organizaci a "Rekonstrukce objektů Polského gymnázia" pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci. Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví sociálních věcí, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 75.482 tis. Kč, zejména na "Rekonstrukci ubytovací části a přístavba budovy D" pro Nový domov, příspěvková organizace, Karviná a "Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27" (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace).

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.14: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2020 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 31 180 32 408 17 175 53
Finance a správa majetku 22 007 26 641 21 251 80
Doprava a chytrý region 300 754 245 676 243 456 99
Krizové řízení 0 12 156 11 667 96
Kultura 119 165 178 142 99 019 56
Regionální rozvoj 0 78 0 0
Cestovní ruch 0 6 382 3 682 58
Sociální věci 68 239 143 722 99 467 69
Školství 325 460 504 459 414 563 82
Zdravotnictví 331 700 533 451 371 824 70
Životní prostředí 0 2 000 0 0
Celkem 1 198 505 1 685 114 1 282 105 76

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2020 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 32.408 tis. Kč, přičemž všechny tyto prostředky byly určeny k realizaci investičních akcí. Čerpání rozpočtu činilo celkem 17.175 tis. Kč, tj. 53 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 14.117 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2021 na úhradu závazků kraje z minulého období. Jedná se o níže uvedené akce:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

V oblasti činnosti krajského úřadu byly nejvýznamnějšími výdaji výdaje na pořízení informačních technologií v celkové výši 14.000 tis. Kč. Jednalo se například o náhradu přístupových LAN přepínačů, rozšíření diskových polí a nákup 2 ks firewallů.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 26.641 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 17.169 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 9.472 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 21.251 tis. Kč, tj. 80 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci akce "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje" a na výdaje související se sdílenými službami. Nevyčerpanou část prostředků ve výši 5.260 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2021 na dofinancování těchto akcí. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy a chytrého regionu byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 245.676 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 146.488 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 99.188 tis. Kč. Snížení rozpočtu o 55.078 tis. Kč bylo ovlivněno úpravou rozpočtu v návaznosti na řešení dopadů z důvodu pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu k 31. 12. 2020 činilo 243.456 tis. Kč, tj. 99 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 207.600 tis. Kč a čerpány ve výši 206.014 tis. Kč, tj 99 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na financování akcí:

Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 1.550 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2021 na úhradu závazků kraje z minulého období na akce "Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice" a "Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí".

Moravskoslezskému energetickému centru, příspěvkové organizaci, Ostrava, byly pro rok 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 868 tis. Kč na nákupu automobilu. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací vyčerpány na 100 %.

Příspěvkové organizaci Moravskoslezské datové centrum, Ostrava, byly pro rok 2020 vyčleněny a zároveň i vyčerpány finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč na "Pořízení firewallu Fortigate 60F".

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 37.154 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 36.707 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 447 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu činilo 36.520 tis. Kč, tj. 98 % rozpočtovaných výdajů. V roce 2020 byla ukončena akce "Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura" s celkovými výdaji 24.107 tis. Kč, z toho v roce 2020 činily výdaje 21.590 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 484 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2021 na úhradu závazků u akcí "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3" a "Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava – projektová dokumentace".

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

V odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 12.156 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 11.659 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 497 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 11.667 tis. Kč, tj. 96 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví krizového řízení byly vyčleněny prostředky příspěvkovým organizacím kraje na nákup zdravotnických prostředků v rámci akce "Pořízení zdravotnických přístrojů – COVID‑19" ve výši 8.162 tis. Kč a vyčerpány byly ve výši 8.156 tis. Kč téměř na 100 %. Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace obdržela 6.246 tis. Kč na nákup ventilátorů, plazmového sterilizátoru a monitorů životních funkcí. Na nákup plicních ventilátorů vynaložila Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace 1.910 tis. Kč.

V odvětví krizového řízení byla v minulých letech vybudována z evropských finančních zdrojů střediska integrovaného záchranného systému – Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, Integrované výjezdové centrum Ostrava‑Jih, Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice a Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně. V rozpočtu kraje na rok 2020 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.990 tis. Kč na odstranění provozně-technických nedostatků výjezdových center. Ke dni 31. 12. 2020 byly čerpány ve výši 3.507 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky u tří akcí ve výši 483 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 178.142 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 125.874 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 52.268 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 99.019 tis. Kč, tj. 56 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční ve výši 56.412 tis. Kč a neinvestiční ve výši 42.607 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 79.123 tis. Kč, z toho tis. 3.518 Kč se stalo součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2020 a 75.605 tis. Kč bylo účelově převedeno do rozpočtu na rok 2021 na dofinancování níže uvedených akcí:

Tabulka 1.15: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020
Divadla 38 561 35 811
Knihovny 48 751 11 107
Muzea a galerie 47 091 29 690
Kulturní památky 43 739 22 411
Celkem 178 142 99 019

Významnou ukončenou akcí reprodukce majetku v roce 2020 v odvětví kultury byla akce "Těšínské divadlo – Malá scéna" pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji ve výši 63.548 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví regionálního rozvoje

V odvětví regionálního rozvoje byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky v celkové výši 78 tis. Kč v souvislosti s přípravou Moravskoslezského kraje na čerpání dotačních prostředků z evropských fondů programového období EU 2021-2027 a dalších evropských či národních zdrojů na vytvoření aplikace s databází projektových záměrů umožňující sběr projektů z dotčeného území včetně jejich průběžné aktualizace, monitoringu dat a dalších výstupových analýz. Vzhledem k tomu, že akce byla ukončena a databáze projektových záměrů bude vytvořena v rámci jiné akce, představují nevyčerpané finanční prostředky úsporu na dané akci a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2020.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 6.382 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 3.435 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 2.947 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo na konci roku 3.682 tis. Kč, tj. 58 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity v rámci akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu" na Interaktivní výstavu historických motocyklů Grand Prix a na nákup elektronabíjecích stanic.

Nevyčerpané prostředky ve výši 2.699 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2021 na dodání elektrokol a stojanů a na zhotovení yogapointů pro cvičení jógy.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 143.722 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 133.709 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 10.013 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 99.467 tis. Kč, tj. 69 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 44.255 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 43.690 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2021. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2020.

Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 550 0
Domovy pro seniory 27 562 24 934
Chráněné bydlení 14 700 1 795
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 100 910 72 738
Celkem 143 722 99 467

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 41.704 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 32.064 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 9.640 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 25.756 tis. Kč, což představuje 62 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 102.018 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 101.645 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 373 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 73.711 tis. Kč, což je 72 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví sociálních věcí byla v roce 2020 ukončena v rámci reprodukce majetku víceletá akce "Revitalizace budovy Domova Příbor" pro Domov Příbor, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 27.318 tis. Kč, z toho v roce 2020 výdaje činily 11.495 tis. Kč. Pokračovala realizace akce "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D" pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, Karviná s celkovými plánovanými výdaji 74.035 tis. Kč, z toho před rokem 2020 bylo investováno 9.706 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 45.639 tis. Kč z rozpočtu kraje a 11.770 tis. Kč ze státního rozpočtu, v roce 2021 je plánováno 6.920 tis. Kč. Zahájena byla realizace akce "Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27" pro Domov Bílá Opava, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 20.513 tis. Kč, z toho v roce 2020 výdaje z rozpočtu kraje činily 13.650 tis. Kč, v roce 2021 je plánováno dofinancování ve výši 6.330 tis. Kč, rozdíl dokryt vlastními zdroji příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 504.459 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 407.021 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 97.438 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 414.563 tis. Kč, tj. 82 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 89.896 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 89.858 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2021. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2020.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020
Mateřské školy a základní školy 30 156 12 637
Gymnázia 178 193 86 983
Odborné školy a učiliště 187 963 123 499
Dětské domovy 40 438 17 728
Základní umělecké školy 28 959 21 956
Ostatní zařízení 28 110 22 561
Celkem 493 820 285 364

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 288.549 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 212.357 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 76.192 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 223.476 tis. Kč, což představuje 77 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2020 vyčleněno 215.910 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 194.665 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 21.245 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 191.087 tis. Kč, což je 88 % rozpočtovaných výdajů.

Finanční prostředky byly použity zejména na zahájenou realizaci akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování" pro Střední odbornou školu, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci, která si vyžádala v roce 2020 stavební výdaje pro objekty na ulici Lískovecká a Na Hrázi prostředky ve výši 93.344 tis. Kč, celkové výdaje jsou plánovány na 290.675 tis. Kč. Po dvou letech přípravy začala realizace investiční akce "Rekonstrukce objektů Polského gymnázia" pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, s celkovými plánovanými výdaji 80.720 tis. Kč, z toho v roce 2020 činily výdaje 27.725 tis. Kč.

Dále byly v roce 2020 vynaloženy prostředky ve výši 14.733 tis. Kč na akci realizovanou od roku 2018 "Modernizace Školního statku v Opavě – bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci, jejíž celkové výdaje činí 87.105 tis. Kč.

Mezi významné ukončené akce reprodukce majetku v roce 2020 realizované krajem v odvětví školství se řadí víceletá akce "Novostavba tělocvičny" pro Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 60.781 tis. Kč, z toho výdaje před rokem 2020 činily 45.345 tis. Kč a v roce 2020 výdaje z rozpočtu kraje činily 15.081 tis. Kč, rozdíl do celkových výdajů byl do kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace ve výši 355 tis. Kč. Ukončená akce "Oprava střechy a fasády, zateplení podstřeší" pro Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvkovou organizaci, si vyžádala celkové výdaje 25.489 tis. Kč, do konce roku 2019 se proinvestovalo 9.021 tis. Kč a v roce 2020 výdaje dosáhly 16.178 tis. Kč, rozdíl do celkových výdajů byl do kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace ve výši 290 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 533.451 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 517.400 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 16.051 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 371.824 tis. Kč, tj. 70 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 161.627 tis. Kč. Podstatnou část rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje ve výši 155.847 tis. Kč do rozpočtu roku 2021. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2020.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020
Nemocnice 469 716 330 847
Zdravotnická záchranná služba 41 535 39 841
Ostatní činnost ve zdravotnictví 22 200 1 136
Celkem 533 451 371 824

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 469.062 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 464.594 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4.468 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 327.518 tis. Kč, což představuje 70 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2020 vyčleněno 64.389 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 52.806 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 11.583 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 44.305 tis. Kč, což je 69 % rozpočtovaných výdajů. Rozpočet byl použit zejména na závazek kraje reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku.

Reprodukce majetku kraje v odvětví životního prostředí

V odvětví životního prostředí byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky v celkové výši 2.000 tis. Kč na akci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje – webová aplikace". Finanční prostředky nebyly čerpány a celá částka byla převedena do rozpočtu roku 2021.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2020 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 250.043 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 250.043 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací bylo devět příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a v jednom případě kraj.

Tabulka 1.19: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu v roce 2020 (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Financování dopravní infrastruktury 217 335 217 335
Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 311 311
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 460 460
Program restaurování movitých kulturních památek 300 300
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice 1 500 1 500
Akviziční fond 1 704 1 704
Zabezpečení objektů – investiční 582 582
Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční 434 434
Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče 11 770 11 770
Centra odborné přípravy 3 332 3 332
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 60 60
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací 12 255 12 255
Celkem 250 043 250 043

V odvětví dopravy a chytrého regionu byly ze Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty prostředky pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje v celkové výši 217.335 tis. Kč. Z toho neinvestiční dotace ve výši 209.639 tis. Kč byla určena na "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů" a investiční dotace ve výši 7.696 tis. Kč na "Bezpečnost dopravy na silnicích II. a III. tříd". Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací na konci roku zcela vyčerpány.

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 5.291 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování byly z programu "Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II" příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty dotace v celkové výši 1.327 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 1.016 tis. Kč a neinvestiční prostředky představovaly částku 311 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci, Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, a Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, na preventivní ochranu před vlivy prostředí, zabezpečení objektů a výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

Ministerstvo kultury poskytlo v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na základě žádosti statutárního města Frýdek‑Místek a na základě smlouvy mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a Moravskoslezským krajem dotaci pro Muzeum Beskyd, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, ve výši 460 tis. Kč na obnovu vnějších omítek, nátěry oken a mříží, výměnu klempířských prvků a další související práce.

Moravskoslezský kraj v rámci programu "Restaurování movitých kulturních památek" obdržel neinvestiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč účelově určený na restaurování obrazů z mobiliáře zámku v Bruntále.

Další dotace ve výši 1.500 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví – neinvestice" pro Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, na statické zajištění a obnovu opevnění a obnovu objektu lesnické školy hradu Sovinec.

Z programu "Akviziční fond" poskytlo Ministerstvo kultury dotaci na výkup specifických děl ve výši 1.704 tis. Kč pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci a Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci.

V odvětví sociálních věcí poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím programu "Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče" v roce 2020 finanční prostředky ve výši 20.342 tis. Kč na akci realizovanou Moravskoslezským krajem "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D" pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, Karviná. Dotace jsou správcem programu poskytovány formou zpětného proplacení výdajů na základě žádosti o platbu. V roce 2020 bylo na akci proinvestováno z prostředků státního rozpočtu 11.770 tis. Kč.

V odvětví školství v rámci podpory "Center odborné přípravy" obdržel Moravskoslezský kraj účelovou dotaci ve výši 3.332 tis. Kč na výukové pomůcky pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci a pro Střední odbornou školu, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci. V rámci "Podpory zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami" poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci pro Základní školu, Ostrava – Poruba, Čkalovova 974, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu "ZŠ Ostrava, Čkalovova – Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé" dotaci ve výši 60 tis. Kč.

V odvětví zdravotnictví poskytlo Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situaci" na obnovu vozového parku pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, Ostrava, dotaci ve výši 12.255 tis. Kč, prostředky byly vyčerpány ve výši 100 %. Jednalo se o vozidlo zdravotnické záchranné služby pro transport pacientů s vysoce nakažlivými nemocemi, speciální vozidlo pro rychlou lékařskou pomoc, vozidlo vedoucího zásahu a vozidlo pro převoz pracovníků a materiálu.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2020 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 1.056.674 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2020 navýšen o částku 157.076 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2019, které byly (usnesením č. 78/7054 ze dne 13. 1. 2020 v objemu 102.183 tis. Kč a usnesením č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 v objemu 54.893 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2020. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 431.977 tis. Kč (usnesením č. 85/7501 ze dne 6. 4. 2020 v objemu 338.495 tis. Kč, usnesením č. 87/7616 ze dne 4. 5. 2020 v objemu 15.808 tis. Kč, usnesením č. usn. č. 96/8444 ze dne 21. 9. 2020 v objemu 53.166 tis. Kč, usnesením č. 97/8588 ze dne 12. 10. 2020 v objemu 23.140 tis. Kč, usnesením č. 4/285 ze dne 14. 12. 2020 v objemu 1.368 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména s úpravou harmonogramu realizace projektů (např. opakované vyhlášení veřejných zakázek, zdlouhavá administrace veřejné zakázky), problémy při procesu povolení stavby, úpravou výdajů na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo na základě skutečnosti oproti původnímu plánu projektů.

Tabulka 1.20: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 298 728 227 207 220 030 97
Finance a správa majetku 0 25 0 0
Krizové řízení 4 200 788 0 0
Kultura 221 819 229 209 206 194 90
Sociální věci 312 652 62 916 41 304 66
Školství 142 212 89 049 46 688 52
Územní plánování a stavební řád 500 700 0 0
Zdravotnictví 74 063 226 410 217 356 96
Vlastní správní činnost kraje 2 500 1 126 0 0
Celkem 1 056 674 837 430 731 572 87

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou investičních dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2020 celkem 731.572 tis. Kč. Finanční prostředky obdrží kraj až na základě žádosti o dotaci zpětně.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2014‑2020 s čerpáním výdajů v roce 2020 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3 Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tématika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. Na rok 2020 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví krizového řízení, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu Směrnice pro veřejnou finanční podporu.

Cílem finanční podpory je podpořit v kraji zejména významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora cestovního ruchu.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2020 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy a chytrého regionu, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí a financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2020 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 562.303 tis. Kč, což představovalo 5 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2020 byla tato částka navýšena zejména o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2019, které byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 79.900 tis. Kč, dále o finanční prostředky určené na Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) ve výši 301.509 tis. Kč a také o zapojené finanční prostředky přijaté z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.109.930 tis. Kč použité na financování dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb.

V průběhu roku 2020 došlo k převodu finančních prostředků ve výši 25.700 tis. Kč do rozpočtové rezervy z odvětví dopravy a chytrého regionu z dotačního programu Oprava komunikací v Moravskoslezském kraji, kůrovcová kalamita, a to z důvodu posunutí výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj do roku 2021. V důsledku nepříznivého vývoje pandemického šíření onemocnění COVID‑19 byly do rozpočtové rezervy průběžně převáděny také další finanční prostředky.

K 31. 12. 2020 bylo v rámci dotačních programů z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 2.772.891 tis. Kč, což představuje čerpání 92 % upraveného rozpočtu kraje (3.016.293 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky ve výši 220.824 tis. Kč byly účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2021; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2020, zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2020.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2020 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl rozpočtovaných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2019 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2020) jsou uvedeny v tabulkách podkapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.21: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2020 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
Krizové řízení Program na podporu sborů dobrovolných hasičů 2020
Kultura Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2020
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2019-20, 2020
Program podpory aktivit v oblasti kultury 2020
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 2019-21
Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019-20, 2020-21
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016-22, 2017-22, 2018-21, 2019-21, 2020-22
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017-20, 2018-21, 2019-22, 2020-23
Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020-21
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018-21, 2019-21, 2020-21
Program na podporu financování akcí s podporou EU 2017-23, 2018-23
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019-20, 2020-21
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2019-22
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 2020
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2019-22
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2020
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2014-21, 2019-20, 2020
Program na podporu technických atraktivit 2020
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2019-21
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2019-21
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019-21
Vstupy do turistických atraktivit zdarma 2020
Sociální věci Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 2020
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2020
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2020-21
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2020-21
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 2020
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 2020
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 2020
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2020
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 2020
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 2020
Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2020
Školství Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2019-20, 2020-21
Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením 2020
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 2020
Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2020
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 2020
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2020
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 2020
Program na podporu hospicové péče 2020
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2018-21, 2019-20, 2020-21
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2019-20, 2020-21
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2019-2020, 2020-21
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2019-20, 2020-21
Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018-21
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 2018-21
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 2020
Podpora odpadového hospodářství 2020-21
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) 2020-23

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech.

3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly v odvětví krizového řízení alokovány na dotační program finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl upravený rozpočet na realizaci jednoletého dotačního programu navýšen na částku 8.838 tis. Kč. Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 8.573 tis. Kč.

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020

Rada kraje usnesením č. 80/7173 ze dne 10. 2. 2020 rozhodla vyhlásit dotační program, jehož cílem byla podpora projektů zaměřených na činnost pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sborů dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, a to na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Tabulka 1.22: Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům *) realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 967 800 141 8 784 200 8 353 186 431 014
z toho:
- spolkům 3 967 800 141 8 784 200 8 353 186 431 014

*) V průběhu roku 2020 došlo ke zvýšení alokace dotačního programu a dotace byly poskytnuty všem náhradním žadatelům.

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 153 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 9.635 tis. Kč, z toho 12 žádostí bylo z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyloučeno z dalšího posuzování. Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje navrhla orgánům kraje podpořit 65 projektů v plně požadované výši a 76 projektů schválit jako náhradní.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1898 za dne 4. 6. 2020 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 65 projektů v celkové částce 3.968 tis. Kč a 76 projektů schválilo jako náhradní.

Rada kraje usnesením č. 92/8012 ze dne 20. 7. 2020 rozhodla navýšit dotační program o 4.891 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity v souladu s podmínkami dotačního programu na poskytnutí dotací náhradním žadatelům dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.

V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 8.784 tis. Kč, vráceno bylo 431 tis. Kč a dotační program byl v roce 2020 ukončen.

Dotacemi se podařilo podpořit projekty jednotlivých sdružení dobrovolných hasičů (SDH) obcí na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky byly použity především na pořízení vybavení hasičských sportovních družstev SDH, zajištění sportovních akcí SDH, nákup hasičských praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost.

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

Na dotační programy v odvětví kultury bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno 24.650 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 32.359 tis. Kč, vyčerpáno bylo 28.523 tis. Kč. U jednoho víceletého dotačního programu byly finanční prostředky ve výši 3.836 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2019–2020

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 45/3946 ze dne 28. 8. 2018 a byl zaměřen na obnovu památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. V rozpočtu kraje na rok 2019 byla na jeho realizaci vyčleněna částka ve výši 18.000 tis. Kč.

Tabulka 1.23: Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 18 000 000 8 9 586 773 19 917 490 19 917 490 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 000 000 2 4 368 037 6 753 300 6 753 300 0
- církvím a náboženským společnostem 8 907 000 2 5 071 190 5 071 190 5 071 190 0
- obcím a jejich organizacím 7 289 500 3 0 7 289 500 7 289 500 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 803 500 1 147 546 803 500 803 500 0

V rámci dotačního programu bylo přijato 17 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 82.264 tis. Kč. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 7 projektů, z toho 4 projekty v plně požadované výši a 3 projekty ve zkrácené výši v souladu s dotačním programem tak, aby došlo k naplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky a byla vyčerpána celková částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1214 ze dne 13. 3. 2019. Následně usnesením rady kraje č. 65/5876 ze dne 25. 6. 2019 došlo v souladu s článkem V. odst. 11 vyhlášených podmínek dotačního programu k navýšení objemu finančních prostředků o částku 5.753 tis. Kč. Z uvolněných finančních prostředků byl podpořen 1 projekt z náhradních žadatelů.

Poskytnutí dotace bylo vázáno na ukončení obnovy památky a případné provedení závěrečné kontrolní prohlídky včetně závěrečného vyúčtování projektu, které bylo stanoveno do 31. 12. 2020. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno celkem 10.331 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky byly na základě usnesení rady kraje č. 78/7054 ze dne 13. 1. 2020 a č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 účelově převedeny do rozpočtu roku 2020. V průběhu roku 2020 bylo vyplaceno celkem 9.587 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2026 ze dne 3. 9. 2020 bylo rozhodnuto o zmírnění podmínek programu u jednoho subjektu z důvodu opožděné dodávky materiálu ze zahraničí, která byla zapříčiněna nepříznivou epidemiologickou situací v ČR v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. V návaznosti na to byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny usnesením rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 do rozpočtu roku 2021. S ohledem na výše uvedené bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 48/4230 ze dne 9. 10. 2018 a byl zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Pro rok 2019 měl dotační program dva dotační tituly. Prvním byla obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a druhým bylo restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 12.000 tis. Kč.

Tabulka 1.24: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v roce 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 12 000 000 32 745 300 11 546 289 11 546 289 0
z toho:
- spolkům 1 052 000 2 0 652 000 652 000 0
- církvím a náboženským společnostem 6 387 000 17 139 500 6 439 500 6 439 500 0
- obcím a jejich organizacím 2 757 900 9 605 800 2 752 200 2 752 200 0
- nedponikajícím fyzickým osobám 1 803 100 4 0 1 702 589 1 702 589 0

V rámci dotačního programu bylo přijato 62 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 22.854 tis. Kč. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 33 projektů, z toho 32 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. Předepsané formální náležitosti nesplnilo 7 projektů, které byly v souladu s podmínkami programu vyloučeny z dalšího posuzování a zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 11 /1206 ze dne 13. 3. 2019. V průběhu roku 2 příjemci nedoložili povinné podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jeden příjemce vzal zpět žádost o poskytnutí dotace. Z uvolněných finančních prostředků byly podpořeny projekty tří náhradních žadatelů. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno celkem 10.801 tis. Kč. U čtyř příjemců nedošlo k vyplacení dotace, z toho jeden příjemce projekt nerealizoval a u třech subjektů se řešilo podezření na porušení rozpočtové kázně. U dvou subjektů se podezření nepotvrdilo, u jednoho subjektu zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2025 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo částečně prominout porušení rozpočtové kázně. V návaznosti na to byly finanční prostředky ve výši 745 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2020 a následně vyplaceny. Dotační program byl tímto finančně ukončen.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek a památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví obcí, církvi, spolku, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace umožnily obcím zejména restaurování zámecké kaple sv. Michaela v Kravařích – II. etapa, výměnu oken ve Staré radnici Jablunkov. Církve obdržené prostředky použily převážně na záchranu barokní fary v Suchdole nad Odrou, obnovu střechy věže kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích, obnovu střechy věže kostela Navštívení Panny Marie v Ženklavě a rekonstrukce maleb presbytáře a interiéru kostela sv. Jiří – fáze IV. Rovněž díky finančnímu příspěvku byla provedena záchrana a obnova zámku Slezské Pavlovice (III. etapa), která vedla stejně jako u ostatních podpořených žádostí, k obnově kulturních historických hodnot opravených památek. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Dotační programy vyhlášené na rok 2020

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020

Rada kraje usnesením č. 71/6452 ze dne 7. 10. 2019 rozhodla o vyhlášení dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020. Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav ztížil podmínky pro žadatele o dotaci, rada kraje usnesením č. 86/7578 dne 20. 4. 2020 rozhodla o prodloužení lhůty pro předložení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace včetně všech nezbytných dokladů. Prioritami programu jsou zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč.

Tabulka 1.25: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 374 700 9 676 000 622 398 53 602
z toho:
- církvím a náboženským společnostem 160 000 1 80 000 80 000 0
- spolkům 1 066 800 8 596 000 542 398 53 602

Přijato bylo celkem 30 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 2.124 tis. Kč, z toho jedna žádost byla vyřazena, jelikož byla v rozporu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu, dvě žádosti byly po ukončení lhůty pro podání žádostí stornovány a pro věcné nedostatky bylo vyřazeno osm žádostí. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1805 dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 1.375 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky v objemu 275 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 docházelo k situacím, kdy byly podpořené akce realizovány částečně, nebo bylo jejich uskutečnění znemožněno úplně. V návaznosti na to u 4 projektů nebyly uzavřeny smlouvy z důvodu odstoupení od realizace projektů. Dalších šest projektů nebylo realizováno s ohledem na vládní opatření v souvislosti epidemiologickou situací v ČR a poskytnuté dotace byly vráceny zpět do rozpočtu kraje. Nevyužité finanční prostředky v objemu 699 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Realizováno bylo 9 projektů s poskytnutým objemem dotací 676 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2020 došlo k vrácení finančních prostředků výši 18 tis. Kč a v roce 2021 došlo k vrácení nevyčerpaných částí dotací ve výši 36 tis. Kč. Dotační program byl tímto ukončen.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v České republice v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 se v roce 2020 podařilo realizovat projekty zaměřené na připomenutí starobylých zvyklostí a dále na koncerty, festivaly a kulturní aktivity spolků zabývajících se činností národnostních menšin. Jedná se především o projekty "MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH KAPEL A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ", "Dožínky 2020", "Wakacje na Zaolziu – Prázdniny na Zaolzí", "Den dětí – Trung Thu", které by nemohly být bez této podpory uskutečněny. Podpořením zmíněných aktivit jsou dále zachovávány zvyky a tradice národnostních menšin, které jsou následně prezentovány také široké veřejnosti v Moravskoslezském kraji. V návaznosti na výše uvedené, je možné prohlásit, že realizované projekty přispěly k obohacení kulturního života národnostních menšin a zejména k rozvoji kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 71/6450 ze dne 7. 10. 2019 a byl zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Pro rok 2020 měl dotační program dva dotační tituly. Prvním byla obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a druhým bylo restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely. Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav ztížil podmínky pro žadatele o dotaci, rada kraje usnesením č. 86/7578 dne 20. 4. 2020 rozhodla o prodloužení lhůty pro předložení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace včetně všech nezbytných dokladů. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 12.000 tis. Kč.

Tabulka 1.26: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 000 000 28 11 875 302 11 875 236 66
z toho:
- spolkům 878 000 2 878 000 878 000 0
- církvím a náboženským společnostem 5 638 300 14 5 620 466 5 620 466 0
- obcím a jejich organizacím 2 525 900 5 2 525 900 2 525 900 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 2 957 800 7 2 850 936 2 850 870 66

V rámci dotačního programu bylo přijato 59 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 25.467 tis. Kč. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 28 projektů, z toho 27 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. Předepsané formální náležitosti nesplnilo 5 projektů, které byly v souladu s podmínkami programu vyloučeny z dalšího posuzování a zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 15/1806 ze dne 5. 3. 2020. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1908 ze dne 4. 6. 2020 došlo ke úpravě původního usnesení, a to u dvou subjektů z důvodu administrativního pochybení ve výši poskytnuté dotace. V průběhu roku dva příjemci nedoložili povinné podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a odstoupili od smlouvy. Z uvolněných finančních prostředků byly podpořeny projekty dvou náhradních žadatelů. Realizováno bylo 28 projektů s poskytnutým objemem dotací 11.875 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. V rámci dotačního programu byly v roce 2020 vráceny finanční prostředky ve výši 66 Kč. Dotační program byl tímto ukončen.

Z dotačního programu byly podporovány obnovy památek a památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví obcí, církví, spolků, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace umožnily obcím provést zejména obnovu dřevěnky č. 113 na Hukvaldech – Podoboří – 2. etapu, oprava havarijního stavu sklepů objektu Rychty v Úvalně. Církve obdržené prostředky použily převážně na dokončení obnovy kopule věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou, výměnu střešní krytiny a opravu fasády na věži kostela sv. Jana Křtitele v Mokrých Lazcích a dále na obnovu oken Loveckého zámečku na Hukvaldech – III. etapa. V neposlední řadě byly finanční příspěvky využity fyzickými osobami na obnovu roubeného domu č. p. 172, ul. Nádražní, parc. č. 317, Štramberk a dále na záchranu a obnovu zámku Slezské Pavlovice. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2020

O vyhlášení dotačního programu bylo rozhodnuto usnesením rady kraje č. 71/6453 ze dne 7. 10. 2019. Cílem dotačního programu byla podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění). Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav ztížil podmínky pro žadatele o dotaci, rada kraje usnesením č. 86/7578 dne 20. 4. 2020 rozhodla o prodloužení lhůty pro předložení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace včetně všech nezbytných dokladů. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 11.000 tis. Kč.

Tabulka 1.27: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 11 000 000 30 5 724 300 5 363 868 360 432
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 865 000 3 645 000 552 544 92 456
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 975 000 1 80 000 80 000 0
- spolkům 4 758 000 13 2 784 000 2 698 342 85 658
- církvím a náboženským společnostem 250 000 3 250 000 163 187 86 813
- fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 650 000 2 600 000 563 257 36 743
- obcím a jejich organizacím 3 352 900 7 1 266 200 1 222 290 43 910
- dobrovolným svazkům obcí 99 100 1 99 100 84 248 14 852
- fyzické osoby 50 000 0 0 0 0

V rámci dotačního programu bylo přijato 171 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 29.917 tis. Kč. V souladu s podmínkami dotačního programu byla provedena odborem kultury a památkové péče kontrola formální a věcné správnosti a posouzení dle kritérií vyhlášených v programu. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 56 projektů, z toho 55 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. Předepsané formální náležitosti nesplnilo 64 projektů, které byly v souladu s podmínkami programu vyloučeny z dalšího posuzování a zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů. Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstvem kraje č. 15/1807 ze dne 5. 3. 2020, a to ve výši 11.000 tis. Kč.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 docházelo k situacím, kdy byly podpořené akce realizovány částečně, nebo bylo jejich uskutečnění znemožněno úplně. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2034 ze dne 3. 9. 2020 byl zrušen schválený seznam náhradních žadatelů. U 19 subjektů nedošlo k vyplacení finanční prostředky, a to z důvodů neuzavření smlouvy nebo následného odstoupení od realizace projektů. Dalších 7 projektů nebylo rovněž realizováno s ohledem na vládní opatření v souvislosti epidemiologickou situací v ČR a poskytnuté dotace byly vráceny zpět do rozpočtu kraje. Nevyužité finanční prostředky v objemu 5.276 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Realizováno bylo 30 projektů s poskytnutým objemem dotace 5.724 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 360 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2020 došlo k vrácení finančních prostředků výši 66 tis. Kč a v roce 2021 došlo k vrácení nevyčerpaných částí dotací ve výši 294 tis. Kč. Dotační program byl tímto ukončen.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v České republice v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 se v roce 2020 podařilo realizovat projekty zaměřené na zachování a podporu kulturních zvyklostí, rozmachu kultury ve velkých městech a malých obcích včetně využití kulturních památek k rozvoji kraje. Všechny realizované projekty naplnily stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Podpora byla zaměřena na umění a umělce (např. projekt "Karvinské varhany 2020", "Kabaret Hrdobci", "Janáčkova filharmonie na dosah"), zachování kulturních tradic ("Putování po stavbách architektů v Moravskoslezském kraji", "Festival kultury a hlučínských řemesel 2020"), udržení a rozvoj hudebních a kulturních akcí ve městech i malých obcích ("Petřvald – kulturní město 2020", "Hradec – město bohaté historie"), využití kulturních památek ("Noc kostelů", "Živá katedrála 2020"). Lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji podpory kulturních tradic a zvýšily tak prestiž Moravskoslezského kraje v oblasti kultury.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno 91.874 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 81.686 tis. Kč, vyčerpáno bylo 62.640 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 16.906 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2016–2020

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 51/4599 ze dne 27. 11. 2018 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.28: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 26 417 800 88 4 286 170 25 243 458 25 131 098 112 360
z toho:
- obcím 24 583 500 72 3 974 202 23 464 050 23 351 690 112 360
- dobrovolným svazkům obcí 1 834 300 16 311 968 1 779 408 1 779 408 0

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020‑2022 vyčleněny prostředky v celkovém objemu 25.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 115 žádostí v objemu 34.288 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 57/5140 ze dne 26. 2. 2019 bylo schváleno navýšení objemu finančních prostředků z neúčelového přebytku hospodaření roku 2018 na první splátky dotací o 1.134 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 89 projektů v celkové částce 26.418 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 5.284 tis. Kč, což představovalo úhrnnou hodnotu druhých splátek dotací. Čtyři subjekty odmítly dotaci před podpisem smlouvy a tři subjekty odstoupily od realizace svých projektů. Z odmítnutých dotací byla podpořena realizace 6 projektů náhradních žadatelů v úhrnné výši 2.090 tis. Kč. V průběhu roku 2019 došlo k vyúčtování 4 projektů z důvodu zrychleného financování. Jedno vyúčtování bylo vyplaceno ze zůstatku objemu odmítnutých dotací. Aby mohly být vyplaceny druhé splátky tří vyúčtovaných projektů, musel být v roce 2019 navýšen objem finančních prostředků na dotačním programu o 146 tis. Kč z rozpočtové rezervy. Celkově tak byly v roce 2019 poskytnuty finanční prostředky ve výši 20.957 tis. Kč. V roce 2020 byly poskytnuty na druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 4.286 tis. Kč. Do rozpočtové rezervy byly převedeny vyčíslené úspory ve výši 824 tis. Kč na pokrytí výpadku daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V dotačním programu obce do 3 tis. obyvatel realizovaly investiční a neinvestiční projekty různého charakteru, které přispěly zejména ke zvýšení kvality a využití různých prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti. Příkladem podpořených projektů zaměřených na rekonstrukce chodníků, místních komunikací, přístupových a parkovacích ploch jsou např. projekty u obcí Jezdkovice, Svobodné Heřmanice, Oldřišov, Stěbořice a Smilovice. Na rekonstrukci a obnovu veřejného prostranství byly zaměřeny např. projekty obcí Osoblaha, Spálov, Lichnov, Mikolajice a Životice u Nového Jičína. V obcích Kaňovice a Velká Štáhle realizace projektů zaměřených na vybudování a rekonstrukci autobusových zastávek přispěla ke zvýšení komfortu v oblasti místní dopravy. U obecní kulturní, sportovní a spolkové infrastruktury byly podpořeny např. projekty obcí Stará Ves, Pustá Polom, Kozmice, Rybí a Radkov, které přispěly ke zvýšení kvality zázemí pro konání společenských a volnočasových aktivit. Ke zvýšení kvality místních vzdělávacích zařízení přispěla např. realizace projektů obcí Horní Bludovice, Albrechtičky, Melč a Olbramice. Jedná se o projekty, kdy byly rekonstruovány vnitřní prostory základních škol a mateřských školek.

U svazku obcí byly podpořeny projekty zaměřené na činnost projektových manažerů a poradců, kteří realizují aktivity podporující rozvoj komunitního života v mikroregionech. Podpora činností manažerů a poradců v mikroregionech rovněž přispívá ke zvýšení šancí pro obce získat další finanční prostředky v jiných dotačních a evropských fondech. V rámci zkvalitnění a rozvoje činností manažerů a poradců mikroregionů bylo podpořeno 16 svazků obcí. Manažeři a poradci zajišťovali činnosti v oblasti poradenství, administrativy, projektového, finančního řízení a managementu a propagace jak obcí, tak mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 a 2017

V letech 2016 a 2017 byly dotační programy vyhlášeny za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014–2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014–2020 a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.29: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2016 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 604 000 49 0 14 064 339 13 388 136 676 203
z toho:
- obcím 13 905 000 38 0 11 747 444 11 361 110 386 334
- dobrovolným svazkům obcí 2 099 000 5 0 1 716 895 1 427 026 289 869
- spolkům 600 000 6 0 600 000 600 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací v celkové výši 16.604 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 53 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři žadatelé odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátili do rozpočtu kraje. Dotace tak mohly být poskytnuty dvěma náhradním žadatelům. V letech 2016, 2017, 2018 a 2019 byly poskytnuty prostředky v úhrnné výši 14.064 tis. Kč. V roce 2019 odstoupili od realizace projektů další dva příjemci a do rozpočtu kraje byly vráceny vyplacené první splátky dotací. Z nevyplacených druhých splátek dotací byly převedeny v průběhu roku 2019 prostředky do rozpočtové rezervy v celkovém objemu 299 tis. Kč. V roce 2019 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k uzavření dodatků ke smlouvám, a tím k prodloužení realizace některých projektů v rámci dotačního programu. Finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč na výplatu druhých splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 99 tis. Kč a na rok 2022 ve výši 100 tis. Kč. V roce 2020 nebyly vyplaceny žádné prostředky na druhých splátkách dotací z tohoto dotačního programu. Do rozpočtové rezervy byly převedeny vyčíslené úspory z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 100 tis. Kč na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že nejzazší termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2021 s předložením závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2022, bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Tabulka 1.30: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2017 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 11 794 400 34 203 859 9 414 742 8 844 769 569 972
z toho:
- obcím 10 519 400 25 203 859 8 248 316 7 678 343 569 972
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 375 000 1 0 366 426 366 426 0
- spolkům 900 000 8 0 800 000 800 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016. Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 41 žádostí, z toho 2 žádosti byly vyřazeny z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací v celkové výši 11.794 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 39 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři subjekty odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátily do rozpočtu kraje. V letech 2017, 2018 a 2019 byly poskytnuty prostředky v úhrnné výši 9.211 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyplacené prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 561 tis. Kč. V roce 2019 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k uzavření dodatků ke smlouvám, a tím k prodloužení realizace některých projektů v rámci dotačního programu. Finanční prostředky ve výši 598 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020 na výplatu druhých splátek dotací. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 138 tis. Kč. V roce 2020 byly vyplaceny druhé splátky dotací po předložení závěrečných ve výši 204 tis. Kč. V průběhu roku byla převedena do rozpočtové rezervy vyčíslená úspora z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 283 tis. Kč na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že nejzazší termín realizace jednoho projektu byl stanoven do 31. 12. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 a 2019

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.31: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2018 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 491 000 45 913 237 14 581 303 13 799 518 781 785
z toho:
- obcím 17 011 000 44 913 237 14 197 303 13 415 518 781 785
- dobrovolným svazkům obcí 480 000 1 0 384 000 384 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 49 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.945 tis. Kč, z toho jedna žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění formálních kritérií a kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací v celkové výši 17.491 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 48 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Jeden z žadatelů v rámci dotačního programu odmítl dotaci před podpisem smlouvy a jeden z žadatelů odstoupil od realizace projektu. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 2.509 tis. Kč byly převedeny na posílení dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno 13.203 tis. Kč. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 3.299 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V závěru roku 2018 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny prostředky ve výši 465 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyplacené prostředky druhých splátek dotací ve výši 322 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.372 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020 k výplatě zbylých druhých splátek dotací. V roce 2020 byly poskytnuty příjemcům dotačního programu finanční prostředky ve výši 913 tis. Kč. Do rozpočtové rezervy byly v průběhu roku převedeny vyčíslené úspory ve výši 527 tis. Kč na pokrytí výpadku daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 592 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 k výplatě zbylých druhých splátek dotací.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl prodloužen do 30. 6. 2021 s termínem pro předložení závěrečných vyúčtování do 30. 7. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Tabulka 1.32: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 969 200 41 276 924 12 398 844 12 390 872 7 972
z toho:
- obcím 15 469 200 40 276 924 11 998 844 11 990 872 7 972
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 0 400 000 400 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020‑2022 alokovány finanční prostředky v souhrnném objemu 12.500 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 81 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 29.066 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 79 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 28.898 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 62/5566 ze dne 14. 5. 2019 rozhodla o navýšení alokace prostředků na první splátky dotací v rozpočtu kraje na rok 2019 o 2.775 tis. Kč, aby mohly být poskytnuty dotace většímu počtu žadatelů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019 o poskytnutí dotací v celkové výši 15.969 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 43 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Dále bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.194 tis. Kč. Jeden z žadatelů v rámci dotačního programu odmítl dotaci před podpisem smlouvy a prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli ve zkrácené výši. V roce 2019 byly poskytnuty prostředky ve výši 12.122 tis. Kč. V roce 2020 odstoupili od realizace svého projektu další dva příjemci a byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 277 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2021 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017, 2018 a 2019

Dotační programy byly určeny vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.

Tabulka 1.33: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2017 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 998 800 3 0 14 998 800 14 961 605 37 195
z toho:
- vysokým školám 14 998 800 3 0 14 998 800 14 961 605 37 195

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 14/1163 ze dne 30. 5. 2017. Na realizaci programu byly alokovány v rozpočtu kraje na rok 2017 finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti v objemu 14.999 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/459 ze dne 14. 9. 2017 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 14.999 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo vyplaceno celkem 7.499 tis. Kč a v průběhu roku 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 3.750 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu třetích splátek dotací byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V roce 2019 byly vyplaceny třetí splátky dotací ve výši 3.750 tis. Kč po předložení druhé monitorovací zprávy. V roce 2020 byly vráceny nevyčerpané prostředky v rámci tohoto dotačního programu ve výši 37 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

K získání příspěvku k řádnému studentskému stipendiu bylo celkem vybráno 71 studentů doktorských studijních programů, z toho 21 studentů přírodních věd, 23 studentů technických věd, 7 studentů lékařských věd, 13 studentů společenských věd a 7 studentů humanitních věd. V průběhu tříleté realizace programu 8 studentů (z toho 4 studenti přírodních věd, 2 studenti technických věd, 1 student společenských věd a 1 student humanitních věd) ukončilo studium a v čerpání příspěvku je nahradili náhradníci, z toho 5 studentů přírodních věd, 2 studenti technických věd a 1 student společenských věd.

Realizací programu dochází ke zmírnění nežádoucích vlivů, se kterými se v současnosti vysoké školy v Moravskoslezském kraji potýkají. Prostřednictvím poskytnutého příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu byly pro podpořené studenty vytvořeny takové podmínky, jež zamezily těmto studentům ukončit předčasně studium, a naopak jim umožnily pokračovat ve své vědecké činnosti, jejíž výsledky mohou být aplikovány v praktické sféře.

Tabulka 1.34: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2018 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 170 000 3 2 542 500 10 170 000 10 170 000 0
z toho:
- vysokým školám 10 170 000 3 2 542 500 10 170 000 10 170 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 40/3595 ze dne 12. 6. 2018. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 10.250 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty celkem 3 žádosti s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.670 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1117 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 10.170 tis. Kč. Finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 na realizaci tohoto dotačního programu byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019 ve výši prvních a druhých splátek dotací. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši třetích splátek dotací, tj. ve výši 2.543 tis. Kč určených na výplatu dotace po předložení druhé monitorovací zprávy. V roce 2019 byly vyplaceny prostředky ve výši 7.628 tis. Kč. V roce 2020 byly vyplaceny třetí splátky dotací ve výši 2.543 tis. Kč po předložení druhé monitorovací zprávy.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2021 s předložením závěrečných vyúčtování do 30. 9. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Tabulka 1.35: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 9 990 000 3 0 4 995 000 4 995 000 0
z toho:
- vysokým školám 9 990 000 3 0 4 995 000 4 995 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 60/5386 ze dne 9. 4. 2019. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020‑2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 5.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti se 70 projektovými záměry s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 18.450 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1587 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 38 projektových záměrů tří žadatelů o dotace v celkové částce 9.990 tis. Kč. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši druhých splátek dotací, tj. ve výši 4.995 tis. Kč. V roce 2019 byly poskytnuty na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 4.995 tis. Kč. V souladu s platebními podmínkami uzavřených smluv nebyly v roce 2020 vyplaceny žádné prostředky v rámci tohoto dotačního programu.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2022 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 a 2019

Dotační programy byly vyhlášeny ve třech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem StartUp voucher je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti, resp. osob, které začaly podnikat (start-up) bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. Cílem druhého dotačního titulu s názvem TechArt je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitkového designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví. Třetí dotační titul s názvem InnoBooster má za cíl podpořit inovace v malých a středních podnicích vedoucí k rozvoji nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa.

Tabulka 1.36: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2018 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 678 200 22 933 531 7 040 884 6 762 668 278 216
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 106 600 2 35 925 250 300 250 300 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 7 571 600 20 897 606 6 790 584 6 512 368 278 216

Dotační program byl v roce 2018 vyhlášen usnesením rady kraje č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 52 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.716 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo 46 žádosti s požadavkem na dotaci v objemu 15.548 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 7.678 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout 4.272 tis. Kč na realizaci 10 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 350 tis. Kč na realizaci 2 projektů a v rámci třetího dotačního titulu 3.057 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Nerozdělená alokace v rámci dotačního titulu byla nabídnuta koncem roku náhradnímu žadateli. V roce 2018 byly vyplaceny na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 5.759 tis. Kč. Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací ve výši 2.002 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V 2019 byly poskytnuty subjektům dotace v úhrnné výši 349 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané finanční prostředky z druhých splátek dotací ve výši 110 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.687 tis. Kč určené na druhé splátky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020.

V roce 2020 byly poskytnuty jednotlivým příjemcům druhé splátky dotací ve výši 934 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 578 tis. Kč. Tyto prostředky byly vyčísleny jako úspory na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací dvou realizovaných projektů, u nichž byla prodloužena časová použitelnost, byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že s některými příjemci byly uzavřeny dodatky ke smlouvám s prodloužením časové použitelnosti dotace do 31. 10. 2021 a předložení závěrečného vyúčtování do 22. 11. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Tabulka 1.37: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 549 200 19 1 099 312 6 011 212 5 970 068 41 144
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 150 000 1 0 112 500 112 500 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 6 399 200 18 1 099 312 5 898 712 5 857 568 41 144

Dotační program byl v roce 2019 vyhlášen usnesením rady kraje č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020‑2022 alokovány finanční prostředky v souhrnné výši 13.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 9.750 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 74 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 27.308 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 66 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 24.498 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 6.549 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout finanční prostředky ve výši 2.343 tis. Kč na realizaci 5 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 863 tis. Kč na realizaci 5 projektů a v rámci třetího dotačního titulu 3.343 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o dofinancování dotačního programu ve výši 1.637 tis. Kč z rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2019 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 4.912 tis. Kč a v roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.099 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 221 tis. Kč, a to na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací dvou realizovaných projektů, u nichž byla prodloužena časová použitelnost, byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín některých projektů byl stanoven do 31. 12. 2020 s předložením závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů EU. Důvodem podpory byla snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšení dostupnosti realizace projektů operačních programů i pro venkovské oblasti.

Tabulka 1.38: Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2017 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 36 000 000 32 73 500 31 534 510 31 534 510 0
z toho:
- obcím 35 759 000 31 73 500 31 301 032 31 301 032 0
- dobrovolným svazkům obcí 241 000 1 0 233 479 233 479 0

Na poskytnutí dotací v rámci tohoto dotačního programu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 36.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/296 ze dne 15. 6 2017 poskytnout investiční dotace na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 22.261 tis. Kč. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/467 ze dne 14. 9. 2017 poskytnout další investiční dotace z tohoto programu na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 13.237 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky dotačního programu ve výši 502 tis. Kč byly poskytnuty 1 náhradnímu žadateli. V roce 2017 byly poskytnuty na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 12.849 tis. Kč. V roce 2018 byly poskytnuty finanční prostředky v objemu 11.476 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu druhých splátek dotací v celkovém objemu 10.706 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů financování 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. Koncem roku byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.435 tis. Kč do rozpočtové rezervy. Z prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2019 byly převedeny v průběhu roku do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 596 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny na druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 7.136 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu zbylých druhých splátek dotací ve výši 2.777 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky na výplatu dvou zbylých dotací ve výši 2.204 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 v souladu s podmínkami uzavřených smluv.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení závěrečného vyhodnocení projektu od kontrolora, případně ode dne autorizace závěrečného vyhodnocení kontrolorem, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu financování akcí s podporou EU 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou. Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z programů EU a zvýšit dostupnost realizace těchto projektů pro obce Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj se podílí na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Tabulka 1.39: Program na podporu financování akcí s podporou EU (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2018 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 51 456 000 41 5 009 772 34 127 746 34 127 746 0
z toho:
- obcím 50 977 000 40 4 891 542 33 770 015 33 770 015 0
- dobrovolným svazkům obcí 479 000 1 118 231 357 731 357 731 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 a Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2019‑2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 20.000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018 rozhodla o navýšení finančních prostředků programu o 8.000 tis. Kč. Po tomto navýšení činila alokace dotačního programu 48.000 tis. Kč. O poskytnutí dotací rozhoduje zastupitelstvo postupně do doby vyčerpání celkové alokace. V roce 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací usneseními č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 první skupině 26 žadatelů v celkovém objemu 34.987 tis. Kč, č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018 druhé skupině 5 žadatelů v celkovém objemu 3.104 tis. Kč a č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018 třetí skupině 4 žadatelů v celkovém objemu 6.950 tis. Kč. Nerozdělená alokace prostředků pro další období činila 2.959 tis. Kč. V roce 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 17.883 tis. Kč.

V roce 2019 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotace usnesením č. 11/1331 ze dne 13. 3. 2019 jednomu žadateli čtvrté skupiny ve výši 1.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1443 ze dne 13. 6. 2019 poskytnout dotaci 1 žadateli ve výši 259 tis. Kč a poskytnout dotace 3 náhradním žadatelům v celkovém objemu 4.595 tis. Kč. Rada kraje rozhodla usnesením č. 67/6077 ze dne 30. 7. 2019 o ukončení příjmu žádostí v rámci dotačního programu. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1579 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotace 1 náhradnímu žadateli šesté skupiny v celkové výši 561 tis. Kč, jehož žádost byla přijata před rozhodnutím rady kraje o ukončení sběru žádostí. Nerozdělená alokace prostředků v rámci dotačního programu činila 1.700 tis. Kč a celkový schválený objem dotací pro náhradní žadatele byl ve výši 5.156 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 71/6480 ze dne 7. 10. 2019 došlo k navýšení prostředků v rozpočtu kraje na dotačním programu o 878 tis. Kč, které sloužily na výplatu prvních splátek dotací náhradním žadatelům. Do rozpočtu kraje na rok 2020 byly alokovány potřebné prostředky na výplatu druhých splátek dotací náhradním žadatelům. V rámci dotačního programu byly rozděleny finanční prostředky v celkovém objemu 51.456 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 11.235 tis. Kč.

Schválený rozpočet programu na rok 2020 ve výši 10.063 tis. Kč byl navýšen zapojením nedočerpaných výdajů roku 2019 o 7.786 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1957 ze dne 4. 6. 2020 dofinancovat program z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 8.000 tis. Kč. Původně schválený závazek usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018 ve výši 3.017 tis. Kč dofinancovat program z rozpočtu kraje na rok 2021 byl tak navýšen o 4.983 tis. Kč. V návaznosti na uvedené byly převedeny z rozpočtu kraje na rok 2020 do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2021 finanční prostředky ve výši 4.983 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly do rozpočtové rezervy převedeny vyčíslené úspory z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 275 tis. Kč na pokrytí výpadku daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 5.010 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2020 určené na druhé splátky dotací ve výši 7.129 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení závěrečného vyhodnocení projektu od kontrolora, případně ode dne autorizace závěrečného vyhodnocení kontrolorem, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 60/5389 ze dne 9. 4. 2019 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2.–4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 2. až 3. ročníků oborů s výučním listem, studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. ‑ 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje, v případě stáže absolvované prostřednictvím projektu "ABSOLVENT" v laboratoři IdeaHUB z.s. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.

Tabulka 1.40: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 954 700 27 1 557 761 3 909 561 3 722 213 187 347
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 333 000 1 67 200 134 400 134 400 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 4 621 700 26 1 490 561 3 775 161 3 587 813 187 347

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020‑2022 finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato 60 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 10.559 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotace splňovalo 44 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 7.855 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1590 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací 28 žadatelům v celkové výši 4.955 tis. Kč a 16 náhradním žadatelům s požadavkem na dotaci ve výši 2.900 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.477 tis. Kč. V průběhu roku 2019 odstoupili 3 příjemci od realizace projektu před podpisem smlouvy, proto byly podle podmínek dotačního programu nabídnuty dotace náhradním žadatelům. Dva náhradní žadatelé přijali dotace v plné výši a jeden žadatel ve zkrácené výši. Tím byla rozdělena celková alokace prostředků v rámci dotačního programu. V roce 2019 bylo čerpáno na prvních splátkách dotací 2.352 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2020 oznámil nerealizaci projektu další příjemce dotace. Koncem roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané finanční prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 734 tis. Kč. Celkově byly poskytnuty v rámci dotačního programu finanční prostředky ve výši 3.910 tis. Kč a vráceny byly finanční prostředky ve výši 187 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

Zájem podniků a stážistů byl v této 4. výzvě dotačního programu vysoký, výši plánované alokace přesáhl více než dvojnásobně. V březnu roku 2020 však zasáhla do realizace projektů situace s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 (především dopad mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky – nouzový stav, omezení provozu škol a školských zařízení, omezení volného pohybu osob). Stáže musely být z větší části pozastaveny nebo nemohly být realizovány v celém svém rozsahu. Někteří z příjemců požádali o prodloužení období realizace projektu do 30. 9. 2020. Ve snaze umožnit úspěšné dokončení realizace projektů byly s těmito subjekty uzavřeny dodatky ke smlouvám. I přes toto opatření 8 subjektů čerpalo méně než 50 % schválené výše dotace.

Účelu dotačního programu bylo nicméně dosaženo, podniky (stážisté, mentoři i samotní jednatelé) spatřují v realizovaných stážích velkou příležitost pro studenty (získání odborné praxe a pracovních návyků, rozšíření teoretických znalostí o praktické dovednosti a s tím související lepší uplatnění na trhu práce především absolventů škol), a stejně tak pro zaměstnavatele (realizace zakázek, získání kvalifikované pracovní síly, ať už uzavřením pracovního poměru vzápětí po ukončení stáže nebo příslib zaměstnání po dokončení studia). Dotační program má tak udržitelný význam.

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 361/5488 ze dne 30. 4. 2019. Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, a to prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí do 5.000 obyvatel.

Tabulka 1.41: Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 25 951 600 13 921 265 21 682 545 21 682 545 0
z toho:
- obcím 25 951 600 13 921 265 21 682 545 21 682 545 0

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2019 usnesením rady kraje č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019 finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato v první skupině 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 25.952 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1580 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout dotace 10 žadatelům ve výši 18.326 tis. Kč a 3 náhradním žadatelům ve výši 7.626 tis. Kč. Současně rozhodlo zastupitelstvo kraje o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 3.665 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly následně převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2020 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. Nerozdělená alokace v rámci programu činila 1.674 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 71/6480 ze dne 7. 10. 2019 došlo v souladu s podmínkami pro poskytování dotací v rámci dotačního programu k navýšení objemu prostředků tak, aby mohly být poskytnuty z rozpočtu kraje na rok 2019 první splátky dotací také náhradním žadatelům. V roce 2019 byly poskytnuty příjemcům finanční prostředky v souhrnném objemu 20.761 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly alokovány finanční prostředky ve výši 5.191 tis. Kč na úhradu druhých splátek dotací. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2095 ze dne 3. 9. 2020 bylo rozhodnuto o prodloužení časové použitelnosti tří realizovaných projektů do poloviny roku 2022. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.650 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy. V roce 2020 byly dále převedeny do rozpočtové rezervy nečerpané prostředky z jednoho ukončeného projektu ve výši 33 tis. Kč. Celkově byly v roce 2020 poskytnuty příjemcům druhé splátky dotací v objemu 921 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2022 s předložením závěrečných vyúčtování do 29. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Dotační programy vyhlášené na rok 2020

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.42: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 26 496 600 87 21 105 154 20 809 373 295 781
z toho:
- obcím 24 433 500 69 19 454 674 19 226 318 228 356
- dobrovolným svazkům obcí 2 063 100 18 1 650 480 1 583 055 67 425

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021‑2023 vyčleněny prostředky v celkovém objemu 25.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 128 žádostí v objemu 40.017 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020 byl navýšen z rozpočtové rezervy objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2020 o 1.197 tis. Kč na úhradu prvních splátek dotací. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 88 projektů v celkové částce 26.497 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 5.233 tis. Kč, což představovalo úhrnnou hodnotu druhých splátek dotací. Pět subjektů odmítlo dotaci před podpisem smlouvy a dotace byly poskytnuty pěti náhradním žadatelům. Koncem roku 2020 oznámil další subjekt nerealizaci projektu a vrátil nevyužité finanční prostředky zpět na účet kraje. V průběhu roku 2020 bylo vyúčtováno 11 projektů z důvodu zrychleného financování a vyplaceny byly na druhých splátkách dotací finanční prostředky v objemu 234 tis. Kč. Ke zrychlenému financování byly využity prostředky z rozpočtové rezervy a o tyto finanční prostředky byl ponížen objem alokovaných prostředků na výplatu druhých splátek dotací z rozpočtu kraje na rok 2021. V roce 2020 byly poskytnuty celkově jednotlivým příjemcům finanční prostředky ve výši 21.105 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení projektů byl stanoven do 30. 12. 2020 s předložením závěrečného vyúčtování do 20. 1. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 79/7127 ze dne 27. 1. 2020 za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.43: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 13 910 500 38 7 280 640 7 280 640 0
z toho:
- obcím 13 410 500 37 7 280 640 7 280 640 0
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 0 0 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021‑2023 alokovány finanční prostředky v souhrnném objemu 12.500 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 100 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 37.567 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 99 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 37.435 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 94/8244 ze dne 17. 8. 2020 rozhodla o navýšení alokace prostředků na dotačním programu o 1.411 tis. Kč, z toho na výplatu prvních splátek dotací v roce 2020 byly určeny prostředky ve výši 1.128 tis. Kč a zbylé prostředky ve výši 282 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy k posílení druhých splátek dotací, které budou vyplaceny nejpozději v roce 2022. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí dotací v celkové výši 13.911 tis. Kč obcím a dobrovolným svazkům obcí na realizaci 38 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Dále bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.782 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 byla schválena změna statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA a bylo rozhodnuto o použití prostředků fondu na výplatu prvních splátek dotací v rámci programu. Do konce roku 2020 byly uzavřeny všechny smlouvy o poskytnutí dotací. Vyplaceny však byly finanční prostředky ve výši 7.281 tis. Kč, protože nedošlo k nabytí účinnosti všech uzavřených smluv. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.848 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 78/7063 ze dne 13. 1. 2020 byl určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.

Tabulka 1.44: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 7 830 000 3 3 915 000 3 915 000 0
z toho:
- vysokým školám 7 830 000 3 3 915 000 3 915 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje ne léta 2021‑2023 vyčleněny finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti se 64 projektovými záměry s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.280 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2094 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 29 projektových záměrů tří žadatelů o dotace v celkové částce 7.830 tis. Kč. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši druhých splátek dotací, tj. ve výši 3.915 tis. Kč. V roce 2020 byly poskytnuty na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 3.915 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly dále alokovány finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč, které byly určeny na vyhlášení druhé výzvy v rámci dotačního programu. V důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19 a vykázání úspor na pokrytí propadu daňových příjmů, nebyla druhá výzva vyhlášena a tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2023 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 81/7317 ze dne 17. 2. 2020 a byl určen na podporu projektů zaměřených na vytvoření strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021‑2027. Podpora je zaměřena na přípravu analytických částí strategií, na jejichž základě bude možno v programovém období 2021‑2027 čerpat prostředky na podporu komunitního rozvoje v rámci dílčích operačních programů EU.

Tabulka 1.45: Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 254 300 11 2 603 440 2 603 440 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 514 300 2 411 440 411 440 0
- spolkům 2 740 000 9 2 192 000 2 192 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 3.600 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 11 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.254 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovaly všechny podané žádosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1948 ze dne 4. 6. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 3.254 tis. Kč. V roce 2020 měly být dle podmínek programu vyplaceny první splátky dotací. Druhé splátky dotací mají být vyplaceny až v roce 2021. Z tohoto důvodu byl zastupitelstvem kraje schválen závazek dofinancovat program z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 651 tis. Kč. V návaznosti na tuto skutečnost byly finanční prostředky potřebné na výplatu druhých splátek dotací ve výši 651 tis. Kč převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2021 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2021. Zbylé alokované prostředky v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 346 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy v rámci vyčíslených úspory na pokrytí propadu daňových příjmů kraje v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny v rámci programu finanční prostředky ve výši 2.603 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení projektů byl stanoven do 30. 12. 2020 s předložením závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019 ve čtyřech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem StartUp voucher je podpora podnikatelů či podniků bez ohledu na obor podnikatelské činnosti, jejichž vývoj životaschopného, inovativního a škálovatelného produktu/služby s globálním potenciálem se nachází v pokročilé fázi příprav a tento produkt/služba je připraven/připravena pro rychlou validaci na trhu. Cílem druhého dotačního titulu s názvem Voucher pro začínající firmy je podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený a běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí. Obor podnikatelské činnosti žadatele není oficiálně omezen, avšak dotační titul cílí na podnikatele či podniky, jejichž činnost spadá do oblasti řemesel a služeb. Cílem třetího dotačního titulu s názvem TechArt voucher je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví.Čtvrtý dotační titul s názvem InnoBooster má za cíl vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit inovační potenciál malých a středních podniků, jež povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích.

Tabulka 1.46: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 892 300 31 7 445 475 7 445 475 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 679 300 6 1 259 475 1 259 475 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 8 213 000 25 6 186 000 6 186 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021‑2023 alokovány finanční prostředky v souhrnné výši 13.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 9.750 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 77 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 26.966 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 70 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 24.089 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 31 projektů v celkovém objemu 9.892 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout finanční prostředky ve výši 2.319 tis. Kč na realizaci 5 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 830 tis. Kč na realizaci 7 projektů, v rámci třetího dotačního titulu 3.512 tis. Kč na realizaci 11 projektů a v rámci čtvrtého dotačního titulu 3.231 tis. Kč na realizaci 8 projektů. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2021. V rámci revize rozpočtu byly vyčísleny úspory ve výši 2.331 tis. Kč, které byly převedeny do rozpočtové rezervy na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 7.445 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2021 s předložením závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 82/7387 ze dne 2. 3. 2020 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem – kategorie "H", studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1.–5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje, v případě stáže absolvované prostřednictvím projektu "PRAXE" v laboratoři IdeaHUB z.s., nebo v dalším obdobném sdíleném vývojovém centru. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.47: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 934 700 19 1 967 350 1 967 350 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 300 000 1 150 000 150 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 634 700 18 1 817 350 1 817 350 0

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021‑2023 finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato 29 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 5.773 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotace splňovalo 20 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 4.033 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1951 ze dne 4. 6. 2020 o poskytnutí dotací 19 žadatelům v celkové výši 3.935 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.967 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nerozdělené finanční prostředky v rámci dotačního programu ve výši 533 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčísleny jako úspory k pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny první splátky dotací v objemu 1.967 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny realizace většiny projektů byly stanoveny do 30. 6. 2021 s předložením závěrečných vyúčtování do 31. 7. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020

Rada kraje usnesením č. 75/6766 ze dne 25. 11. 2019 rozhodla vyhlásit dotační program "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2020. Cílem dotačního programu bylo praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Tabulka 1.48: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 485 900 9 1 384 400 493 407 890 993
z toho:
- obcím 1 485 900 9 1 384 400 493 407 890 993

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno 1.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí, z toho 5 žádostí bylo z důvodu nesplnění formálních náležitostí a kritérií vyhlášených v podmínkách dotačního programu vyloučeno z dalšího posuzování. Následně se hodnotilo 11 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 1.685 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1843 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo poskytnout neinvestiční účelové dotace na realizaci 10 projektů v celkové částce 1.486 tis. Kč a 1 projekt schválilo jako náhradní. Dotační smlouvy byly uzavřeny pouze s 9 subjekty, neboť jeden subjekt před podpisem smlouvy odstoupil z důvodu zavedení protiepidemiologických opatření proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19, které mu znemožnily zrealizovat naplánované aktivity a akce. Oslovený náhradní žadatel, který byl schválen stejným usnesením zastupitelstva kraje, poskytnutí dotace rovněž ze stejných důvodu odmítl. V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 1.384 tis. Kč, vráceno bylo 891 tis. Kč, neboť některé z plánovaných akcí a aktivit na základě zavedených protiepidemiologických opatření nebyly realizovány. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V rámci tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty spočívající zejména v realizaci osvětových akcí tematicky zaměřených na zdraví obyvatel a sociální oblast (například Den zdraví, Den bez úrazů, Den bez tabáku), zapojení veřejnosti do komunitního života obcí a měst, čistou mobilitu a oblast životní prostředí (Den Země, Evropský týden mobility). Dále pak byly podpořeny projekty tvorby strategických plánů obcí a měst s důrazem na udržitelný rozvoj. Všechny tyto aktivity, financované v rámci tohoto dotačního programu, přispěly ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Kraj díky své dotační politice v oblasti podpory udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 a také metodické pomoci v začínajících i implementujících obcích v kraji dále rozvíjel místní Agendu 21 v kraji jako jednu z metod zvyšování kvality ve veřejné správě. O jeho proaktivním přístupu také svědčí druhý nejvyšší počet obcí a měst zapojených do místní Agendy 21. V současné době se přihlásilo k aktivitám MA21 v našem kraji celkem 40 obcí a měst.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno 22.279 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 64.521 tis. Kč, vyčerpáno bylo 52.219 tis. Kč. U dvou víceletých dotačních programů byly finanční prostředky ve výši 10.600 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2014–2020

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022

Víceletý dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 62/5574 ze dne 14. 5. 2019 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům, podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.49: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 991 700 16 1 592 526 2 924 470 2 236 747 687 723
z toho:
- obcím 2 000 200 4 463 564 796 929 641 824 155 105
- spolkům 1 274 600 4 212 432 424 864 300 198 124 666
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 979 600 2 163 266 326 532 269 966 56 566
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 737 300 6 753 264 1 376 145 1 024 759 351 386

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 1.909 tis. Kč a prostředky na druhé, případně další splátky dotací byly součástí Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020‑2022. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s požadavky na dotace na tři zimní sezóny v souhrnné výši 7.992 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1588 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 16 projektů v celkovém objemu 7.992 tis. Kč a přijalo závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.664 tis. Kč, z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 2.664 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.332 tis. Kč. Na prvních splátkách dotací první zimní sezóny 2019/2020 byly v roce 2019 vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.332 tis. K. Zbylé finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 v objemu 577 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. V roce 2020 byly vyplaceny druhé splátky dotací za zimní sezónu 2019/2020 ve výši 261 tis. Kč. Za tuto zimní sezónu byly vráceny do rozpočtu kraje nečerpané prostředky z prvních splátek dotací ve výši 688 tis. Kč. Nečerpané finanční prostředky na druhé splátky dotací za zimní sezónu 2019/2020 ve výši 1.072 tis. Kč byly vykázány jako úspora, která byla převedena do rozpočtové rezervy a poté použita na snížení propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V posledním čtvrtletí roku 2020 byly vyplaceny první splátky dotací za zimní sezónu 2020/2021 ve výši 1.332 tis. Kč.

Po skončení zimní sezóny je vždy předloženo poskytovateli průběžné vyúčtování poskytnuté dotace za danou zimní sezónu. Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 16. 5. 2022. Zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 42/3149 ze dne 24. 4. 2014 za účelem podpory projektů, které pomohou vybudovat infrastrukturu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji jako např. hipostezky, naučné agrostezky, vybudování veřejných prostranství pro turisty a cykloturisty (lavičky, odpadkové koše, kondiční prvky), dále se jedná o podporu unikátních záležitostí a s nimi spojených doprovodných služeb v rámci agroturistiky, vodácké turistiky a podpora lázeňství v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.50: Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 2014 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2014 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 4 729 000 17 0 4 175 903 4 175 903 0
z toho:
- dobrovolným svazkům obcí 100 000 1 0 100 000 100 000 0
- spolkům 1 292 800 6 0 1 265 346 1 265 346 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 2 542 800 7 0 2 069 021 2 069 021 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 599 500 2 0 558 500 558 500 0
- podnikatelským subjektům – státním podnikům 193 900 1 0 183 037 183 037 0

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/983 ze dne 11. 9. 2014 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 4.729 tis. Kč. V letech 2014 až 2016 byly poskytnuty příjemcům finanční prostředky v celkovém objemu 4.176 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 9. 2015 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2015. V letech 2017‑2020 nebyly poskytnuty finanční prostředky v rámci tohoto dotačního programu. Dotační program však nemohl být ukončen, jelikož u některých projektů bylo řešeno porušení rozpočtové kázně. Jeden z příjemců se odvolal proti vydaným platebním výměrům na Ministerstvo financí. Ministerstvo platební výměry potvrdilo a odvolání zamítlo. V návaznosti na tuto skutečnost již nebudou vyplaceny druhé splátky dotací těmto subjektům a dotační program může být ukončen.

Dotační program lze zhodnotit jako úspěšný. V rámci dotačního programu došlo k realizaci několika projektů, které byly základem pro pokračování dotačního programu v dalších letech zaměřeného na oblast agroturistických služeb, vodácké turistiky a lázeňství.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 51/4596 ze dne 27. 11. 2018 za účelem podpory oblastí Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech. Program byl realizován prostřednictvím tří dotačních titulů. Cílem prvního dotačního titulu byla podpora agroturistiky v kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Cílem druhého dotačního titulu byl dlouhodobý rozvoj vodácké turistiky v kraji a organizace vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. Cílem třetího dotačního titulu byl rozvoj infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.

Tabulka 1.51: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem*) čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 054 000 19 122 500 5 313 181 5 310 297 2 884
z toho:
- obcím 539 000 3 0 526 617 523 733 2 884
- obecně prospěšným společnostem 340 000 1 0 312 310 312 310 0
- spolkům 1 104 000 5 122 500 1 099 000 1 099 000 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 397 300 5 0 1 715 340 1 715 340 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 673 700 5 0 1 659 914 1 659 914 0

*) S ohledem na poskytnutí nerozdělené alokace v rámci dotačního programu náhradním žadatelům došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 5.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 41 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 12.221 tis. Kč. Kritéria splnilo 40 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 11.822 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1328 ze dne 13. 3. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 5.054 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly poskytnuty dotace dalším dvěma náhradním žadatelům v objemu 446 tis. Kč (zbylá nerozdělená alokace v rámci dotačního programu). V roce 2019 byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 5.191 tis. Kč a vráceny byly nevyčerpané prostředky ve výši 3 tis. Kč. V roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 123 tis. Kč a dotační program byl v roce 2020 ukončen.

Dotační program obsahoval tři dotační tituly, které byly zaměřeny na podporu agroturistiky, vodácké turistiky a kempování v Moravskoslezském kraji. Díky finančním prostředkům vyplaceným z tohoto dotačního programu došlo k dalšímu rozvoji služeb spojených s agroturistikou. Došlo například k rekonstrukci jízdáren, sociálního zázemí pro návštěvníky jezdeckých klubů nebo farem a jejich dovybavení za účelem celkového zkvalitnění nebo rozšíření poskytovaných služeb. V rámci podpory vodácké turistiky se mohly uskutečnit tradiční vodácké akce jako veřejné sjezdy řek nebo veřejné závody. Podpora kempování přispěla k obnově a zatraktivnění kempovacích míst v kraji, vzniklo několik nových stání pro obytné automobily a karavany s obslužnou technologií tzv. "stellplatz", které dosud v Moravskoslezském kraji chyběly.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2019‑2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 63/5703 ze dne 28. 5. 2019 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazovala na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020, schválený usnesením rady kraje č. 63/5702 ze dne 28. 5. 2019, a na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, tzv. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.52: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2019‑2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 999 400 6 2 160 000 5 015 520 5 015 520 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 999 900 2 720 000 1 671 920 1 671 920 0
- spolkům 2 999 500 3 1 080 000 2 507 600 2 507 600 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 000 000 1 360 000 836 000 836 000 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu kraje na období 2020‑2022 alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.999 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.999 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.160 tis. Kč a na rok 2021 ve výši 984 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno na prvních splátkách dotací a paušálních platbách celkem 2.856 tis. Kč. V průběhu roku 2020 bylo vyplaceno na paušálních platbách celkem 2.160 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 28. 2. 2021 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 3. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019 za účelem podpory rozvoje cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras, jejich zkvalitnění, scelení a také propojení sítí na území kraje.

Tabulka 1.53: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům*) realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 29 718 100 41 11 057 032 17 836 326 16 605 988 1 230 338
z toho:
- obcím 27 497 200 36 10 016 226 15 978 800 14 748 462 1 230 338
- dobrovolným svazkům obcí 2 220 900 5 1 040 806 1 857 526 1 857 526 0

*) V objemu schválených dotací je uvedena i dotace ve výši 1.500 tis. Kč, kterou žadatel odmítl. Tyto prostředky byly vráceny do objemu alokace dotačního programu k dalšímu využití. Celková alokace dotačního programu v objemu 28.000 tis. Kč byla navýšena o nevyčerpané prostředky z druhých splátek dotací.

V rozpočtu kraje na rok 2019 byly alokovány na realizaci kontinuálního dotačního programu finanční prostředky ve výši 18.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 o poskytnutí dotací první skupině 15 žadatelů o dotaci v souhrnném objemu 10.382 tis. Kč. Jeden z příjemců odmítl poskytnutou dotaci před podpisem smlouvy a do objemu prostředků pro poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu tak byly vráceny prostředky ve výši 1.500 tis. Kč k použití pro další žadatele. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotací druhé skupině 8 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 4.321 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotací třetí skupině 5 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 3.926 tis. Kč. S rozhodnutím zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací jednotlivým skupinám žadatelů došlo k rozhodnutí o dofinancování dotačního programu, a to z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.952 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 719 tis. Kč. Současně s tímto došlo k převodu prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2019 do zdrojů rozpočtu roku 2020, a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky v celkovém objemu 6.779 tis. Kč. Nerozdělená alokace dotačního programu ke konci roku 2019 činila 884 tis. Kč (prostředky ve výši 871 tis. Kč představují nerozdělenou alokaci dotačního programu a prostředky ve výši 13 tis. Kč představují nevyplacenou část druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování).

V roce 2020 byla navýšena alokace kontinuálního dotačního programu o 10.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1851 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí dotací čtvrté skupině 3 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 2.375 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí dotací páté skupině 2 žadatelů o dotaci ve výši 1.665 tis. Kč a šesté skupině 10 žadatelů o dotaci v celkovém objemu 7.049 tis. Kč. V průběhu roku 2020 odstoupil jeden subjekt šesté skupiny od realizace svého projektu. V roce 2020 byly vyplaceny v rámci programu finanční prostředky ve výši 11.057 tis. Kč, z toho 1.332 tis. Kč bylo hrazeno z Fondu finančních zdrojů JESSICA v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020. Koncem roku 2020 byly do rozpočtové rezervy převedeny nečerpané prostředky ve výši 599 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na část prvních splátek dotací a druhých splátek dotací ve výši 8.344 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 ke stejnému účelu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kontinuální dotační program a realizace jednotlivých projektů má být ukončena nejpozději do 31. 10. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019‑2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 68/6234 ze dne 27. 8. 2019 za účelem podpory natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji, kdy příchozí produkce v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu, což přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Současně musely mít projekty propagační a marketingový potenciál, jehož region může ke své propagaci využít. Realizace těchto projektů podporuje značku Moravskoslezský kraj jako moderního kulturního film-friendly regionu. Audiovizuálními díly pro účely tohoto dotačního programu jsou hrané či dokumentární filmy či seriály, nebo epizody seriálů určené k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu).

Tabulka 1.54: Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019‑2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 000 000 9 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 5 000 000 9 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 10 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.341 tis. Kč, které splnily formální náležitosti a dále byly hodnoceny po stránce přijatelnosti odbornou komisí. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 5.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že o poskytnutí dotací rozhodlo zastupitelstvo kraje až v prosinci roku 2019 a již nebylo možné do konce roku uzavřít smlouvy, byly prostředky na realizaci dotačního programu v plné výši alokovány do schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2020 byly vyplaceny v rámci dotačního programu finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 jeden subjekt odstoupil od realizace svého projektu a nevyužité finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Nevyčerpané prostředky ve výši 2.800 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Vzhledem k tomu, že termín ukončení některých projektů v rámci dotačního programu byl prodloužen do 30. 6. 2022 s předložením závěrečných vyúčtování do 30. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Dotační programy vyhlášené na rok 2020

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6783 ze dne 25. 11. 2019 za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji jako hlavních informačních míst pro turisty v těchto aktivitách: řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi, rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola, tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje a zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry. Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.

Tabulka 1.55: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 650 800 25 2 547 125 2 547 125 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 2 297 500 22 2 213 625 2 213 625 0
- dobrovolným svazkům obcí 120 000 1 100 200 100 200 0
- spolkům 113 300 1 113 300 113 300 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 120 000 1 120 000 120 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 25 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.651 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 81/7323 ze dne 17. 2. 2020 došlo k navýšení finančních prostředků alokovaných na dotačním programu o 651 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1845 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 2.651 tis. Kč. V průběhu roku 2020 bylo vyplaceno celkem na prvních a druhých splátkách dotací 2.547 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky v rámci dotačního programu ve výši 104 tis. Kč byly v průběhu roku 2020 převedeny do rozpočtové rezervy. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, zejména map a brožur, přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji. Dále došlo ke zlepšení vybavenosti turistických informačních center výpočetní technikou a elektronikou. Byly vybudovány nabíjecí stanice pro elektrokola vč. pořízení elektrokol a stojanů pro ně. Turistická informační centra tak nabízejí novou službu návštěvníkům nebo rozšiřují stávající nabídku a dále pomocí moderních technologií poskytují turistické informace co nejširšímu okruhu návštěvníků Moravskoslezského kraje.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6494 ze dne 25. 11. 2019 za účelem podpory oblastí Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech. Program byl realizován prostřednictvím čtyř dotačních titulů. Cílem prvního dotačního titulu byla podpora agroturistiky v kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Cílem druhého dotačního titulu byl dlouhodobý rozvoj vodácké turistiky v kraji a organizace vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. Cílem třetího dotačního titulu byl rozvoj infrastruktury kempů pro zvýšení komfortu návštěvníků kraje. Cílem čtvrtého dotačního titulu byla podpora lázní za účelem zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.56: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto*) čerpáno vráceno
celkem 5 105 500 19 5 178 625 5 093 165 85 460
z toho:
- obcím 649 900 3 481 210 395 750 85 460
- obecně prospěšným společnostem 0 1 366 440 366 440 0
- spolkům 1 313 000 5 1 223 751 1 223 751 0
- státní podnik 250 000 1 250 000 250 000 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 799 000 2 795 989 795 989 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 093 600 7 2 061 235 2 061 235 0

*) S ohledem na poskytnutí nerozdělené alokace v rámci dotačního programu náhradnímu žadateli došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než byla celková původně schválená výše pro dotační program.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 5.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 34 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 9.481 tis. Kč. Kritéria splnilo 30 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 8.287 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1853 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 18 projektů v celkovém objemu 5.106 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byla poskytnuta dotace náhradnímu žadateli v objemu 370 tis. Kč (část nerozdělené alokace v rámci dotačního programu). V roce 2020 byly čerpány na prvních a druhých splátkách dodací finanční prostředky ve výši 5.093 tis. Kč a vráceny byly finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 171 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

Dotační program přispěl k dalšímu rozvoji agroturistických služeb, rozšíření a zpestření zážitků pro návštěvníky farem, jízdáren či hospodářských usedlostí, zintenzivnění propagace agroturistických služeb a jejich zpřístupnění rovněž pro osoby se zdravotním postižením. Díky podpoře projektů v oblasti vodácké turistiky mohly být pořádány akce pro vodáky i širokou veřejnost jako jsou veřejné sjezdy řek nebo veřejné závody. V rámci podpořených projektů byla rovněž prováděna nezbytná údržba vodáckých zařízení podél toků splavných řek. Prostřednictvím dotačního titulu na podporu kempování bylo vybudováno nebo obnoveno sociální, sportovní či volnočasové zázemí dalších kempů nacházejících se na území našeho kraje. Podpora lázní se zaměřovala především na podporu marketingové oblasti lázní, ať už ve formě tištěných propagačních materiálů o nabízených lázeňských službách, včetně jazykových mutací, nebo formou modernizace webových portálů lázní.

Program na podporu technických atraktivit v roce 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6784 ze dne 25. 11. 2019 za účelem podpory subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje. Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu "TECHNOTRASA, surová krása", včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Součástí programu je podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných kdykoli v období od května do konce září. Dotační program napomáhá k naplnění cílů stanovených v základních strategických dokumentech pro rozvoj cestovního ruchu na regionální i celostátní úrovni – Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014‑2020 (MMR), Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013‑2020 (CzT) a Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Prioritou na všech úrovních je tvorba unikátních, autentických a konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, vycházející z identity destinace. Jedním z těchto produktů je právě TECHNOTRASA, unikátní stezka technických památek, které připomínají silnou industriální minulosti regionu Severní Morava a Slezsko.

Tabulka 1.57: Program na podporu technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 697 100 15 2 100 817 2 100 817 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 721 900 6 687 121 687 121 0
- obecně prospěšným společnostem 439 300 2 350 047 350 047 0
- spolkům 184 400 2 103 200 103 200 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 489 500 2 308 662 308 662 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 220 000 1 218 900 218 900 0
- příspěvkovým organizacím kraje 220 000 1 220 000 220 000 0
- příspěvkovým organizacím státu 422 000 1 212 887 212 887 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.697 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1846 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 2.697 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2020 v objemu 303 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy a následně použity na posílení dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2020 odstoupili dva příjemci od realizace svých projektů. Tyto nevyužité prostředky ve výši 382 tis. Kč a nevyplacené prostředky za vyúčtovaný projekt ve výši 38 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Na prvních a druhých splátkách dotací byly vyplaceny v roce 2020 prostředky v celkovém objemu 2.101 tis. Kč. Čerpání schválených dotací a konání akcí v rámci FAJNeho léta v mnoha případech ovlivnila situace související s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity související s konáním akce FAJNE LÉTO a s modernizací infrastruktury technických atraktivit určené turistům, a to:

Díky dotačnímu programu také v průběhu roku 2020 došlo k dalšímu rozvoji a podpoře dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA, včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb (např. překlady popisků expozice, pořízení mobiliáře pro návštěvníky, pořízení nových expozic, jejich vybavení audio technikou, dobovými kostýmy pro průvodce). Zároveň bylo realizováno celkově pět akcí s názvem FAJNE LÉTO na jednotlivých atraktivitách, termíny konání byly upravovány v rámci možností a platnosti opatření v souvislosti s omezením pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Dotační program přispěl ke zvýšení kvality poskytovaných služeb jednotlivými subjekty a zároveň k rozšíření nabídky dílčího produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA.

Vstupné do turistických atraktivit zdarma

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 89/7838 ze dne 1. 6. 2020 za účelem podpory sektoru cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v souvislosti s jeho výrazným utlumením v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19 a návazných vládních opatření, a to prostřednictvím opatření ke zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje. Cílem programu bylo umožnit široké veřejnosti bezplatný vstup do turistických atraktivit v průběhu měsíců září a října roku 2020, a tím prodloužit letní turistickou sezónu. Na základě prokázané návštěvnosti byla hodnota nevybraného vstupného zapojeným turistickým atraktivitám kompenzována z prostředků programu.

Tabulka 1.58: Vstupy do turistických atraktivit zdarma (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 26 959 700 24 25 696 965 25 626 685 70 281
z toho:
- obcím a jejich organizacím 9 777 200 13 9 273 836 9 234 881 38 956
- obecně prospěšným společnostem 1 558 700 2 1 490 630 1 490 630 0
- spolkům 4 201 600 2 4 020 462 4 020 462 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 74 200 1 71 027 71 027 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 10 008 700 4 9 558 986 9 527 660 31 325
- příspěvkovým organizacím státu 1 339 300 2 1 282 024 1 282 024 0

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 60.000 tis. Kč. Do dotačního programu se zapojilo 35 turistických atraktivit provozovaných 24 žadateli o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 26.997 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2102 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 24 projektů v celkovém objemu 26.960 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2020 v objemu 33.040 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 byla schválena změna statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA a bylo rozhodnuto o použití prostředků fondu na výplatu první splátky dotace příspěvkové organizaci statutárního města Ostrava v rámci programu. Usnesením rady kraje č. 97/8589 ze dne 12. 10. 2020 byli vyzváni provozovatelé turistických atraktivit k okamžitému ukončení realizace svých projektů s ohledem na protiepidemiologická opatření vyplývající z usnesení Vlády České republiky č. 996 ze dne 8. 10. 2020. V rámci dotačního programu byly v roce 2020 čerpány finanční prostředky ve výši 25.627 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z prvních a druhých splátek dotací ve výši 1.171 tis. Kč byly koncem roku 2020 převedeny do rozpočtové rezervy. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

Dotační program lze zhodnotit jako úspěšný. Kromě 35 turistických atraktivit, jímž byla poskytnuta dotace, se do celého projektu "Vstupy zdarma" zapojilo dalších 22 turistických atraktivit, které jsou provozovány zejména příspěvkovými organizacemi kraje. Návštěvnost všech zapojených turistických atraktivit se celkově zvýšila o více než 200 % oproti září 2019 a o více než 40 % v měsíci říjnu. Projevilo se to pozitivně na tržbách z doplňkového prodeje i tržbách podnikatelských subjektů, zejména těch, které se nacházejí v blízkém okolí zapojených turistických atraktivit. Došlo ke zviditelnění celého Moravskoslezského kraje mezi regiony ČR a také k propagaci jednotlivých turistických atraktivit, zejména těch dosud méně navštěvovaných. K negativům programu patřila především extrémní návštěvnost top atraktivit našeho kraje (ZOO Ostrava, Stezka Valaška, Dolní Vítkovice, apod.).

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno 279.454 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2.393.182 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2.392.594 tis. Kč. Dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy. Dotační programy v odvětví sociálních věcí byly v roce 2020 jednoleté.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Podporovány jsou projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 71/6489 ze dne 7. 10. 2019 na podporu aktivit vedoucích k posílení mezigeneračních vztahů, aktivit v oblasti bezpečnosti, volnočasových aktivit, aktivit v oblasti zdraví, v oblasti vzdělávání a aktivit pro osoby pečující o seniory v domácím prostředí a pozůstalé.

Tabulka 1.59: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 663 500 52 3 463 500 2 365 411 1 098 089
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 284 600 4 284 600 223 361 61 239
- spolkům 1 116 400 15 1 166 400 991 030 175 370
- církvím a náboženským společnostem 556 000 7 456 000 320 715 135 285
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 1 706 500 26 1 556 500 830 305 726 195

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 80/7253 ze dne 10. 2. 2020 došlo k navýšení alokace dotačního programu na částku 664 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 81 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.656 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1784 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 53 projektů u 43 organizací v celkovém objemu 3.664 tis. Kč. V průběhu roku odstoupily čtyři subjekty od realizace svých projektů a finanční prostředky byly použity pro 3 náhradní žadatele. Finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč byly v průběhu roku 2020 převedeny do rozpočtové rezervy jako vyčíslená úspora na pokrytí propadu daňových příjmů ze sdílených daní v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V rámci dotačního programu byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 3.464 tis. Kč. Vráceny byly nevyčerpané prostředky v souhrnné výši 1.098 tis. Kč, z toho v roce 2020 ve výši 123 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 975 tis. Kč.

Podpořené projekty byly zaměřeny především na volnočasové aktivity seniorů, na podporu bezpečnosti a osvěty seniorů a vzdělávání seniorů.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 71/6491 ze dne 7. 10. 2019 za účelem podpory preventivních projektů směřujících ke snížení výskytu kriminality a dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje, tj. na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, na podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež, na podporu resocializačních programů pro dospělé pachatele a podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Tabulka 1.60: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 700 000 10 699 000 686 831 12 169
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 80 000 2 116 600 116 600 0
- spolkům 399 800 6 439 800 439 800 0
- církvím a náboženským společnostem 142 600 2 142 600 130 431 12 169
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 77 600 0 0 0 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.165 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1782 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 10 projektů u 10 organizací v celkovém objemu 700 tis. Kč. Jeden z příjemců odmítl dotaci před podpisem smlouvy a dotace byla poskytnuta ve zkrácené výši náhradnímu žadateli. V průběhu roku 2020 odstoupil další subjekt od realizace svého projektu a dotace byla poskytnuta v plné výši náhradnímu žadateli. Do rozpočtové rezervy byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jako vyčíslená úspora na pokrytí propadu daňových příjmů ze sdílených daní v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V rámci dotačního programu byly poskytnuty příjemcům dotace v celkovém objemu 699 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč byly vráceny v roce 2021.

Kraj podpořil šest projektů realizujících letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Kraj podpořil tři projekty zaměřené na vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností a jednou dotací byl podpořen i projekt zaměřený na podporu probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele trestných činů.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2019 za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením a k podpoře specializované dopravy.

Tabulka 1.61: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 936 700 40 6 464 200 6 168 524 295 676
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 300 000 1 300 000 300 000 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 761 300 6 1 761 300 1 737 926 23 374
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 1 566 900 9 1 566 900 1 513 488 53 412
- spolkům 1 925 500 17 1 786 000 1 666 547 119 453
- církvím a náboženským společnostem 1 383 000 7 1 050 000 950 563 99 437

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 81/7338 ze dne 17. 2. 2020 došlo k navýšení alokace dotačního programu o 2.937 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 50 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 7.419 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1790 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 43 projektů u 33 organizací v celkovém objemu 6.937 tis. Kč. Jeden subjekt odstoupil od realizace projektu před podpisem smlouvy. Část prostředků byla poskytnuta náhradnímu žadateli a zbytek prostředků byl převeden do rozpočtové rezervy. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky v souhrnné výši 473 tis. Kč, z toho 205 tis. Kč z dalších 3 nezrealizovaných projektů, jako vyčíslená úspora na pokrytí propadu daňových příjmů ze sdílených daní v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly čerpány v rámci dotačního programu prostředky ve výši 6.169 tis. Kč. V roce 2021 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 296 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo u jednoho z projektů k prodloužení časové použitelnosti do 30. 6. 2021 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2021, bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019 za účelem podpory aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav, vybudování místností pro zemřelé a na pořízení vozidel nebo bezbariérových úprav vozidel.

Tabulka 1.62: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Moravskoslezském kraji na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 34 015 800 120 33 590 800 32 803 162 787 638
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 520 200 5 1 095 200 1 095 200 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 5 418 100 24 5 418 100 5 412 928 5 172
- spolkům 7 986 700 24 7 986 700 7 903 686 83 014
- církvím a náboženským společnostem 12 968 700 46 12 968 700 12 713 296 255 404
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 6 122 100 21 6 122 100 5 678 052 444 048

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 40.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 137 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 39.018 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 122 projektů u 63 organizací v celkové výši 34.016 tis. Kč. Dva subjekty odmítly dotaci před podpisem smlouvy. Finanční prostředky ve výši 5.980 tis. Kč byly použity na posílení dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky. Koncem roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy vrácené a nerozdělené prostředky v rámci dotačního programu ve výši 432 tis. Kč. V roce 2020 bylo v rámci dotačního programu poskytnuto 33.591 tis. Kč. Vráceny byly nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 788 tis. Kč, z toho v roce 2020 ve výši 397 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 391 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2021 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 71/6490 ze dne 7. 10. 2019 a byl zaměřen na podporu služeb pro rodiny, podporu a realizaci činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým, podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, podporu ohroženým dětem (aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení děti k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti), podporu využívání inovativních nástrojů v práci s ohroženou rodinou, podporu dobrovolnictví v sociálních službách.

Tabulka 1.63: Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 500 000 40 4 500 000 3 912 345 587 655
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 1 780 900 14 1 915 800 1 751 799 164 001
- spolkům 2 115 200 19 1 980 300 1 712 652 267 648
- církvím a náboženským společnostem 603 900 7 603 900 447 894 156 006

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 4.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 57 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.432 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1785 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 39 projektů u 22 organizací v celkovém objemu 4.500 tis. Kč. Tři subjekty odstoupili od realizace svých projektů před podpisem smlouvy a jeden subjekt odstoupil od realizace svého projektu po podpisu smlouvy. Dotace tak mohly být poskytnuty pěti náhradním žadatelům v rámci dotačního programu. Prostředky v rámci programu byly plně poskytnuty příjemcům. V roce 2021 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 588 tis. Kč.

V rámci programu bylo podpořeno 12 projektů zaměřených na podporu ohroženým dětem, zejména na aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti. Dalších 7 podpořených projektů bylo zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností zaměřených na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým. 10 podpořených projektů realizovalo prorodinné aktivity za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability, autonomie rodiny a rodinných hodnot. V rámci podpory a rozvoje náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu bylo podpořeno 6 projektů. Kraj rovněž podpořil 7 projektů dobrovolnictví v sociálních službách.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 87/7632 ze dne 4. 5. 2020 a byl zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem podpory poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální a protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji a jsou určeny k financování provozních nákladů, které poskytovatelé sociálních služeb musí vynaložit ve snaze udržet poskytování sociálních služeb, ale i s ohledem na objektivně ztížené podmínky v době nouzového stavu v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě a současně finančně podpořit sociální služby zasažené onemocněním COVID‑19.

Tabulka 1.64: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 85 980 000 355 85 844 000 84 930 325 913 675
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 17 905 000 70 17 818 000 17 493 601 324 399
- spolkům 19 452 000 76 19 403 000 19 403 000 0
- církvím a náboženským společnostem 48 091 000 208 48 091 000 47 501 724 589 276
- obcím a jejich organizacím 532 000 1 532 000 532 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 80.000 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 78 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 100.399 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 94/8295 ze dne 17. 8. 2020 byla navýšena alokace dotačního programu o 5.980 tis. Kč, a to o nerozdělené finanční prostředky z dotačního programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2134 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 357 sociálních služeb u 73 organizací v celkové výši 85.980 tis. Kč. Dva subjekty odstoupily od realizace svých projektů před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Finanční prostředky ve výši 136 tis. Kč byly převedeny v průběhu roku do rozpočtové rezervy. V rámci dotačního programu byly čerpány finanční prostředky ve výši 84.930 tis. Kč. V roce 2021 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 914 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 ‑ 2020, s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. Dotace byla poskytnuta na úhradu výpadku zdrojů financování sociální služby a k financování zvýšených provozních výdajů vzniklých v souvislosti s přijímáním preventivních, karanténních či jiných mimořádných opatření s cílem zamezení šíření onemocnění COVID‑19 (tj. např. pořízení ochranných pomůcek pro zaměstnance a uživatele sociální služby a pomůcek potřebných k detekci nákazy onemocněním COVID‑19). Dále pak na osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět. V rámci dotačního programu bylo vynaloženo 6.270 tis. Kč na realizaci protidrogové politiky kraje.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 71/6493 ze dne 7. 10. 2019 a byl určen na podporu komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

Tabulka 1.65: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 500 000 8 500 000 493 103 6 897
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 340 200 5 340 200 340 200 0
- spolkům 70 000 1 70 000 66 917 3 083
- církvím a náboženským společnostem 89 800 2 89 800 85 986 3 814

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.074 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1783 ze dne 3. 5. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů u 7 organizací v celkovém objemu 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2020 poskytnuty příjemcům v rámci dotačního programu. Nevyčerpané prostředky byly vráceny v roce 2021 ve výši 7 tis. Kč.

Kraj podpořil 7 projektů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a 1 projekt zaměřený na realizaci preventivních aktivit ve prospěch posílení kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit kraje a podpory terénní sociální práce.

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 69/6359 ze dne 10. 9. 2019 za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2015‑2020. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované ve výši 2.109.930 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2020.

Tabulka 1.66: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 109 929 664 586 2 109 929 664 2 107 327 718 2 601 946
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 21 333 000 11 21 333 000 21 333 000 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 192 771 000 102 192 771 000 192 136 903 634 097
- spolkům 202 250 664 90 202 250 664 200 989 985 1 260 679
- církvím a náboženským společnostem 467 555 000 183 467 555 000 466 876 597 678 403
- obcím a jejich organizacím 662 539 000 148 662 539 000 662 510 233 28 767
- příspěvkovým organizacím kraje 561 100 000 51 561 100 000 561 100 000 0
- cizím příspěvkovým organizacím 2 381 000 1 2 381 000 2 381 000 0

V rámci dotačního programu bylo v řádném kole dotačního řízení přijato celkem 196 žádostí o poskytnutí dotací na 592 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 2.514.844 tis. Kč. V rámci dofinancování sociálních služeb bylo přijato celkem 139 žádostí na 388 služeb v písemné formě s požadavkem ve výši 384.635 tis. Kč a 15 žádostí na 20 služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel" s požadavkem ve výši 9.945 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1788 ze dne 5. 3. 2020 a usnesením č. 17/2141 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci a dofinancování celkem 591 sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje dále usnesením č. 2/103 ze dne 17. 12. 2020 schválilo přesuny mezi dotacemi na vybrané sociální služby. Celková výše účelové dotace na podporu sociálních služeb v roce 2020 činila 2.109.930 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo v roce 2021 vráceno 2.602 tis. Kč. V roce 2021 nedošlo k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 1.684 tis. Kč. Tato záležitost je řešena odborem korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.67: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2020 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 586 2 109 929 664
azylové domy 9 41 073 000
centra denních služeb 11 12 929 000
denní stacionáře 34 75 680 000
domovy pro osoby se zdravotním postižením 23 328 927 000
domovy pro seniory 63 597 396 000
domovy se zvláštním režimem 39 311 193 664
domy na půl cesty 2 2 911 000
chráněné bydlení 31 103 779 000
intervenční centra 2 3 759 000
kontaktní centra 5 5 198 000
krizová pomoc 4 9 868 000
nízkoprahová denní centra 12 17 190 000
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 56 895 000
noclehárny 15 24 108 000
odborné sociální poradenství 58 54 026 000
odlehčovací služby 34 30 088 000
osobní asistence 23 79 778 000
pečovatelská služba 53 119 405 000
podpora samostatného bydlení 6 12 933 000
raná péče 7 11 496 000
služby následné péče 11 14 016 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20 41 970 000
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 10 19 591 000
sociálně terapeutické dílny 7 16 157 000
sociální rehabilitace 13 23 554 000
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 32 405 000
telefonická krizová pomoc 2 2 933 000
terénní programy 38 53 491 000
tlumočnické služby 2 3 782 000
týdenní stacionáře 3 3 398 000

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 68/6286 ze dne 27. 8. 2019 za účelem realizace finanční podpory registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje, jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020 a jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Poskytnuté NFV mají za cíl podpořit cash flow za účelem zajištění plynulého a průběžného financování krajské sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, jež tvoří podstatnou část finančních prostředků ke krytí provozních nákladů sociálních služeb v krajské síti, nebo individuálního projektu kraje "Podpora služeb sociální prevence 3".

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na tento program vyčleněno 143.754 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 53 žádostí o podporu pro 193 sociálních služeb s celkovým požadavkem na návratnou finanční výpomoc ve výši 173.593 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1755 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 143.754 tis. Kč pro 189 sociálních služeb. Návratné finanční výpomoci byly v roce 2020 vráceny zpět do rozpočtu kraje ve výši 143.754 tis. Kč.

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 79/7147 ze dne 27. 1. 2020 a byl zaměřen na podporu rozvoje stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jednalo se o aktivity, které splňovaly tři klíčové principy sociálního podnikání – ekonomický, sociální a environmentální prospěch. Cílem těchto aktivit bylo zejména zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin (osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním) na lokálním trhu práce a tím zároveň přispět ke zmírnění dopadů plynoucích z důsledků pandemického šíření onemocnění COVID‑19.

V rámci tohoto dotačního programu byly poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů v souladu s Memorandem o spolupráci v oblasti sociálního podnikání, které bylo podepsáno mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., o jehož uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 60/5410 ze dne 9. 4. 2019.

Tabulka 1.68: Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 000 000 17 3 000 000 2 976 816 23 184
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 442 800 10 1 442 800 1 430 335 12 465
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 584 200 4 584 200 573 481 10 719
- spolkům 699 000 2 699 000 699 000 0
- církvím a náboženským společnostem 274 000 1 274 000 274 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 25 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.340 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1998 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 3.000 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2020 plně poskytnuty příjemcům v rámci dotačního programu. V průběhu roku vyúčtoval jeden příjemce svou dotaci a vrátil nevyčerpané prostředky ve výši 3 tis. Kč zpět na účet kraje. Tyto finanční prostředky byly koncem roku 2020 převedeny do rozpočtové rezervy. V roce 2021 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 20 tis. Kč.

Kraj rozhodl o podpoře 17 sociálních podniků v celém kraji. Podniky tak mohly například modernizovat své výrobní procesy či pořídily nové vybavení, které zkvalitnili jejich produkci. Krajské peníze mohli použít i na celkem 10 investičních akcí, a to například na zakoupení profesionální čtyřstranné frézy, profesionálního úklidového stroje, automobilů, ale také na opravy a rekonstrukce objektů. Díky zrealizovaným projektům jsou tak podniky schopny na vyšší úrovni uspokojovat poptávky zákazníků, zaměstnávat nadále pracovníky se zdravotním postižením, rozšířit počet pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením a snížit tak nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji.

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019‑2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 73/6637 ze dne 4. 11. 2019 a byl připraven v návaznosti na vyhlášenou výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu pro vyšší územně samosprávné celky a hlavní město Prahu v souladu s usnesením vlády ze dne 20. 7. 2016 č. 648 o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Ministerstvo poskytlo kraji finanční prostředky na realizaci dotačního programu formou ex post na základě žádosti o dotaci, která byla podána na ministerstvo do 15. 9. 2020.

Tabulka 1.69: Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019‑2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 372 006 35 1 372 006 1 370 506 1 500
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 190 367 3 190 367 190 367 0
- spolkům 43 598 1 43 598 43 598 0
- církvím a náboženským společnostem 202 608 7 202 608 202 608 0
- obcím a jejich organizacím 290 791 10 290 791 289 291 1 500
- příspěvkovým organizacím kraje 644 642 14 644 642 644 642 0

V rámci prvního sběru žádostí o poskytnutí dotací z dotačního programu bylo přijato 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 857 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1781 ze dne 5. 3. 2020 o použití prostředků Fondu sociálních služeb ve výši 857 tis. Kč na poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v rámci dotačního programu. V rámci druhého sběru žádostí o poskytnutí dotací z dotačního programu podalo žádost dalších 19 žadatelů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1996 ze dne 4. 6. 2020 o použití prostředků Fondu sociálních služeb na financování 18 projektů v celkovém objemu 515 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 3/191 ze dne 30. 11. 2020 bylo rozhodnuto o nabytí prostředků do rozpočtu kraje z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 1.372 tis. Kč na financování dotací z tohoto dotačního programu. Zastupitelstvo kraje v této souvislosti rozhodlo usnesením č. 2/100 ze dne 17. 12. 2020 o přidělení prostředků z rozpočtu kraje do Fondu sociálních služeb ve výši 1.372 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací s Ministerstvem průmyslu a obchodu za rok 2020 byly vráceny finanční prostředky ve výši 2 tis. Kč, a to z důvodu pozdního předložení závěrečného vyúčtování. Jednalo se o méně závažné porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Dotace směřovaly na podporu vybavení zařízení poskytujících sociální služby v pobytové formě, které v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 pořizovaly set top boxy, TV přijímače či úpravy anténního systému.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly ve schváleném rozpočtu na rok 2020 vyčleněny finanční prostředky na dotační programy v celkové výši 61.846 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 48.393 tis. Kč, vyčerpáno bylo 48.090 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené dotační programy, z toho jeden program byl vyhlášen již v roce 2019, a to na školní rok 2019/2020.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na školní rok 2019/2020

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020

Dotační program byl vyhlášen na školní rok 2019/2020 za účelem podpory realizace dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a zvyšování profesních kompetencí poskytovatelů primární prevence.

Tabulka 1.70: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 000 000 32 0 2 000 000 1 800 057 199 943
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 120 000 18 0 1 120 000 1 009 431 110 569
- příspěvkovým organizacím kraje 553 500 8 0 553 500 525 096 28 404
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 243 400 5 0 243 400 230 984 12 416
- obecně prospěšným společnostem 83 100 1 0 83 100 34 546 48 554

Rada kraje svým usnesením č. 57/5168 ze dne 26. 2. 2019 vyhlásila dotační program. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 48 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.314 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1471 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 32 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Dvanáct subjektů vrátilo během roku 2020 nedočerpanou část dotace v celkové výši 200 tis. Kč a dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Dotační programy vyhlášené na rok 2020

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2020/2021 za účelem podpory realizace dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a zvyšování profesních kompetencí poskytovatelů primární prevence.

Tabulka 1.71: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 28 2 000 000 2 000 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 117 400 2 117 400 117 400 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 198 500 2 198 500 198 500 0
- církvím a náboženským společnostem 0 1 34 100 34 100 0
- spolkům 355 000 3 355 000 355 000 0
- obcím a jejich organizacím 713 200 11 759 100 759 100 0
- příspěvkovým organizacím kraje 615 900 9 535 900 535 900 0

Rada kraje svým usnesením č. 81/7329 ze dne 17. 2. 2020 vyhlásila dotační program. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 65 žádostí s celkovou požadovanou částkou 4.645 tis. Kč. Vzhledem k pandemickému šíření onemocnění COVID‑19 rada kraje usnesením č. 89/7848 ze dne 1. 6. 2020 rozhodla o prodloužení lhůty pro rozhodnutí o poskytnutí dotací na předložené projekty až do 30. 9. 2020. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2115 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 28 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Tři příjemci odstoupili od smlouvy a uvolněné finanční prostředky byly nabídnuty třem náhradním žadatelům, kterým byla dotace poskytnuta.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny ukončení realizace projektů byly stanoveny do 31. 8. 2021, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020

Smyslem dotačního programu bylo především podpořit nabídku vyjmenovaných kroužků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, bez ohledu na zřizovatele, které rozšíří technickou a přírodovědnou gramotnost dětí a mládeže. Dále byl program zaměřen na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením, cílem je lepší uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti.

Tabulka 1.72: Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 671 600 16 626 400 626 400 0
z toho:
- spolkům 45 200 0 0 0 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 40 000 1 40 000 40 000 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 70 000 2 70 000 70 000 0
- obcím a jejich organizacím 516 400 13 516 400 516 400 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 1.420 tis. Kč. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1877 ze dne 5. 3. 2020 byly schváleny dotace 18 subjektům v úhrnné výši 672 tis. Kč (14 projektů v oblasti podpory technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času dětí a domech dětí a mládeže a 4 projekty v oblasti celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením). Nerozdělené finanční prostředky ve výši 748 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Skutečně bylo nakonec realizováno 16 projektů, neboť dva příjemci vrátili celou poskytnutou dotaci v celkové výši 45 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání už k dalšímu vrácení finančních prostředků nedošlo. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny zejména projekty zaměřené na vybavení technických a přírodovědných kroužků pomůckami, které povedou ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy. Dále byly prostřednictvím dotačního programu finančně podpořeny projekty zaměřené na uspořádání seminářů pro osoby se zdravotním postižením a na jejich další vzdělávání, které vedly k lepšímu uplatnění na trhu práce a ve společnosti.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Tabulka 1.73: Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 145 800 91 6 420 900 6 021 453 399 448
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 718 600 4 318 600 318 600 0
- obcím a jejich organizacím 260 000 1 50 000 50 000 0
- spolkům 11 117 200 86 6 052 300 5 652 853 399 448
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 50 000 0 0 0 0

Ve schváleném rozpočtu kraje bylo na dotační program vyčleněno 20.302 tis. Kč. Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 68/6271 ze dne 27. 8. 2019 a celý jeho průběh značně ovlivnilo pandemické šíření onemocnění COVID‑19. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 180 žádostí, dvě žádosti byly následně stornovány samotnými žadateli a 5 subjektů nesplnilo podmínky dotačního programu. Zastupitelstvo kraje usnesením 15/1878 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo poskytnout dotace všem ostatním 173 žadatelům v celkovém objemu 12.146 tis. Kč. Částka ve výši 580 tis. Kč byla převedena do rozpočtové rezervy a ostatní nerozdělené finanční prostředky ve výši 7.576 tis. Kč měly být použity na druhou výzvu. S ohledem na nepříznivý vývoj spojený s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byla do rozpočtové rezervy následně převedena i tato částka. Dotační program byl v roce 2020 realizován jen na základě jedné výzvy. Z celkového počtu 173 podpořených projektů jich nakonec bylo realizováno pouze 91, z toho 80 bylo realizováno v plně schváleném rozsahu a 11 projektů pouze částečně. Zbylých 82 subjektů svůj projekt nerealizovalo vůbec, z toho 46 subjektů odstoupilo od smlouvy a 36 subjektů vrátilo celou poskytnutou dotaci. Důvodem byla nemožnost realizovat projekty dle původních záměrů z důvodů opatření proti pandemickému šířením onemocnění COVID‑19, případně nesplnění podmínek dotačního programu pro předložení smlouvy. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje. Dále byly podpořeny mládežnické týmy, které se zúčastnily mezinárodních sportovních akcí a soutěží.

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory neziskových organizací, které se pravidelně věnují volnému času dětí a mládeže. Cílem bylo prostřednictvím dvou dotačních titulů vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase, podpořit pořádání významných akcí ve volném čase a dále podpořit pořádání prázdninových pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.74: Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 124 000 48 2 124 000 2 094 101 29 899
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 108 000 3 108 000 104 640 3 360
- spolkům 2 016 000 45 2 016 000 1 989 461 26 539

Na realizaci dotačního programu bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno 2.124 tis. Kč. Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 81/7328 ze dne 17. 2. 2020 a byl rozdělen na dotační titul 1 "Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase" a dotační titul 2 "Prázdninová činnost pro děti a mládež". Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1981 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo poskytnout dotace 18 subjektům v celkovém objemu 750 tis. Kč pro příjemce v rámci dotačního titulu 2. Dotace byly vyplaceny všem 18 schváleným příjemcům a při finančním vypořádání tři příjemci vrátili část nevyčerpaných prostředků. Vzhledem k pandemickému šíření onemocnění COVID‑19 rada kraje usnesením č. 88/7767 ze dne 18. 5. 2020 rozhodla o prodloužení lhůty pro rozhodnutí o poskytnutí dotací u dotačního titulu 1. Zastupitelstvo kraje pak usnesením 17/2121 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí dotací i u dotačního titulu 1, kde bylo podpořeno dalších 30 projektů v celkovém objemu 1.374 tis. Kč. Jeden schválený příjemce dotaci odmítl, proto byly finanční prostředky nabídnuty náhradníkovi, který dotaci přijal. V rámci dotačního titulu 1 bylo realizováno celkem 30 projektů, z nichž pouze u jednoho došlo k vrácení části finančních prostředků.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na aktivity, které smysluplně vyplňují volný čas dětí a mládeže, učí děti samostatnosti, odpovědnosti, vztahu k přírodě, k pohybu, vedou k rozvoji dobrovolnictví u mládeže, dále projekty zaměřené na podporu aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjení manuální zručnosti apod.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2020 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize, jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Tabulka 1.75: Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 36 580 000 48 36 580 000 36 510 497 69 503
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 18 800 000 8 18 800 000 18 800 000 0
- spolkům 17 780 000 40 17 780 000 17 710 497 69 503

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno celkem 36.000 tis. Kč. Na základě usnesení rady kraje č. 81/7331 ze dne 17. 2. 2020 došlo k jeho navýšení o 580 tis. Kč. Ve stanoveném termínu pro předkládání žádostí bylo doručeno celkem 55 žádostí, z nichž u sedmi nebyly splněny podmínky dotačního programu. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1882 ze dne 5. 3. 2020 byly dotace schváleny 48 subjektům, a to v úhrnné výši 36.580 tis. Kč. V roce 2020 byly všem subjektům poskytnuty finanční prostředky ve schválené výši, u dvou subjektů došlo při finančním vypořádání k vrácení části dotace, a to v celkové výši 70 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2020 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech a také činnost družstev dospělých ve vrcholovém sportu.

3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly v odvětví zdravotnictví na dotační programy vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4.934 tis. Kč, vyčerpáno bylo 4.934 tis. Kč. Realizovány byly jednoleté programy a podpořeno 40 projektů.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví. Jednalo se o činnosti, jejímž účelem je zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, podpory jejich individuálních potřeb a možnosti vést běžný život v jejich přirozeném prostředí.

Tabulka 1.76: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 397 200 20 1 397 200 1 307 496 89 704
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 145 700 2 145 700 80 700 65 000
- spolkům 957 500 14 957 500 948 583 8 917
- církvím a náboženským společnostem 294 000 4 294 000 278 213 15 787

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Z dotačního programu Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost byly přesunuty finanční prostředky ve výši 397 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 30 žádostí, 3 žádosti byly v rozporu s podmínkami dotačního programu a byly vyloučeny z dalšího hodnocení. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1829 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 19 žadatelům na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 1.397 tis. Kč. Čerpáno na dotační program bylo 1.307 tis. Kč. V průběhu roku jeden příjemce dotaci ve výši 66 tis. Kč vrátil. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování rehabilitační a rekondiční péče, nácvik první pomoci, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče, hipoterapie pro osoby s postižením, kurzy odezírání a mluvené řeči pro nedoslýchavé, konference aj.

Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory bylo získat kvalifikované lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje. Z dotace bylo možné uhradit náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře.

Tabulka 1.77: Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 386 500 7 386 500 267 956 118 544
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 106 100 2 106 100 61 896 44 204
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 280 400 5 280 400 206 060 74 340

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 7 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 387 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1835 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 5 žadatelům na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 387 tis. Kč. Čerpáno bylo 268 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 119 tis. Kč.

Finančními prostředky poskytnutými z tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na odborné kurzy a stáže realizované v rámci předatestační přípravy a postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství.

Program na podporu hospicové péče na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Tabulka 1.78: Program na podporu hospicové péče na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 216 300 13 3 216 300 3 208 230 8 070
z toho:
- spolkům 600 000 2 600 000 600 000 0
- obecně prospěšným společnostem 1 517 700 6 1 517 700 1 509 630 8 070
- církvím a náboženským společnostem 1 098 600 5 1 098 600 1 098 600 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. Z dotačního programu Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost byly přesunuty finanční prostředky ve výši 397 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 15 žádostí. 1 žádost byla v rozporu s podmínkami dotačního programu a byla vyloučena z dalšího hodnocení a 1 žádost byla přesunuta do náhradních žadatelů. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1831 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 8 žadatelům na realizaci 13 projektů v celkovém objemu 3.216 tis. Kč. Čerpáno na dotační program bylo 3.208 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit provoz hospicové a paliativní péče a nákup zdravotnických pomůcek pro hospicovou péči.

3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Na dotační programy v odvětví životního prostředí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 vyčleněno 47.500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 382.379 tis. Kč, vyčerpáno bylo 175.318 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 189.482 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2021.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2017–2020

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů obcí Moravskoslezského kraje zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Příjemcem dotace mohly být obce s počtem obyvatel do 2.000 a obec s počtem obyvatel od 2.001 do 5.000, řeší‑li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500.

Drobné vodohospodářské akce (program vyhlášen pro rok 2018‑2019)

Předmětem podpory byly projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí, v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Tabulka 1.79: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2018 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 489 800 7 1 060 580 14 491 996 14 491 996 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 17 489 800 7 1 060 580 14 491 996 14 491 996 0

Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 9. 2019. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 25/2277 ze dne 21. 11. 2017. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 50.947 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 17.490 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo u jedné obce k odstoupení od realizace projektu a dotace byla poskytnuta náhradnímu žadateli.

Finanční prostředky ve výši 17.490 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu byly zajištěny ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 15.000 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.490 tis. Kč byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce za minulá období. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů; k 31. 12. 2018 bylo vyčerpáno celkem 2.019 tis. Kč, k 31. 12. 2019 již 13.431 tis. Kč a k 31. 12. 2020 celkem 14.492 tis. Kč.

V letech 2018‑2020 bylo vyúčtováno a ukončeno 6 projektů. S jedním příjemcem dotace – obcí Dolní Lomná – byl vzhledem ke složitosti projektu a v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1466 ze dne 13. 6. 2019 uzavřen dodatek ke smlouvě, ze kterého vyplývá prodloužení termínu realizace projektu, a to do 1. 2. 2021. Vzhledem k tomu, že realizace projektu pokračuje i v roce 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 172 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021. Zhodnocení dotačního programu tak bude součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Drobné vodohospodářské akce (program vyhlášen pro rok 2019‑2020)

Předmětem podpory byly projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 15. 9. 2020, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí, v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Tabulka 1.80: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 24 319 800 7 18 001 501 22 629 076 22 629 076 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 24 319 800 7 18 001 501 22 629 076 22 629 076 0

Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 15. 9. 2020. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 49/4357 ze dne 23. 10. 2018. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 11 žádostí na 11 projektů s celkovým požadavkem na dotace ve výši 34.313 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1352 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 24.320 tis. Kč.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 22.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 57/5154 ze dne 26. 2. 2019 došlo k navýšení alokace dotačního programu na částku 24.320 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů; k 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 4.628 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 19.657 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. Program byl ukončen.

Dotační program byl zaměřen na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a přispěl ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a tím také ke zlepšení životních podmínek obyvatel kraje. Projekty s nejvyšší finanční podporou byly – "Rekonstrukce a dostavba kanalizace a ČOV Osoblaha" (5.000 tis. Kč), "Skupinový vodovod Velké Heraltice" (4.111 tis. Kč) a "Kořenová čistírna odpadních vod v obci Závada" – I. etapa" (4.012 tis. Kč).

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory pořízení a umístění feromonových odparníků do bariérových štěrbinových lapačů hmyzích škůdců, zpracování kůrovcových stromů, úklid klestu, zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří. Cílem dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména ochrana lesních porostů. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 51/4627 ze dne 27. 11. 2018.

Tabulka 1.81: Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v roce 2019 až 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 997 400 60 2 000 200 6 825 200 6 825 200 0
z toho:
- církvím a náboženským společnostem 1 114 900 2 75 600 1 075 500 1 075 500 0
- fyzickým osobám 930 900 21 183 000 450 600 450 600 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 717 600 9 289 600 409 300 409 300 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 664 100 7 1 087 500 2 949 400 2 949 400 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 2 569 900 21 364 500 1 940 400 1 940 400 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 9.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 79 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 11.545 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1598 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 60 projektů v celkovém objemu 8.997 tis. Kč; k 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 4.825 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečných vyúčtování dotací byl stanoven do 15. 1. 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 3.576 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. V roce 2020 bylo vyčerpáno 2.000 tis. Kč. Program byl ukončen.

Cíl dotačního programu byl zachován a byla podpořena obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje.

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Hlavním cílem dotačního programu je podpora stávajících i začínajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství. To vše pro povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému, a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Tabulka 1.82: Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v roce 2019 až 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 69 196 200 1 812 400 1 812 400 0
z toho:
- spolkům 402 900 11 58 100 386 500 386 500 0
- fyzickým osobám 1 597 100 58 138 100 1 425 900 1 425 900 0

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 59/5310 ze dne 26. 3. 2019. V rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 83 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.251 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1606 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 73 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč; k 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 1.616 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečných vyúčtování dotací byl stanoven do 15. 1. 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 372 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020. V roce 2020 bylo vyplaceno 196 tis. Kč a program byl ukončen.

Úspěšnost dotačního programu lze deklarovat nejen vysokým zájmem ze strany žadatelů, ale rovněž zrealizováním 69 projektů zaměřených obecně na podporu začínajících včelařů, obnovu včelích úlů, vyšetření vzorků vosku na stanovení obsahu parafínu, vyšetření moru včelího plodu, pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktor nebo podpory vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studie, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.

Tabulka 1.83: Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v letech 2019 až 2020
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 233 900 11 1 355 889 3 013 999 3 013 999 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 3 233 900 11 1 355 889 3 013 999 3 013 999 0

Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení projektů nejpozději do 15. 9. 2020. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 49/4356 ze dne 23. 10. 2018. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. Dotační program byl usnesením rady kraje č. 57/5156 ze dne 26. 2. 2019 navýšen o částku 1.234 tis. Kč.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 20 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.671 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1348 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 3.234 tis. Kč. V roce 2019 byl ukončen a vyúčtován jeden projekt obce Skřipov, a to ve výši 116 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.542 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020.

V letech 2019‑2020 bylo vyúčtováno a ukončeno celkem 11 projektů. Finanční prostředky byly jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 3.014 tis. Kč. Program byl ukončen.

Dotační program podporuje projekty, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými a odpadními vodami a zefektivnit hospodaření s nimi. Jedná se o studie, které posoudí, zda je pro obec vhodná výstavba centrální čistírny odpadních vod nebo několika lokálních, navrhnou, jak vyřešit nakládání se srážkovými vodami, nebo zda je určitá lokalita vhodná k zasakování odpadních nebo srážkových vod.

Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období) a od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2018, projekty měly být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2020.

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku.

Tabulka 1.84: Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v roce 2019 až 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 697 600 15 1 078 196 3 896 069 3 896 069 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 036 000 2 0 0 0 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 5 661 600 13 1 078 196 3 896 069 3 896 069 0

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány částečně ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a částečně v rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018, č. 11/1344 ze dne 13. 3. 2019, č. 12/1460 ze dne 13. 6. 2019, č. 13/1601 ze dne 12. 9. 2019 a č. 14/1731 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 6.698 tis. Kč. Ukončeny a vyúčtovány byly 4 projekty v celkové výši 1.163 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 3.782 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v rámci opatření proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19 nebylo možné realizovat ozdravné pobyty v termínu dle podmínek dotačního programu. V průběhu roku požádalo 6 příjemců o prodloužení doby realizace projektu, a to do 31. 12. 2020. Žádosti o prodloužení doby realizace projektů byly podány v rámci vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Žadatelům bylo vyhověno a ke smlouvám o poskytnutí dotace byly uzavřeny dohody o narovnání, ve kterých termíny realizace projektů byly rozšířeny o 3. topné období. Realizace projektů byly prodlouženy a stanoveny od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020 a byly příjemcem uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2021 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě, přičemž za uznatelný náklad je považován také náklad vynaložený na ozdravný pobyt uskutečněný od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2021.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2021, a to vzhledem k uzavřeným dohodám o narovnání, z důvodu opatření proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19, zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období) a od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2018, projekty měly být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2020.

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Tabulka 1.85: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2020 v roce 2019 až 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 249 300 25 1 633 146 5 329 696 5 329 696 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 532 000 2 0 0 0 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 9 717 300 23 1 633 146 5 329 696 5 329 696 0

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na tento dotační program alokovány finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 10/1133 ze dne 13. 12. 2018, č. 11/1351 ze dne 13. 3. 2019, č. 12/1461 ze dne 13. 6. 2019, č. 13/1605 ze dne 12. 9. 2019 a č. 14/1733 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 10.249 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 249 tis. Kč představují nevyčerpané prostředky v rámci předchozího dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017-2019. Z důvodu nezahájení projektu ze strany příjemce dotace byly tyto prostředky využity a zapojeny pro nové příjemce v rámci aktuálního dotačního programu. Ukončeno a vyúčtováno bylo 9 projektů v celkové výši 2.646 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 6.262 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020.

U tohoto dotačního programu došlo z důvodu vyhlášení nouzového stavu ke stejnému řešení jako v předešlém programu, neboť nebylo možné realizovat ozdravné pobyty v termínu dle podmínek dotačního programu. V průběhu roku 2020 požádalo 12 příjemců o prodloužení doby realizace projektu, a to do 31. 12. 2020. Žádosti o prodloužení doby realizace projektů byly podány z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Žadatelům bylo vyhověno a ke smlouvám o poskytnutí dotace byly uzavřeny dohody o narovnání, ve kterých termíny realizace projektů byly rozšířeny o 3. topné období. Realizace projektů byly prodlouženy a stanoveny od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020 a byly příjemcem uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2021 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě, přičemž za uznatelný náklad je považován také náklad vynaložený na ozdravný pobyt uskutečněný od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. V roce 2020 bylo ukončeno 8 projektů.

Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Dotační programy vyhlášené na rok 2020

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Dotační program byl vyhlášen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím dotačního programu se poskytovaly účelové neinvestiční, investiční i kombinované dotace na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí v Moravskoslezském kraji, a to v těchto dotačních titulech:

Tabulka 1.86: Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 490 600 42 3 490 600 3 282 103 208 497
z toho:
- spolkům 1 755 700 18 1 755 700 1 705 717 49 983
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 220 000 2 220 000 198 828 21 172
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 99 600 2 99 600 93 370 6 230
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 279 800 5 279 800 279 337 463
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 1 135 500 15 1 135 500 1 004 851 130 649

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 70/6414 ze dne 24. 9. 2019. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 60 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 4.887 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1862 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 44 projektů v celkovém objemu 3.491 tis. Kč. Dva příjemci projekty z důvodu vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemickému šíření onemocnění COVID‑19 ukončili před realizací a finanční prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli, který finanční prostředky ze stejného důvodu také vrátil. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 209 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2020 došlo k vrácení části dotací ve výši 174 tis. Kč a v roce 2021 došlo k vrácení části dotací ve výši 35 tis. Kč. Dotační program byl ukončen.

Kraj podpořil celkem 42 projektů, které vedly ke zvýšení environmentálního povědomí obyvatel. Všechny uvedené projekty byly naplněny a nad rámec splnily očekávání. Realizací projektů došlo k naplnění priorit dotačního programu.

Drobné vodohospodářské akce (program vyhlášen pro rok 2020‑2021)

Program je zaměřen na podporu obcí do 2000 (resp. 5000) obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod nebo zásobováním obyvatel pitnou vodou. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2021, výše peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněná na poskytování dotací uvedená v Programu byla 15.000 tis. Kč.

Tabulka 1.87: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 14 765 500 7 6 745 555 6 745 555 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 14 765 500 7 6 745 555 6 745 555 0

O vyhlášení dotačního programu pro roky 2020‑2021 bylo rozhodnuto radou kraje usnesením č. 72/6543 ze dne 21. 10. 2019. Do programu bylo předloženo devět žádostí, jedna žádost byla podána po termínu. Celková výše požadovaných finančních prostředků byla 17.979 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1869 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 14.766 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno celkem 6.746 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 8.020 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

Program je zaměřen na podporu obcí Moravskoslezského kraje v otázkách nalezení optimálního způsobu odkanalizování území obce a čištění splaškových vod a zefektivnění hospodaření se srážkovými vodami a byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2021.

Tabulka 1.88: Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 676 800 14 1 875 634 1 875 634 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 3 676 800 14 1 875 634 1 875 634 0

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 72/6544 ze dne 21. 10. 2019. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí, dvě žádosti nesplnily podmínky programu a byly vyřazeny. Hodnoceno bylo 14 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.677 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1866 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 1.928 tis. Kč. Dotační program byl usnesením rady kraje č. 82/7393 ze dne 2. 3. 2020 navýšen o částku 1.748 tis. Kč a podpořeno bylo dalších 6 projektů.

Finanční prostředky byly v roce 2020 jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 1.876 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.530 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem zpracování kůrovcových stromů, úklid klestu, zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří. Cílem dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména ochrana lesních porostů. Kraj takto v rámci samostatné působnosti podporuje řádné hospodaření v "nestátních" lesích na svém území formou účelových neinvestičních dotací poskytovaných vlastníkům, nájemcům nebo podnájemcům lesů (dále jen "vlastníci lesa") na podporu hospodaření v lesích jejich ochranou. Podle tohoto Programu se poskytovaly účelové neinvestiční dotace na:

Tabulka 1.89: Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 924 900 89 4 621 000 4 621 000 0
z toho:
- církvím a náboženským společnostem 1 000 000 1 1 000 000 1 000 000 0
- fyzickým osobám 991 800 36 391 200 391 200 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 410 100 8 172 300 172 300 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 239 100 8 1 242 100 1 242 100 0
- obecně prospěšným společnostem 32 200 1 32 200 32 200 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 4 251 700 35 1 783 200 1 783 200 0

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 75/6817 ze dne 25. 11. 2019. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 102 žádostí s požadovanými finančními prostředky v celkové výši 47.120 tis. Kč. Z celkového počtu podaných žádostí bylo 12 žádostí, s požadovanými finančními prostředky v celkové výši 37.091 tis. Kč, vzato žadateli zpět. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2112 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 89 projektů v celkovém objemu 9.925 tis. Kč; k 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno celkem 4.621 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečných vyúčtování dotací je stanoven do 15. 1. 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 4.341 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Cílem tohoto programu je podpora stávajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství. To vše pro povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Tabulka 1.90: Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2020
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 71 940 207 940 207 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 167 500 5 41 890 41 890 0
- spolkům 748 700 20 355 509 355 509 0
- fyzickým osobám 1 083 800 46 542 808 542 808 0

V rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. O vyhlášení dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" pro rok 2020 rozhodla rada kraje usnesením č. 80/7218 ze dne 10. 2. 2020.

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 76 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.160 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2107 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 71 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Ke 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno celkem 940,2 tis. Kč. Projekty byly zaměřené obecně na obnovu včelích úlů, pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.

Termín pro předložení závěrečného vyúčtování byl stanoven do 15. 1. 2021, a proto byly usnesením rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.047,8 tis. Kč v rámci toho dotačního programu zapojeny do upraveného rozpočtu 2021. Zhodnocení dotačního programu bude součástí závěrečného účtu za rok 2021.

Podpora odpadového hospodářství

Cílem dotačního programu je podpořit návrhy opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a rovněž efektivnějšímu nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016‑2026 a za účelem splnění jeho cílů.

Dotační program "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 2020 byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6820 ze dne 25. 11. 2019. V rámci programu byly vyhlášeny 2 tituly:

 1. účelové neinvestiční dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady,
 2. účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání především s komunálními odpady.
Tabulka 1.91: Podpora odpadového hospodářství (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 741 600 18 1 010 182 1 010 182 0
z toho:
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 2 441 600 1 860 182 860 182 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 300 000 17 150 000 150 000 0

V rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 18 žádostí s požadavkem na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací ve výši celkem 2.741,6 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2111 ze dne 3. 9. 2020 podpořilo všech 18 žádostí s požadavkem na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 2.741,6 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2020 byly v rámci tohoto dotačního programu vyplaceny dotace v objemu 1.010,2 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.724,1 tis. Kč byly usnesením rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2021. Podmínkami dotačního programu byl stanoven termín pro předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2021, program bude vyhodnocen v rámci závěrečného účtu za rok 2021.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů realizuje Moravskoslezský kraj projekt "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva", reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/000 9638. (blíže viz podkapitola 4.4. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji). V rámci 3. výzvy pro kraje byly pro Moravskoslezský kraj alokovány finanční prostředky ve výši celkem 500.000 tis. Kč. Na základě vydaného rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí byl radou kraje usnesením č. 60/5388 ze dne 9. 4. 2019 vyhlášen dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva", v jehož rámci kraj přijal celkem 10.000 nových žádostí. Přidělená alokace z OPŽP ve výši 500.000 tis. Kč vystačí na financování přibližně 3.400 žádostí. Velký počet žádostí, na které již nezbyly finanční prostředky z OPŽP, evidují i ostatní kraje napříč ČR. Z uvedeného důvodu vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí dodatečně 1,5 mld. Kč z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS. Tyto finanční prostředky byly na kotlíkové dotace alokovány ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Našemu kraji bylo na základě nově podaného projektu přiděleno celkem 500.000 tis. Kč. Z těchto dodatečných finančních prostředků budou uspokojeni žadatelé přibližně až do pořadového čísla žádosti 8.060.

Na financování dotačního titulu se rovněž podílí Moravskoslezský kraj vlastními prostředky ve výši 7.500 Kč na každou jednotlivou žádost a dále byla navázána spolupráce s 86 obcemi v rámci 3. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek, kterým je podpora navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Tabulka 1.92: Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) v roce 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 536 327 080 1 084 131 482 344 131 482 344 0
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 536 327 080 1 084 131 482 344 131 482 344 0

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 301.509 tis. Kč; zbývající část prostředků k vyplacení celého objemu dotací je rozpočtována v období 2021‑2023, kdy jsou očekávány další zálohové platby od MŽP a dotace od spolupracujících obcí. V průběhu roku 2020 bylo vyplaceno celkem 131.482 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 k vyplácení dotací neproplacených do konce roku 2020.

3.2 Individuální dotace

V roce 2020 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 258.374 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.93: Individuální dotace poskytnuté v roce 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2020 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 32 965 7 465 22,6
Krizové řízení 75 108 55 888 74,4
Kultura 129 625 53 892 41,6
Prezentace kraje a ediční plán 4 331 4 331 100,0
Regionální rozvoj 12 724 11 831 93,0
Cestovní ruch 21 163 19 409 91,7
Sociální věci 7 968 6 418 80,5
Školství 99 172 77 528 78,2
Zdravotnictví 7 878 7 693 97,6
Životní prostředí 8 689 7 942 91,4
Finance a správa majetku 7 581 5 978 78,9
Individuální dotace celkem 407 203 258 374 63,5

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 2.020.121 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2020 byly vyčerpány ve výši 1.524.074 tis. Kč a zahrnují výdaje na 114 individuálních projektů, jejichž žadatelem byl Moravskoslezský kraj, případně jeho příspěvková organizace v úzké spolupráci s Moravskoslezským krajem (1.410.457 tis. Kč, viz tabulka 1.94), výdaje za projekty samostatně realizované příspěvkovými organizacemi v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí (80.335 tis. Kč), výdaje na přípravu projektů, které nejsou v rozpočtu kraje rozpočtovány jako individuální projekty (33.225 tis. Kč) a výdaje zejména na úhradu sankcí plynoucích z realizovaných projektů v předchozím programovacím období (57 tis. Kč). K 31. 12. 2020 byl rozpočet čerpán na 75 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.94: Celkové výdaje v roce 2020 na akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014‑2020 dle operačních programů (v tis. Kč)
Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Skutečnost
Integrovaný regionální operační program 48 674 511 600 853
Operační program Životní prostředí 27 657 596 416 830
Operační program Zaměstnanost 20 415 635 300 372
Operační programy Přeshraniční a meziregionální spolupráce 9 37 203 22 873
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 62 444 45 786
Operační program Potravinové a materiální pomoci 2 28 946 16 998
Operační program Technická pomoc 1 5 347 5 013
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1 700 0
ERASMUS 1 1 761 813
Urban Innovative Action 1 5 781 89
Komunitární programy 1 1 325 830
Celkem 114 1 891 249 1 410 457

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2020 použito více zdrojů financování.

K úhradě vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) byly použity vlastní prostředky kraje.

K profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu byly využity rovněž vlastní prostředky kraje, a to zejména u projektů, které byly v přípravné fázi a nebylo ze strany poskytovatele dotace schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotací, a dále u projektů financovaných zálohově (ex-ante) – prostředky z vlastních zdrojů byly použity na částečné předfinancování podílu dotace z důvodu zajištění plynulosti realizace aktivit projektu. U projektů financovaných ze strany poskytovatele až na základě předložených účetních dokladů (ex-post) se na předfinancování podílu EU čerpá komerční úvěr; v roce 2020 byl čerpán úvěr ve výši 320.411 tis. Kč. V rámci zpětného proplacení prostředků od poskytovatele dotace byly tyto prostředky použity na splátku úvěru. U projektů, které jsou financovány ex-ante, byly v roce 2020 kraji poskytnuty zálohové platby.

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2020 v rámci programového období 2014‑2020

V roce 2020 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě nových projektů do operačních programů programového období 2014‑2020. V roce 2020 byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 8.761 tis. Kč na přípravnou fázi 22 projektů. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů a posunu výzev ze strany řídících orgánů byly finanční prostředky v roce 2020 čerpány ve výši 3.175 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2021.

Tabulka 1.95: Výdaje v roce 2020 na připravované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014‑2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020 Plnění UR (%)
Doprava a chytrý region 8 716 246 34,4
Krizové řízení 3 806 0 0,0
Sociální věci 1 1 340 1 073 80,1
Školství 5 1 680 905 53,9
Územní plán a stavební řád 1 700 0 0,0
Vlastní správní činnost kraje 1 250 0 0,0
Zdravotnictví 1 1 844 109 5,9
Životní prostředí 2 1 425 841 59,0
Celkem 22 8 761 3 175 36,2

Ve fázi přípravy jsou evidovány projekty, u kterých byly učiněny nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci, ale ze strany poskytovatele nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsou zde zahrnuty rovněž projekty, u kterých ve výjimečných případech rada kraje rozhodla zahájit realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V přípravné fázi byly zejména projekty spolufinancované Integrovaným regionálním operačním programem (jednotlivé projekty zaměřené především na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a projekty zaměřené na modernizace škol a sociálních zařízení).

Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uvedeno v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2020 v rámci programového období 2014‑2020

Upravený rozpočet roku 2020 ve výši 1.556.040 tis. Kč představoval zdroje pro 69 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj (příp. jeho příspěvková organizace za finanční podpory Moravskoslezského kraje) v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií v rámci programového období 2014‑2020.

Tabulka 1.96: Výdaje v roce 2019 na realizované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014‑2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020 Plnění UR (%)
Cestovní ruch 1 1 314 769 58,5
Doprava a chytrý region 4 49 573 42 394 85,5
Kultura 7 188 040 163 651 87,0
Regionální rozvoj 3 7 079 6 394 90,3
Sociální věci 20 466 215 334 911 71,8
Školství 20 153 878 82 740 53,8
Vlastní správní činnost kraje a činnost ZK 2 3 040 667 21,9
Zdravotnictví 5 157 663 150 345 95,4
Životní prostředí 7 529 239 303 056 57,3
Celkem 69 1 556 040 1 084 927 69,7

K 31. 12. 2020 byl rozpočet čerpán ve výši 1.084.927 tis. Kč, což představuje čerpání 69,7 % upraveného rozpočtu. Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 20 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Objemově nejvýznamnější akcí realizovanou z evropských finančních zdrojů v roce 2020 byl dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", který je podrobně popsán v podkapitole 4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Mezi další objemově významné projekty, které byly realizovány v roce 2020, patří "Muzeum automobilů TATRA" v částce 108.185 tis. Kč, akce "Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa" v částce 41.843 tis. Kč a akce "Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, památkové objekty" v částce 79.640 tis. Kč.

V roce 2020 dále pokračovala realizace neinvestičních projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost zejména v sociální oblasti; ty byly zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství byly realizovány projekty zaměřené na modernizaci výuky na středních školách a projekty energetických úspor příspěvkových organizací. V odvětví zdravotnictví pokračovala modernizace vybavení pro obory návazné péče.

Přehled akcí realizovaných v programovém období 2014‑2020, které byly v roce 2020 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2014‑2020

Upravený rozpočet pro 23 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2020, činil 326.447 tis. Kč a k 31. 12. 2020 byl vyčerpán ve výši 322.355 tis. Kč.

Tabulka 1.97: Přehled ukončených projektů v programovém období 2014‑2020 (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 2020 Plnění UR (%)
Cestovní ruch 1 120 94 78,4
Doprava 6 177 597 177 339 99,9
Kultura 2 46 366 46 366 100,0
Sociální věci 4 8 806 5 000 56,8
Školství 8 26 641 26 641 100,0
Zdravotnictví 1 66 903 66 903 100,0
Životní prostředí 1 14 14 97,1
Celkem 23 326 447 322 355 98,7

V roce 2020 byla ukončena realizace např. u projektů zaměřených na rekonstrukce a opravy silnic (Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3, Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava – ul. Opavská, Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek‑Místek – Lískovec, aj.), dále u projektů energetických úspor (Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě, Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově, Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně, aj.).

Další objemově významný zrealizovaný projekt byl v rámci odvětví zdravotnictví (Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p. o.) a dále například projekty v rámci odvětví kultury (Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska; NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu "saly terreny").

4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

V rámci programového období Evropské unie byl schválen Operační program Životní prostředí 2014‑2020, který v rámci svého specifického cíle 2.1 alokuje finanční podporu pro území celé České republiky ve výši 9 mld. Kč na výměnu zdrojů tepla na tuhá paliva v rodinných domech prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí jednotlivých krajů.

Moravskoslezský kraj získal cca 1,9 mld. Kč, které jsou kraji poskytovány v jednotlivých grantových schématech:

V souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími byly radou kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015, usnesením č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017, usnesením č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017 a usnesením č. 60/5388 ze dne 9. 4. 2019 vyhlášeny dotační programy "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva". Dále pro zjednodušení uváděno jako Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

Program je určen pro fyzické osoby – vlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kteří dosud využívají neekologické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Tabulka 1.98: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
subjekt počet schvál. projektů počet proplace-ných projektů realizované projekty
poskytnuto v roce 2016 poskytnuto v roce 2017 poskytnuto v roce 2018 poskytnuto v roce 2019 poskytnuto v roce 2020
celkem 18 519 14 940 272 919 260 403 600 216 378 229 292 835
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 18 519 14 940 272 919 260 403 600 216 378 229 292 835

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace z grantového schématu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014‑2020, a to ve výši odvíjející se od typu pořizovaného kotle.

Podpora je navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu (o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu) v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Podpora je u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu a o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje na základě závazku kraje schváleného zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1762 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017, usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019 a usnesení č. 14/1728 ze dne 12. 12. 2019.

Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu v rámci 1. grantového schématu, se 78 obcemi v regionu v rámci 2. grantového schématu a s 86 obcemi v rámci 3. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek, kterým je podpora navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Podpora je vyplácena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

V roce 2020 bylo poskytnuto 292.835 tis. Kč (2.404 příjemců), z toho 265.137 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014‑2020, prostředky ve výši 17.978 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 9.720 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem). Úhrnně v letech 2016‑2020 bylo v rámci kotlíkových dotací (1. – 3. grantové schéma) vyplaceno 1.804.602 tis. Kč a příspěvek byl poskytnut 14.940 příjemcům.

Do vyhlášeného dotačního titulu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva" bylo podáno celkem 10.000 žádostí. Přidělená alokace z OPŽP ve výši 500 mil. Kč vystačí na financování přibližně 3.400 žádostí. Velký počet žádostí, na které již nezbyly finanční prostředky z OPŽP, evidují i ostatní kraje napříč ČR. Z uvedeného důvodu vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí dodatečně 1,5 mld. Kč z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS. Tyto finanční prostředky budou na kotlíkové dotace alokovány ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Našemu kraji bylo na základě nově podaného projektu, přiděleno celkem 0,5 mld. Kč. Z těchto dodatečných finančních prostředků budou uspokojeni žadatelé přibližně až do pořadového čísla žádosti 8.060. Čerpání těchto finančních prostředků je blíže popsáno v kapitole č. 3 Dotační programy a individuální dotace.

5 Peněžní fondy

5.1 Sociální fond

Sociální fond byl zřízen usnesením rady kraje č. 259/9 ze dne 9. 8. 2001 a tímto usnesením rada kraje zároveň schválila statut fondu. Usnesením rady kraje č. 28/1809 ze dne 6. 3. 2003 byl s účinností od 7. 3. 2003 schválen nový statut sociálního fondu, který byl (včetně jeho pěti doplňků) s účinností od 1. 1. 2008 nahrazen statutem schváleným usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007. Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1 ‑ 8.

Nový statut fondu schválila rada kraje usnesením č. 26/2412 ze dne 5. 12. 2017. Tímto statutem došlo s účinností od 1. 1. 2018 k zavedení tzv. cafeteria systému, což umožnilo zaměstnancům kraje čerpat prostředky fondu podle vlastních hodnotových preferencí a aktuálních potřeb.

Dne 27. 11. 2018 schválila rada kraje usnesením č. 51/4676 změnu č. 1 statutu fondu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření poskytovaných příspěvků poskytovaných zaměstnancům kraje o příspěvek při životních a pracovních výročích. Usnesením č. 75/6881 ze dne 25. 11. 2019 schválila rada kraje změnu č. 2 statutu fondu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2020 k rozšíření poskytování příspěvků o příspěvek na stravování. Usnesením č. 3/221 ze dne 30. 11. 2020 schválila rada kraje změnu č. 3 statutu fondu, kterou se mění s účinností od 1. 1. 2021 výše příspěvku z rozpočtu kraje běžného roku na 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce a kterou dochází k rozšíření dalších výdajů hrazených z fondu o výdaje na vitamínové přípravky a očkovací vakcíny. Nadále zůstává možnost poskytnout zaměstnanci kraje příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření, na životní pojištění a příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.99: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2020 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2020 4 045 395,36
Tvorba fondu celkem 14 729 854,70
z toho:
- příděl do fondu 14 541 750,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2019 124 115,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 51 082,70
- vratky poskytnutých příspěvků 12 907,00
Čerpání fondu celkem 14 785 491,85
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření 3 977 700,00
- příspěvek na životní pojištění 1 413 436,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 65 000,00
- příspěvek na stravování 526 905,00
- příspěvek do cafeteria systému 8 791 457,09
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 10 993,76
Konečný stav k 31. 12. 2020 3 989 758,21
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2020 -168 956,00
Konečný stav k 31. 12. 2020 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2020 3 820 802,21

Zdrojem fondu v roce 2020 byly finanční prostředky ve výši 14.542 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu ve výši 4 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, prostředky ve výši 124 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje po zúčtování přídělu do fondu za rok 2019, připsané úroky na zvláštním bankovním účtu ve výši 51 tis. Kč a vratky poskytnutých příspěvků ve výši 13 tis. Kč.

Příděl do sociálního fondu v roce 2020 byl dle platného statutu fondu realizován ve třech termínech, v lednu, červenci a říjnu 2020.

Největší objem prostředků fondu byl v roce 2020 použit na poskytnutí příspěvků zaměstnancům do cafeteria systému (8.791 tis. Kč), na penzijní připojištění (3.978 tis. Kč), na životní pojištění (1.413 tis. Kč) a na stravování (527 tis. Kč). Na společenské, kulturní a sportovní akce byly vynaloženy prostředky fondu ve výši 11 tis. Kč, neboť většina z plánovaných akcí nebyla na základě zavedených protiepidemiologických opatření proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19 realizována.

V souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu do fondu za rok 2020 provedeno podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl původní statut zrušen a zastupitelstvo schválilo nový statut fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj, a získanými zkušenostmi s likvidací následků těchto živelných pohrom. Tento nový statut byl usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 změněn s účinností od 1. 1. 2015. Změna statutu spočívala v rozšíření účelu použití fondu, a to na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Hlavním účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž snaha o zabezpečení financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy, a dále na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.100: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2020 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2020 104 277 011,90
Tvorba fondu celkem 649 279,76
z toho:
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 649 279,76
Čerpání fondu celkem 1 500 000,00
z toho:
- poskytnutí účelové dotace obci Tvrdkov na odstranění povodňových škod na místních komunikacích 500 000,00
- poskytnutí účelové dotace obci Vendryně na opravy obecního majetku po přívalových deštích 500 000,00
- použití fondu dle čl. 3 bodu 3 statutu jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2020 500 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2020 103 426 291,66

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu a příjmy z dotací určených na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, na jejichž předfinancování byly využity prostředky fondu, a to až do dosažení výše 100 mil. Kč. Z důvodu naplnění fondu do stanovené výše 100 mil. Kč nebyl v roce 2020 příděl prostředků do fondu proveden.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2020 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány pouze úroky ve výši 649 tis. Kč.

Prostředky fondu je možné použít na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi, na rekonstrukce a opravy majetku kraje či jiného vlastníka vyvolané havárií nebo živelnou pohromou, na výplatu peněžité podpory občanům kraje (do 20 tis. Kč) a obcím (do 500 tis. Kč), kteří se z důvodu havárie či živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížné situaci, na poskytnutí peněžitého daru a účelové dotace fyzickým a právnickým osobám na odstranění následků krizových situací, na úhradu neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem samosprávy, na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v případě okamžitého nedostatku vlastních a cizích zdrojů určených na úhradu tohoto podílu.

V souladu s ustanovením článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu a na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1684 ze dne 12. 12. 2019 byly prostředky fondu ve výši 500 tis. Kč použity jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2020 za účelem zřízení rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2016 ze dne 3. 9. 2020 byly v souladu s ustanovením článku 3 odst. 1 písm. h) Statutu Zajišťovacího fondu poskytnuty účelové dotace obci Tvrdkov (500 tis. Kč) na odstranění povodňových škod na místních komunikacích a obci Vendryně (500 tis. Kč) na opravy obecního majetku po přívalových deštích.

Zastupitelstvo kraje rovněž rozhodlo usneseními č. 2/25 a č. 2/121 ze dne 17. 12. 2020 o poskytnutí účelových dotací obci Horní Lomná (500 tis. Kč) na opravu opěrné zdi mostní konstrukce a pobočnému spolku Českého rybářského svazu, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko (500 tis. Kč) na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II. Tyto schválené účelové dotace budou vyplaceny v průběhu roku 2021.

Připsané úroky ve výši 649.279,76 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2020 v souladu se statutem fondu.

5.3 Fond finančních zdrojů JESSICA

Fond návratných finančních zdrojů JESSICA vznikl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017 a schválilo změnu statutu fondu. Následně usneseními zastupitelstva kraje č. 6/597 ze dne 14. 12. 2017 a č. 12/1455 ze dne 13. 6. 2019 došlo ke změně statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností ode dne schválení. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 schválilo změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností ode dne nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě o převodu Finančního nástroje JESSICA. Tímto došlo mj. ke změně názvu fondu na Fond finančních zdrojů JESSICA a byl rozšířen okruh použití prostředků fondu.

Účelem Fondu finančních zdrojů JESSICA je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst včetně projektů realizovaných jimi zřízenými organizacemi, a projektů rozvoje malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.101: Tvorba a čerpání Fondu finančních zdrojů JESSICA v roce 2020 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2020 205 324 973,99
Tvorba fondu celkem 119 283 988,03
z toho:
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 2 315 443,36
- úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji 103 679,72
- splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 16 864 864,95
- záměna zdrojů krytí v oblasti aktiv – navýšení z účtu Fondu pro financování strategických projektů MSK a snížení o dluhopisy nakoupené z Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 100 000 000,00
Čerpání fondu celkem 110 902 344,97
z toho:
- podpora projektů rozvoje obcí a měst v kraji 93 551 782,51
- dotace poskytované v souladu s dotační politikou kraje 17 350 562,46
Konečný stav k 31. 12. 2020 213 706 617,05

Zdrojem fondu v roce 2020 byly prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů) ve výši 11.023 tis. Kč, splátky jistin z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji ve výši 5.842 tis. Kč a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji v souhrnné výši ve výši 2.419 tis. Kč. V roce 2020 došlo v souladu s usnesením zastupitelstva č. 14/1684 ze dne 12. 12. 2019 ke změně zdroje krytí v oblasti aktiv Fondu finančních zdrojů JESSICA. Zdroje krytí v oblasti aktiv byly navýšeny finančními prostředky převedenými z bankovního účtu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč a zároveň sníženy ve stejné výši o dluhopisy Oberbank Bond Garant, které byly nakoupeny z tohoto fondu.

V roce 2020 byly použity finanční prostředky fondu v souhrnné výši 93.552 tis. Kč na poskytnutí úvěru městu Studénka (9.316 tis. Kč), městu Český Těšín (19.138 tis. Kč), obci Řepiště (18.000 tis. Kč), obci Větřkovice (18.427 tis. Kč), obci Háj ve Slezsku (14.128 tis. Kč) a obci Stonava (14.543 tis. Kč.). V roce 2020 bylo rozhodnuto usnesením č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 o použití prostředků fondu na poskytnutí dotací obcím, městům včetně jimi zřízeným organizacím v souladu s dotační politikou kraje. V souladu s tímto usnesením byly čerpány v roce 2020 prostředky ve výši 17.351 tis. Kč na první splátky dotací v rámci dotačních programů "Program na podporu přípravy projektové dokumentace", "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" a "Vstupné do turistických atraktivit zdarma".

Objem prostředků k vypořádání za rok 2020 v souladu se statutem fondu představují připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2020 a úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji v souhrnné výši 2.419.123,08 Kč a dále nevyčerpané výdaje v rámci dotačních programů "Vstupné do turistických atraktivit zdarma" ve výši 162.237,54 Kč, "Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji" ve výši 1.046.240 Kč a nečerpané prostředky v rámci akce "Finanční nástroj Jessica" ve výši 4,49 Kč; z důvodu nenaplnění příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 3.431.135,05 Kč je objem prostředků k vypořádání o tuto částku snížen.

5.4 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu.

Tabulka 1.102: Tvorba a čerpání Fondu pro financování strategických projektů MSK v roce 2020 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2020 882 398 382,66
Tvorba fondu celkem 208 138 562,10
z toho:
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu a úroky z produktu finančního trhu 7 138 562,10
- příjmy ze zpětně odprodaných produktů finančního trhu (dluhopisů) využitých pro zhodnocení prostředků fondu 201 000 000,00
Čerpání fondu celkem 890 063 093,69
z toho:
- financování strategických projektů kraje 101 402 093,69
- použití fondu na financování nezbytných výdajů kraje v návaznosti na významné neplnění rozpočtovaných daňových příjmů v rozpočtu kraje na rok 2020 688 661 000,00
- záměna zdrojů krytí v oblasti aktiv – snížení z účtu Fondu pro financování strategických projektů MSK a navýšení o dluhopisy nakoupené z Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA 100 000 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2020 200 473 851,07

V souladu s článkem 3 Statutu fondu se fond tvoří neomezeně bez specifikace konkrétní cílové částky. Základním zdrojem fondu jsou mimořádné příděly stanovené na základě výsledku hospodaření kraje za předcházející období nebo příděly z rozpočtu kraje daného roku, a to ve výši schválené zastupitelstvem kraje.

Zdrojem fondu v roce 2020 byly zejména prostředky ve výši 200.000 tis. Kč inkasované ze zpětně odprodaných dluhopisů Oberbank Bond Garant od Oberbank AG, pobočka Česká republika. Dluhopisy byly nakoupeny v roce 2017 a o jejich odprodeji rozhodla rada kraje usnesením č. 91/7898 ze dne 22. 6. 2020. Kromě jistoty ve výši 200.000 tis. Kč inkasoval kraj při zpětném odkupu zisk ve výši 1.000 tis. Kč.

Dále byly zdrojem fondu v roce 2020 připsané úroky ve výši 7.139 tis. Kč. Jednalo se jednak o úroky připsané na zvláštní bankovní účet fondu ve výši 4.725 tis. Kč a dále o úroky z nakoupených dluhopisů ve výši ve výši 2.414 tis. Kč.

V roce 2020 byly prostředky fondu ve výši 101.402 tis. Kč použity na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a realizací významných investičních projektů, o jejichž financování rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1684 ze dne 17. 12. 2019, a to na úhradu výdajů v rámci projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" ve výši 10.128 tis. Kč, v rámci projektu "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" ve výši 6.377 tis. Kč a v rámci projektu "Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)" ve výši 84.897 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usneseními č. 16/1923 ze dne 4. 6. 2020 a č. 17/2064 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o použití finančních prostředků z fondu v celkové výši 688.661 tis. Kč na financování nezbytných výdajů kraje v návaznosti na významné neplnění daňových příjmů v rozpočtu kraje na rok 2020 z důvodu pandemického šíření onemocnění COVID‑19.

Připsané úroky nezapojené v roce 2020 do rozpočtu kraje ve výši 3.019.562,10 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci financovaných akcí v celkové výši 466,31 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2020 v souladu se statutem fondu.

5.5 Fond sociálních služeb

Fond sociálních služeb byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1167 ze dne 13. 12. 2018 došlo s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření tvorby fondu sociálních služeb, usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1995 ze dne 4. 6. 2020 došlo s účinností od 1. 7. 2020 k rozšíření možnosti použití finančních prostředků fondu.

Fond je účelově určen k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.103: Tvorba a čerpání Fondu sociálních služeb v roce 2020 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020 152 786 982,28
Tvorba fondu celkem 195 829 602,83
z toho:
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 19 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 654 496,83
- dotace z rozpočtů územních samosprávných celků 28 386 000,00
- finanční prostředky z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019" vrácené při vyúčtování 769 610,00
- příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z odvodů za porušení rozpočtové kázně včetně penále v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" 493 490,00
- příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 561 350,00
- příjmy dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s nadměrnou vyrovnávací platbou 138 650,00
- vrácená individuální návratná finanční výpomoc 700 000,00
- vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté z fondu 143 754 000,00
- vrácené prostředky z "Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020" 1 372 006,00
Čerpání fondu celkem 145 826 006,00
z toho:
- individuální návratná finanční výpomoc 700 000,00
- návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019" 143 754 000,00
- předfinancování "Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020" 1 372 006,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 202 790 579,11

Zdrojem fondu v roce 2020 byly finanční prostředky ve výši 19.000 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 654 tis. Kč, dotace z rozpočtů územních samosprávných celků ve výši 28.386 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 770 tis. Kč vrácené při vyúčtování dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb" pro rok 2019, příjmy dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb" ve výši 493 tis. Kč, prostředky ve výši 561 tis. Kč z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby, příjmy dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů související s nadměrnou vyrovnávací platbou ve výši 139 tis. Kč, vrácené návratné finanční výpomoci ve výši 144.454 tis. Kč, a vrácené prostředky odpovídající částce profinancování dotačního programu "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020" ve výši 1.372 tis. Kč.

O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2020 byly prostředky fondu ve výši 145.826 tis. Kč použity na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci programu "Program na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020", k financování individuální návratné finanční výpomoci a předfinancování dotačního programu "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020".

Připsané úroky ve výši 654.496,83 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2020 v souladu se statutem fondu.

5.6 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Změnu statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/613 ze dne 14. 12. 2017 s účinností od 14. 12. 2017.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.104: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2020 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2020 22 807 808,23
Tvorba fondu celkem 8 395 058,14
z toho:
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 8 252 850,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 142 208,14
Čerpání fondu celkem 6 983 345,44
z toho:
- výdaje na financování akce "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" 4 621 000,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" 729 200,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" 1 633 145,44
Konečný stav fondu k 31. 12. 2020 24 219 520,93

Zdrojem fondu v roce 2020 byly finanční prostředky ve výši 8.253 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/125 ze dne 17. 12. 2020 a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 142 tis. Kč.

V roce 2020 byly prostředky fondu ve výši 4.621 tis. Kč použity na dotace v rámci dotačního programu kraje "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji", prostředky ve výši 729 tis. Kč byly použity na úhradu příspěvků na ozdravné pobyty dětí s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v ozdravných či ubytovacích zařízeních v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" a prostředky ve výši 1.633 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol".

V souladu se statutem fondu představují připsané úroky ve výši 142.208,14 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci dotačních programů "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" ve výši 963.100 Kč, "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" ve výši 4.145.830 Kč a "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" ve výši 4.629.114,56 Kč objem prostředků k vypořádání za rok 2020.

6 Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání

V roce 2020 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 22.572.367 tis. Kč. Kromě těchto finančních prostředků kraj zprostředkovává v přenesené působnosti poskytování dotací obcím, kdy tyto finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím (viz podkapitola 6.2).

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2020 (případně v předešlých letech), které byly předmětem finančního vypořádání za rok 2020. Finanční vypořádání projektů realizovaných v rámci evidenčního dotačního systému a projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a státních fondů do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v podkapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů

V roce 2020 obdržel Moravskoslezský kraj ze státního rozpočtu a státních fondů dotace v úhrnné výši 22.455.427 tis. Kč. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 21.177.950 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut Příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 156.273 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.105: Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu a státních fondů v roce 2020 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2020 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2020 Plnění (%)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17 513 703,1 17 471 283,9 31 821,7 10 597,4 99,8
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 96 378,1 96 378,1 × × ×
Ministerstvo dopravy 317 528,7 317 480,1 48,6 0,0 100,0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 418 344,1 2 406 739,1 3 400,0 8 205,0 99,5
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 148 631,6 148 631,6 × × ×
Ministerstvo financí – Souhrnný dotační vztah 156 273,0 156 273,0 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa 17 152,1 16 533,4 0,0 618,7 96,4
Ministerstvo vnitra 5 546,0 1 477,9 4 068,1 0,0 26,6
Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 372,0 1 370,5 0,0 1,5 99,9
Ministerstvo pro místní rozvoj 630 177,0 630 177,0 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 630 177,0 630 177,0 × × ×
Ministerstvo životního prostředí 527 750,6 527 750,6 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 241 902,4 241 902,4 × × ×
Ministerstvo zdravotnictví 630 555,1 610 658,4 11 300,7 8 596,1 96,8
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 4 115,2 4 115,2 × × ×
Ministerstvo zemědělství 3 332,0 3 332,0 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo kultury 15 808,8 15 725,7 83,1 0,0 99,5
Úřad vlády České republiky 400,0 400,0 0,0 0,0 100,0
Státní fond životního prostředí České republiky 150,0 150,0 0,0 0,0 100,0
Státní fond dopravní infrastruktury 217 334,7 217 334,7 0,0 0,0 100,0
Celkem za kapitoly státního rozpočtu a státní fondy 22 455 427,2 22 376 686,3 50 722,2 28 018,7 99,6
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 1 121 204,4 1 121 204,4 × × ×

Poznámky:

 1. u Ministerstva zdravotnictví finanční prostředky ve výši 144 tis. Kč, které byly příspěvkovou organizací vráceny přímo poskytovateli, tzn. nebyly převedeny z účtu kraje,
 2. u Ministerstva práce a sociálních věcí i finanční prostředky ve výši 1.684 tis. Kč, které budou zaslány ministerstvu až po výstupu z řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně odborem podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 17.513.703 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byly přijaté dotace v celkovém objemu 17.417.325 tis. Kč. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů poskytnuté ve výši 96.378 tis. Kč budou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Tyto objemy nejsou součástí následující tabulky.

Tabulka 1.106: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2020
Excelence středních škol 2 106,3 2 106,3 0,0 0,0 0,0
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 1 024,5 994,5 30,1 17,2 12,9
Podpora výuky plavání v základních školách 5 865,7 2 838,8 3 026,9 1 545,0 1 481,9
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 1 102,5 45,7 1 056,8 1 056,8 0,0
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 1 161,1 884,8 276,3 205,0 71,2
Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích 32 755,1 27 168,7 5 586,4 4 542,6 1 043,8
Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid‑19 16 285,0 16 285,0 0,0 0,0 0,0
Program sociální prevence a prevence kriminality 405,6 287,9 117,7 117,6 0,0
Dotace pro soukromé školy 926 060,7 926 048,7 12,0 12,0 0,0
Projekty romské komunity 130,8 48,6 82,1 57,8 24,4
Soutěže 3 521,0 1 032,7 2 488,3 2 488,3 0,0
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 104,7 104,7 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání 16 423 201,0 16 393 458,3 29 742,7 21 779,4 7 963,3
Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia 3 541,0 3 541,0 0,0 0,0 0,0
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 17 417 324,9 17 374 905,7 42 419,2 31 821,7 10 597,5

Na program Excelence středních škol poskytlo MŠMT v roce 2020 neinvestiční dotaci ve výši 2.106 tis. Kč účelově určené na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodu a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků v hodnoceném oboru. Finanční prostředky byly určeny pro:

V průběhu roku 2020 byly vráceny poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky ve výši 0,40 Kč.

Na program Podpora zavádění diagnostických nástrojů poskytlo MŠMT v roce 2020 neinvestiční dotaci ve výši 1.025 tis. Kč, z toho pro:

Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 994 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny na vypořádací účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč.

V rámci vyhlášeného programu Podpora výuky plavání v základních školách byly kraji poskytnuty prostředky ve výši 5.866 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro:

Finanční prostředky byly vyčerpány v celkovém objemu 2.839 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.027 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2020 ve výši 1.545 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 prostředky ve výši 1.482 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo zrušení plaveckých kurzů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19.

Na program Vzdělávací programy paměťových institucí do škol poskytlo MŠMT v roce 2020 neinvestiční prostředky ve výši 1.103 tis. Kč, z toho pro:

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 46 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.057 tis. Kč byly převedeny v průběhu roku 2020 zpět na účet poskytovatele. Důvodem nízkého čerpání byla nerealizace projektů v důsledku uzavření škol v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.

V rámci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách byly poskytnuty kraji finanční prostředky ve výši 1.161 tis. Kč a byly určeny na podporu výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků-cizinců a úpravu podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školská zařízení mohla přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků‑cizinců. Finanční prostředky byly určeny pro:

Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 885 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 276 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v průběhu roku 2020 ve výši 205 tis. Kč a při finanční vypořádání dotací za rok 2020 ve výši 71 tis. Kč.

V roce 2020 obdržel kraj finanční prostředky ve výši 32.755 tis. Kč na Podporu financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích. Prostředky byly určeny pro:

Vyčerpány byly finanční prostředky v celkovém objemu 27.169 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5.586 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele, z toho v roce 2020 finanční prostředky ve výši 4.543 tis. Kč a prostředky ve výš 1.044 tis. Kč v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020.

V roce 2020 obdržel kraj finanční prostředky ve výši 16.285 tis. Kč na Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním COVID‑19. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace zřízené krajem a byly vyčerpány v plné výši.

V rámci Programu sociální prevence a prevence kriminality poskytlo MŠMT finanční prostředky ve výši 406 tis. Kč, z toho pro školy zřízené krajem ve výši 106 tis. Kč a pro kraj finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na realizaci projektu Bezpečnější školy v Moravskoslezském kraji 2020. Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 288 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 118 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele v průběhu roku 2020. Zbylé nevyčerpané prostředky ve výši 42 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 926.061 tis. Kč, vyčerpáno bylo 926.049 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v průběhu roku 2020.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzívních škol v roce 2020 nebyly poskytnuté finanční prostředky ve výši 131 tis. Kč plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 58 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2020 a prostředky ve výši 24 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020. Důvodem nevyčerpání bylo nepředložení dokladů nebo ukončení studia žáka a vysoká absence.

V rámci rozvojového programu MŠMT Soutěže byly kraji poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 3.521 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro:

Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 1.033 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.488 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v průběhu roku 2020. Důvodem nízkého čerpání byla nerealizace soutěží v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 105 tis. Kč. Dotace byla určena na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě "Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice". Prostředky využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace, na zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na této škole. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

V rámci dotace na Přímé náklady na vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 16.423.201 tis. Kč na činnost škol a školských zařízení pro:

V roce 2020 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 16.393.458 tis. Kč. Na účet poskytovatele byly vráceny finanční prostředky v souhrnném objemu 29.743 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2020 prostředky ve výši 21.779 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny finanční prostředky ve výši 7.963 tis. Kč. Jednalo se zejména o mzdové prostředky včetně odvodů z korigovaných podpůrných opatření, která nebyla dětem, žákům a studentům poskytována v průběhu roku a dále nedočerpaný objem prostředků poskytnutých pod závazným ukazatelem "ostatní osobní náklady", které organizace nevyplatily pro neuskutečnění výuky v plném rozsahu ve spojitosti s podzimní epidemiologickou situací a následným uzavřením škol a školských zařízení.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia v celkové výši 3.541 tis. Kč byly určeny pro dvě příspěvkové organizace kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 3.319 tis. Kč a Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, ve výši 222 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2020 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci určenou pro Základní školu, Ostrava-Poruba, Čkalovova 974, příspěvková organizace, na realizaci projektu "ZŠ Ostrava, Čkalovova Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé" ve výši 60 tis. Kč. Finanční vypořádání této dotace proběhne až po předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2020 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostředky v celkové výši 96.378 tis. Kč. Jednalo se o spolufinancování 34 projektů v odvětví školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejich financování.

Za rok 2020 bylo finančně ukončeno a vypořádáno 67 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Konkrétně se jednalo o:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na depozitní nebo příjmový účet poskytovatele dotace v průběhu roku 2020.

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 317.529 tis. Kč.

Tabulka 1.107: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva dopravy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno při FV v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2021
Účelové dotace na krizové stavy 5 064,0 5 015,4 48,6 48,6 0,0
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 312 464,7 312 464,7 0,0 0,0 0,0
Celkem 317 528,7 317 480,1 48,6 48,6 0,0

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2020 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 312.465 tis. Kč. Účelová dotace byla v průběhu roku 2020 poskytnuta v plné výši dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (České dráhy, a.s.), který v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě zpracoval vyúčtování poskytnutých záloh za rok 2020. Z tohoto vyúčtování vyplynulo, že prokazatelná ztráta dopravce byla vyšší než přijaté zálohy. Ztrátu si dopravce dofinancuje v rámci vlastních zdrojů.

Dále poskytlo Ministerstvo dopravy v roce 2020 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci na krizové stavy ve výši 5.064 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID‑19 způsobené novým koronavirem SARS‑CoV‑2. V roce 2020 byly použity finanční prostředky ve výši 5.015 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky ve výši 49 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2020 zpět na účet poskytovatele.

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 2.418.344 tis. Kč, z toho na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 148.632 tis. Kč.

Tabulka 1.108: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno při FV v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2021
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 730,2 1 729,8 0,4 0,0 0,4
Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech 308,5 307,7 0,7 0,0 0,7
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)*⁾ 2 109 929,7 2 105 643,7 4 286,0 0,0 4 286,0
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 18 991,2 14 592,0 4 399,2 3 400,0 999,2
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 118 169,8 115 251,2 2 918,7 0,0 2 918,7
Operační program potravinové a materiální pomoci 241,5 241,5 0,0 0,0 0,0
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 20 341,6 20 341,6 0,0 0,0 0,0
Celkem 2 269 712,5 2 258 107,4 11 605,0 3 400,0 8 205,0

*) V 2020 nebyly čerpány finanční prostředky ve výši 4.286 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 2.602 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky budou vráceny na účet poskytovatele až na základě výstupu z řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně odborem podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Na Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytlo v roce 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci v souhrnné výši 1.730 tis. Kč, z toho 1.623 tis. Kč bylo určeno na výkon sociální práce podle ustanovení § 93 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a finanční prostředky ve výši 107 tis. Kč byly určeny na mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na krajských úřadech v souvislosti s epidemií COVID‑19. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky ve výši 445 Kč, a to z mimořádného finančního ohodnocení pracovníků.

V roce 2020 byly poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace na Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech ve výši 308 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč.

V rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) poskytlo v roce 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2.109.930 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2020 plně rozděleny mezi jednotlivé žadatele na poskytování sociálních služeb, a to na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytovatelé sociálních služeb použili prostředky ve výši 2.105.644 tis. Kč a vyčíslili nevyčerpané prostředky ve výši 4.286 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši 2.602 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 1.684 tis. Kč budou vráceny na účet ministerstva až na základě výstupu z řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně odborem podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelovou neinvestiční dotaci ve výši 18.991 tis. Kč. Dotace byla rozdělena mezi 5 subjektů a byla čerpána v souhrnném objemu 14.592 tis. Kč:

V průběhu roku 2020 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 3.400 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva práce a sociálních věcí nevyčerpané prostředky ve výši 999 tis. Kč.

Na Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi poskytlo v roce 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci v souhrnné výši 118.170 tis. Kč, z toho:

 1. mimořádná dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 – Program podpory C,
 2. mimořádná dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách, a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID‑19 – Program podpory D,
 3. mimořádná dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 – Program podpory E,
 4. mimořádná individuální dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19.

Příspěvkové organizace čerpaly prostředky v rámci výše uvedených programů v objemu 112.401 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 721 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020.

Moravskoslezský kraj obdržel pro rok 2020 z Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši 241 tis. Kč v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na realizaci projektu Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Dotace sloužila na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců krajů, které jsou současně příjemcem dotace na projekt SC I – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši a nebyla realizována vratka v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2020 z Ministerstva sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb na realizaci projektu "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D" finanční prostředky v celkovém objemu 20.342 tis. Kč. Prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání dotací za rok 2020, protože představují úhradu již vynaložených nákladů krajem.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2020 od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky v celkové výši 148.632 tis. Kč na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci. Prostředky byly určeny na 2 projekty realizované v odvětví krizového řízení ve výši 3.790 tis. Kč, 1 projekt v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje ve výši 747 tis. Kč, 22 projektů v odvětví sociálních věcí ve výši 115.591 tis. Kč a 1 projekt v odvětví školství ve výši 28.504 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 bylo finančně ukončeno a v rámci finančního vypořádání za rok 2020 také vypořádáno 11 projektů. Krajem bylo realizováno 5 níže uvedených projektů s celkovým objemem použitých prostředků ve výši 33.976 tis. Kč, z toho:

 1. Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdoláván mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech v celkovém objemu 6.616 tis. Kč,
 2. Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR v celkovém objemu 4.235 tis. Kč,
 1. Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III v celkovém objemu 7.096 tis. Kč,
 1. Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín ve výši 5.398 tis. Kč,
 2. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v Moravskoslezském kraji v celkovém objemu 10.631 tis. Kč.

Příspěvkovými organizacemi kraje bylo realizováno 6 níže uvedených projektů s celkovým objemem použitých prostředků ve výši 21.826 tis. Kč, z toho:

 1. Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci (projekt realizovala příspěvková organizace Zámek Dolní Životice) v objemu 1.422 tis. Kč,
 2. Aktivní život – cesta k normalitě (projekt realizovala příspěvková organizace Sírius) v objemu 541 tis. Kč,
 3. Cesta NaNovo (projekt realizovala příspěvková organizace Domov NaNovo) v objemu 9.490 tis. Kč,
 4. NaNovo a kvalitně (projekt realizovala příspěvková organizace Domov NaNovo) v objemu 3.572 tis. Kč,
 1. Podpora provozu dětské skupiny "Sdružeňáček" Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o., (projekt realizovala příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov) v objemu 3.379 tis. Kč,
 2. Podpora provozu dětské skupiny Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě (projekt realizovala příspěvková organizace Slezská nemocnice v Opavě) v objemu 3.422 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů v průběhu roku 2020.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

V rámci souhrnného dotačního vztahu obdržel kraj v roce 2020 z Ministerstva financí finanční prostředky ve výši 156.273 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Ministerstvem financí byly poskytnuty kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace v roce 2020 v celkovém objemu 17.152 tis. Kč.

Tabulka 1.109: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno při FV v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2021
Krizové situace 2020 (mimo povodní) 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 15,0 2,0 13,0 0,0 13,0
Účelová dotace na výdjae spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 1 010,0 422,4 587,6 0,0 587,6
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 6 127,1 6 109,1 18,0 0,0 18,0
Celkem 17 152,1 16 533,4 618,7 0,0 618,7

V roce 2020 byly Ministerstvem financí poskytnuty Moravskoslezskému kraji finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč na Krizové situace 2020 (mimo povodní). Finanční prostředky byly určeny na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá krajem v rámci řešení krizové situace v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března na dobu 30 dnů v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Finanční prostředky byly plně čerpány v roce 2020 a byly použity na zakoupení chirurgických roušek, respirátorů a tepelně aerosolových generátorů.

Ministerstvo financí poskytlo v roce 2020 Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích v celkové výši 15 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků byly vyčerpány 2 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly vráceny na účet Ministerstva financí nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč.

Dále Ministerstvo financí poskytlo kraji Účelovou dotaci na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů ve výši 1.010 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 422 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 588 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2020 na vypořádací účet Ministerstva financí.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 6.127 tis. Kč. V roce 2020 byly čerpány prostředky ve výši 6.109 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 18 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva financí.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Ministerstvo vnitra poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci v celkovém objemu 5.546 tis. Kč v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020. Moravskoslezský kraj uzavřel dvě smlouvy s dodavateli na vyhodnocení ohroženosti měkkých cílů, zpracování bezpečnostního plánu, realizaci vzdělávacího semináře, cvičení a vyhotovení závěrečné zprávy. Z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky a přijatých mimořádných krizových opatření nemohly být aktivity realizovány v plném rozsahu dle podmínek vydaných rozhodnutí. V průběhu roku 2020 tak byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky ve výši 4.068 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací již nebyly poskytovateli převedeny další nevyčerpané prostředky.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Moravskoslezský kraj obdržel kraj v roce 2020 od Ministerstva pro místní rozvoj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkovém objemu 630.177 tis. Kč. Jednalo se o financování 4 projektů v odvětví dopravy a chytrého regionu (299.231 tis. Kč), 4 projektů v odvětví kultury (145.567 tis. Kč), 4 projektů v odvětví regionálního rozvoje (4.422 tis. Kč), 4 projektů v odvětví školství (65.287 tis. Kč), 2 projektů v odvětví zdravotnictví (115.560 tis. Kč), 1 projekt v odvětví životního prostředí (13 tis. Kč) a 1 projekt v odvětví cestovního ruchu (97 tis. Kč) v rámci z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Technická pomoc, Operačního programu Přeshraniční spolupráce a Operačního programu meziregionální spolupráce. K 31. 12. 2020 nebyl ukončen žádný projet, finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2020 z Ministerstva životního prostředí v rámci evidenčního dotačního sytému programového financování z programu Nová zelená úsporám na realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření" investiční dotaci ve výši 285.848 tis. Kč. Finanční vypořádání této dotace proběhne po ukončení jejího financování.

V roce 2020 obdržel Moravskoslezský kraj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v souhrnném objemu 241.902 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Životní prostředí, a to na 7 projektů realizovaných v odvětví školství ve výši 41.361 tis. Kč a 2 projekty realizované v odvětví životního prostředí ve výši 200.542 tis. Kč. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 630.555 tis. Kč, z toho prostředky na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 4.115 tis. Kč.

Tabulka 1.110: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno při FV v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2021
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – neinvestice 12 789,7 12 008,1 781,5 576,6 205,0
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 135 920,4 125 805,4 10 115,0 10 115,0 0,0
Specializační vzdělávání nelékařů 2 391,8 1 808,8 583,0 438,7 144,3
Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví – neinvestiční výdaje 1 132,8 643,0 489,8 170,5 319,3
COVID‑19 – ohodnocení 455 296,7 447 376,8 7 920,0 0,0 7 920,0
Ostatní zdravotnické programy – neinvestice 6 653,0 6 645,5 7,5 0,0 7,5
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 13508-investice 12 255,5 12 255,5 0,0 0,0 0,0
Celkem 626 439,9 606 543,1 19 896,8 11 300,7 8 596,1

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 12.790 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 12.008 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 577 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2020 zpět na účet poskytovatele. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly vráceny na vypořádací účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 205 tis. Kč.

V roce 2020 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelové neinvestiční dotace v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací v celkové výši 135.920 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na:

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2020 poskytnuto celkem 2.392 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

Prostředky byly použity ve výši 1.809 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 583 tis. Kč, z toho byly vráceny v průběhu roku 2020 finanční prostředky ve výši 439 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 prostředky ve výši 144 tis. Kč (tyto prostředky vrátila příspěvková organizace přímo na vypořádací účet ministerstva).

Na Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje finanční prostředky v celkovém objemu 1.133 tis. Kč. V roce 2020 byly čerpány prostředky ve výši 643 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 170 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2020 zpět na účet poskytovatele, přičemž kraj vrátil prostředky ve výši 24 tis. Kč a příspěvková organizace kraje zaslala finanční prostředky ve výši 146 tis. Kč přímo na účet poskytovatele. Zbylé finanční prostředky ve výši 319 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 na vypořádací účet poskytovatele.

V roce 2020 byla poskytnuta kraji neinvestiční dotace na COVID‑19 – ohodnocení ve výši 455.297 tis. Kč. Tato dotace byla určena na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. Finanční prostředky byly čerpány příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví a sociálních věcí. Příspěvkové organizace vyčerpaly v roce 2020 prostředky ve výši 447.377 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 7.920 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020.

Na Ostatní zdravotnické programy – neinvestice byly poskytnuty Moravskoslezskému kraji prostředky v souhrnném objemu 6.653 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 a byly rozděleny příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí. Příspěvkové organizace použily v roce 2020 finanční prostředky ve výši 6.646 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 byly převedeny na vypořádací účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč.

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2020 kraji v rámci evidenčního dotačního systému programového financování investiční dotace na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 13508 v celkové výši 12.255 tis. Kč určené pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na realizaci těchto projektů:

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vyčerpala poskytnutou dotaci v plné výši.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2020 od Ministerstva zdravotnictví finanční prostředky v celkové výši 4.115 tis. Kč. Jednalo se o spolufinancování 2 projektů v odvětví zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejich financování.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 3.332 tis. Kč.

Tabulka 1.111: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zemědělství (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno při FV v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2021
Centra odborné přípravy – program č. 129710 3 332,0 3 332,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 3 332,0 3 332,0 0,0 0,0 0,0

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel kraj v roce 2020 investiční dotace ve výši 3.332 tis. Kč v rámci programu Centra odborné přípravy pro tyto příspěvkové organizace kraje:

Finanční prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání, protože se jednalo o zpětnou úhradu ze strany ministerstva.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo v roce 2020 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 1.372 tis. Kč v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. Finanční prostředky byly vyplaceny konečným příjemcům v plné výši. Na základě kontroly závěrečných vyúčtování bylo zjištěno u jednoho příjemce pozdní předložení závěrečného vyúčtování projektu. Jednalo se o méně závažné porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání na účet Ministerstva průmyslu a obchodu.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2020 z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 15.809 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury.

Tabulka 1.112: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2021
Podpora expozičních a výstavních projektů 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0
Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811 300,0 221,4 78,6 78,6 0,0
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční 311,0 311,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 333,0 328,5 4,5 4,5 0,0
Kulturní aktivity 3 446,8 3 446,8 0,0 0,0 0,0
Program restaurování movitých kulturních památek 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice – program 434 312 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 6 700,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0
Akviziční fond – IV 1 704,0 1 704,0 0,0 0,0 0,0
ISO II/A Zabezpečení objektů – investiční 582,0 582,0 0,0 0,0 0,0
ISO II/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční 434,0 434,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 15 808,8 15 725,7 83,1 83,1 0,0

Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

 1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "D II 2020 3 × restaurování Muzeum Novojičínska" ve výši 134 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 2. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na realizace projektu "D II 2020 Paul Gebauer, Slezska práce Muzeum v Bruntále" ve výši 177 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Brány muzea uzavřené" ve výši 1.630 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 2. Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Krytí ztrát‑výpadky výnosů z vlastní činnosti hradu Hukvaldy v období nařízeného uzavření objektu" ve výši 1.030 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 3. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Monografie Jan Wojnar" ve výši 210 tis. Kč a "Dělník je smrtelný, práce je živá" ve výši 550 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 4. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektů "Deset tváří Vojtěcha Martínka" ve výši 10 tis. Kč a "Festival ostravských knihoven 2020" ve výši 16 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 1. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Galerie výtvarného umění v Ostravě, výkup souboru 38 grafických listů Jacquese Callota" ve výši 119 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.
 2. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Muzeum Novojičínska, výkup kazatelny dřevěné se třemi deskovými obrazy, 16. stol., Předmět se skládá z nohy, řečniště a stříšky. Řečniště obsahuje 3 deskové obrazy" ve výši 315 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací vyčerpány v plné výši.

6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2020 neinvestiční dotaci ve výši 400 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace v plné výši.

6.1.13 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2020 v rámci Národního programu Životní prostředí investiční dotaci ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu "Nákup 3 ks automobilů s pohonem CNG". Tyto finanční prostředky představují úhradu již vynaložených nákladů krajem, proto tato dotace nepodléhala finančnímu vypořádání dotací za rok 2020.

6.1.14 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2020 finanční prostředky v celkovém objemu 217.335 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.113: Finanční vypořádání dotací přijatých ze Státního fondu dopravní infrastruktury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Nedočerpáno v roce 2020 Vráceno při FV v průběhu roku 2020 Vráceno při FV v roce 2021
Financování dopravní infrastruktury – neinvestice 209 639,0 209 639,0 0,0 0,0 0,0
Financování dopravní infrastruktury – investice 7 695,6 7 695,6 0,0 0,0 0,0
Celkem 217 334,7 217 334,7 0,0 0,0 0,0

V roce 2020 byly příspěvkové organizaci kraje poskytnuty níže uvedené dotace:

Finanční prostředky byly v roce 2020 příspěvkovou organizací plně čerpány.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to na základě vydaných rozhodnutí, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty, a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává rovněž Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, a to dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – vyjma dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a akce programového financování

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2020 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 3.318.947 tis. Kč.

Z tohoto objemu nejsou v následující tabulce zahrnuty finanční prostředky:

V územní působnosti Moravskoslezského kraje obdržel v roce 2020 dotaci pouze dobrovolný svazek Sdružení obcí Hlučínska. Jednalo se o finanční prostředky ve výši 235 tis. Kč z kapitoly Ministerstva kultury v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora regionálních kulturních tradic. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Tabulka 1.114: Jednoleté dotace poskytnuté obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2020 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto v roce 2020 Čerpáno v roce 2020² Vráceno poskytovateli v roce 2020 Vráceno poskytovateli v rámci finančního vypořádání za rok 2020³ Požadavek na dofinancování⁴
Úřad vlády 1 292 1 230 62 0 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí¹ 452 426 447 478 294 4 654 0
Ministerstvo vnitra 15 497 15 088 243 166 0
Ministerstvo životního prostředí 2 662 2 662 0 0 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 170 0 170 0 0
Ministerstvo kultury 67 846 67 559 60 227 0
Všeobecná pokladní správa 48 485 48 271 0 214 2 028
Celkem 588 378 582 288 829 5 261 2 028

¹ Bez doplatků dotací na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2019.
² Včetně finančních prostředků na dofinancování překročených výdajů dotace na volby, u kapitoly Všeobecná pokladní správa, realizovaného z vratek připsaných na účet kraje v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání, tj. do 15. 2. 2021.
³ Bez vratek, které byly použity na dofinancování překročených výdajů dotace na volby u kapitoly Všeobecná pokladní správa.
⁴ Finanční prostředky, které obce vyčerpaly nad rámec celkového objemu dotace stanovené rozhodnutím, a které budou Ministerstvem financí obcím dofinancovány po ukončení finančního vypořádání za rok 2020. Tyto prostředky nejsou zahrnuty ve sloupci "Čerpáno v roce 2020".

Největší objem jednoletých dotací byl obcím poskytnut z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí), na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemického šíření onemocnění COVID‑19, dále na kompenzace vícenákladů, výpadek zdrojů a kompenzační platba pro zaměstnance sociálních služeb rovněž v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. Z kapitoly Ministerstva kultury plynul významný objem dotací na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Značný objem finančních prostředků byl poskytnut obcím také z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – dotace na akce programového financování

V roce 2020 bylo na akce evidované v systému programového financování celkem uvolněno 57.941 tis. Kč, a to z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí.

K 31. 12. 2020 rozhodli poskytovatelé dotací o ukončení financování 20 akcí, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 96.030 tis. Kč. Akce financované z kapitoly Ministerstva životního prostředí nadále probíhají.

Tabulka 1.115: Víceleté dotace poskytnuté obcím na akce programového financování, a projekty výzkumu, vývoje a inovací, podléhající finančnímu vypořádání za rok 2020 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2020 Čerpáno celkem k 31. 12. 2020 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2020
Vráceno na depozitní účet v roce 2020 Vráceno na depozitní účet v roce 2021
Ministerstvo vnitra 6 089 5 430 462 0 197
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 89 628 89 403 0 225 0
Ministerstvo kultury 313 313 0 0 0
Celkem 96 030 95 146 462 225 197

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

K 31. 12. 2020 bylo ukončeno financování 310 projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 393.574 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o projekty realizované v rámci Operačního programu Zaměstnanost a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tabulka 1.116: Víceleté dotace poskytnuté obcím na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2020 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto celkem k 31. 12. 2020 Čerpáno celkem k 31. 12. 2020 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2020
Vráceno na depozitní účet v roce 2020 Vráceno na depozitní účet v roce 2021
Ministerstvo práce a sociálních věcí 93 522 86 608 0 6 911 3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 300 052 288 012 17 12 023 0
Celkem 393 574 374 620 17 18 934 3

Bez ohledu na to, zda byly projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ukončeny, bylo na tyto v roce 2020 uvolněno z jednotlivých kapitol státního rozpočtu celkem 295.542 tis. Kč, z toho 137.462 tis. Kč tvořily dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů základních a mateřských škol zřizovaných obcemi, tzv. šablony III., v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. U kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se pak jednalo o zálohové platby na nové i probíhající projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Úřad vlády poskytl v roce 2020 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.292 tis. Kč, z toho v rámci programu Terénní sociální práce celkem 1.230 tis. Kč, a dále v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků částku 62 tis. Kč, která byla v průběhu roku 2020 příjemcem vrácena v plné výši zpět na výdajový účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2020 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 452.426 tis. Kč.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly poskytnuty dotace v celkové výši 222.476 tis. Kč. Obce obdržely také doplatek za rok 2019 ve výši 2.912 tis. Kč, který byl poskytnut v režimu ex-post, a tudíž finančnímu vypořádání nepodléhá. V rámci finančního vypořádání pak byly na depozitní účet poskytovatele vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 4.067 tis. Kč. Výše požadavků na dofinancování překročených výdajů za rok 2020 není kraji znám, jelikož žádosti obce poskytovateli předkládaly v rámci samostatně zveřejněné dotační výzvy.

Dále byly z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuty obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem příspěvky na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) v celkovém objemu 66.821 tis. Kč, z toho 4.301 tis. Kč bylo určeno na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID‑19. V rámci finančního vypořádání za rok 2020 byly vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky v celkové výši 22 tis. Kč.

V rámci programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí obdržely obce dotace ve výši 2.300 tis. Kč, z toho 86 tis. Kč bylo vráceno při finančním vypořádání za rok 2020 zpět na depozitní účet poskytovatele.

V roce 2020 obdržely obce dotace na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb jimi zřízených a provozovaných, a to v celkovém objemu 160.829 tis. Kč. Jednalo se o mimořádné dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie COVID‑19 (94.073 tis. Kč), a dále mimořádné dotace na kompenzace vícenákladů, výpadek zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb rovněž v souvislosti s pandemií COVID‑19 (66.756 tis. Kč). Při finančním vypořádání za rok 2020 obce vrátily na depozitní účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 479 tis. Kč. Prostřednictvím účtu kraje byla za tímto účelem poskytnuta také dotace ve výši 420 tis. Kč Charitě Jablunkov, z čehož 73 tis. Kč vrátila při finančním vypořádání za rok 2020.

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bylo v roce 2020 uvolněno 55.470 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo v rámci Operačního programu Zaměstnanost ukončeno 26 projektů, na které bylo za celé období jejich realizace poskytnuto 93.522 tis. Kč. Na základě výzvy poskytovatele, byly v průběhu roku 2020 vráceny na jeho depozitní účet finanční prostředky v celkovém objemu 6.911 tis. Kč, a při finančním vypořádání za rok 2020 na téže účet částka 3 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2020 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 15.497 tis. Kč.

Největší objem dotací z kapitoly Ministerstva vnitra představují dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 14.284 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání za rok 2020 obce vrátily na depozitní účet poskytovatele 134 tis. Kč.

Prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra byl poskytnut příspěvek statutárnímu městu Havířov dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 295 tis. Kč, příspěvek obci Vyšní Lhoty dle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve výši 137 tis. Kč, a dále neinvestiční dotace obci Nýdek na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 781 tis. Kč, z čehož v průběhu roku 2020 obec Nýdek vrátila na výdajový účet poskytovatele částku 243 tis. Kč, a při finančním vypořádání za rok 2020 vrátila na depozitní účet 32 tis. Kč.

V roce 2020 bylo realizováno 11 akcí z Programu prevence kriminality na místní úrovni (program č. 314080) evidovaných v systému programového financování. Na tyto akce ministerstvo vnitra poskytlo celkem 6.089 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2020 bylo vráceno zpět na výdajový účet poskytovatele 462 tis. Kč, a v rámci finančního vypořádání za rok 2020 pak byly vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 197 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 2.662 tis. Kč. Příspěvkové organizaci Zoologická zahrada a botanický park Ostrava byla poskytnuta dotace ve výši 1.375 tis. Kč, a obcím v rámci Programu péče o krajinu byly poskytnuty dotace v celkové výši 1.287 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V roce 2020 byly zahájeny 2 neinvestiční akce evidované v systému programového financování, a to z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – program č. 115 170. Na tyto akce bylo obcím Chlebičov a Bolatice celkem uvolněno 80 tis. Kč. Akce nebyly finančně ukončeny a nadále probíhají.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla poskytnuta pouze jedna dotace ve výši 170 tis. Kč, a to pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Ostrava, v rámci programu na podporu nadaných žáků základních a středních škol. Jelikož epidemiologická situace neumožnila realizovat workshopy, vrátil příjemce celou výši dotace v průběhu roku zpět poskytovateli.

Na akce evidované v systému programového financování bylo v roce 2020 celkem uvolněno 51.459 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání za rok 2020 bylo 6 akcí, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 89.628 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o dotace v rámci programu Podpora materiálně-technické základny sportu 2017 až 2024 na realizaci akcí "M – Ostrava – Sportovní hala Nová Bělá" ve výši 26.132 tis. Kč, a "M – Nový Jičín – Rekonstrukce zimního stadionu" ve výši 25.327 tis. Kč. A dále, v rámci programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC byly podpořeny akce:

Na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, bylo v roce 2020 obcím a jejich příspěvkovým organizacím celkem uvolněno 240.072 tis. Kč. K 31. 12. 2020 poskytovatel rozhodl o ukončení 284 projektů, z toho 281 projektů se týkalo zjednodušeného vykazování nákladů základních a mateřských škol, tzv. šablony I. a II. na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 220.443 tis. Kč. Z této částky příjemci vrátili na výdajový účet poskytovatele 17 tis. Kč a na depozitní účet poskytovatele pak 1.883 tis. Kč. Na zbylé 3 projekty na podporu inkluzivního vzdělávání bylo celkem poskytnuto 79.609 tis. Kč, z toho 10.140 tis. Kč bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 67.846 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 67.523 tis. Kč byly určeny na:

V rámci programu Veřejné informační služby knihoven byly poskytnuty také jednoleté investiční dotace v celkové výši 323 tis. Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

V roce 2020 byly realizovány 2 neinvestiční akce evidované v systému programového financování, na které bylo z kapitoly Ministerstva kultury celkem uvolněno 313 tis. Kč. Jednalo se o dotaci ve výši 250 tis. Kč v rámci programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811, a dále dotaci ve výši 63 tis. Kč v rámci programu ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši a finančně vypořádány.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty, v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, finanční prostředky v celkové výši 1.226.983 tis. Kč, určené na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Dále byl na základě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, obcím poskytnut jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ve výši 1.500.674 tis. Kč, určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou, tzv. kompenzačního bonusu. Výše příspěvku pro každou obec vycházela z částky 1.250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel ČR zpracované Českým statistickým úřadem k 1. 1. 2020. Finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

V roce 2020 byly obcím poskytnuty dotace v celkovém objemu 47.414 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů. Při finančním vypořádání za rok 2020 byly na účet kraje obcemi vráceny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 3.238 tis. Kč, které byly použity na dofinancování překročených výdajů dle předložených žádostí obcí. Jelikož vratky nepokryly celkový požadavek obcí, který činil 5.227 tis. Kč, byla v rámci finančního vypořádání předložena Ministerstvu financí žádost o dofinancování výdajů ve výši 1.989 tis. Kč, které převyšují objem dotace stanovený rozhodnutím. Dále byla Ministerstvu financí předložena žádost města Šenov o dofinancování výdajů ve výši 35 tis. Kč, které byly v důsledku pozdního zaslání faktury Českou poštou, s. p., za distribuci hlasovacích lístků, realizovány až v roce 2021.

Na úhradu výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Mladecko byly obci Mladecko a statutárnímu městu Opava poskytnuty dotace v celkové výši 35 tis. Kč, z toho 13 tis. Kč bylo vráceno na příjmový účet poskytovatele při finančním vypořádání za rok 2020.

Vybraným obcím a městským obvodům s působností obecného stavebního úřadu byly poskytnuty finanční prostředky na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 877 tis. Kč, a to na výdaje související s došetřením technickoekonomických atributů budov, a dále obcím s rozšířenou působností byly poskytnuty finanční prostředky, na výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek, ve výši 159 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 201 tis. Kč byly převedeny na příjmový účet poskytovatele při finančním vypořádání za rok 2020. Současně byla poskytovateli předložena žádost města Rýmařov na dofinancování překročených výdajů ve výši 4 tis. Kč.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

V roce 2020 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace z Národního fondu, jiného rozpočtu ústřední úrovně, od obcí, krajů, cizích států a mezinárodních institucí v celkovém objemu 116.940 tis. Kč.

U části projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů (financované z tzv. ostatních zdrojů) jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci a nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.117: Přehled dotací přijatých z ostatních zdrojů v roce 2020 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2020 Použito v roce 2020 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2020 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2020 Plnění (%)
Obce v rámci ČR 89 565,4 89 565,4 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 14 106,8 14 106,8 × × ×
Kraje v rámci České republiky 21 795,6 21 795,6 0,0 0,0 100,0
Národní fond 1 288,1 1 288,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 1 288,1 1 288,1 × × ×
Rozpočet ústřední úrovně 1 707,2 1 707,2 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 1 707,2 1 707,2 × × ×
Cizí státy 875,8 875,8 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 875,8 875,8 × × ×
Mezinárodní instituce 1 707,9 1 707,9 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 1 707,9 1 707,9 × × ×
Ostatní celkem 116 940,1 116 940,1 0,0 0,0 100,0

6.3.1 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky

V roce 2020 obdržel Moravskoslezský kraj od obcí neinvestiční a investiční dotace v celkovém objemu 89.565 tis. Kč.

V roce 2020 obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 28.386 tis. Kč, a to jako závazek vybraných měst a obcí poskytnout kraji dotaci určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, z toho:

Moravskoslezský kraj uzavřel s vysoutěženými dopravci pro jednotlivé oblasti smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou. V rámci společného financování Dopravní obslužnosti – linkovou dopravou obdržel kraj na základě uzavřených smluv jednotlivými městy a obcemi finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy. V návaznosti na to kraj obdržel v roce 2020 finanční prostředky v celkové výši 46.613 tis. Kč, a to od 259 měst a obcí. Finanční prostředky byly plně využity.

Ministerstvo kultury na základě žádosti statutárního města Frýdek‑Místek poskytlo ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 statutárnímu městu Frýdek‑Místek neinvestiční dotaci ve výši 460 tis. Kč účelově určenou na obnovu nemovité kulturní památky zámek č. p. 1264, rejstříkové č. ÚSKP ČR 19215/8-745, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova vnějšího pláště – hlavní krytý vstupní prostor, levá Z část fasády z 1. nádvoří a S část ze zámeckého parku – oprava vnějších omítek včetně nátěru, nátěry oken a mříží, výměna klempířských prvků a další související práce. Finanční prostředky byly na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a Moravskoslezským krajem převedeny na účet kraje a následně zaslány Muzeu Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, které bylo pověřeno plněním veškerých práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Moravskoslezský kraj v roce 2020 pokračoval v realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014‑2020 formou dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. V rámci realizace programu navázal kraj spolupráci se 78 obcemi (v rámci 2. výzvy) a s 86 obcemi (v rámci 3. výzvy). Obsahem spolupráce je administrace příspěvku těchto obcí občanům (obec si sama zvolila výši příspěvku; většinou % uznatelných nákladů, případně konkrétní částku), jejichž nemovitosti spadají do katastrálního území dané obce a v rámci programu realizují výměnu zdroje tepla. Administrace spočívá v tom, že kraj předfinancuje příspěvek dotčených obcí (zasílá platbu s příspěvkem EU, kraje a obce jednou platbou příjemci dotace) a následně formou žádosti o dotaci obci získá hromadně příspěvky za určité období zpět do rozpočtu. V roce 2020 obdržel kraj finanční příspěvky v celkové výši 14.107 tis. Kč.

6.3.2 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky

V rámci projektu Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra, který byl realizován v období od 1. 1. 2020 do 20. 1. 2021, obdržel kraj od Olomouckého kraje finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů uvedeného projektu. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Benjamín, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na základě uzavřené smlouvy se Zlínským kraje obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2020 finanční prostředky ve výši 4.728 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Valašského Meziříčí. Přijaté finanční prostředky byly krajem plně využity.

Dále obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2020 od Olomouckého a Zlínského kraje prostředky ve výši 16.518 tis. Kč jako kompenzaci ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti území Olomouckého a Zlínského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou. Přijaté finanční prostředky byly plně využity.

6.3.3 Dotace z Národního fondu

Na realizaci projektu technické pomoci v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce obdržel kraj v roce 2020 finanční prostředky ve výši 467 tis. Kč. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty zpětně, až po předložení monitorovací zprávy.

Z Národního fondu byly dále poskytnuty v roce 2020 finanční prostředky ve výši 821 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, na realizaci projektu Technika bez hranic v rámci Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Tyto finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytnuty zpětně, až po předložení monitorovací zprávy.

6.3.4 Dotace z rozpočtu ústřední úrovně

Moravskoslezský kraj přijal v roce 2020 od subjektu Dům zahraniční spolupráce, jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a českou národní agenturu pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, dlouhodobou zálohu ve výši 1.707 tis. Kč, odpovídající 40 % maximální výše grantu, na realizaci projektu Supporting attractivness of health and social care professions in regions v rámci programu Erasmus+. Po využití 70 % částky první zálohy bude krajem předložena další žádost o zálohovou platbu. Projekt bude realizován až do roku 2023.

6.3.5 Dotace od cizích států

V roce 2020 přijal Moravskoslezský kraj od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na realizaci akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů "Regionální poradenské centrum SK-CZ" z Operačního programu meziregionální spolupráce finanční prostředky ve výši 876 tis. Kč.

6.3.6 Dotace od mezinárodních institucí

Od mezinárodních institucí obdržel kraj v roce 2020 finanční prostředky v celkové výši 1.708 tis. Kč.

Zahraniční subjekt City of Roermond (Nizozemí) poskytl kraji v roce 2020 finanční prostředky ve výši 244 tis. Kč na základě schválené monitorovací zprávy na realizaci projektu RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) spolufinancovaného z nadnárodního programu INTERREG EUROPE.

Dále kraj přijal v roce 2020 finanční prostředky v souhrnné výši 1.392 tis. Kč od zahraničního subjektu Žilinský samosprávný kraj (Slovenská republika) na realizaci těchto projektů:

spolufinancovaných z Operačního programu Přeshraniční spolupráce.

Od subjektu Région Grand Est (Francie), hlavního partnera projektu Cooperation in vocational training for European labour market spolufinancovaného z programu ERASMUS+, obdržel kraj v roce 2020 doplatek dotace ve výši 72 tis. Kč.

7 Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2020 ve výši 58.650.811 tis. Kč. Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.118: Přehled majetku kraje v roce 2020 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 267 341 388 572 655 913
z toho:
- software (SU 013) 206 870 281 375 488 246
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041, 051) 60 470 107 197 167 667
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 196 760 280 601 477 362
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 70 580 107 970 178 551
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 6 130 716 55 254 325 61 385 041
z toho:
- nemovitosti (SU 031 a SU 021) 3 272 862 43 944 754 47 217 616
- věci movité (SU 022 a 028) 1 683 498 10 490 803 12 174 301
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 1 091 258 782 213 1 873 471
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 83 098 36 555 119 652
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 763 392 16 037 919 17 801 311
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 4 367 324 39 216 406 43 583 730
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 1 148 796 151 1 148 947
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 122 388 0 122 388
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek – netto) 1 026 408 151 1 026 559
Dlouhodobé pohledávky 2 242 045 2 895 2 244 940
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek – netto) 2 242 045 2 895 2 244 940
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek – netto) 7 706 357 39 327 422 47 033 779
Zásoby (v pořizovacích cenách – brutto) 19 495 410 585 430 080
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách – brutto) 3 170 678 1 416 634 4 587 312
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 3 793 702 2 840 260 6 633 962
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 27 036 7 286 34 321
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek – netto) 6 956 839 4 660 193 11 617 032
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách – brutto) 16 772 772 60 313 421 77 086 193
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek – netto) 14 663 196 43 987 615 58 650 811

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 30 až 32, 34, 36, 38, 40 a 42 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech dlouhodobý majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě nebo bezúplatného nabytí a po odečtení úbytku majetku formou prodeje, daru či směny.

Tabulka 1.119: Stálá aktiva – struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 267 341 196 760 70 580 86 294 -15 713
Software 206 870 148 825 58 045 70 287 -12 241
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16 744 16 744 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 42 541 31 191 11 350 15 475 -4 125
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 185 0 1 185 532 653
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 6 130 716 1 763 392 4 367 324 4 543 957 -176 632
Pozemky 203 864 0 203 864 113 185 90 679
Kulturní předměty 129 0 129 11 569 -11 440
Stavby 3 068 997 700 610 2 368 387 2 493 010 -124 622
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 514 519 893 567 620 952 714 742 -93 789
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 168 979 168 979 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 130 236 894 974 -79
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 089 592 0 1 089 592 1 113 226 -23 634
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 666 0 1 666 12 369 -10 703
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 81 839 0 81 839 84 883 -3 044
Dlouhodobý finanční majetek 1 148 796 122 388 1 026 408 993 251 33 156
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 923 137 122 388 800 750 644 155 156 595
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 6 768 0 6 768 6 768 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 0 200 400 -200 400
Dlouhodobé půjčky 95 710 0 95 710 8 000 87 710
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 123 181 0 123 181 133 929 -10 748
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky 2 242 045 0 2 242 045 1 838 451 403 594
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 175 092 0 175 092 64 163 110 929
Ostatní dlouhodobé pohledávky 942 698 0 942 698 937 795 4 904
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 1 124 255 0 1 124 255 836 494 287 761
Stálá aktiva celkem 9 788 897 2 082 540 7 706 357 7 461 953 244 404

V roce 2020 došlo k nárůstu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2019 o 244.404 tis. Kč. Růst objemu byl zaznamenán u dlouhodobých pohledávek (o 403.594 tis. Kč) a u dlouhodobého finančního majetku (o 33.156 tis. Kč), pokles byl u dlouhodobého hmotného majetku (o 176.632 tis. Kč) a dlouhodobého nehmotného majetku (o 15.713 tis. Kč).

Na nárůstu objemu stálých aktiv se nejvíce podílelo zvýšení dlouhodobých pohledávek (o 403.594 tis. Kč), především vlivem navýšení dlouhodobých poskytnutých záloh na transfery (o 287.761 tis. Kč), zejména v oblasti projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a vyšším objemem poskytnutých návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje (o 110.929 tis. Kč).

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 7.985 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2020 následujícími způsoby:

V rámci programového financování reprodukce majetku (EDS) čerpal Moravskoslezský kraj v roce 2020 dotace na pořízení majetku v celkové výši 28.744 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2020 vynaložil za pořizovaný majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů prostředky v celkové výši 595.145 tis. Kč. Z hlediska objemu výdajů na pořízení majetku se řadí k nejvýznamnějším například akce v těchto odvětvích:

Tabulka 1.120: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
podíl EU ostatní podíly
Doprava a chytrý region 152 076 67 470 19 000 238 546
Krizové řízení 0 0 0 0
Kultura 124 271 64 532 0 188 803
Regionální rozvoj 6 1 0 7
Cestovní ruch 75 132 0 207
Sociální věci 27 236 13 720 1 085 42 041
Školství 17 599 28 073 121 45 793
Zdravotnictví 20 848 58 791 109 79 748
Životní prostředí 0 0 0 0
Vlastní správní činnost kraje 0 0 0 0
Odvětví celkem 342 111 232 719 20 315 595 145

V některých případech při pořízení nemovitého majetku nebo při převodu nemovitého majetku na jiného vlastníka, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2020, nebyl tento vklad práva v roce 2020 realizován. Při pořízení nemovitého majetku je tento veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu kraje. Kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejně tak při převodu majetku na jiného vlastníka je majetek kraje vyveden z majetkového účtu kraje ke dni podání návrhu na vklad a kraj pozbývá vlastnictví k nemovitému majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přehled takto pořízeného nebo převedeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.121: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2020
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
Obec Píšť část pozemku parc. č. 3249/1 v k. ú. Píšť darovací smlouva (poskytnutí) 7. 12. 2020
Česká republika-Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje budovy a pozemky ve vlastnictví kraje v k. ú. Český Těšín za budovy a pozemky v k. ú. Karviná-město, Český Těšín, Mosty u Českého Těšína, Bludovice, Prostřední Suchá, Havířov-město, Polanka nad Odrou, Poruba, Mariánské Hory, Martinov ve Slezsku, Moravská Ostrava, Dolní Líštná, Třinec, Opava-město, Opava-Předměstí, Kateřinky u Opavy, Zábřeh u Hlučína, Kravaře ve Slezsku směnná smlouva 8. 12. 2020
Statutární město Frýdek‑Místek část pozemku parc. č. 936/12 v k. ú. Chlebovice darovací smlouva (poskytnutí) 10. 12. 2020
Lesy České republiky, s.p. pozemek parc. č. 2076/4 v k. ú. Bystřice nad Olší, pozemky parc. č. 3062/28 a 3329/10 v k. ú. Bukovec u Jablunkova bezúplatné nabytí 11. 12. 2020
Opavská lesní, a.s. pozemek parc. č. 710/14 a 710/15 v k. ú. Horní Bludovice kupní smlouva (nákup) 14. 12. 2020
Společenství vlastníků pro dům č. p. 536 v Jablunkově část pozemku parc. č. 406 v k. ú. Jablunkov kupní smlouva (prodej) a smlouva o zřízení věcného břemene 17. 12. 2020
Město Vítkov části pozemků parc. č. 16/5, 3235/1 a 3235/6 v k. ú. Vítkov darovací smlouva (poskytnutí) 23. 12. 2020
Biskupství ostravsko-opavské pozemek parc. č. 251/6 v k. ú. Heřmanovice, pozemky parc. č. 227/2, 263/2, 287/3 v k. ú. Slezské Rudoltice kupní smlouva (nákup) 23. 12. 2020

Na základě darovacích smluv schválených orgány kraje daroval Moravskoslezský kraj v roce 2020 cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 92.157 tis. Kč.

Tabulka 1.122: Přehled majetku darovaného krajem v roce 2020 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 24 600
Budovy a stavby 25 884
Movitý majetek 41 673
Celkem 92 157

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný statutárním městům, městům a obcím na území Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 65.942 tis. Kč, z toho

Jednalo se především majetek po zrušené příspěvkové organizaci kraje – Krajské středisko volného času JUVENTUS v objemu 33.154 tis. Kč a majetek nepotřebný k zabezpečení činnosti kraje.

Dále byl darován movitý majetek v objemu 22.467 tis. Kč:

Dále byl darován nemovitý majetek v objemu 3.748 tis. Kč:

Moravskoslezský kraj postoupil v roce 2020 formou bezúplatných převodů cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 19 tis. Kč – viz tabulka 1.123.

Tabulka 1.123: Bezúplatné převody cizím subjektům v roce 2020 (v tis. Kč)
Přejímající Předmět převodu Pořizovací cena Vyjmuto z hospodaření příspěvkové organizace
Fyzické osoby nepodnikající pozemky 19 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem   19  

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách v následující struktuře:

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2020.

Tabulka 1.124: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2020 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2019 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2020
Stavby 37 947 142 1 533 297 39 480 439
Pozemky 4 616 675 30 294 4 646 968
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 42 563 817 1 563 590 44 127 407
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 258 676 22 810 281 487
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 97 206 6 707 103 912
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 6 858 587 388 248 7 246 835
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 114 329 160 027 3 274 356
Ocenitelná práva 742 106 848
Kulturní předměty 20 657 15 479 36 136
Dlouhodobý movitý majetek celkem 10 350 473 593 377 10 943 850
Dlouhodobý majetek celkem 52 914 290 2 156 967 55 071 257
Tabulka 1.125: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava a chytrý region kultura sociální věci školství zdravotnictví
Stavby 20 774 611 930 279 2 446 739 8 579 970 6 748 838 39 480 439
Pozemky 3 943 609 33 211 61 817 530 154 78 177 4 646 968
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 24 718 221 963 490 2 508 557 9 110 124 6 827 016 44 127 407
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 70 0 205 275
Software 98 11 245 719 28 474 240 951 281 487
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 13 162 9 896 6 287 61 827 12 740 103 912
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 151 849 193 759 287 147 1 473 855 4 140 226 7 246 835
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 50 037 97 400 364 704 2 034 361 727 855 3 274 356
Ocenitelná práva 0 776 0 73 0 848
Kulturní předměty 0 26 601 810 5 154 3 572 36 136
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 215 145 339 676 659 737 3 603 743 5 125 548 10 943 850
Dlouhodobý majetek celkem 25 933 365 1 303 166 3 168 293 12 713 867 11 952 564 55 071 257

V průběhu roku 2020 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 218.582 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 25.733 tis. Kč, budovy a stavby v celkové hodnotě 192.849 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět daru je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.126: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2020 (v Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Obec Baška pozemky 3 438 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
stavba 1 101 220
Obec Háj pozemky 70 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Holasovice pozemky 4 631 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Leskovec pozemky 78 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Osoblaha pozemky 770 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Pržno pozemky 21 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Pustějov pozemky 17 346 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Sedliště pozemky 8 230 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Skotnice pozemky 9 548 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Skřípov pozemky 8 700 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Obec Štáblovice pozemky 438 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Bohumín pozemky 34 181 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Frýdlant nad Ostravicí pozemky 2 076 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Jablunkov pozemky 279 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
186 Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Město Kopřivnice pozemky 384 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Nový Jičín pozemky 33 004 Domov Duha, příspěvková organizace
Město Odry pozemky 33 023 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Příbor pozemky 620 474 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vítkov pozemky 39 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Havířov pozemky 297 059 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov – Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
budovy 7 449 315
Statutární město Opava pozemky 455 280 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace
stavba 362 150 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava pozemky 1 033 970 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
pozemky 6 412 559 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
pozemky 330 880 Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
pozemky 313 557 Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
pozemky 754 999 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
pozemky 7 218 891 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
stavby 137 839 732
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. pozemky 7 963 775 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
stavba 46 096 911
RAVEN CZ, a.s. pozemky 174 718 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem 218 581 930  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2020 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 77.111 tis. Kč. Přehled cizích subjektů a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.127: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2020 (v tis. Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Česká republika – Státní pozemkový úřad pozemky 34 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 4 316 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
3 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví movitý majetek 2 849 Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje
Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky 28 170 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Správa železnic pozemky 254 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Lesy České republiky s.p. pozemky 956 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. pozemky 8 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Zemědělský podnik Razová s.p. v likvidaci pozemky 4 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Leskovec pozemky 10 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Český Těšín pozemky 10 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Kopřivnice pozemky 61 -
budovy a stavby 40 435
Celkem   77 111  

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

Na základě smluv a předávacích protokolů užíval kraj k 31. 12. 2020 zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.552 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů.

Tabulka 1.128: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2020 (v tis. Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 12 2 290
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 7
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 5
Celkem 2 552

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.129: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2020 (v tis. Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2020
Letiště Ostrava, a.s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na dobu neurčitou 8 950 1 544
Nemocnice Agel Nový Jičín, a.s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31.12.2031 31 651 17 677
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou 40 40
ENES Cargo, a.s. budova v k. ú. Mošnov zabezpečení činnosti od 27. 4. 2020 na dobu neurčitou 466 316
Logistic Park Nošovice, a.s. inženýrských sítí a pozemky v k. ú. Nižní Lhoty a Nošovice umístění a realizace stavby od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021 97 32
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 na dobu neurčitou 880 659
ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 24. 1. 2019 na dobu neurčitou 76 76
Sodexo, s.r.o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou 40 34
Česká pošta, s.p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky od 7. 9. 2001 na dobu neurčitou 5 5

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2020 nájemné ve výši 12.000 Kč za umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK), 3.150 Kč za pronájem prostor k provozování bufetu v objektu IBC MSK, 1.210 Kč za umístění zařízení mobilní telekomunikační sítě, 1.210 Kč za umístění bankomatu a 726 Kč za umístění nápojového automatu v budově krajského úřadu.

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2020 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

Tabulka 1.130: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2020 (v tis. Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Software 37 254
Pozemky 2 539
Budovy a stavby 426 684
Movitý majetek 211 935
Celkem 678 412
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih) Pozemky 10 190
Budovy a stavby 229 079
Movitý majetek 23 164
Celkem 262 433
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Třinec) Pozemky 597
Budovy a stavby 241 043
Movitý majetek 37 238
Celkem 278 878
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Český Těšín) Pozemky 631
Budovy a stavby 169 081
Celkem 169 712
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (technika a vozidla) Movitý majetek 338 302
Celkem 338 302
Obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje (vozidla pro jednotky požární ochrany) Movitý majetek 192 151
Celkem 192 151
Město Albrechtice (Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů) Pozemky 42
Budovy a stavby 26 985
Movitý majetek 2 343
Celkem 29 371
Město Kopřivnice (výstavba Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Kopřivnice) Pozemky 61
Budovy a stavby 40 435
Celkem 40 496
Letiště Ostrava a.s. (bezpečnostní přístroje a zařízení) Movitý majetek 126 087
Celkem 126 087
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Budovy a stavby 62 622
Celkem 62 622
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (provoz mateřské školky krajského úřadu) Pozemky 640
Budovy a stavby 13 499
Celkem 14 139
SKI Bílá – Služby s.r.o. (Single Trails Bílá – síť stezek pro horské cyklisty) Budovy a stavby 2 916
Celkem 2 916
Společně o.p.s. (provoz Senior Pointů v Karviné, Bruntále, Kopřivnici) Software 35
Movitý majetek 264
Celkem 299
Seniorcentrum Opava, p. o. (provoz Senior Pointu v Opavě) Software 12
Movitý majetek 89
Celkem 101
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 10 564
Celkem 10 564
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Software 677
Movitý majetek 7 742
Celkem 8 419
Celkový objem vypůjčeného majetku 2 214 803

K 31. 12. 2020 zapůjčil kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 2.214.803 tis. Kč. Jedná se především o:

Smlouvy s vypůjčiteli byly uzavřeny na dobu neurčitou nebo po dobu udržitelnosti projektu. Smlouvy na výpůjčku elektrokol, nabíjecích stanic a cedulí "E-kola pro kraj" v hodnotě 7.030 tis. Kč byly uzavřeny na dobu pěti let.

Smlouva o výpůjčce s městem Kopřivnice byla uzavřena do doby předání nemovitých věcí zhotoviteli stavby domova pro seniory; město Kopřivnice v mezidobí zajistí nezbytnou údržbu a temperování budovy.

8 Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

K 1. 1. 2020 byl kraj zřizovatelem 222 příspěvkových organizací. V průběhu roku byla zrušena jedna příspěvková organizace a dále došlo ve dvou případech ke sloučení organizací.

Ke dni 31. 12. 2020 byl kraj zřizovatelem 219 příspěvkových organizací, a to:

Zdroj financování

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu či z rozpočtu územních samosprávných celků, a dále o prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje, a dále s peněžními dary a příspěvky od jiných subjektů přijatých ve prospěch zřizovatele.

Objem finančních prostředků zaslaný v roce 2020 příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 10.813.656 tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2020 finanční prostředky v celkové výši 10.796.495 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly v roce 2021 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 17.160 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny (údaje neobsahují poskytnuté návratné finanční výpomoci).

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.131 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.132.

Tabulka 1.131: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2020 (v tis. Kč)
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 3 929 084 3 647 310 92,8 33,8
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu a z územně samosprávných celků 6 937 340 6 926 836 99,8 64,2
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 223 532 222 349 99,5 2,1
Celkem 11 089 957 10 796 495 97,4 ×
Tabulka 1.132: Použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje v roce 2020 (v tis. Kč)
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 10 030 460 9 964 874 99,3 92,3
Investiční příspěvek do fondu investic 1 059 496 831 622 78,5 7,7
Celkem 11 089 957 10 796 495 97,4 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2020 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím

Kraj v roce 2020 poskytl návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví kultury, sociálních věcí, školství a zdravotnictví v celkovém objemu 299.102 tis. Kč.

Tabulka 1.133: Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje v roce 2020 (v tis. Kč)
Odvětví Počet organizací Celková výše poskytnutých návratných finančních výpomocí Termín, do kterého jsou prostředky poskytnuty
Kultura 1 4 200 do 30. 11. 2021
1 732 do 30. 11. 2022
1 12 485 do 30. 11. 2021
Sociální věci 18 111 500 do 30. 11. 2020
Školství 1 1 600 do 31. 12. 2020
1 1 000 do 30. 9. 2022
9 32 645 do 30. 9. 2022
Zdravotnictví 5 13 895 do 31. 3. 2021
4 107 462 do 30. 10. 2021
1 13 583 do 31. 8. 2021
Výdaje celkem 42 299 102  

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2020 v celkovém součtu ke zlepšeného výsledku hospodaření, vytvořený zisk činil 143.225 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 185 organizací hospodařících se ziskem v celkovém součtu 153.310 tis. Kč, 21 organizací s vyrovnaným hospodařením a 13 organizací hospodařících s celkovou dosaženou ztrátou ve výši 10.085 tis. Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 21 až 25 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.134: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2020
Odvětví Výsledek hospodaření
Výnosy celkem v tis. Kč Náklady celkem v tis. Kč počet organizací v tis. Kč
kladný/ vyrovnaný záporný kladný/ vyrovnaný záporný
Doprava a chytrý region 1 112 076 1 109 814 3 - 2 263 -
Kultura 368 158 365 292 7 - 2 866 -
Sociální věci 1 425 283 1 424 621 21 1 675 -13
Školství 6 771 806 6 751 872 169 10 22 950 -3 015
Zdravotnictví 8 644 951 8 527 452 6 2 124 556 -7 057
Celkem 18 322 275 18 179 051 206 13 153 310 -10 085

Řešení krizové situace v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19 na financování příspěvkových organizací

V souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byla přijata "Opatření k řešení ekonomických dopadů COVID‑19 na rozpočet kraje na rok 2020" a provedena revize rozpočtů příspěvkových organizací ve všech odvětvích. Z tohoto důvodu došlo v průběhu roku 2020 k úpravám (snížení či zvýšení) závazných ukazatelů a dále ke snížení finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje pro příspěvkové organizace. Tyto úspory byly dále použity buď na opatření k zamezení šíření onemocnění COVID‑19, nebo ke krytí očekávaného propadu daňových příjmů ze sdílených daní. Významný vliv na zvýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací v souvislostí pandemii mělo přijetí státních dotací na odměny pracovníků v sociálních a zdravotních službách a zaměstnanců dětských domovů a dále pak poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na pořízení zdravotnických přístrojů. Kumulativní přehled financování příspěvkových organizací v jednotlivých odvětvích je uveden v tabulce 1.135. Dále jsou v textu v podkapitolách podrobněji popsány jednotlivé účely (součástí přehledu nejsou úpravy v příspěvcích týkající se reprodukce majetku s výjimkou pořízení zdravotnických přístrojů).

Tabulka 1.135: Kumulativní přehled financování příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2020 v souvislosti s onemocněním COVID‑19 (v tis. Kč)
Odvětví snížení /zvýšení příspěvku na provoz (vč. státních dotací) zvýšení investičního příspěveku do fondu investic odvod do rozpočtu kraje snížení finanční prostředků vyčleněné pro příspěvkové organizace v rozpočtu kraje na rok 2020 Celkem
Doprava a chytrý region -136 593 0 0 0 -136 593
Kultura -1 828 0 -12 400 -7 718 -21 946
Sociální věci 121 927 0 0 -102 770 19 157
Školství -28 183 0 0 -35 756 -63 939
Zdravotnictví 583 813 7 857 0 0 591 670
Změna celkem 539 136 7 857 -12 400 -146 244 388 349

Konkrétní příspěvky na provoz a investiční příspěvky z rozpočtu kraje jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 26 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2020 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje, v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a v tabulkách č. 3 a 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

8.1 Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu

V odvětví dopravy a chytrého regionu byl v roce 2020 Moravskoslezský kraj zřizovatelem tří příspěvkových organizací, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace; Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, a Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace.

Hlavní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd. V roce 2020 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Hlavní činností Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním.

Hlavní činností Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace, je zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, inteligentních systémů řízení dopravy a projektů v rámci strategie chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Těmto organizacím byly v roce 2020 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 1.158.380 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl v roce 2020 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 1.023.453 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo organizacemi skutečně použito 1.023.442 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 11 tis. Kč). Zdrojem financování byly finanční prostředky ve výši 813.803 tis. Kč z rozpočtu kraje a finanční prostředky ve výši 209.639 tis. Kč ze státního rozpočtu. Na zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek ve výši 493.203 tis. Kč, a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 530.239 tis. Kč.

Tabulka 1.136: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské datové centrum 1 7 716 5 553 0 2 163 0
Moravskoslezské energetické centrum 1 22 003 19 271 0 2 732 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 993 723 468 379 308 344 203 000 14 000
celkem 3 1 023 442 493 203 308 344 207 895 14 000

Příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu byl poskytnut ostatní účelový příspěvek ve výši 207.895 tis. Kč, zejména na úhradu odpisů ve výši 188.330 tis. Kč, na čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) ve výši 7.000 tis. Kč, na realizaci projektu Internet věcí (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) ve výši 739 tis. Kč, aj.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly poskytnuty neinvestiční prostředky na reprodukci majetku kraje ve výši 308.344 tis. Kč, z toho na souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, byla poskytnuta částka z rozpočtu kraje ve výši 95.740 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 209.639 tis. Kč a na pořízení smart technologií na silnicích II. a III. tříd částka ve výši 2.965 tis. Kč.

Na přípravu staveb a vypořádání pozemků, které jsou financovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 14.000 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu

V roce 2020 byl příspěvkovým organizacím kraje poskytnut investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 134.927 tis. Kč, kde zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 127.232 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 7.696 tis. Kč.

Tabulka 1.137: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Moravskolezské datové centrum 1 54 54 0
Moravskolezské energetické centrum 1 868 868 0
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 134 005 115 005 19 000
celkem 3 134 927 115 927 19 000

Do fondu investic byly zaslány finanční prostředky ve výši 115.927 tis. Kč, kde příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly zaslány příspěvky ve výši 115.005 tis. Kč, z toho na souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, byla poskytnuta částka z rozpočtu kraje ve výši 40.000 tis. Kč, dále byly poskytnuty příspěvky na akce Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (41.450 tis. Kč) a Most 4848-15 Kozlovice (21.100 tis. Kč). Na akci Bezpečnost dopravy na silnicích II. a III. tříd byla zaslána částka z rozpočtu kraje ve výši 4.760 tis. Kč a ze státního rozpočtu částka ve výši 7.696 tis. Kč. Příspěvkové organizaci Moravskoslezské energetické centrum byly zaslány finanční prostředky ve výši 868 tis. Kč na pořízení automobilu a příspěvkové organizaci Moravskoslezské datové centrum byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 54 tis. Kč na Pořízení firewallu Fortigate 60F.

V souvislosti s náklady na stavby připravované pro modernizaci silnic financované zejména z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu byly poskytnuty z rozpočtu kraje investiční příspěvky na akci Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 19.000 tis. Kč.

Ručitelský závazek kraje

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje obdržela na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím kraje dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 209.639.043 tis. Kč určené na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. V souvislosti s touto smlouvou převzalo zastupitelstvo kraje usnesením č. 95/8331 z 31. 8. 2020 ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci (příjemce dotace) ve výši 36.955.125,24 Kč, což odpovídalo výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování. Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2020 činil 0 Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu vykázaly za rok 2020 dohromady zisk ve výši 2.263 tis. Kč. Všechny tři organizace dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykázala zisk v hlavní činnosti ve výši 749 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 1.459 tis. Kč. Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, vykázalo celkově zisk ve výši 23 tis. Kč a Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, vykázalo celkově zisk ve výši 31 tis. Kč. Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2020 zadluženost. Všechny závazky splatné v roce 2020 byly do konce roku uhrazeny.

Činnost příspěvkových organizací v odvětví dopravy a chytrého regionu v roce 2020 byla výrazně ovlivněna probíhající pandemii. V průběhu roku 2020 došlo u příspěvkových organizací celkově ke snížení příspěvku na provoz ve výši 136.593 tis. Kč. Jednalo se o snížení převážně příspěvku na zimní údržbu silnic (byla přijata organizační a technická opatření většinou v rozdělení zaměstnanců do menších skupin s časovým posunem nástupu na směnu a v desinfekci techniky a společných prostor), příspěvku na čištění komunikací (u silnic II. a III. tříd byl realizován pouze první cyklus nadlimitního čištění v měsíci květnu a další cykly čištění s výjimkou emisně nejzatíženější oblasti Ostravy byly operativně redukovány), příspěvku na zvýšenou intenzitu údržby v místech kůrovcové kalamity a příspěvku na souvislé opravy II. a III. tříd.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2020 vykonával zřizovatelskou funkci u 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanů. Těmto organizacím byly v roce 2020 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 352.620 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 335.622 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo organizacemi skutečně použito 334.388 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 1.235 tis. Kč). Na zajištění běžného provozu byl poskytnut příspěvek ve výši 233.887 tis. Kč, dále byl zaslán účelový příspěvek na provoz ve výši 100.501 tis. Kč. Zdrojem financování provozu byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 320.875 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 13.513 tis. Kč.

Tabulka 1.138: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 73 345 62 590 1 000 9 755 0
knihovna 1 52 686 37 696 925 14 065 0
muzea a galerie 5 208 357 133 601 39 485 32 447 2 825
celkem 7 334 388 233 887 41 410 56 267 2 825

Příspěvkovým organizacím byl poskytnut ostatní účelový příspěvek v celkové výši 56.267 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kraje byly poukázány účelové prostředky ve výši 45.372 tis. Kč, kde největší část finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje byla určena na provozní výdaje příspěvkových organizací ve výši 24.441 tis. Kč, na úhradu odpisů ve výši 11.871 tis. Kč a na nákup a ochranu knihovního fondu vč. nákupu licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 6.850 tis. Kč, Regionální funkce knihoven ve výši 1.193 tis. Kč aj. Z kapitoly Ministerstva kultury byly prostřednictvím zřizovatele poskytnuty příspěvkovým organizacím neinvestiční účelové příspěvky na provoz ve výši 10.895 tis. Kč účelově určené zejména na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 6.700 tis. Kč, na kulturní aktivity ve výši 3.447 tis. Kč, na veřejné informační služby knihoven ve výši 329 tis. Kč aj.

Na reprodukci kulturního majetku kraje byly dále příspěvkovým organizacím poskytnuty neinvestiční finanční prostředky, a to v celkové výši 41.410 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty prostředky na opravy a rozvoj kulturního dědictví ve výši 38.839 tis. Kč účelově určené na opravy kulturních památek zejména na Hrad Sovinec – oprava vnitřního opevnění, dobudování infrastruktury a oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) ve celkové výši 10.403 tis. Kč, na Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 7.569 tis. Kč, na Zámek Nová Horka – restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) ve výši 2.696 tis. Kč, na Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) ve výši 1.730 tis. Kč aj. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly zaslány dotace na reprodukci majetku kraje ve výši 2.571 tis. Kč. V rámci neinvestičního programu Záchrana architektonického dědictví a Programu restaurování movitých kulturních památek byly realizovány opravy ve výši 1.800 tis. Kč, dále byly zaslány dotace na spolufinancování akcí Oprava části fasády zámku ve Frýdku‑Místku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 460 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly zaslány finanční prostředky ve výši 2.825 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty neinvestiční finanční prostředky ve výši 2.778 tis. Kč na neuznatelné náklady a kofinancování projektů a na profinancování podílu ze státního rozpočtu byly zaslány finanční prostředky ve výši 47 tis. Kč. Jednalo se o projekt Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO a projekt Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V roce 2020 byly v odvětví kultury poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 16.998 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo organizacemi skutečně použito 16.921 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 77 tis. Kč). Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 13.561 tis. Kč a ze státního rozpočtu prostředky ve výši 3.360 tis. Kč.

Tabulka 1.139: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
muzea a galerie 5 16 921 15 923 998
celkem 5 16 921 15 923 998

Do fondu investic byly zaslány investiční příspěvky v celkové výši 16.998 Kč, přičemž byl poskytnut příspěvek ve výši 15.923 tis. Kč, a to z rozpočtu kraje především na Rekonstrukci střechy Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 5.138 tis. Kč, na Zámek Nová Horka – expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 2.669 tis. Kč a další příspěvek na reprodukci kulturního majetku ve výši 5.383 tis. Kč. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly příspěvkovým organizacím zaslány investiční finanční prostředky v celkové výši 2.720 tis. Kč, a to na výkupy specifikovaných děl v rámci Akvizičního fondu (1.704 tis. Kč), na zabezpečení objektů (582 tis. Kč) a na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu (434 tis. Kč).

Na projekt Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO byl zaslán investiční příspěvek na profinancování podílu státního rozpočtu (640 tis. Kč) a na projekt Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl zaslán investiční příspěvek na kofinancování projektu (359 tis. Kč).

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V odvětví kultury byla v roce 2020 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 17.417 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

- Muzeu Novojičínska, příspěvková organizace ve výši 4.200 tis. Kč na zajištění profinancování projektu "Muzeum Šipka-expozice archeologie a geologie" realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se splatností po obdržení dotace, nejpozději však do 30. 11. 2021,

- Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace ve výši 732 tis. Kč na zajištění předfinancování projektu "Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí" realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko se splatností do 30. 11. 2022,

- Muzeum Těšínska, příspěvková organizace ve výši 12.485 tis. Kč na zajištění předfinancování projektu "Toulky údolím Olše" realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Současně došlo u tohoto projektu k částečnému vrácení ve výši 6.813 tis. Kč. Finanční výpomoc je poskytována z rozpočtu kraje v letech 2017 až 2021 se splatností po obdržení dotace z operačního programu, nejpozději však do 30. 11. 2021.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Všechny příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2020 zlepšené výsledky hospodaření ve výši 2.866 tis. Kč. Kladného výsledku hospodaření dosáhlo Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace ve výši 2.283 tis. Kč, Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace ve výši 236 tis. Kč, Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, ve výši 142 tis. Kč, Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, ve výši 134 tis, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, ve výši 50 tis. Kč, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, ve výši 20 tis. Kč a Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, ve výši 0,5 tis. Kč.

V hospodaření příspěvkových organizací v hlavní činnosti skončilo ve ztrátě Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace ve výši 118 tis. Kč. Ostatní příspěvkové organizace vykázaly v hlavní činnosti zlepšený výsledek hospodaření. V hospodářské činnosti vykázaly všechny příspěvkové organizace zisk.

Z důvodu pandemického šíření onemocnění COVID‑19 byla výrazně omezena činnost organizací. Došlo ke snížení tržeb (ze vstupného) a snížení mzdových a provozních nákladů. V průběhu roku 2020 byl, v souladu s usnesením rady kraje č. 92/8017 ze dne 20. 7. 2020, příspěvkovým organizacím nařízen odvod z fondů investic do rozpočtu kraje formou závazného ukazatele v celkové výši 12.400 tis. Kč a dále došlo ke snížení příspěvku na provoz v celkové výši 9.546 tis. Kč.

Závazky ve výši 1.676 Kč po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 eviduje příspěvková organizace Muzeum Novojičínska. Faktury po lhůtě splatnosti byly organizací uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2021. Ostatní organizace neevidují závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020. Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2020 zadluženost.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2020 vykonával zřizovatelskou funkci u 22 příspěvkových organizací. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, poskytování sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče a činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dvě příspěvkové organizace vykonávaly činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Těmto organizacím byly v roce 2020 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 949.119 tis. Kč.

Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí byly k 31. 12. 2020 poskytovány registrované sociální služby v členění dle druhu – domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 930.942 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo organizacemi skutečně použito 925.876 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 5.066 tis. Kč). Z této částky tvořil příspěvek na dofinancování běžného provozu částku 179.500 tis. Kč, účelově bylo čerpáno 746.376 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 224.112 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 676.962 tis. Kč, z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 24.252 tis. Kč, a z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 550 tis. Kč.

Tabulka 1.140: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
domovy 19 831 169 114 100 8 040 680 689 28 341
jiná zařízení v sociální oblasti 1 22 466 4 800 0 17 666 0
ostatní ústavní péče 2 72 241 60 600 0 11 641 0
celkem 22 925 876 179 500 8 040 709 996 28 341

Ostatní účelový příspěvek ve výši 709.996 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 35.887 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 674.109 tis. Kč z účelových dotací ze státního rozpočtu.

Z rozpočtu kraje byl zaslán zejména příspěvek ve výši 27.200 tis. Kč na odpisy, příspěvek ve výši 6.850 tis. Kč na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči, a to Centru psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná, a příspěvek ve výši 867 tis. Kč na Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19.

Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byl poskytnut (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) nejvýznamnější objem příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 544.962 tis. Kč, a to v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020. Dále byl z této kapitoly poskytnut státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 7.635 tis. Kč a dále prostředky ve výši 645 tis. Kč na Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019‑2020.

V souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly v roce 2020 ze státního rozpočtu dále zaslány příspěvkovým organizacím státní příspěvky v celkovém objemu 120.868 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci účelového znaku Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi byla celkově zaslána částka ve výši 110.216 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o Mimořádné dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 (71.622 tis. Kč) a o mimořádné dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti a s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 (38.594 tis. Kč). Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byl příspěvkovým organizacím poskytnut státní příspěvek na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID‑19 ve výši 4.006 tis. Kč a částka ve výši 6.646 tis. Kč byla poskytnuta na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 28.341 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 24.252 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu částka ve výši 2.853 tis. Kč a z rozpočtu kraje částka ve výši 1.236 tis. Kč. Projekty byly realizovány z Operačního programu Zaměstnanost jak Moravskoslezským krajem – Podpora služeb sociální prevence 3 ve výši 24.713 tis. Kč a tak samotnými příspěvkovými organizacemi za účelem podpory zkvalitnění poskytování sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách – Cesta NaNovo (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) ve výši 1.454 tis. Kč, NaNovo do bytu (Domov NaNovo, příspěvková organizace Studénka) ve výši 556 tis. Kč, Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p. o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) ve výši 464 tis. Kč, Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o. (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) ve výši 397 tis. Kč, Rozvoj procesů kvality v Síriu (Sírius, příspěvková organizace, Opava) ve výši 390 tis. Kč, NaNovo a kvalitně (Domov NaNovo, příspěvková organizace Studénka) ve výši 253 tis. Kč, Aktivní život – cesta k normalitě (Sírius, příspěvková organizace, Opava) ve výši 114 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v celkové výši 18.177 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 17.716 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 49 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 413 tis. Kč.

Tabulka 1.141: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
domovy 13 18 177 17 716 461
celkem 13 18 177 17 716 461

K nejvýznamnějším akcím v rámci reprodukce majetku kraje patřilo pořízení Kogenerační jednotky s akumulací (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) ve výši 4.447 tis. Kč, Rekonstrukce střechy včetně zateplení a rekonstrukce fasády (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) ve výši 3.560 tis. Kč, Úprava parku a parkoviště (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) ve výši 2.100 tis. Kč, Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí ve výši 1.600 tis. Kč, pořízení movitého majetku ve výši 1.500 tis. Kč, Rekonstrukce vzduchotechniky varny v Domově Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) ve výši 1.140 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Fontána byl v roce 2020 poskytnut investiční příspěvek na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 461 tis. Kč, konkrétně na akci Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p. o.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 18 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2020 ve výši 111.500 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 111.500 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2020.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

V roce 2020 vykonával Moravskoslezský kraj zřizovatelskou funkci v sociální oblasti u 22 příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2020 kladného výsledku hospodaření za rok 2020 v celkové výši 662 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 8 organizací hospodařících s kladným hospodářským výsledkem, 13 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením a 1 organizace vykázala ztrátu ve výši 13 tis. Kč, z důvodu omezení provozování doplňkové činnosti v oblasti stravovacích služeb a praní prádla v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazuje k 31. 12. 2020 zadluženost. Pro rok 2021 u příspěvkových organizací působících v sociální oblasti není zadluženost plánována.

Hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí v roce 2020 bylo rovněž ovlivněno probíhajícím pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. V souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření byly v roce 2020 navýšeny zejména ostatní provozní náklady o 28 mil. Kč (spotřeba materiálu) a mzdové náklady, které vzrostly o 80 mil. Kč (zvýšené náklady na mzdy a platy, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a související zákonné sociální náklady).

V souvislosti s přijímáním mimořádných opatření byl u příspěvkových organizací v roce 2020 rovněž evidován pokles výnosů z prodeje služeb ve výši 4,1 mil. Kč. Jednalo se např. o pokles výnosů za ubytování, výnosů za stravování, výnosů z příspěvku na péči (z důvodu pozastavení příjmu nových uživatelů, stěhování uživatelů apod.). Mimořádné náklady a pokles výnosů související s probíhající pandemií byly financovány v rámci dotačního řízení ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeného k poskytnutí mimořádných dotací ze státního rozpočtu, rovněž z rozpočtu zřizovatele.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2020

Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny, v rámci služby v obecném hospodářském zájmu, výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných nákladů pro vyrovnávací platbu jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulka 1.142: Přehled výše a vypořádání vyrovnávací platby u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí pověřených poskytováním sociálních služeb obecného hospodářského zájmu formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2020 (v tis. Kč)
příspěvková organizace č. smlouvy maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb (max. povolená vyrovnávací platba náklady sociální služby pro VP celkem výnosy sociální služby pro VP celkem rozdíl mezi výnosy a náklady pro VP za sociální služby celkem
Benjamín, příspěvková organizace 03517/2014/SOC 88 000,0 87 100,7 87 100.7 0,0
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 03531/2014/SOC 22 848,0 15 681,3 15 681,3 0,0
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 03535/2014/SOC 85 566,0 80 051,1 80 051,1 0,0
Domov Březiny, příspěvková organizace 03508/2014/SOC 95 000,0 75 162,0 75 134,7 -27,3
Domov Duha, příspěvková organizace 03512/2014/SOC 147 990,0 103 325,7 103 177,3 -148,4
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 03539/2014/SOC 56 871,0 42 924,0 42 923,8 -0,2
Domov Jistoty, příspěvková organizace 03523/2014/SOC 58 264,0 54 331,5 54 331,5 0,0
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 03537/2014/SOC 55 884,0 41 600,0 41 600,0 0,0
Domov NaNovo, příspěvková organizace 03516/2014/SOC 38 120,0 35 665,5 35 665,5 0,0
Domov Na zámku, příspěvková organizace 03532/2014/SOC 50 314,0 43 515,5 43 515,5 0,0
Domov Odry, příspěvková organizace 03538/2014/SOC 50 061,0 46 038,2 46 038,1 -0,1
Domov Příbor, příspěvková organizace 03519/2014/SOC 42 174,0 36 512,1 36 512,1 0,0
Domov Vítkov, příspěvková organizace 03502/2014/SOC 61 083,0 53 655,00 53 653,7 -1,3
Fontána, příspěvková organizace 03522/2014/SOC 91 202,0 69 865,3 69 865,3 0,0
Harmonie, příspěvková organizace 03514/2014/SOC 88 346,0 73 569,2 73 569,2 0,0
Náš svět, příspěvková organizace 03533/2014/SOC 136 546,0 117 797,4 117 797,4 0,0
Nový domov, příspěvková organizace 03511/2014/SOC 114 418,2 104 663,9 104 663,9 0,0
Sagapo, příspěvková organizace 03521/2014/SOC 87 124,0 74 218,5 74 228,7 10,2
Sírius, příspěvková organizace 03515/2014/SOC 106 654,0 105 896,6 105 896,6 0,0
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 03534/2014/SOC 114 573,2 88 047,3 88 047,3 0,0

Výsledky hospodaření v rámci vyrovnávací platby jsou u většiny příspěvkových organizací vyrovnané nebo jsou oprávněné náklady na sociální služby vyšší než oprávněné výnosy. Nadměrná vyrovnávací platba vznikla u organizace Sagapo, příspěvková organizace, a to ve výši 10,2 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou příjmem rozpočtu pověřovatele. Příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby jsou dle čl. 3, odst. 1), písm. e) Statutu Fondu sociálních služeb jedním ze zdrojů tohoto fondu.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2020 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2020 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 179 škol a školských zařízení. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je zejména uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace. Těmto organizacím byly v roce 2020 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 6.448.765 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byl poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 6.266.624 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2020 finanční prostředky ve výši 6.264.429 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 2.195 tis. Kč). K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek v celkové výši 580.506 tis. Kč a účelově byla poskytnuta částka ve výši 5.683.923 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 798.721 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 5.390.021 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 75.687 tis. Kč.

Tabulka 1.143: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 682 050 43 754 8 165 627 180 2 951
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 4 008 391 402 548 36 922 3 515 645 53 277
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 863 759 126 067 9 392 727 703 597
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 54 510 4 737 0 49 773 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 655 720 3 400 2 860 617 368 32 091
celkem 6 264 429 580 506 57 339 5 537 669 88 916

Ostatní účelový příspěvek ve výši 5.537.669 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 159.542 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 5.378.126 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele.

Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 116.584 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji ve výši 23.099 tis. Kč, na Školní psychology, školní speciální pedagogy ve výši 10.103 tis. Kč, na Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit ve výši 6.452 tis. Kč, na Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství ve výši 1.633 tis. Kč, na Podporu talentů – příspěvkové organizace MSK ve výši 378 tis. Kč, na Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 ve výši 421 tis. Kč.

Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly příspěvky určeny převážně na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 5.344.271 tis. Kč (včetně přímých nákladů na vzdělávání – sportovní gymnázia ve výši 3.541 tis. Kč), na Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním COVID‑19 ve výši 16.285 tis. Kč, na Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích ve výši 14.206 tis. Kč, na Excelenci středních škol ve výši 2.068 tis. Kč.

Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky na reprodukci majetku kraje v celkové výši 57.339 tis. Kč. Jednalo se převážně o výdaje související s opravami a udržováním majetku krajských škol, z nichž nejvýznamnější jsou akce Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT ve výši 7.758 tis. Kč, Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) ve výši 4.630 tis. kč, Oprava havarijního stavu podlahových krytin v učebnách (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) ve výši 4.500 tis. Kč, Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) ve výši 4.417 tis. Kč, Oprava zdravotechniky objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) ve výši 3.925 tis. Kč, Celková oprava hygienických zařízení a zdravotechniky (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) ve výši 3.750 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 88.916 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 75.687 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 11.895 tis. Kč a kraj se podílel na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 1.334 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovány projekty Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK ve výši 26.680 tis. Kč a dále projekty realizované samotnými příspěvkovými organizacemi Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství ve výši 48.817 tis. Kč, "Cesta" ve výši 5.200 tis. Kč. V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci byl realizován projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách ve výši 597 tis. Kč. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl realizován příspěvkovými organizacemi projekt pod názvem Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) – Výzva č. 33 ve výši 6.697 tis. Kč a v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2014+ byly realizovány individuální projekty ve výši 713 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic v celkové výši 182.141 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 168.248 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 3.697 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 9.926 tis. Kč.

Tabulka 1.144: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 27 072 26 096 975
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 126 823 115 747 11 077
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 14 186 13 711 475
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 14 060 13 975 85
celkem 182 141 169 530 12 612

V rámci reprodukce majetku kraje v celkové výši 169.530 tis. Kč byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 166.138 tis. Kč určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy, sanace a jiná technická zhodnocení majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (např. rekonstrukce elektroinstalací, vzduchotechniky, ústředního topení a kotelen, sociálních zařízení, kanalizací, výměny oken, opravy střech aj.) a také na pořízení nového vybavení (např. automobilů) a úpravy dětských a sportovních hřišť. Mezi nejvýznamnější akce patřily Pořízení zemědělské techniky (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) ve výši 19.500 tis. Kč, Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) ve výši 18.000 tis. Kč, Výměna oken (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) ve výši 13.200 tis. Kč, Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) ve výši 12.303 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zemědělství byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 3.332 tis. Kč na Centra odborné přípravy a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Podporu zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami příspěvek ve výši 60 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 12.612 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 9.926 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 575 tis. Kč. Kraj se podílel na úhradě neuznatelných nákladů u školských projektů v celkové výši 2.111 tis. Kč. Jednalo se o projekty energetických úspor realizované z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1.327 tis. Kč a projekty týkající se rozšíření a modernizace prostor školských zařízení realizované z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 784 tis. Kč. Na akce realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly poskytnuty investiční příspěvky ve výši 10.501 tis. Kč na projekt Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) – Výzva č. 33 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, příspěvky ve výši 10.351 tis. Kč a příspěvky ve výši 150 tis. Kč na individuální projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014+.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství

V odvětví školství byla v roce 2020 poskytnuta návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v celkové výši 35.245 tis. Kč a ve výši 9.544 tis. Kč byly návratné finanční výpomoci vráceny ve stanoveném termínu na účet kraje. Jednalo se o návratné finanční výpomoci u těchto příspěvkových organizací:

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství skončilo k 31. 12. 2020 zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 19.935 tis. Kč, který je tvořen ziskem v hlavní činnosti ve výši 3.821 tis. Kč a v doplňkové činnosti ve výši 16.113 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 8 organizací s vyrovnaným hospodařením, 161 organizací se ziskem v celkové výši 22.950 tis. Kč a 10 organizací vykázalo ztrátu v celkové výši 3.015 tis. Kč.

Hospodaření organizací se v roce 2020 výrazně změnilo. Do výsledku hospodaření se promítla nestandardní situace způsobená dopadem postupně zavaděných opatření, díky kterým došlo k výpadku příjmů a současně ke změně struktury nákladů, což ovlivnilo jak hlavní, tak doplňkovou činnost. Díky zavedení distanční výuky mohly školy sice utlumit některé náklady v hlavní činnosti, ale současně musely zajistit např. vhodné vybavení ICT, ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky. Zisk v doplňkové činnosti ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 9 mil. Kč. Důvodem tak výrazného propadu byl pokles tržeb v důsledku realizace opatření přijatých proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19, kdy nemohly být pronajímány tělocvičny, provozovány bazény, byly omezeny restaurační provozy a uzavřeny některé služby pro veřejnost.

Cizí zdroje a výše nesplacených závazků v odvětví školství

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování podílů EU a SR u projektů spolufinancovaných z Evropské unie využila v roce 2020 jedna příspěvková organizace cizí zdroje. Jedná se o Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii, Bruntál, příspěvkovou organizaci, která uzavřela se souhlasem zřizovatele spotřebitelské krátkodobé a střednědobé úvěry. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců během roku 2019 a 2020 a výše nesplacených závazků.

Tabulka 1.145: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Projekt Finanční závazky příspěvkových organizací
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2020 stav Konečná splatnost úvěru
"TECHNIKA BEZ HRANIC" (OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osa 3) Střednědobý investiční úvěr 9 100 1 524 čerpáno v roce 2020 31. 3. 2023
revolvingový úvěr 6 000 0 zatím nečerpáno 31. 3. 2023
"Síť školních podnikatelských inkubátorů" (OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osa 3) Střednědobý investiční úvěr 5 500 0 zatím nečerpáno 31. 3. 2022
revolvingový úvěr 2 200 0 zatím nečerpáno 31. 3. 2024
Celkem   22 800 1 524    

Prostředky z projektů budou vyplaceny ex-post na základě schválených monitorovacích zpráv s žádostí o platbu. Pro zajištění realizace projektů škola potřebuje na zahájení v prvém roce projektů investiční úvěry, které využije k financování projektů tak, aby mohly být realizovány v plánovaném rozsahu a termínu. V dalších letech bude průběžné financování projektů škola zajišťovat čerpáním střednědobých revolvingových úvěrů.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2020 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 8 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu, 1 zdravotnické záchranné služby. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení. Těmto organizacím byly v roce 2020 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 1.904.771 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.425.316 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány finanční prostředky ve výši 1.416.739 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 8.577 tis. Kč). Příspěvek na zajištění běžného provozu byl čerpán ve výši 668.100 tis. Kč a účelově byly čerpány finanční prostředky ve výši 748.639 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 809.714 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 603.018 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 4.007 tis. Kč.

Tabulka 1.146: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 723 020 141 000 3 503 573 352 5 165
odborný léčebný ústav 1 15 144 9 800 0 5 344 0
zdravotnická záchranná služba 1 678 575 517 300 1 196 160 079 0
celkem 8 1 416 739 668 100 4 699 738 775 5 165

Ostatní účelový příspěvek ve výši 738.775 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 136.669 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 602.106 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu. Účelové prostředky z rozpočtu kraje byly poskytnuty ve výši 63.000 tis. Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ve výši 22.008 tis. Kč na Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19. Dále pak na akce např. Provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 16.500 tis. Kč, Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) ve výši 12.756 tis. Kč, Zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 7.500 tis. Kč, Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání ve výši 1.424 tis. Kč, výdaje ve výši 6.528 tis. Kč na provozní výdaje IVC Mošnov a Ostrava-Jih (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava), Elektronizace zdravotnických procesů ve výši 2.510 tis. Kč.

V souvislostí s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví použity finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 561.507 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byl poskytnut příspěvek v celkové výši 559.321 tis. Kč, kde na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID‑19 byly použity příspěvky ve výši 443.371 tis. Kč. V rámci dotací na Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 115.950 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na krytí výdajů souvisejících s opatřeními proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19, konkrétně na odměny pro zaměstnance (113.894 tis. Kč) a na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů poskytovatele (2.056 tis. Kč). Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byla v rámci dotačního titulu Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi zaslána částka ve výši 2.186 tis. Kč. Jednalo se o Mimořádné dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 (1.188 tis. Kč) a dále o Mimořádné dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti a s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 zahrnující kompenzační bonus pro pracovníky sektoru sociálních služeb (998 tis. Kč).

Dále byly z kapitoly Ministerstva zdravotnictví poskytnuty zejména dotace na Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – lékaři a nelékaři ve výši 13.817 tis. Kč, na Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 9.855 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty transfery nemocnicím na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytnut neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101 ‑ 103) ve výši 16.138 tis. Kč.

Z rozpočtu kraje byl na reprodukci majetku poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 4.699 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí Město Albrechtice – apalická jednotka budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) ve výši 1.336 tis. Kč, reprodukce, Stravovací úsek – odpadové žlaby pod myčkami (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 750 tis. Kč a v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly pořízeny zdravotnické přístroje ve výši 300 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 5.165 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 4.007 tis. Kč byl zaslán z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 912 tis. Kč a z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky ve výši 247 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly nemocnicemi realizovány projekty Modernizace vybavení pro obory návazné péče 1. a 2. část ve výši 1.139 tis. Kč a Beskydské centrum duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 180 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, dále Provoz Beskydského centra duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 3.146 tis. Kč a Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 635 tis. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v celkovém objemu 479.455 tis. Kč. Zdroje financování tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 352.777 tis. Kč, z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanizmů ve výši 108.065 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 18.612 tis. Kč.

Tabulka 1.147: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvkydo fondu investicna akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 427 419 291 196 136 223
zdravotnická záchranná služba 1 50 901 50 901 0
léčebný ústav 1 1 135 1 135 0
celkem 8 479 455 343 232 136 223

V rámci reprodukce majetku kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty příspěvkovým organizacím finanční prostředky ve výši 343.232 tis. Kč zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení, obnovu vozového parku záchranné služby a dále na výdaje na zvýšení lůžkové kapacity. V souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly pořízeny zdravotnické přístroje v celkové hodnotě 7.857 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku realizovanými příspěvkovými organizacemi patří Pavilon H – stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 65.602 tis. Kč, Pořízení zdravotnických přístrojů ve výši 48.564 tis. Kč, Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 34.932 tis. Kč, Magnetická rezonance (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) ve výši 25.000 tis. Kč, Rekonstrukce šaten sester (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) ve výši 13.561 tis. Kč, Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) ve výši 8.358 tis. Kč, Město Albrechtice – apalická jednotka budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) ve výši 7.664 tis. Kč, Vybudování neurologického ambulantního traktu (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 6.900 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 136.223 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 108.065 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, objem ve výši 21.801 tis. Kč byl zaslán z rozpočtu kraje na spolufinancování povinného podílu projektů či neuznatelných nákladů projektů a ze státního rozpočtu byly zaslány příspěvky ve výši 6.357 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly realizovány projekty samotnými příspěvkovými organizacemi, a to Modernizace vybavení pro obory návazné péče 1. a 2. část ve výši 133.415 tis. Kč, Kybernetická bezpečnost ve výši 1.478 tis. Kč a Beskydské centrum duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 1.330 tis. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly v roce 2020 poskytnuty návratné finanční výpomoci v celkovém objemu 134.940 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Naopak došlo k vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 123.716 tis. Kč od příspěvkových organizací:

V tabulce 1.150 je uvedena výše nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2020.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2020 v celkovém součtu výsledek hospodaření ve výši 117.499 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 6 organizací kladným výsledkem hospodaření ve výši 124.556 tis. Kč a 2 organizace záporným výsledkem hospodaření ve výši 7.057 tis. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno. V průběhu roku probíhala jednání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, na kterých bylo hospodaření pravidelným bodem programu jednání a rovněž také zastupitelstvo kraje bylo pravidelně informováno.

Výsledek hospodaření byl výrazně ovlivněn opatřeními přijatými proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19. Ministerstvo zdravotnictví mj. nařídilo poskytovatelům akutní lůžkové péče s účinností od 17. 3. 2020 omezit akutní zdravotní péči na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů. Za účelem zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVID‑19 nemocnice operativně reagovaly na epidemiologickou situaci změnou režimu. Dalším výrazným aspektem byla Vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, ve znění pozdějších předpisů.

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2020 ke zlepšení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví.

Tabulka 1.148: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2020 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření 2020 Návrhy organizací o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2020
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 755 převod na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
Nemocnice ve Frýdku‑Místku 41 052 převod na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
Nemocnice Třinec -6 172 převod na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
Nemocnice s poliklinikou Havířov 43 771 převod na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 14 584 převod na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
Slezská nemocnice v Opavě 2 782 převod na účet "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 21 612 převod do "Rezervního fondu"
Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium -885 ztráta bude pokryta z "Rezervního fondu"
Celkem 117 499  

Informace k záporným výsledkům hospodaření příspěvkových organizací vykázaným za rok 2020

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Organizace vykázala výsledek hospodaření ve výši ‑6.172 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti ‑7.424 tis. Kč a z doplňkové činnosti 1.252 tis. Kč. Nemocnice Třinec měla k 31. 12. 2020 stav finančních prostředků na běžném účtu 76.248 tis. Kč.

Na straně výnosů došlo meziročně k nárůstu, který mj. způsobila Vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Celkové výnosy roku 2020 činily 982.298 tis. Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které představují 80 % celkových výnosů, vzrostly meziročně o 75.312 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 988.470 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 121.956 tis. Kč. Na vzestupu nákladů se výrazně podílí nárůst osobních nákladů v návaznosti na navýšení tarifních platů v souladu s platnou legislativou a vyplacení odměn za COVID‑19 (60 mil. Kč).

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium

Organizace vykázala výsledek hospodaření ve výši ‑885 tis. Kč, z toho z hlavní činnosti -1.129 tis. Kč a z doplňkové činnosti 244 tis. Kč. Odborný léčebný ústav Metylovice měl k 31. 12. 2020 stav finančních prostředků na běžném účtu 7.828 tis. Kč.

Na straně výnosů došlo meziročně k poklesu, který byl způsoben pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. V důsledku zhoršené epidemiologické situace došlo ke snížení obsazenosti klienty a tím i k poklesu tržeb od zdravotních pojišťoven. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které představují 67 % celkových výnosů, poklesly meziročně o 11.067 tis. Kč. Celkové výnosy roku 2020 činily 51.868 tis. Kč.

Celkové náklady dosáhly výše 52.753 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 2.174 tis. Kč. Na vzestupu nákladů se výrazně podílí nárůst osobních nákladů v návaznosti na navýšení tarifních platů v souladu s platnou legislativou.

Cizí zdroje a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Přehled o cizích zdrojích a závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2020 je zaznamenán v tabulkách 1.149, 1.150 a 1.151 v dalším textu.

Za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové úvěry) a střednědobý investiční úvěr určený na financování rekonstrukce vytápění v případě Slezské nemocnice v Opavě. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2020.

Tabulka 1.149: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky příspěvkových organizací
Typ úvěru Výše úvěru, rámce Výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2020
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 20 000 0
Nemocnice ve Frýdku‑Místku revolving 60 000 4 300
Nemocnice s poliklinikou Havířov revolving 70 000 35 000
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj revolving 80 000 0
Slezská nemocnice v Opavě účelový úvěr 30 000 16 983
revolving 25 000 0
Celkem   285 000 56 283

Pro úplnost o přehledu využití cizích finančních prostředků je v tabulce 1.150 uveden přehled nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2020, které byly poskytnuty k překlenutí doby mezi realizací a financováním projektů realizovaných z Integrovaného regionálního operačního programu a v případě Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace k zajištění profinancování akce "Vybudování NIP a DIOP".

Tabulka 1.150: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky p. o. plynoucí z návratné finanční výpomoci
Účel návratné finanční výpomoci (NFV) Schválená výše NFV Výše nesplacené NFV k 31. 12. 2020
Nemocnice ve Frýdku‑Místku Beskydské centrum duševního zdraví 17 100 13 583
NIP a DIOP 24 500 13 611
Modernizace vybavení pro obory náv. péče 1.2 27 009 27 000
IROP 10 11 234 5 672
Nemocnice Třinec IROP 10 9 431 5 692
Nemocnice s poliklinikou Havířov Modernizace vybavení pro obory náv. péče 1.1 46 269 40 664
Modernizace vybavení pro obory náv. péče 1.2 10 351 10 220
IROP 10 8 421 59
Slezská nemocnice v Opavě IROP 10 7 666 2 472
Celkem   161 981 118 972

Dále je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 115.782 tis. Kč, včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období k 31. 12. 2020 (tato položka nezahrnuje výsledek hospodaření za rok 2020).

Tabulka 1.151: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Zadluženost p. o.
Posplatné závazky z obchodního styku Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 2 33 329
Nemocnice ve Frýdku‑Místku 21 798 -54 135
Nemocnice Třinec 31 554 -78 572
Nemocnice s poliklinikou Havířov 60 457 -203 777
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 2 128 -191 337
Slezská nemocnice v Opavě -171 -31 011
Zdravotnická záchranná služba MSK 0 0
OLÚ Metylovice – Moravskoslezské sanatorium 14 0
Celkem 115 782 -525 503

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit následující příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon:

Dle těchto smluv jsou příspěvkové organizace pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby. Postup výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Období vykonávání závazku veřejné služby je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024, v rámci kumulativního zhodnocení za celé období trvání závazku nedošlo u žádné z organizací k nadměrné vyrovnávací platbě. Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2020 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

9 Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2020 účast v níže uvedených obchodních společnostech.

Tabulka 1.152: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 26827719 100,0 -58 930
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 47673168 100,0 4 270
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 02995832 100,0 434
Bílovecká nemocnice, a. s. 26865858 100,0 1 331
Sanatorium Jablunkov, a. s. 27835545 100,0 1 353
Koordinátor ODIS, s. r. o. 64613895 50,0 2 326
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 25379631 45,0 500
VaK Bruntál a.s. 47675861 0,0015 9 709

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy a chytrého regionu

Tabulka 1.153: Hospodaření obchodních společností za rok 2020 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a.s. 23 884 992 042 202 863 261 793 -58 930
Koordinátor ODIS, s.r.o. 11 592 38 969 77 803 75 477 2 326

Letiště Ostrava, a.s.

O založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003, k zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Základní kapitál společnosti, zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2020, je ve výši 494.209 tis. Kč, jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č 16/1912 z 4. 6. 2020 a usnesení rady kraje v působnosti valné hromady č. 91/7867 z 22. 6. 2020 bylo rozhodnuto zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem ve výši 17.254 tis. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo splaceno 6. 8. 2020 a zapsáno v obchodním rejstříku dne 18. 8. 2020.

Hospodaření společnosti za rok 2020 skončilo ztrátou ve výši 58.930 tis. Kč. Výsledky hospodaření byly ovlivněny zejména poklesem tržeb a vysokými odpisy. Aktiva a pasiva celkem jsou vykazována ve výši 1.431.991 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se snížil o 41.676 tis. Kč na hodnotu 422.987 tis. Kč. Na účtu neuhrazených ztrát minulých let je zůstatek 13.147 tis. Kč. Řešení ztráty bude projednávat valná hromada plánovaná a navrženo je zaúčtování do neuhrazených ztrát minulých let.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2020 závazky k úvěrovým institucím výši 32.398 tis. Kč. Společnost má otevřen bankovní úvěr dle smlouvy o úvěru na částku 40.000 tis. Kč se splatností v roce 2028 v pravidelných čtvrtletních splátkách, první byla uhrazena k 30. 9. 2019. Jiné úvěry společnost v současnosti nevykazuje. V roce 2021 plánuje čerpání leasingu, příp. bankovního úvěru, a to na zajištění financování zařízení pro nakládku leteckých palet do cargo letadel, konkrétně zařízení Highloader, jehož pořizovací cena se pohybuje v objemu do 10 mil. Kč bez DPH. Dále společnost plánuje poptávku a zajištění bankovního úvěru za účelem plánované výstavby cargo terminálu v jižní části areálu, která bude realizována etapovitě. V I. etapě by měla být stavba v objemu cca 40 mil. Kč bez DPH.

Koordinátor ODIS, s.r.o.

Moravskoslezský kraj usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 rozhodl o účasti ve společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., a stal se společníkem s majetkovou účastí kraje ve výši 275 tis. Kč. K zápisu změny do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně bylo rozhodnuto o zvýšení podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 185 tis. Kč, který byl zapsán 13. 1. 2009, čímž došlo k navýšení obchodního podílu kraje na 50 %. Základní kapitál společnosti je, dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2020, ve výši 920 tis. Kč, podíl kraje činí 460 tis. Kč.

Společnost dosáhla za rok 2020 zisk ve výši 2.326 tis. Kč. Aktiva a pasiva celkem představují 43.278 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2020 se zvýšil na 4.309 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je vykázán zůstatek 947 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Zisk za rok 2020 navrhuje společnost zaúčtovat v plné výši ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.154: Hospodaření obchodních společností za rok 2020 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 518 3 461 24 089 19 819 4 270
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 43 846 64 823 50 892 50 392 500
VaK Bruntál a.s. 38 128 60 366 113 486 103 776 9 709

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Moravskoslezský kraj se stal akcionářem společnosti na základě usnesení zastupitelstva č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001, kdy byla stanovena majetková účast v obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím akcií v nominální hodnotě 700 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR – Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. V roce 2018 došlo ke změně názvu společnosti (původně Agentura pro regionální rozvoj, a.s.) a také navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o částku 14 000 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku k datu 31. 12. 2020, činila 15.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost vykázala za rok 2020 zisk ve výši 4.270 tis. Kč., Aktiva a pasiva celkem představují 39.432 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2020 zvýšil o 3.551 tis. Kč na 33.169 tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let je ve výši 11.141 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Valné hromadě bude navrženo rozdělení zisku přídělem do sociálního fondu a převodem na účet nerozděleného zisku.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

O účasti Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017. Na základě smlouvy o převodu akcií se společností Agentura pro regionální rozvoj, a.s., která byla vlastníkem akcií, došlo k úplatnému nabytí 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 tis. Kč, přičemž pořizovací cena akcií byla 407,6 tis. Kč. Tímto získal kraj podíl 9,1 % na základním kapitálu společnosti, který dále zvýšil na základě usnesení zastupitelstva 4/1148 ze dne 30. 5. 2017, rozhodnutím o peněžitém vkladu ve výši 5.900 tis. Kč. V obchodním rejstříku byla zapsána změna názvu na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., a celkové zvýšení základního kapitálu společnosti o 9.600 tis. Kč, přičemž podíl kraje tvoří 6.300 Kč, tj. 45 %. Stejným podílem disponuje statutární město Ostrava a zbývajících 10 % je rozděleno mezi VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou univerzitou v Opavě a Ostravskou univerzitou v Ostravě. V průběhu roku 2019 byla realizována změna akcií z listinných na zaknihované, akcie vlastněné krajem byly zapsány na majetkový účet cenných papírů. Výše základního kapitálu společnosti zapsaná ke dni 31. 12. 2020 je 14.000 tis. Kč.

Společnost vykázala za rok 2020 zisk ve výši 500 Kč. Celková aktiva a pasiva představují 81.591 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 14.536 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek 36 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje, ani neplánuje. Rozdělení zisku bude řešit valná hromada, které je navrženo převedení na účet nerozděleného zisku z minulých let.

VaK Bruntál a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií společnosti VaK Bruntál a.s., ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované akcie v roce 2011 převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku ke dni 31. 12. 2020 činil 673.598 tis. Kč, majetkový podíl Moravskoslezského kraje představuje 0,0015 %.

Společnost dosáhla za rok 2020 zisku ve výši 9.709 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují 803.887 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2020 zvýšil na 743.457 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek ve výši 30.328 tis. Kč. Nově společnost vykazuje úvěry ve výši 9.510 tis. Kč.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a.s. a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009 převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a.s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a.s. Samotnou zástavní smlouvu k nemovitostem ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál, a.s., dosud není možné uzavřít, neboť z důvodu běžících soudních řízení společnost VaK Bruntál, a.s., nemůže majetek zatížit zástavním právem. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a.s.

Zachování majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a.s., a ručitelského závazku je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS ‑ METAL, s.r.o. Tyto spory byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS – METAL, s.r.o., vůči společnosti VaK Bruntál, a.s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena.

V návaznosti na to bylo pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). V tuto chvíli však stále není skončeno řízení o zrušení rozhodčího nálezu a také řízení o žalobě společnosti FOCUS – METAL, s.r.o., proti Moravskoslezskému kraji o zaplacení částky 1 mil. Kč z titulu ručitelského závazku. V této věci kraj navrhl přistoupení společnosti VaK Bruntál, a.s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované. Okresní soud v Ostravě dne 26. 9. 2017 žalobu odmítl pro neurčitost žalobního nároku. Proti tomuto usnesení podala společnost FOKR Czech, s.r.o. (na kterou byly tvrzené nároky postoupeny společností FOCUS – METAL, s.r.o.) dne 26. 10. 2017 odvolání. V odvolacím řízení Krajský soud v Ostravě dne 31. 1. 2018 rozhodl tak, že žaloba se neodmítá a věc se vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení. V opakovaném prvoinstančním řízení Okresní soud v Ostravě dne 21. 9. 2018 rozhodl tak, že žaloba společnosti FOKR Czech, s.r.o. se zamítá. Žalobce proti tomuto rozsudku podal odvolání, proběhlo odvolací řízení před Krajským soudem v Ostravě a věc byla pravomocně skončena v prosinci roku 2019 ve prospěch Moravskoslezského kraje. Dne 19. 2. 2020 však společnost FOKR Czech, s.r.o., opětovně podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Objem ručitelského závazku kraje k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2020, za obchodní společnost VaK Bruntál, a.s., činil 77.072 tis. Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Tabulka 1.155: Hospodaření obchodní společnosti za rok 2020 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 2 102 435 10 547 10 113 434

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravskoslezský kraj, jako jediný společník, založil obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., a to usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014 Dne 14. 5. 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku se základním kapitálem 1.000 tis. Kč, který byl v dalších letech peněžitými vklady navýšen celkem o 15.000 tis. Kč. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2020 činil 16.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2020 skončilo ziskem ve výši 434 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují hodnotu 11.162 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 10.713 tis. Kč. Zůstatek účtu nerozděleného výsledku hospodaření z minulých let činí 5.287 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě schválit zaúčtování zisku na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.156: Hospodaření obchodních společností za rok 2020 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a.s. 18 573 43 560 162 361 161 030 1 331
Sanatorium Jablunkov, a.s. 10 850 10 499 104 812 103 459 1 353

Bílovecká nemocnice, a.s.

O založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005. Peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč, zapsaný do obchodního rejstříku při vzniku společnosti dne 11. 7. 2005, byl následně postupně navyšován nepeněžitými vklady ve výši 72.120 tis. Kč a peněžitými vklady ve výši 21.200 tis. Kč. V roce rada kraje v působnosti valné hromady rozhodla o snížení základního kapitálu o 21.520 tis. Kč, kterým byla řešena ztráta minulých let. K 31. 12. 2020 je zapsaná výše základního kapitálu 73.800 tis. Kč, podíl kraje je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2020 skončilo ziskem ve výši 1.331 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují 122.196 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 75.755 tis. Kč, účet neuhrazené ztráty minulých let vykazuje zůstatek ve výši 408 tis. Kč. Letošní výsledek hospodaření bude navrhován k zaúčtování na účet neuhrazených ztrát minulých let. Závazky k úvěrovým institucím vykazuje společnost ve výši 214 tis. Kč, což představuje úvěr na automobil u UniCredit Leasing CZ, a.s.

Ručitelský závazek kraje

Bílovecká nemocnice, a.s. požádala v průběhu roku 2013 Moravskoslezský kraj jako svého zakladatele a jediného vlastníka, o převzetí ručitelského závazku na financování investiční akce "Zateplení Bílovecké nemocnice, a.s.", a to ve výši 22.000 tis. Kč, tzn. ve výši předpokládaných celkových nákladů projektu. Financování bylo ze strany nemocnice zajištěno formou úvěru.

O převzetí ručitelského závazku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/422 ze dne 19. 9. 2013. Splatnost závazku je dána podmínkami smlouvy o úvěru č. 1424/13/5628 mezi Bíloveckou nemocnicí, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., pobočkou Nový Jičín. Banka poskytla v roce 2014 prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši 14.076 tis. Kč, úvěr byl vyčerpán do 30. 9. 2014. Poskytnuté peněžní prostředky společnost splácela v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 166 tis. Kč. Poslední splátka byla uhrazena v lednu 2020, čímž ručení kraje zaniklo. Objem ručitelského závazku k 31. 12. 2020 tedy činil 0 Kč.

Sanatorium Jablunkov, a.s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. Následně docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů v celkové výši 210.455 tis. Kč. V roce 2014 došlo ke změně listinných akcií na zaknihované, které byly zapsány majetkový účet cenných papírů kraje. Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/52 ze 17. 12. 2020 a usnesením rady kraje v působnosti valné hromady č. 8/377 z 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o 25.500 tis. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 19. 3. 2021, základní kapitál společnosti k 31. 12. 2020, činil 212.455 tis. Kč, podíl kraje tvoří 100 %.

Společnost vykázala za rok 2020 zisk ve výši 1.353 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují 231.473 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2020 zvýšil na 220.125 tis. Kč. Zůstatek účtu výsledek hospodaření minulých let je nulový, zisk z minulého období byl použit k tvorbě rezervního fondu, stejný návrh je předložen i letos. Úvěry společnost nevykazuje ani neplánuje.

9.5 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

Majetkové účasti jsou oceňovány pořizovací, resp. reprodukční pořizovací cenou a v tomto ocenění vedeny v účetnictví. V případě navyšování základního kapitálu peněžitým vkladem se pořizovací cena shoduje s nominální hodnotou akcií nebo podílu (s výjimkou emisního ážia), ale v případě nepeněžitého vkladu, u navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, byl tento majetek veden v účetnictví v pořizovacích cenách a v těch oceněn i při nepeněžitém vkladu. Pro účetnictví společnosti a zápis do obchodního rejstříku je však základní kapitál oceněn znaleckým posudkem, který zohledňuje reálnou hodnotu vkladu. S ohledem na to je hodnota dlouhodobého finančního majetku vedená v účetnictví kraje jiná než hodnota kapitálu jednotlivých společností uvedená v obchodním rejstříku.

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou‑li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce k tomuto majetku účtováno 30. 6. 2012 ke stavu vykazovanému u obchodních společností k 31. 12. 2011, znovu pak ve stejných termínech v letech 2013‑2019, a to podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno, resp. může být opravná položka odúčtována. V účetnictví kraje byly evidovány k 31. 12. 2020 opravné položky u dvou společností s majetkovou účastí kraje, a to Bílovecké nemocnice, a.s., Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která byla vlivem změny metodiky oceňování poprvé účtována v roce 2012 u společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií nebo obchodního podílu a výší vlastního kapitálu společnosti. V dalších letech se o změně opravné položky neúčtovalo, protože nepřesáhla limit 10 % a ani v roce 2020 nenastaly skutečnosti vedoucí k jejímu snížení nebo zvýšení.

Další společností, kde na základě změn ve výši základního a vlastního kapitálu byla v roce 2017 zaúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, která zachycovala dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 3.990 tis. Kč, je Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. V letech 2018-2020 nedošlo ke změnám, které by měly být promítnuty do účetnictví, opravná položka zůstává ve stejné výši.

V roce 2020 byla odúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku za rok 2019 u společnosti Letiště Ostrava, a.s., která byla vypočtena podle údajů schválené roční účetní závěrky a hodnoty vlastního kapitálu společnosti za rok 2018 a dosáhla výše 139.341 tis. Kč. Po změně výše základního a vlastního kapitálu v roce 2019 přechodné snížení hodnoty majetku nepřekročilo stanovenou hranici, proto mohla být v roce 2020 opravná položka odúčtována.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 1.157: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje k 31. 12. 2020, vč. posouzení hodnoty a tvorby opravných položek k tomuto majetku dle předběžných údajů společností
Obchodní společnost % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/majetkového podílu v pořizovacích cenách v účetnictví kraje v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu z výkazů společností v tis. Kč Opravné položky za r. 2011-2020 v tis. Kč
Letiště Ostrava, a.s. 100 512 177 422 987 0
Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 100 7 980 33169 0
Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 100 16 000 10713 3 990
Bílovecká nemocnice, a.s. 100 176 268 75 755 118 398
Sanatorium Jablunkov, a.s.* 100 210 713 220125 0
Koordinátor ODIS s.r.o. 50 460 2155 0
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. *) 45 6 308 14 536 0
VaK Bruntál, a.s.* 0,0015 11 743 457 0
Celkem × 929 917 × 122 388

*) Akcie v zaknihované podobě, ostatní akcie v listinné podobě

Při přepočtu opravných položek za rok 2020 dle aktuálně dostupných, zatím neschválených údajů z obchodních společností, by jejich výše nyní představovala u Bílovecké nemocnice, a.s., částku 100.513 tis. Kč a u společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., částku 5.287 tis. Kč, což v obou případech představuje snížení opravné položky o méně než 10 % a nevzniká povinnost účtovat o změně výše opravné položky. U ostatních společností s majetkovou účastí kraje nedošlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 %, proto za rok 2020 nebudou tvořeny žádné další opravné položky, o kterých by se účtovalo po schválení výsledků hospodaření v roce 2021.

10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2020 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 16.149.766 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 29.838 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2020 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů a individuálních dotacích jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací (obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách) z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 27 až 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2020 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 1.022.254 tis. Kč, z toho bylo v roce 2021 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 4.217 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 11.079.933 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2020 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2021 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 9.657 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2020 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.158: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2020 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2020 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2021
Vyhlášené dotační programy 780 656,3 1 081,1
Bezpečnost silničního provozu 850,0 539,7
Dopravní obslužnost – linková doprava 53 989,6  
Finanční podpora postiženým živelními pohromami 1 000,0  
Informační systém o znečištění ovzduší 2 100,0  
Integrované výjezdové centrum Jablunkov 12 965,7  
Kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení 100,0  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 400,0  
Odstraňování následků havárií dle zákona o vodách 4 720,2  
Podpora aktivit obcí 2 865,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 474,0 144,7
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 9 580,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 3 816,2  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 6 938,1  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 500,0  
Podpora služeb sociální prevence 3 27 393,0  
Podpora služeb sociální prevence 4 6 283,6  
Podpora soutěží a přehlídek 753,4 334,8
Podpora talentů 7,2  
Podpora výukového centra EVVO 1 500,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 1 897,0  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV 15 656,9  
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference 50,0  
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 2 541,8  
Protialkoholní záchytná stanice 5 000,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 17 000,0 2 116,5
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 14 225,0  
Regionální funkce knihoven 15 500,0  
Regionální poradenské centrum SK-CZ 437,9  
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 33,6  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 1 130,0  
Supporting attractivness of health and social care professions in regions 601,6  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 700,7  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 722,7  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 20 850,0  
Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže 60,0  
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 5 000,0  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 1 382,0  
Celkem 1 022 254,4 4 216,9

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých orgány kraje v roce 2020 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1685 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen RRRS MSK) ve výši 500 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů RRRS MSK s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021. Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2020, a to ve dvou splátkách vždy ve výši 250 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování této dotace bude předmětem Závěrečného účtu za rok 2021.

V roce 2020 současně proběhlo vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019 ve výši 650 tis. Kč. Z celkového objemu této dotace bylo kraji vráceno 121,5 tis. Kč.

RRRS MSK byla řídícím orgánem Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V průběhu jeho realizace prováděla různými formami krácení nebo odvody poskytnutých dotací. V případech odvolacích řízení proti rozhodnutí RRRS MSK rozhodnutých ve prospěch příjemce dotace vznikají RRRS MSK závazky související s neoprávněně krácenými dotacemi. Příjmy regionálních rad regionů soudržnosti jsou vymezeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a jsou omezené nebo účelově určené, proto závazky související s neoprávněně krácenými dotacemi nejsou finančně zabezpečené. Usnesením č. 463/2019 schválila vláda ČR použití finančních prostředků státního rozpočtu ke krytí těchto závazků a dalších výdajů regionálních rad regionů soudržnosti, které nedisponují dostatečnými zdroji k jejich krytí, a to do maximálně 50 % výše tohoto závazku. Zároveň byla prostřednictvím Asociace krajů vyjádřena shoda, že kraje budou financovat zbývajících 50 % těchto závazků.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1709 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje RRRS MSK ve výši 56.199,24 tis. Kč na krytí 50 % výše uvedených závazků s použitelností do 30. 11. 2021. V roce 2020 byla dle průběžné žádosti o platbu RRRS MSK vyplacena část dotace v celkové výši 5.477,7 tis. Kč.

Tabulka 1.159: Přehled všech finančních prostředků poskytnutých Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko v letech 2006‑2020 z rozpočtu kraje (v tis. Kč)
Rok Poskytnuto (Vyplaceno) Použito Vráceno
2006 8 212,0 8 108,8 103,2
2007 12 302,0 11 458,5 843,5
2008 10 798,0 6 936,0 3 862,0
150,0 150,0 0,0
2009 6 550,0 3 195,3 3 354,7
2010 9 500,0 8 748,3 751,7
6 800,0 5 983,1 816,9
2011 2 700,0 2 450,9 249,1
370,0 309,7 60,3
2012 6 800,0 5 984,9 815,1
2 700,0 2 338,3 361,7
2013 6 579,0 5 552,6 1 026,4
2 421,0 2 323,0 98,0
2014 6 273,0 5 247,8 1 025,2
3 227,0 2 602,4 624,6
2015 4 500,0 2 936,7 1 563,3
2016 1 570,0 1 550,8 19,2
2017 850,0 607,3 242,7
2018 670,0 561,3 108,7
2019 650,0 528,5 121,5
2020 5 477,7 5 477,7 0,0
500,0 500,0 0,0
Celkem 99 599,7 83 551,8 16 047,9

10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám

V roce 2020 byly ostatním fyzickým a právnickým osobám poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v úhrnné výši 4.041.601 tis. Kč, z toho 931.061 tis. Kč bylo vyčleněno soukromým školám. V rámci finančního vypořádání byla v roce 2021 jednotlivými fyzickými a právnickými osobami (včetně soukromých škol) vrácena do rozpočtu kraje částka ve výši 15.964 tis. Kč.

Tabulka 1.160: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky ostatním fyzickým a právnickým osobám v roce 2020 (bez soukromých škol) (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2020 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2021
Vyhlášené dotační programy 1 285 541,7 6 994,3
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 2 000,0  
Činnosti zajišťované obchodní společností Koordinátor ODIS, s.r.o. 7 800,0  
Dopravní obslužnost – drážní doprava 1 042 544,4  
Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem 4 800,0  
Hry "Olympiády dětí a mládeže" 355,2  
Informační systém o znečištění ovzduší 700,0  
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK 167,7  
Investiční akce a opravy majetku v Bílovecké nemocnici, a.s. 3 000,0  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 86,0  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. grantové schéma 66 122,3  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma 226 712,7  
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – individuální dotace 1 353,2  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 12 347,4  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 9 470,0  
Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 1 164,2  
Péče o chráněné druhy živočichů 1 300,0  
Podpora akcí celokrajského významu 3 926,0  
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti 78,0  
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 300,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 2 087,0 58,5
Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky 412,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 16 533,0  
Podpora integrace etnických menšin 50,0  
Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji 194,1  
Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 1 120,0  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 2 238,0  
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 1 300,0 17,0
Podpora reformy psychiatrie 169,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 6 287,3  
Podpora služeb sociální prevence 3 164 295,4  
Podpora služeb sociální prevence 4 42 780,0 677,5
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje 38 614,2 422,0
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 34 787,2  
Podpora talentů 153,0  
Podpora třídění odpadů 900,0 37,2
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice 12 290,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 3 952,4 44,6
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV 447,4  
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 499,0  
Propagace v oblasti zemědělství 431,5  
Propagace v oblasti životního prostředí 710,0  
Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotek požární ochrany v rámci veřejné služby 15 000,0  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 5 607,7  
Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. 11 650,0  
Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání 350,0  
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou 500,0  
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6 256,3  
Turistické značení 770,0  
Významné akce kraje – využití volného času dětí a mládeže 1 969,7 1 053,0
Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 58 180,8 6 597,7
Ostatní dotace 10 236,6 54,4
Celkem 3 110 540,6 15 956,2
Tabulka 1.161: Přehled akcí, v rámci kterých byly poskytnuty finanční prostředky v roce 2020 soukromým školám (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2020 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2021
Vyhlášené dotační programy 436,7  
Dotace pro soukromé školy 926 048,7  
Excelence středních škol 4,3  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 4 300,0  
Podpora výuky plavání v ZŠ 37,2 8,0
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 146,2  
Podpora zavádění diagnostických nástrojů 29,9  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV 55,2  
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 2,5  
Celkem 931 060,6 8,0

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem jednotlivým fyzickým a právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část. V této tabulce nejsou uvedeny poskytnuté prostředky, které nepodléhají vyúčtování, tj. kotlíkové dotace vyplacené v rámci 2. grantového schématu, 3. grantového schématu včetně dotačního programu AMO i formou individuálních dotací v celkové výši 425.671 tis. Kč.

11 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020

Hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2020 bylo přezkoumáno dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), Ministerstvem financí. Ministerstvo financí předalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, která je uvedena v Příloze 13.4 přílohové části. Závěrem zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2020, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na základě výše uvedeného nevyplývá pro Moravskoslezský kraj povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

12 Závěr

Hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2020 bylo výrazně ovlivněno propuknutím pandemického šíření onemocnění COVID‑19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Přes tyto krajně nepříznivé vnější okolnosti, které se mj. odrazily v bezprecedentním meziročním propadu ekonomiky (o 5,6 %), vykázal rozpočet Moravskoslezského kraje ke konci roku 2020 schodek pouze ve výši 418 mil. Kč, což představuje jen 1,37 % celkových skutečných výdajů. Upravený rozpočet přitom počítal se schodkem až 3,6 mld. Kč (v celé výši kryt vlastními zdroji). Na výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné daňové příjmy, resp. přeplněné příjmy ze sdílených daní. Rozpočtované příjmy byly překročeny o 1.114 mil. Kč. Na výsledek hospodaření působilo rovněž nižší čerpání na výdajové stránce rozpočtu, což souviselo zejména s nižším čerpáním prostředků na projekty financované z evropských finančních zdrojů oproti plánovanému rozpočtu z důvodu zdlouhavých schvalovacích procesů ze strany řídících orgánů a procesů realizace veřejných zakázek. Předpokládané výdaje byly čerpány ve výši 93,8 % upraveného rozpočtu. Pro srovnání v roce 2019 dosáhly skutečné výdaje 92,1 % upraveného rozpočtu. Vykázané saldo rozpočtu, tj. rozdíl skutečných příjmů a čerpaných výdajů k 31. 12. 2020 ve výši -418 mil. Kč bylo pokryto v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech ÚSC využitím prostředků minulého roku. Objem prostředků na účtech kraje se meziročně snížil o 614 mil. Kč; záporný dopad na objem prostředků na účtech kraje mělo dosažené saldo rozpočtu ve výši -418 mil. Kč a saldo čerpání a splácení úvěrů ve výši -396 mil. Kč, naopak kladný dopad měl prodej dluhopisů nakoupených v roce 2017 z prostředků Fondu pro financování strategických projektů MSK v objemu 200 mil. Kč.

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje (a v pokladně) k 31. 12. 2020 činil 3.758 mil. Kč. Tento zůstatek byl vytvořen vyšším plněním příjmů, nižším čerpáním provozních výdajů, zpožděním realizace vybraných akcí (víceletých projektů) kraje a zůstatky peněžních fondů kraje. Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2020 je uveden v tabulce 1.162.

Tabulka 1.162: Přehled použití zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
Celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje a v pokladně k 31. 12. 2020 3 757 973
- z toho na účtech peněžních fondů (mimo rozpočet kraje na rok 2020) 677 955
  - Zajišťovací fond 102 777
  - Fond finančních zdrojů JESSICA 205 069
  - Fond životního prostředí 9 998
  - Fond sociálních služeb 202 136
  - Fond pro financování strategických projektů 157 975
Zůstatek finančních prostředků bez prostředků mimo rozpočet kraje celkem 3 080 017
Použití zůstatku finančních prostředků
a) Vyčleněno při schvalování rozpočtu na rok 2021 1 756 420
  - zastupitelstvem kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 na krytí výdajů roku 2021 323 634
  - účelové převody akcí z rozpočtu na rok 2020 do rozpočtu na rok 2021 1 432 786
b) Vázané účelové prostředky z roku 2020 10 634
  - účelové finanční prostředky (finanční vypořádání dotací z externích zdrojů) 1 621
  - ostatní účelové finanční prostředky 9 013
c) Vypořádání fondů 18 221
  - vypořádání Sociálního fondu 3 821
  - vypořádání Zajišťovacího fondu 649
  - vypořádání Fondu finančních zdrojů JESSICA 196
  - vypořádání Fondu životního prostředí 9 880
  - vypořádání Fondu sociálních služeb 654
  - vypořádání Fondu pro financování strategických projektů 3 020
d) Nespecifikovaná část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2020 1 294 743
- z toho:
  - příděl do Fondu pro financování strategických projektů 300 000
  - příděl do Fondu finančních zdrojů JESSICA 100 000
  - nahrazení úvěru UCB na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z EU 250 000
  - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje 136 217
  - akce reprodukce majetku kraje 85 800
  - ostatní akce (včetně rezerv) 422 726

Komentář k tabulce:

Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2019 ve výši 1.756.420 tis. Kč byla do rozpočtu kraje na rok 2021 zapojena v rámci schváleného rozpočtu a účelových převodů do upraveného rozpočtu kraje. Z toho při schvalování rozpočtu kraje na rok 2021 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 zapojena částka ve výši 323.634 tis. Kč. Rada kraje na základě svěření zastupitelstva kraje (usnesení č. 2/21 bod 5 písm. a) ze dne 17. 12. 2020) zapojila svými usneseními č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 a č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 část zůstatku finančních prostředků roku 2020 v celkové výši 1.432.786 tis. Kč. Jednalo se převážně o zapojení účelově určených prostředků smluvně zajištěných v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje, smluvních závazků z roku 2020 nebo zajištění financování investičních akcí, u kterých došlo k prodloužení doby realizace.

Vázané účelové prostředky z roku 2020 v celkové výši 10.634 tis. Kč představují závazky vyplývající z rozhodnutí orgánů kraje a další povinné platby a odvody. Z toho částka ve výši 1.621 tis. Kč představuje prostředky, které byl kraj povinen vrátit při finančním vypořádání se státním rozpočtem a dalšími poskytovateli dotací (rada kraje zapojila svým usnesením č. 13/808 ze dne 29. 3. 2021). Mezi účelové prostředky z roku 2020 patří i jiné účelové prostředky v celkové výši 9.013 tis. Kč, z toho část ve výši 3.448 tis. Kč tvoří prostředky připsané v průběhu roku 2020 na bankovní účty kraje a část ve výši 5.565 tis. Kč tvoří prostředky nevyčerpané v průběhu roku 2020 z rozpočtu kraje, přičemž ve všech případech bylo nutno tyto prostředky použít v souladu s vymezeným účelem (rada kraje zapojila svými usneseními č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021, č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 a č. 12/756 ze dne 15. 3. 2021).

Finanční prostředky ve výši 18.221.327,96 Kč představují prostředky účelově určené na vypořádání Sociálního fondu, Zajišťovacího fondu, Fondu finančních zdrojů JESSICA, Fondu životního prostředí, Fondu sociálních služeb a Fondu pro financování strategických projektů.

Vypořádání Sociálního fondu představuje zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2020 ve výši 3.989,76 tis. Kč snížený o prostředky ve výši 168,96 tis. Kč, o které byl zálohový převod do fondu v roce 2020 vyšší než stanovený příspěvek ve výši 4 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce v roce 2020. Tyto prostředky budou z účtu sociálního fondu převedeny na základní běžný účet kraje. Částka ve výši 3.820,80 tis. Kč byla radou kraje zapojena do rozpočtu kraje na rok 2021 k použití dle účelu fondu.

V rámci vypořádání Zajišťovacího fondu se jedná o&nb