Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2022 grafická a tabulková část

13 Přílohy

13.1 Grafická část

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2017–2022 (v mil. Kč)

Graf 1 – Srovnání skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2017–2022
  Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022
Dotace 14 651,6 16 585,0 19 656,4 22 521,8 24 944,6 25 373,7
Vlastní příjmy 6 723,5 7 499,9 8 223,1 7 678,5 8 799,5 10 300,0
Celkem 21 375,1 24 084,8 27 879,5 30 200,3 33 744,1 35 673,7

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2017–2022 (v mil. Kč)

Graf 2 – Srovnání skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v letech 2017–2022
  Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022
Běžné výdaje 18 636,1 21 071,9 24 267,2 27 856,3 29 914,9 31 551,6
Kapitálové výdaje 1 361,6 3 075,1 3 013,7 2 762,4 2 528,2 3 132,3
Celkem 19 997,7 24 147,0 27 280,8 30 618,7 32 443,1 34 683,9

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022

Graf 3 – Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022
Struktura skutečných příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022
Druh příjmuPlnění v tis. Kč%
Kapitálové příjmy60 7400,2
Daňové příjmy9 093 00625,5
Investiční dotace866 2142,4
Neinvestiční dotace24 507 53068,7
Nedaňové příjmy1 146 2163,2
Celkový součet35 673 706100,0

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022

Graf 4 – Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022
Struktura skutečných výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022
Oblast Skutečné výdaje v tis. Kč %
Cestovní ruch 99 906 0,3
Doprava 4 108 423 11,8
Chytrý region 74 903 0,2
Krizové řízení 524 021 1,5
Kultura 516 684/td> 1,5
Ostatní 493 810 1,4
Regionální rozvoj 352 193 1,0
Sociální věci 4 028 365 11,6
Školství 22 005 871 63,5
Všeobecná veřejná správa a služby 661 631 1,9
Zdravotnictví 1 446 797 4,2
Životní prostředí 371 312 1,1
Celkem 34 683 916 100,0

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2022

Graf 5 – Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2022
Skutečné výdaje v rámci dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2022
Odvětví/dotační program Skutečné výdaje v tis. Kč %
Cestovní ruch 31 515 0,9
Krizové řízení 8 232 0,2
Kultura 33 495 1,0
Regionální rozvoj 102 729 3,1
Sociální věci 3 000 554 90,2
Školství 48 763 1,5
Zdravotnictví 8 279 0,3
Životní prostředí 94 483 2,8
Celkový součet 3 328 050 100,0

13.2 Tabulková část

Pozn.: Případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek v tabulkách je způsoben zaokrouhlením.


Tabulka č. 1: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2022 – Příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 200 000 1 350 000 1 403 333 104,0
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 50 000 100 000 130 837 130,8
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 200 000 250 000 290 849 116,3
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 400 000 2 000 000 2 198 575 109,9
1123 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 63 000 43 637 43 637 100,0
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 350 000 4 900 000 4 997 027 102,0
1332 Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší 4 000 4 000 7 415 185,4
1357 Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 18 248 121,7
1361 Příjem ze správních poplatků 1 700 2 920 3 084 105,6
    Daňové příjmy 7 283 700 8 665 557 9 093 006 104,9
Nedaňové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2143 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 27 37 139,9
2143 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 478 478 100,0
2143   Cestovní ruch 0 505 515 102,1
2212 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 0 15 ×
2212 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 0 2 183 3 057 140,0
2212 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 272 272 100,0
2212   Silnice 0 2 454 3 343 136,2
2229 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 5 000 7 493 9 856 131,5
2229 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 20 23 114,8
2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 84 164 195,2
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000 7 597 10 043 132,2
2251 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 8 954 1 554 1 637 105,4
2251 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 7 7 100,1
2251   Letiště 8 954 1 561 1 645 105,3
2292 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 4 412 5 682 128,8
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 0 4 412 5 682 128,8
2294 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 1 592 1 592 100,0
2294 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 4 994 4 994 100,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 0 6 585 6 585 100,0
2299 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 24 24 100,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 24 24 100,0
3121 2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací 0 216 216 100,0
3121 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 7 7 100,1
3121   Gymnázia 0 223 223 100,0
3122 2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací 0 12 12 100,0
3122 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 2 2 100,0
3122 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 9 9 100,0
3122   Střední odborné školy 0 23 23 100,0
3127 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 94 94 100,0
3127   Střední školy 0 94 94 100,0
3299 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 0 3 793 3 793 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 0 3 793 3 793 100,0
3312 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 3 3 100,0
3312   Hudební činnost 0 3 3 100,0
3315 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 11 11 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 0 11 11 100,0
3319 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 242 242 242 100,0
3319 2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 0 26 26 100,0
3319 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 32 358 1123,3
3319   Ostatní záležitosti kultury 242 299 625 208,8
3322 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 10 10 100,0
3322   Zachování a obnova kulturních památek 0 10 10 100,0
3329 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 24 24 100,0
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 24 24 100,0
3419 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 0 690 690 100,0
3419 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 56 102 180,5
3419   Ostatní sportovní činnost 0 746 791 106,1
3421 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 16 17 107,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 16 17 107,0
3522 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 0 42 349 42 349 100,0
3522 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 18 104 18 104 18 104 100,0
3522 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 1 365 1 365 100,0
3522   Ostatní nemocnice 18 104 61 818 61 818 100,0
3599 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 205 245 119,5
3599 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
3599 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 11 17 154,5
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 217 263 121,2
3635 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 422 3 079 730,1
3635   Územní plánování 0 422 3 079 730,1
3639 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 434 1 950 1 449 74,3
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 500 3 401 4 131 121,5
3639 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 55 87 96 110,5
3639 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 91 368 493 133,9
3639 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 32 32 100,0
3639 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 49 80 163,7
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 080 5 886 6 281 106,7
3769 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 325 328 100,8
3769 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 650 651 313 48,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 650 976 640 65,6
4339 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 0 43 43 100,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 43 43 100,0
4350 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 0 18 ×
4350   Domovy pro seniory 0 0 18 ×
4351 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 0 19 ×
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 0 19 ×
4354 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 226 226 100,0
4354   Chráněné bydlení 0 226 226 100,0
4356 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 32 32 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 0 32 32 100,0
4357 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 0 1 665 1 665 100,0
4357 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 213 236 111,2
4357 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 100 100 100,0
4357 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 28 63 220,5
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 2 006 2 064 102,9
4371 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 5 5 100,1
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 5 5 100,1
4377 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 440 480 109,1
4377 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 14 14 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 454 494 108,8
4399 2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací 0 12 12 100,0
4399 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 22 45 204,5
4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 805 805 100,0
4399 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 840 863 102,7
5171 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 6 6 100,0
5171   Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 6 6 100,0
5213 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 195 195 100,0
5213   Krizová opatření 0 195 195 100,0
5279 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 5 5 100,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0 5 5 100,0
5511 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 0 2 822 2 822 100,0
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 400 4 400 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 4 400 7 222 7 222 100,0
5521 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 18 18 17 96,7
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 18 18 17 96,7
6113 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 0 0 8 ×
6113 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 258 304 117,9
6113   Zastupitelstva krajů 0 258 312 120,8
6172 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 172 171 99,5
6172 2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací 0 2 2 100,0
6172 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 80 80 80 100,5
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 2 2 1 48,2
6172 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 ×
6172 2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 5 6 6 100,0
6172 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 30 90 121 133,8
6172 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 12 065 9 134 9 298 101,8
6172   Činnost regionální správy 12 183 9 486 9 679 102,0
6310 2141 Příjem z úroků 25 000 128 396 241 938 188,4
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 1 346 ×
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000 128 396 243 284 189,5
6320 2322 Příjem z pojistných plnění 0 6 377 6 395 100,3
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 6 377 6 395 100,3
6402 2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů 0 0 3 269 ×
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů 0 0 -3 269 ×
6402 2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 4 786 5 200 108,6
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 95 658 96 430 100,8
6402   Finanční vypořádání 0 100 444 101 630 101,2
6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 1 053 1 145 108,7
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 1 053 1 145 108,7
2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob 13 460 12 840 13 354 104,0
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob 201 261 370 946 380 946 102,7
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 9 747 25 006 25 292 101,1
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 294 900 244 857 247 438 101,1
    Přijaté splátky půjčených prostředků 519 368 653 649 667 030 102,0
Kapitálové příjmy
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
2212 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 1 855 1 855 100,0
2212   Silnice 0 1 855 1 855 100,0
3522 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 12 12 100,0
3522   Ostatní nemocnice 0 12 12 100,0
3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 56 683 49 587 49 739 100,3
3639 3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 946 8 042 8 043 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 57 629 57 629 57 782 100,3
5511 3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené 16 450 1 090 1 090 100,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 16 450 1 090 1 090 100,0
Přijaté transfery
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 307 950 304 151 98,8
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 171 417 178 814 178 814 100,0
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 000 216 147 216 147 100,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 602 555 23 674 495 23 681 466 100,0
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 3 522 22 954 22 929 99,9
4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 1 670 1 670 100,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 72 046 73 310 73 310 100,0
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 26 128 27 920 27 920 100,0
4151 Neinvestiční přijaté transfery od jiných států 554 827 827 100,0
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob 425 297 297 100,0
    Neinvestiční přijaté transfery 877 647 24 504 383 24 507 530 100,0
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 390 390 100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 1 250 1 250 100,0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 451 050 885 542 852 775 96,3
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 14 288 8 326 8 271 99,3
4231 Investiční přijaté transfery od jiných států 0 3 474 3 474 100,0
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí 0 54 54 100,0
    Investiční přijaté transfery 465 338 899 036 866 214 96,3
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 22 394 958 ×
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 500 ×
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 22 395 458 ×
    Daňové příjmy celkem 7 283 700 8 665 557 9 093 006 104,9
    Nedaňové příjmy celkem 597 999 1 008 415 1 146 216 113,7
    Kapitálové příjmy celkem 74 079 60 587 60 740 100,3
    Přijaté transfery celkem 1 342 985 25 403 419 25 373 744 99,9
    Konsolidace příjmů 0 0 22 395 458 ×
    Příjmy celkem 9 298 763 35 137 978 58 069 163 165,3
    Příjmy po konsolidaci 9 298 763 35 137 978 35 673 706 101,5

Tabulka č. 2: Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2022 – Výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 317 317 100,0
1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000 642 437 68,2
1019 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 2 699 2 675 99,1
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000 3 658 3 429 93,8
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 100 100 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 100 100 100,0
1070 5169 Nákup ostatních služeb 0 30 30 100,0
1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 75 75 100,0
1070   Rybářství a myslivost 0 105 105 100,0
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem 2 000 3 863 3 634 94,1
2115 5169 Nákup ostatních služeb 1 059 59 58 98,4
2115 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 30 636 28 611 26 819 93,7
2115 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 000 0 0,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 31 695 29 670 26 877 90,6
2118 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 000 1 000 100,0
2118   Energie jiná než elektrická 0 1 000 1 000 100,0
2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 749 285 227 79,5
2141 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 300 15 15 99,9
2141 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 119 119 100,0
2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 400 9 212 7 864 85,4
2141 5164 Nájemné 2 300 3 539 1 550 43,8
2141 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3 843 3 116 81,1
2141 5175 Pohoštění 700 1 207 578 47,9
2141 5194 Výdaje na věcné dary 300 25 15 58,8
2141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 25 25 100,0
2141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 50 50 100,0
2141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 50 50 100,0
2141   Vnitřní obchod 10 749 18 370 13 610 74,1
2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000 667 456 68,4
2143 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 0 92 60 64,9
2143 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 200 182 91,0
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 2 218 1 475 66,5
2143 5163 Služby peněžních ústavů 12 1 1 100,0
2143 5164 Nájemné 14 930 8 166 8 101 99,2
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 114 114 100,0
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 10 0 0 ×
2143 5169 Nákup ostatních služeb 24 500 31 309 26 283 83,9
2143 5171 Opravy a udržování 250 155 152 98,1
2143 5173 Cestovné 200 50 0 0,0
2143 5175 Pohoštění 700 503 305 60,6
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140 124 124 100,0
2143 5194 Výdaje na věcné dary 20 0 0 ×
2143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 113 470 467 99,4
2143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 5 906 4 634 3 432 74,1
2143 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům 0 250 250 100,0
2143 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 568 2 426 2 413 99,5
2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22 068 15 484 15 284 98,7
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 334 3 382 3 345 98,9
2143 5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 0 1 354 1 351 99,8
2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 610 610 100,0
2143 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 500 500 500 100,0
2143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 66 250 250 100,0
2143 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 8 23 5 22,2
2143 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 50 50 100,0
2143 5901 Nespecifikované rezervy 0 5 177 0 0,0
2143   Cestovní ruch 79 625 78 210 65 209 83,4
2199 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 400 400 100,0
2199 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 0 70 70 100,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 400 470 470 100,0
2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 172 172 100,0
2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 43 43 100,0
2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 15 15 100,0
2212 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 1 1 98,7
2212 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 1 382 1 382 100,0
2212 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 148 161 107 66,4
2212 5169 Nákup ostatních služeb 0 1 487 277 18,6
2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 864 2 724 70,5
2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 778 141 850 526 822 459 96,7
2212 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 215 752 215 752 100,0
2212 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 173 173 100,0
2212   Silnice 778 289 1 073 575 1 043 104 97,2
2219 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 26 13 51,2
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 1 000 0 0,0
2219 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 90 87 96,6
2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 500 500 100,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 016 1 616 600 37,1
2223 5169 Nákup ostatních služeb 0 186 185 100,0
2223 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 600 600 100,0
2223 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 600 0 0 ×
2223   Bezpečnost silničního provozu 600 786 785 100,0
2229 5164 Nájemné 0 20 4 20,3
2229 5173 Cestovné 0 100 76 76,2
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 120 80 66,9
2241 5169 Nákup ostatních služeb 8 200 70 70 99,3
2241   Železniční dráhy 8 200 70 70 99,3
2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 312 0 0,0
2251 5171 Opravy a udržování 8 954 1 554 0 0,0
2251 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 54 000 54 000 54 000 100,0
2251   Letiště 63 954 55 866 54 000 96,7
2292 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 953 953 391 41,1
2292 5169 Nákup ostatních služeb 1 013 301 77 0 0,0
2292 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 135 509 1 050 959 92,6
2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 44 302 44 302 44 302 100,0
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 11 283 12 181 12 181 100,0
2292   Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková 1 069 839 1 193 022 1 107 833 92,9
2293 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 1 041 345 33,1
2293 5192 Poskytnuté náhrady 35 400 0 0 ×
2293 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 9 959 7 458 74,9
2293 5901 Nespecifikované rezervy 0 21 546 0 0,0
2293   Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 36 000 32 546 7 803 24,0
2294 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 1 407 530 37,7
2294 5169 Nákup ostatních služeb 1 194 967 1 882 241 12,8
2294 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 195 379 1 189 680 99,5
2294 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 600 0 0,0
2294   Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní 1 195 967 1 201 268 1 190 451 99,1
2299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 100 66 66,2
2299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 300 300 99,9
2299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 25 16 66,2
2299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 9 6 66,2
2299 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 0 0 66,2
2299 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 2 1 50,0
2299 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 78 56 71,7
2299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 50 14 28,2
2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 007 5 168 3 725 72,1
2299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 634 7 634 6 563 86,0
2299 5169 Nákup ostatních služeb 458 3 150 467 14,8
2299 5172 Podlimitní programové vybavení 0 49 49 99,8
2299 5173 Cestovné 200 200 37 18,6
2299 5175 Pohoštění 100 5 1 30,5
2299 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 197 197 100,0
2299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 2 280 2 267 99,4
2299 5321 Neinvestiční transfery obcím 600 666 356 53,4
2299 5901 Nespecifikované rezervy 0 620 0 0,0
2299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 7 0 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 17 051 20 539 14 122 68,8
2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 2 397 1 055 44,0
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 2 397 1 055 44,0
2369 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 61 61 61 99,2
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 61 61 61 99,2
2399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 10 000 0 0,0
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – celkem 3 295 446 3 719 585 3 527 130 94,8
3111 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 5 122 5 122 100,0
3111 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 73 555 73 555 100,0
3111 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 101 3 101 100,0
3111 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 3 110 3 110 100,0
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 350 350 350 100,0
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 876 329 2 876 329 100,0
3111   Mateřské školy 350 2 961 567 2 961 567 100,0
3112 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 7 065 7 065 100,0
3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 352 8 125 8 125 100,0
3112 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 107 053 107 053 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 7 352 122 243 122 243 100,0
3113 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 9 790 9 790 100,0
3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 97 987 97 987 100,0
3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 328 1 328 100,0
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 629 5 377 5 310 98,8
3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 58 651 58 651 100,0
3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 7 162 833 7 162 833 100,0
3113   Základní školy 4 629 7 335 967 7 335 900 100,0
3114 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 60 0 0,0
3114 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 5 4 79,9
3114 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 570 162 28,4
3114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 85 35 40,7
3114 5167 Služby školení a vzdělávání 0 64 0 0,0
3114 5171 Opravy a udržování 0 100 0 0,0
3114 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 93 184 93 184 100,0
3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 42 906 55 950 53 450 95,5
3114 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 545 710 545 710 100,0
3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 30 770 30 770 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 42 906 726 498 723 314 99,6
3117 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 5 881 5 881 100,0
3117 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 12 132 12 132 100,0
3117 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 643 908 643 908 100,0
3117   První stupeň základních škol 0 661 921 661 921 100,0
3121 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 7 7 100,0
3121 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 1 686 1 564 92,8
3121 5169 Nákup ostatních služeb 150 335 0 0,0
3121 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 92 181 92 181 100,0
3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 108 271 117 380 109 702 93,5
3121 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 961 247 961 247 100,0
3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 12 158 12 158 100,0
3121   Gymnázia 108 421 1 184 993 1 176 858 99,3
3122 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 200 7 351 6 445 87,7
3122 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 0 0,0
3122 5172 Podlimitní programové vybavení 0 122 121 99,2
3122 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 316 643 316 643 100,0
3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 96 760 110 480 110 335 99,9
3122 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 819 805 819 805 100,0
3122 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 10 245 10 245 100,0
3122   Střední odborné školy 98 160 1 264 848 1 263 595 99,9
3123 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 53 908 53 908 100,0
3123   Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem 0 53 908 53 908 100,0
3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 14 141 15 857 15 857 100,0
3124 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 156 177 156 177 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 14 141 172 034 172 034 100,0
3125 5169 Nákup ostatních služeb 150 146 95 65,5
3125 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 167 1 167 100,0
3125 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 970 2 970 100,0
3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 485 22 598 15 458 68,4
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 22 635 26 881 19 691 73,3
3126 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7 041 7 124 7 124 100,0
3126 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 102 035 102 035 100,0
3126   Konzervatoře 7 041 109 159 109 159 100,0
3127 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 0 20 0 0,0
3127 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 100 5 605 2 598 46,3
3127 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 224 92 41,0
3127 5167 Služby školení a vzdělávání 0 22 0 0,0
3127 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 90 87 96,8
3127 5169 Nákup ostatních služeb 150 0 0 ×
3127 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 260 801 260 801 100,0
3127 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 49 622 49 622 100,0
3127 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 331 821 381 956 364 220 95,4
3127 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 896 486 1 896 486 100,0
3127   Střední školy 334 071 2 594 827 2 573 906 99,2
3133 5169 Nákup ostatních služeb 150 0 0 ×
3133 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 84 297 94 738 80 435 84,9
3133 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 273 952 273 952 100,0
3133   Dětské domovy 84 447 368 690 354 387 96,1
3141 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 325 325 100,0
3141 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 18 807 18 807 100,0
3141 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 848 848 100,0
3141 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 214 214 100,0
3141 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 314 299 95,3
3141 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 22 147 16 393 74,0
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 32 233 33 538 33 538 100,0
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 162 292 162 280 100,0
3141 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 908 125 908 125 100,0
3141   Školní stravování 32 233 1 146 611 1 140 830 99,5
3143 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 2 710 2 710 100,0
3143 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 26 710 26 710 100,0
3143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 247 247 100,0
3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 732 1 732 1 732 100,0
3143 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 58 116 58 116 100,0
3143 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 741 420 741 420 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 732 830 935 830 935 100,0
3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 495 495 495 100,0
3145 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 600 12 600 100,0
3145   Internáty 495 13 095 13 095 100,0
3146 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 497 3 497 100,0
3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 973 11 702 11 702 100,0
3146 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 205 394 205 394 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství 8 973 220 593 220 593 100,0
3147 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 286 1 286 100,0
3147 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 032 1 032 100,0
3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 15 038 15 403 15 403 100,0
3147 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 74 053 74 053 100,0
3147   Domovy mládeže 15 038 91 775 91 775 100,0
3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 018 7 064 7 064 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5 018 7 064 7 064 100,0
3150 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 12 012 12 012 100,0
3150 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 96 332 96 332 100,0
3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 815 4 815 4 815 100,0
3150 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 52 908 52 908 100,0
3150   Vyšší odborné školy 4 815 166 067 166 067 100,0
3231 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 42 0 0,0
3231 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 0 0,0
3231 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 44 055 44 055 100,0
3231 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 19 474 19 474 100,0
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 980 13 640 7 177 52,6
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 683 369 683 369 100,0
3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 100 453 100 453 100,0
3231   Základní umělecké školy 2 980 861 036 854 528 99,2
3233 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 295 1 295 100,0
3233 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 200 668 200 668 100,0
3233   Střediska volného času 0 201 963 201 963 100,0
3239 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 576 576 100,0
3239 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 848 848 100,0
3239   Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 0 1 424 1 424 100,0
3291 5167 Služby školení a vzdělávání 20 20 13 62,9
3291 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 150 150 150 100,0
3291   Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 170 170 163 95,6
3299 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 981 2 920 97,9
3299 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 211 776 64,0
3299 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 802 750 93,5
3299 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 277 272 98,3
3299 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 13 13 96,0
3299 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 791 533 0 0,0
3299 5042 Odměny za užití počítačových programů 7 866 6 715 6 707 99,9
3299 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 6 6 99,9
3299 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 0 10 5 46,7
3299 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 784 768 98,0
3299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 347 129 37,1
3299 5162 Služby elektronických komunikací 0 29 23 78,4
3299 5164 Nájemné 45 506 269 53,1
3299 5167 Služby školení a vzdělávání 0 474 277 58,5
3299 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 935 2 050 1 469 71,6
3299 5169 Nákup ostatních služeb 45 669 64 772 1 437 2,2
3299 5173 Cestovné 0 1 232 640 52,0
3299 5175 Pohoštění 395 534 418 78,3
3299 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 1 180 1 180 100,0
3299 5194 Výdaje na věcné dary 20 22 22 100,0
3299 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 147 147 100,0
3299 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 7 740 7 740 100,0
3299 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 8 195 8 195 100,0
3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 29 094 29 053 99,9
3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 700 3 845 3 845 100,0
3299 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 820 11 727 11 063 94,3
3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 92 414 15 226 13 691 89,9
3299 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 3 075 3 075 100,0
3299 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 73 027 73 027 100,0
3299 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 390 373 372 99,7
3299 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 1 041 1 040 100,0
3299 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 16 517 11 176 67,7
3299 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 975 0 0,0
3299 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 3 3 99,7
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 154 090 257 464 180 507 70,1
3311 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 2 000 4 195 4 195 100,0
3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 930 2 930 100,0
3311 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000 3 201 3 201 100,0
3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 62 373 68 982 68 982 100,0
3311 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 197 7 197 100,0
3311   Divadelní činnost 71 373 86 505 86 504 100,0
3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 925 925 100,0
3312 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 10 899 10 899 100,0
3312 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 3 715 3 715 100,0
3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 6 780 6 780 100,0
3312 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 6 327 6 327 100,0
3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 484 484 100,0
3312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 69 69 100,0
3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 200 200 100,0
3312   Hudební činnost 1 000 29 399 29 399 100,0
3313 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 7 500 4 515 3 765 83,4
3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 000 2 000 100,0
3313 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 535 535 100,0
3313 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 50 50 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 7 500 7 100 6 350 89,4
3314 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3 911 1 171 29,9
3314 5169 Nákup ostatních služeb 0 604 0 0,0
3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 000 22 000 22 000 100,0
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 48 215 54 215 54 215 100,0
3314 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 293 293 100,0
3314 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 50 50 50 100,0
3314   Činnosti knihovnické 70 265 81 073 77 729 95,9
3315 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 85 3 160 3 115 98,6
3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 212 208 98,4
3315 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 172 172 100,0
3315 5167 Služby školení a vzdělávání 142 218 192 88,3
3315 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 167 1 167 336 28,8
3315 5169 Nákup ostatních služeb 10 378 436 96 22,0
3315 5172 Podlimitní programové vybavení 0 186 186 100,0
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 188 962 181 723 171 919 94,6
3315 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 273 2 273 100,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 201 244 189 546 178 497 94,2
3316 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 120 120 100,0
3316 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 50 50 100,0
3316 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 200 200 100,0
3316 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 120 120 100,0
3316 5492 Dary fyzickým osobám 0 10 10 100,0
3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 445 445 100,0
3316   Vydavatelská činnost 0 945 945 100,0
3317 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 600 600 100,0
3317 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 500 500 100,0
3317 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 375 375 100,0
3317   Výstavní činnosti v kultuře 0 1 475 1 475 100,0
3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 350 241 241 100,0
3319 5042 Odměny za užití počítačových programů 3 3 2 68,6
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 830 606 527 87,0
3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 160 31 31 99,6
3319 5167 Služby školení a vzdělávání 200 0 0 ×
3319 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 057 1 057 88 8,3
3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 155 321 247 76,9
3319 5173 Cestovné 20 0 0 ×
3319 5175 Pohoštění 60 12 12 99,0
3319 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 1 497 1 497 100,0
3319 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 5 336 5 286 99,1
3319 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 106 1 106 100,0
3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 11 289 11 204 99,3
3319 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 785 1 785 100,0
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 50 250 0 0 ×
3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 8 133 8 099 99,6
3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 0 81 81 100,0
3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 445 445 100,0
3319 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 170 170 100,0
3319 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 205 205 100,0
3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 1 550 1 550 100,0
3319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 743 743 100,0
3319 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 110 114 64 55,9
3319   Ostatní záležitosti kultury 55 195 34 724 33 383 96,1
3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 200 200 99,8
3322 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 3 377 763 22,6
3322 5171 Opravy a udržování 60 000 0 0 ×
3322 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 500 500 100,0
3322 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 745 745 100,0
3322 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 500 500 100,0
3322 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 3 669 1 305 35,6
3322 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 10 426 9 676 92,8
3322 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 42 000 0 0 ×
3322 5321 Neinvestiční transfery obcím 9 200 14 886 13 066 87,8
3322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 000 15 183 8 785 57,9
3322 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 854 854 100,0
3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 5 674 4 567 80,5
3322 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 10 10 99,9
3322   Zachování a obnova kulturních památek 123 200 56 023 40 970 73,1
3326 5169 Nákup ostatních služeb 0 1 008 108 10,7
3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 876 876 100,0
3326 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 687 687 100,0
3326 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 420 420 100,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 2 991 2 091 69,9
3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 121 17 13,6
3329 5169 Nákup ostatních služeb 25 0 0 ×
3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 0 0 ×
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 125 121 17 13,6
3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 194 18 329 15 136 82,6
3341 5169 Nákup ostatních služeb 605 605 0 0,0
3341   Rozhlas a televize 15 799 18 934 15 136 79,9
3349 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 300 300 20 6,7
3349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 500 73 14,5
3349 5169 Nákup ostatních služeb 5 700 5 749 4 220 73,4
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 500 6 549 4 313 65,9
3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 000 4 300 4 300 100,0
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4 000 4 300 4 300 100,0
3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 450 1 119 1 119 100,0
3419 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 1 780 1 750 831 47,5
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 5 0 0,0
3419 5164 Nájemné 160 111 111 100,0
3419 5169 Nákup ostatních služeb 350 184 184 100,0
3419 5173 Cestovné 900 790 789 99,9
3419 5175 Pohoštění 215 107 107 100,0
3419 5194 Výdaje na věcné dary 30 29 29 100,0
3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 30 30 100,0
3419 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 6 100 33 975 33 975 100,0
3419 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 690 3 350 3 350 100,0
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 113 490 94 521 93 878 99,3
3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 212 212 100,0
3419 5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 0 60 60 100,0
3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 500 465 465 100,0
3419 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 150 141 140 98,9
3419 5901 Nespecifikované rezervy 0 298 0 0,0
3419   Ostatní sportovní činnost 129 050 137 148 135 280 98,6
3421 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 238 238 100,0
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 100 4 073 4 071 100,0
3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 500 2 500 100,0
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 30 30 100,0
3421 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 0 0,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 3 100 6 842 6 839 99,9
3522 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 30 0 0,0
3522 5167 Služby školení a vzdělávání 0 6 0 0,0
3522 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 32 534 0 0,0
3522 5169 Nákup ostatních služeb 0 350 0 0,0
3522 5171 Opravy a udržování 3 000 4 964 0 0,0
3522 5172 Podlimitní programové vybavení 0 201 201 100,0
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 138 676 31 457 15 519 49,3
3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 25 854 25 434 98,4
3522 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 092 5 695 4 127 72,5
3522   Ostatní nemocnice 145 768 101 092 45 281 44,8
3525 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300 300 100,0
3525   Hospice 0 300 300 100,0
3526 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 14 394 14 545 14 545 100,0
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 14 394 14 545 14 545 100,0
3531 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 30 30 100,0
3531   Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví 0 30 30 100,0
3533 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 603 3 435 3 100 90,2
3533 5169 Nákup ostatních služeb 200 0 0 ×
3533 5172 Podlimitní programové vybavení 0 48 48 100,0
3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 557 861 576 918 560 629 97,2
3533 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 156 6 156 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 561 664 586 557 569 933 97,2
3541 5021 Ostatní osobní výdaje 0 7 4 50,0
3541 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 0 14 14 99,7
3541 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 48 46 96,0
3541 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 26 26 99,7
3541 5164 Nájemné 5 39 39 100,0
3541 5167 Služby školení a vzdělávání 15 243 243 100,0
3541 5169 Nákup ostatních služeb 0 6 6 100,0
3541 5173 Cestovné 10 308 308 100,0
3541 5175 Pohoštění 20 31 31 100,0
3541 5194 Výdaje na věcné dary 30 30 30 100,0
3541 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 288 288 100,0
3541 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 175 175 100,0
3541 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 270 270 100,0
3541 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 68 68 100,0
3541 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000 1 435 1 435 100,0
3541 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 50 50 100,0
3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 693 693 100,0
3541 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 72 72 100,0
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 2 130 3 802 3 796 99,9
3549 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 500 0 0 ×
3549 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 500 20 20 100,0
3549 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 969 2 969 100,0
3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 009 2 009 100,0
3549 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 982 2 982 100,0
3549 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 7 000 0 0 ×
3549 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 300 300 100,0
3549 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 0 0,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 8 000 8 281 8 279 100,0
3599 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 3 468 2 295 66,2
3599 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 802 482 482 100,0
3599 5042 Odměny za užití počítačových programů 3 3 3 100,0
3599 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 44 43 97,9
3599 5162 Služby elektronických komunikací 100 100 30 29,5
3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 050 1 408 524 37,2
3599 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 788 9 656 5 593 57,9
3599 5169 Nákup ostatních služeb 25 886 29 865 19 272 64,5
3599 5175 Pohoštění 230 230 222 96,4
3599 5192 Poskytnuté náhrady 50 50 0 0,0
3599 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 428 1 428 100,0
3599 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 250 250 100,0
3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 341 240 70,4
3599 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 500 0 0 ×
3599 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 000 11 000 11 000 100,0
3599 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 350 395 395 100,0
3599 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 50 50 100,0
3599 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 140 140 140 100,0
3599 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 11 0 0,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 55 943 58 920 41 966 71,2
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 700 1 070 523 48,9
3635 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 100 5 154 3 292 63,9
3635 5169 Nákup ostatních služeb 10 750 10 693 7 083 66,2
3635 5901 Nespecifikované rezervy 0 3 198 0 0,0
3635   Územní plánování 11 550 20 115 10 899 54,2
3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 340 276 81,2
3636 5021 Ostatní osobní výdaje 0 120 109 90,7
3636 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 115 87 75,9
3636 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 41 32 76,4
3636 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 2 1 71,1
3636 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 15 15 100,0
3636 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 2 0 0,0
3636 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 202 100 49,5
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 300 385 122 31,6
3636 5164 Nájemné 200 671 509 75,8
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 935 1 087 940 86,5
3636 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 38 38 11 29,6
3636 5169 Nákup ostatních služeb 18 135 14 432 12 709 88,1
3636 5173 Cestovné 0 20 0 0,0
3636 5175 Pohoštění 100 125 0 0,0
3636 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000 5 000 5 000 100,0
3636 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 528 1 229 1 138 92,6
3636 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 31 973 28 381 13 494 47,5
3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 80 80 100,0
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 817 3 211 3 037 94,6
3636 5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 414 1 963 1 942 98,9
3636 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 16 465 17 171 15 006 87,4
3636 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 33 940 18 502 14 437 78,0
3636 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 313 313 100,0
3636 5541 Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím 864 796 796 100,0
3636 5901 Nespecifikované rezervy 0 7 079 0 0,0
3636   Územní rozvoj 109 811 101 319 70 153 69,2
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 4 075 3 925 96,3
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0 544 207 38,0
3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 127 990 87,8
3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 416 359 86,4
3639 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 21 16 77,9
3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 1 898 1 589 83,7
3639 5042 Odměny za užití počítačových programů 0 38 37 98,6
3639 5122 Podlimitní věcná břemena 100 53 20 38,0
3639 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 0 0 ×
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 839 604 196 32,4
3639 5141 Úroky vlastní 836 836 835 99,9
3639 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 170 200 110 55,1
3639 5152 Teplo 600 1 100 876 79,7
3639 5154 Elektrická energie 500 640 375 58,7
3639 5162 Služby elektronických komunikací 4 4 0 0,0
3639 5164 Nájemné 2 395 2 582 2 468 95,6
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 210 15 915 6 727 42,3
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 200 160 153 95,7
3639 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 7 991 7 172 2 566 35,8
3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 859 35 592 26 339 74,0
3639 5171 Opravy a udržování 0 24 24 99,9
3639 5173 Cestovné 210 380 306 80,4
3639 5175 Pohoštění 1 040 611 448 73,3
3639 5176 Účastnické úplaty na konference 0 121 121 100,0
3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 999 5 894 5 436 92,2
3639 5189 Vratky jistot 0 53 53 100,0
3639 5194 Výdaje na věcné dary 120 170 150 88,1
3639 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 5 280 1 801 34,1
3639 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 10 300 15 979 14 167 88,7
3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 661 693 643 92,8
3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 300 1 434 1 267 88,3
3639 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 3 500 1 850 1 850 100,0
3639 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 900 714 713 99,9
3639 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 240 443 443 100,0
3639 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 828 0 0,0
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 241 4 750 0 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 126 565 113 203 75 211 66,4
3713 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 11 973 6 867 57,4
3713 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 3 007 1 702 56,6
3713 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 1 138 618 54,3
3713 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 73 29 39,4
3713 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 24 24 100,0
3713 5169 Nákup ostatních služeb 0 1 622 281 17,3
3713 5175 Pohoštění 0 13 13 100,0
3713 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 512 73 14,3
3713   Změny technologií vytápění 0 18 362 9 606 52,3
3716 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 700 700 100,0
3716 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 500 2 100 2 100 100,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 2 500 2 800 2 800 100,0
3719 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 311 115 37,1
3719 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 77 29 37,0
3719 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 28 10 37,1
3719 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 1 0 34,8
3719 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 100 0 0,0
3719 5164 Nájemné 10 0 0 ×
3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 1 544 1 393 90,3
3719 5169 Nákup ostatních služeb 2 550 2 061 57 2,8
3719 5173 Cestovné 0 80 0 0,0
3719 5175 Pohoštění 10 92 9 10,2
3719 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 168 0 0,0
3719 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 66 0 0,0
3719 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 265 0 0,0
3719 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 2 456 0 0,0
3719 5901 Nespecifikované rezervy 0 20 0 0,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 720 7 268 1 615 22,2
3727 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 196 98,2
3727 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 1 300 1 300 1 300 100,0
3727 5321 Neinvestiční transfery obcím 330 330 330 100,0
3727   Prevence vzniku odpadů 1 830 1 830 1 826 99,8
3729 5169 Nákup ostatních služeb 1 210 0 0 ×
3729 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 90 90 100,0
3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000 3 287 1 770 53,9
3729 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 000 0 0,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 4 210 4 377 1 860 42,5
3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 22 22 99,0
3741 5169 Nákup ostatních služeb 2 716 9 510 5 051 53,1
3741 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 1 745 1 716 98,3
3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 300 1 300 1 300 100,0
3741 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 991 886 89,4
3741 5901 Nespecifikované rezervy 0 130 0 0,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 4 016 13 699 8 976 65,5
3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 319 304 95,3
3742 5169 Nákup ostatních služeb 3 300 3 714 2 928 78,8
3742 5192 Poskytnuté náhrady 1 000 1 196 631 52,7
3742   Chráněné části přírody 4 500 5 230 3 863 73,9
3744 5169 Nákup ostatních služeb 2 100 1 284 820 63,9
3744 5901 Nespecifikované rezervy 0 816 0 0,0
3744   Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2 100 2 100 820 39,1
3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 0 0,0
3749 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 2 700 0 0,0
3749 5171 Opravy a udržování 0 241 241 100,0
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 850 2 991 241 8,1
3769 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 11 11 99,3
3769 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 90 90 57 62,8
3769 5164 Nájemné 50 50 12 24,8
3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 800 2 141 1 607 75,1
3769 5169 Nákup ostatních služeb 1 110 1 693 1 067 63,0
3769 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 5 517 90 1,6
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 050 9 503 2 844 29,9
3792 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 199 144 72,3
3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 138 138 99,9
3792 5164 Nájemné 0 5 5 100,0
3792 5169 Nákup ostatních služeb 500 206 196 95,1
3792 5173 Cestovné 0 82 82 100,0
3792 5175 Pohoštění 0 85 85 100,0
3792 5194 Výdaje na věcné dary 0 6 3 50,0
3792 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 187 187 100,0
3792 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 352 352 100,0
3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 1 590 1 442 90,7
3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 500 2 297 2 227 97,0
3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 400 1 580 1 580 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 5 900 6 727 6 440 95,7
3799 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 4 333 2 602 60,0
3799 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 075 645 60,0
3799 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 390 234 60,0
3799 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 18 11 59,8
3799 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 50 20 39,7
3799 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 100 53 52,6
3799 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 150 94 62,9
3799 5161 Poštovní služby 0 30 0 0,0
3799 5162 Služby elektronických komunikací 0 10 1 14,5
3799 5164 Nájemné 0 150 93 62,2
3799 5167 Služby školení a vzdělávání 0 50 36 72,0
3799 5169 Nákup ostatních služeb 24 000 22 861 376 1,6
3799 5172 Podlimitní programové vybavení 0 10 0 0,0
3799 5173 Cestovné 0 110 76 69,3
3799 5175 Pohoštění 0 300 193 64,4
3799 5194 Výdaje na věcné dary 0 250 113 45,1
3799 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 15 156 15 156 100,0
3799 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům 0 1 082 1 082 100,0
3799 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 331 1 331 100,0
3799 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000 315 233 73,8
3799 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0 1 386 1 386 100,0
3799 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 9 545 9 545 100,0
3799 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 4 233 4 233 100,0
3799 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám 0 1 603 1 581 98,7
3799 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 6 350 6 350 100,0
3799 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 3 583 3 583 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 25 000 74 472 49 028 65,8
3900 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 200 200 100,0
3900 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 200 200 100,0
3900 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 625 820 820 100,0
3900 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 884 1 073 1 072 99,9
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 256 1 693 1 600 94,5
3900 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 70 311 311 100,0
3900 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 3 000 0 0 ×
3900 5321 Neinvestiční transfery obcím 465 2 116 2 019 95,4
3900   Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 5 500 6 414 6 223 97,0
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – celkem 2 736 049 23 209 343 22 797 190 98,2
4312 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 380 372 97,8
4312 5021 Ostatní osobní výdaje 0 300 296 98,8
4312 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 168 165 98,1
4312 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 61 60 98,1
4312 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 3 3 97,8
4312 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 97 97 99,9
4312 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6 6 99,9
4312 5162 Služby elektronických komunikací 0 2 2 84,2
4312 5167 Služby školení a vzdělávání 0 374 372 99,6
4312 5169 Nákup ostatních služeb 671 227 227 100,0
4312 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 21 417 21 417 100,0
4312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 15 057 15 057 100,0
4312 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 21 549 21 549 100,0
4312 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 3 948 3 948 100,0
4312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 390 6 096 6 096 100,0
4312 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 10 113 10 113 100,0
4312 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 2 534 2 534 2 534 100,0
4312 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 487 2 487 2 487 100,0
4312 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 1 975 1 975 1 975 100,0
4312 5901 Nespecifikované rezervy 0 2 000 0 0,0
4312   Odborné sociální poradenství 16 057 88 794 86 776 97,7
4319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 366 364 99,5
4319 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 683 1 504 89,3
4319 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 458 182 39,8
4319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 166 66 39,8
4319 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 8 3 39,4
4319 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 307 191 62,3
4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 235 208 88,6
4319 5162 Služby elektronických komunikací 0 18 10 55,4
4319 5164 Nájemné 0 393 305 77,7
4319 5167 Služby školení a vzdělávání 0 3 184 2 883 90,6
4319 5169 Nákup ostatních služeb 600 12 591 5 813 46,2
4319 5172 Podlimitní programové vybavení 0 20 7 32,6
4319 5173 Cestovné 0 2 987 2 967 99,3
4319 5175 Pohoštění 0 150 68 45,1
4319 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 135 135 99,7
4319 5194 Výdaje na věcné dary 0 620 232 37,4
4319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 650 8 650 8 650 100,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 9 250 31 971 23 588 73,8
4324 5171 Opravy a udržování 1 500 0 0 ×
4324 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 4 487 4 173 93,0
4324 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 6 085 5 928 97,4
4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 198 198 100,0
4324 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 64 790 31 299 31 284 100,0
4324 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 9 030 8 433 93,4
4324 5901 Nespecifikované rezervy 0 26 800 0 0,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 66 290 77 899 50 017 64,2
4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 062 1 952 94,7
4329 5021 Ostatní osobní výdaje 0 4 314 3 744 86,8
4329 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 1 484 1 345 90,6
4329 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 543 488 89,9
4329 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 26 23 88,6
4329 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 18 18 100,0
4329 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 0 5 0 0,0
4329 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 162 153 94,0
4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 226 175 77,4
4329 5162 Služby elektronických komunikací 0 49 33 68,6
4329 5164 Nájemné 0 395 189 47,9
4329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 2 126 1 957 92,0
4329 5167 Služby školení a vzdělávání 0 2 616 2 440 93,3
4329 5169 Nákup ostatních služeb 879 7 372 1 250 17,0
4329 5173 Cestovné 0 763 590 77,2
4329 5175 Pohoštění 0 134 83 61,5
4329 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 696 694 99,7
4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 654 654 100,0
4329 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 99 99 100,0
4329 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 28 100 28 200 28 200 100,0
4329   Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 28 979 51 944 44 086 84,9
4339 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 60 60 21 35,0
4339 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 302 302 100,0
4339 5164 Nájemné 160 184 81 44,3
4339 5169 Nákup ostatních služeb 1 458 2 526 1 261 49,9
4339 5175 Pohoštění 0 42 0 0,0
4339 5194 Výdaje na věcné dary 0 192 192 100,0
4339 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 420 420 412 98,1
4339 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 357 1 351 99,6
4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 982 982 100,0
4339 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 82 82 100,0
4339 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 195 195 100,0
4339 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 30 30 28 93,4
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 2 508 6 371 4 907 77,0
4342 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 354 354 100,0
4342 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 88 88 100,0
4342 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 32 32 100,0
4342 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 1 1 100,0
4342 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 0 0,0
4342 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 100 0 0,0
4342 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 0 0 ×
4342 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 500 0 0 ×
4342 5901 Nespecifikované rezervy 0 10 0 0,0
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 700 685 475 69,3
4344 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 34 892 34 892 100,0
4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 15 162 15 162 100,0
4344 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 51 239 51 239 100,0
4344 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 253 253 100,0
4344 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 410 2 410 100,0
4344 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 586 3 586 100,0
4344 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 826 19 450 19 450 100,0
4344 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 756 10 785 10 785 100,0
4344 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 9 829 31 250 31 250 100,0
4344   Sociální rehabilitace 16 411 169 027 169 027 100,0
4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 246 246 100,0
4349 5021 Ostatní osobní výdaje 0 177 177 100,0
4349 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 90 90 100,0
4349 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 33 33 99,9
4349 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 2 2 98,6
4349 5162 Služby elektronických komunikací 0 7 7 99,8
4349 5164 Nájemné 0 16 12 73,2
4349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 375 375 100,0
4349 5167 Služby školení a vzdělávání 0 312 312 100,0
4349 5169 Nákup ostatních služeb 142 562 145 25,9
4349 5173 Cestovné 0 116 108 92,9
4349 5175 Pohoštění 0 55 55 100,0
4349 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 864 864 100,0
4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 200 974 963 98,9
4349 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 470 470 100,0
4349 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 700 0 0 ×
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 2 042 4 298 3 858 89,8
4350 5169 Nákup ostatních služeb 0 63 63 100,0
4350 5171 Opravy a udržování 1 500 0 0 ×
4350 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 13 596 13 596 100,0
4350 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 50 128 50 128 100,0
4350 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 5 428 5 365 98,8
4350 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 138 201 138 201 100,0
4350 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 392 546 392 546 100,0
4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 29 420 13 270 13 270 100,0
4350 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 126 393 126 393 100,0
4350 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 8 428 8 428 8 428 100,0
4350 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 13 366 13 366 13 366 100,0
4350 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 32 500 32 500 32 500 100,0
4350 5901 Nespecifikované rezervy 0 200 0 0,0
4350   Domovy pro seniory 85 214 794 119 793 856 100,0
4351 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 388 1 388 100,0
4351 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 63 759 62 939 98,7
4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 59 068 59 068 100,0
4351 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 122 655 122 486 99,9
4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 90 623 90 623 100,0
4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 272 272 100,0
4351 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 581 2 581 100,0
4351 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 5 162 17 389 17 389 100,0
4351 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 11 449 12 588 12 588 100,0
4351 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 11 577 12 691 12 691 100,0
4351 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 1 400 1 840 1 840 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 29 588 384 853 383 864 99,7
4352 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 102 102 100,0
4352 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 334 334 100,0
4352   Tísňová péče 0 436 436 100,0
4354 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 850 732 86,2
4354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 32 32 100,0
4354 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 0 0,0
4354 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 7 272 7 272 100,0
4354 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 3 176 3 176 100,0
4354 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 28 079 28 079 100,0
4354 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 13 957 13 957 100,0
4354 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 400 5 400 5 400 100,0
4354 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 88 885 88 885 100,0
4354 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 829 829 829 100,0
4354 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 000 6 000 6 000 100,0
4354 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 000 0 0,0
4354   Chráněné bydlení 13 429 155 679 154 362 99,2
4355 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 5 166 5 166 100,0
4355 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 620 620 620 100,0
4355   Týdenní stacionáře 620 5 786 5 786 100,0
4356 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 12 365 12 365 100,0
4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 13 747 13 747 100,0
4356 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 53 728 53 622 99,8
4356 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 37 036 37 036 100,0
4356 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 879 879 879 100,0
4356 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 1 683 1 683 1 683 100,0
4356 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 6 668 6 668 6 668 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 9 230 126 106 126 000 99,9
4357 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 2 157 1 556 72,1
4357 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 19 19 100,0
4357 5167 Služby školení a vzdělávání 0 7 0 0,0
4357 5169 Nákup ostatních služeb 0 319 9 3,0
4357 5171 Opravy a udržování 0 565 220 38,9
4357 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 361 1 361 100,0
4357 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 36 412 36 412 100,0
4357 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 40 582 40 582 100,0
4357 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 80 249 80 249 100,0
4357 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 215 074 215 074 100,0
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 168 550 71 314 70 597 99,0
4357 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 415 300 415 102 100,0
4357 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 577 577 577 100,0
4357 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 8 014 8 014 8 014 100,0
4357 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 5 717 5 717 5 717 100,0
4357 5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 111 300 111 300 111 300 100,0
4357 5901 Nespecifikované rezervy 0 94 000 0 0,0
4357 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 100 100 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 294 158 1 083 066 986 888 91,1
4358 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 5 962 5 962 100,0
4358 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 10 949 10 949 100,0
4358 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 22 665 22 665 100,0
4358 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 3 225 3 225 100,0
4358   Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0 42 801 42 801 100,0
4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 48 48 100,0
4359 5021 Ostatní osobní výdaje 0 72 71 99,0
4359 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 13 12 94,3
4359 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 5 4 95,0
4359 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 0 0 91,4
4359 5042 Odměny za užití počítačových programů 8 8 7 90,0
4359 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 58 55 94,3
4359 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 132 130 98,8
4359 5162 Služby elektronických komunikací 0 4 2 48,5
4359 5164 Nájemné 0 21 20 93,8
4359 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 1 162 1 149 98,9
4359 5167 Služby školení a vzdělávání 0 4 713 4 692 99,6
4359 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 382 382 231 60,4
4359 5169 Nákup ostatních služeb 345 2 339 2 008 85,8
4359 5175 Pohoštění 0 205 202 98,2
4359 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 038 2 038 100,0
4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 2 845 2 845 100,0
4359 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 20 740 20 740 100,0
4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 21 975 21 975 100,0
4359 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 98 98 98 100,0
4359 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 283 283 283 100,0
4359 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 2 631 2 631 2 631 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 3 747 59 770 59 240 99,1
4371 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 17 682 17 682 100,0
4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 19 690 19 690 100,0
4371 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 41 650 41 650 100,0
4371 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 742 2 742 100,0
4371 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 772 2 772 100,0
4371 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 4 017 4 017 4 017 100,0
4371 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3 363 3 363 3 363 100,0
4371 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 8 016 8 016 8 016 100,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 15 396 99 932 99 932 100,0
4372 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 062 2 062 100,0
4372 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 11 317 11 317 100,0
4372 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 373 3 373 100,0
4372 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 476 476 476 100,0
4372 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 359 359 359 100,0
4372   Krizová pomoc 835 17 587 17 587 100,0
4373 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 5 101 4 863 95,3
4373 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 3 055 3 055 100,0
4373 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 515 515 100,0
4373 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 130 3 972 3 972 100,0
4373   Domy na půl cesty 1 130 12 643 12 405 98,1
4374 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 6 521 6 521 100,0
4374 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 75 356 75 356 100,0
4374 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 118 522 118 522 100,0
4374 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 14 729 14 729 100,0
4374 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 580 1 680 65,1
4374 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 911 7 595 7 595 100,0
4374 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 18 432 58 567 58 567 100,0
4374 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 21 634 55 605 55 605 100,0
4374 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 5 722 5 722 100,0
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 41 977 345 197 344 297 99,7
4375 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 25 045 25 045 100,0
4375 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 19 086 19 086 100,0
4375 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 23 316 23 316 100,0
4375 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 671 2 671 100,0
4375 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 4 855 4 855 4 855 100,0
4375 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 728 2 728 2 728 100,0
4375 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 2 702 2 702 2 702 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 285 80 403 80 403 100,0
4376 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 7 004 7 004 100,0
4376 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 15 647 15 647 100,0
4376 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 719 2 719 100,0
4376 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 1 670 1 670 100,0
4376 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 956 956 956 100,0
4376 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3 364 3 364 3 364 100,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 4 320 31 360 31 360 100,0
4377 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 1 643 1 467 89,3
4377 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 12 302 12 302 100,0
4377 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 7 356 7 356 100,0
4377 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 36 036 36 036 100,0
4377 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 5 174 5 174 100,0
4377 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 246 2 246 100,0
4377 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 21 086 21 086 100,0
4377 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 2 138 10 616 10 616 100,0
4377 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 465 2 048 2 048 100,0
4377 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 5 622 24 460 24 460 100,0
4377 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 4 677 4 677 100,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 8 225 127 643 127 467 99,9
4378 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 18 510 18 510 100,0
4378 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 34 994 34 994 100,0
4378 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 15 980 15 980 100,0
4378 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 263 2 263 100,0
4378 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 3 808 3 808 3 808 100,0
4378 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 6 968 6 968 6 968 100,0
4378 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 773 773 773 100,0
4378   Terénní programy 11 549 83 296 83 296 100,0
4379 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 1 650 1 648 99,9
4379 5021 Ostatní osobní výdaje 0 1 245 806 64,7
4379 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 692 604 87,3
4379 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 251 219 87,4
4379 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 12 10 86,4
4379 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 3 3 96,8
4379 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 15 15 99,7
4379 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 0 2 2 94,9
4379 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 106 101 94,9
4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 244 239 98,1
4379 5162 Služby elektronických komunikací 0 21 17 78,8
4379 5164 Nájemné 0 567 566 99,9
4379 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 1 159 1 158 99,9
4379 5167 Služby školení a vzdělávání 0 769 765 99,4
4379 5169 Nákup ostatních služeb 679 27 056 3 010 11,1
4379 5173 Cestovné 0 25 19 76,4
4379 5175 Pohoštění 0 87 65 74,4
4379 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 53 50 93,6
4379 5194 Výdaje na věcné dary 0 41 37 89,8
4379 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 5 401 5 401 100,0
4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 14 333 14 333 100,0
4379 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 19 126 19 126 100,0
4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 6 000 0 0 ×
4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 2 310 2 310 100,0
4379 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 281 2 281 100,0
4379 5621 Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 761 761 761 100,0
4379 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 2 147 2 147 2 147 100,0
4379 5623 Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 1 848 1 848 1 848 100,0
4379 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli 0 136 136 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 11 435 82 342 57 675 70,0
4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 1 614 1 497 92,8
4399 5021 Ostatní osobní výdaje 0 2 300 1 169 50,8
4399 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 966 626 64,8
4399 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 350 227 65,0
4399 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 16 11 64,7
4399 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 2 0 0,0
4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 21 6 29,8
4399 5164 Nájemné 0 1 0 0,0
4399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 144 144 107 74,2
4399 5167 Služby školení a vzdělávání 32 30 0 0,0
4399 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 56 6 0 0,0
4399 5169 Nákup ostatních služeb 985 5 028 11 0,2
4399 5173 Cestovné 0 1 0 0,0
4399 5175 Pohoštění 0 21 6 30,2
4399 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 2 2 100,0
4399 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 50 50 100,0
4399 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 846 1 846 100,0
4399 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 235 1 235 100,0
4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 300 1 432 1 432 100,0
4399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 399 1 399 100,0
4399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám 125 500 7 0 0,0
4399 5492 Dary fyzickým osobám 0 30 30 100,0
4399 5901 Nespecifikované rezervy 0 72 0 0,0
4399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 51 0 0,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 130 017 16 624 9 654 58,1
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti – celkem 813 392 3 980 632 3 800 044 95,5
5212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000 912 912 100,0
5212 5169 Nákup ostatních služeb 0 500 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000 1 412 912 64,6
5213 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 40 0 0,0
5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 372 371 99,8
5213 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 145 145 35 24,3
5213 5162 Služby elektronických komunikací 60 9 0 0,0
5213 5164 Nájemné 1 386 1 489 850 57,0
5213 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 70 121 65 54,1
5213 5169 Nákup ostatních služeb 100 9 925 28 0,3
5213 5175 Pohoštění 360 360 252 70,1
5213 5192 Poskytnuté náhrady 0 1 1 100,0
5213 5903 Rezerva na krizová opatření 500 0 0 ×
5213   Krizová opatření 2 661 12 463 1 603 12,9
5273 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 573 2 573 2 573 100,0
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 573 2 573 2 573 100,0
5279 5164 Nájemné 70 70 0 0,0
5279 5175 Pohoštění 130 130 0 0,0
5279 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 300 300 300 100,0
5279 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 850 8 953 8 872 99,1
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5 350 9 453 9 172 97,0
5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 60 51 84,4
5311 5164 Nájemné 330 298 194 65,0
5311 5169 Nákup ostatních služeb 225 225 123 54,5
5311 5173 Cestovné 100 64 3 4,3
5311 5175 Pohoštění 310 310 187 60,3
5311 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 430 3 430 3 430 100,0
5311 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru 105 173 173 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 4 560 4 560 4 160 91,2
5511 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 1 980 1 980 100,0
5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4 400 5 510 4 400 79,9
5511 5901 Nespecifikované rezervy 0 41 0 0,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 4 400 7 530 6 380 84,7
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 3 766 3 766 100,0
5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 250 2 250 2 250 100,0
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 5 250 6 016 6 016 100,0
5519 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 800 1 742 1 727 99,1
5519 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 58 58 100,0
5519 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 20 000 10 000 10 000 100,0
5519 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 200 0 0,0
5519   Ostatní záležitosti požární ochrany 22 000 12 000 11 785 98,2
5521 5169 Nákup ostatních služeb 400 150 79 52,4
5521 5171 Opravy a udržování 0 2 350 0 0,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 400 2 500 79 3,1
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana – celkem 48 194 58 508 42 680 72,9
6113 5019 Ostatní platy 630 500 203 40,6
6113 5021 Ostatní osobní výdaje 1 250 1 000 666 66,6
6113 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 31 606 27 350 27 276 99,7
6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 624 350 245 70,0
6113 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 398 3 602 3 583 99,5
6113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 088 2 666 2 627 98,5
6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 215 169 69 40,6
6113 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 241 242 242 100,0
6113 5042 Odměny za užití počítačových programů 600 600 517 86,1
6113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 40 40 0 0,0
6113 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 176 175 78 44,6
6113 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 460 460 119 25,8
6113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 503 573 316 55,2
6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 200 1 280 1 276 99,7
6113 5162 Služby elektronických komunikací 470 450 371 82,4
6113 5163 Služby peněžních ústavů 10 9 4 40,2
6113 5164 Nájemné 3 170 3 000 2 510 83,7
6113 5167 Služby školení a vzdělávání 1 003 1 003 222 22,2
6113 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 180 1 180 530 44,9
6113 5169 Nákup ostatních služeb 881 541 165 30,4
6113 5171 Opravy a udržování 850 770 415 53,9
6113 5173 Cestovné 1 655 1 555 778 50,0
6113 5175 Pohoštění 2 750 3 100 1 764 56,9
6113 5176 Účastnické úplaty na konference 130 130 34 26,3
6113 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 960 960 905 94,3
6113 5192 Poskytnuté náhrady 360 280 46 16,5
6113 5194 Výdaje na věcné dary 200 355 197 55,5
6113 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 30 30 9 30,0
6113 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 16 16 0 0,0
6113 5492 Dary fyzickým osobám 5 10 10 100,0
6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 539 549 345 62,8
6113 5901 Nespecifikované rezervy 15 000 13 924 0 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 74 290 66 919 45 522 68,0
6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 450 76 17,0
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 250 0 0,0
6115 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 182 19 10,4
6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 63 7 10,9
6115 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 90 0 0,0
6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 10 0 0,0
6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 55 4 7,5
6115 5162 Služby elektronických komunikací 0 50 0 0,0
6115 5164 Nájemné 0 30 0 0,0
6115 5173 Cestovné 0 60 3 5,2
6115 5175 Pohoštění 0 60 0 0,0
6115   Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 1 300 110 8,4
6118 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 81 30 36,9
6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 0 0,0
6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 4 0 0,0
6118 5162 Služby elektronických komunikací 0 4 0 0,0
6118 5164 Nájemné 0 2 0 0,0
6118 5173 Cestovné 0 4 0 0,0
6118 5175 Pohoštění 0 4 0 0,0
6118   Volba prezidenta republiky 0 100 30 29,9
6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 355 916 355 345 346 709 97,6
6172 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 4 000 2 845 71,1
6172 5024 Odstupné 0 726 567 78,1
6172 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 89 507 89 392 86 989 97,3
6172 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 482 32 440 31 631 97,5
6172 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 1 516 1 518 1 452 95,7
6172 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 1 0 0,0
6172 5042 Odměny za užití počítačových programů 8 372 7 299 7 019 96,2
6172 5123 Podlimitní technické zhodnocení 250 250 66 26,4
6172 5131 Potraviny 6 6 1 22,4
6172 5132 Ochranné pomůcky 150 150 134 89,4
6172 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 53 11 20,0
6172 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 150 686 591 86,2
6172 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 680 580 304 52,5
6172 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9 188 15 196 8 764 57,7
6172 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 180 4 496 3 376 75,1
6172 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 50 0 0,0
6172 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 550 550 440 80,0
6172 5152 Teplo 3 200 3 200 2 762 86,3
6172 5154 Elektrická energie 4 100 4 100 3 052 74,4
6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 600 1 611 1 328 82,5
6172 5161 Poštovní služby 2 403 1 903 1 491 78,3
6172 5162 Služby elektronických komunikací 1 115 1 115 759 68,0
6172 5163 Služby peněžních ústavů 35 35 14 38,8
6172 5164 Nájemné 1 184 790 649 82,2
6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 110 4 168 1 510 36,2
6172 5167 Služby školení a vzdělávání 6 300 6 433 4 376 68,0
6172 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 27 404 33 107 20 080 60,7
6172 5169 Nákup ostatních služeb 23 365 23 831 18 858 79,1
6172 5171 Opravy a udržování 8 220 8 230 5 023 61,0
6172 5172 Podlimitní programové vybavení 279 679 13 1,9
6172 5173 Cestovné 5 515 5 335 3 613 67,7
6172 5175 Pohoštění 1 168 873 705 80,8
6172 5176 Účastnické úplaty na konference 350 390 388 99,4
6172 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 299 314 155 49,3
6172 5192 Poskytnuté náhrady 500 634 403 63,5
6172 5194 Výdaje na věcné dary 100 0 0 ×
6172 5361 Nákup kolků 100 100 38 38,0
6172 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 2 080 2 080 149 7,2
6172 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 2 200 3 200 3 093 96,7
6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 18 857 21 974 21 830 99,3
6172 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 380 0 0,0
6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 70 70 100,0
6172   Činnost regionální správy 623 532 638 290 581 257 91,1
6221 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 2 242 1 053 47,0
6221 5021 Ostatní osobní výdaje 0 500 498 99,7
6221 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 552 363 65,9
6221 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 199 132 66,4
6221 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 0 8 6 74,7
6221 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 30 13 41,9
6221 5131 Potraviny 0 1 340 690 51,5
6221 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 290 243 83,9
6221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 806 557 69,1
6221 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 0 352 249 70,6
6221 5152 Teplo 0 694 558 80,4
6221 5153 Plyn 0 522 181 34,7
6221 5154 Elektrická energie 0 2 554 1 516 59,4
6221 5162 Služby elektronických komunikací 0 50 38 75,7
6221 5164 Nájemné 0 2 264 2 069 91,4
6221 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 21 21 99,6
6221 5169 Nákup ostatních služeb 0 21 193 11 028 52,0
6221 5171 Opravy a udržování 0 684 673 98,4
6221 5175 Pohoštění 0 100 62 61,8
6221 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 320 320 100,0
6221 5192 Poskytnuté náhrady 0 6 6 92,9
6221 5194 Výdaje na věcné dary 0 3 122 1 763 56,5
6221 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 2 194 2 194 100,0
6221 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0 7 522 7 522 100,0
6221 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 101 631 101 602 100,0
6221 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 31 080 31 080 100,0
6221 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 12 860 12 860 100,0
6221 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 0 225 910 225 910 100,0
6221   Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 419 046 403 207 96,2
6223 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 0 0,1
6223 5164 Nájemné 280 130 100 76,9
6223 5169 Nákup ostatních služeb 300 100 37 36,6
6223 5173 Cestovné 400 400 173 43,3
6223 5175 Pohoštění 500 850 707 83,2
6223   Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 1 500 1 500 1 016 67,8
6229 5531 Peněžní dary do zahraničí 0 100 99 98,6
6229   Ostatní zahraniční pomoc 0 100 99 98,6
6310 5141 Úroky vlastní 80 000 110 000 87 707 79,7
6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 175 175 99,9
6310 5163 Služby peněžních ústavů 500 325 221 67,9
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80 500 110 500 88 102 79,7
6320 5163 Služby peněžních ústavů 59 000 59 000 55 891 94,7
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 59 000 59 000 55 891 94,7
6399 5362 Platby daní státnímu rozpočtu 25 000 25 229 11 477 45,5
6399 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům 63 000 43 637 43 637 100,0
6399   Ostatní finanční operace 88 000 68 866 55 114 80,0
6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 0 147 527 147 525 100,0
6402 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0 0 100,0
6402   Finanční vypořádání 0 147 528 147 525 100,0
6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 0 23 23 100,0
6409 5901 Nespecifikované rezervy 25 000 1 091 872 0 0,0
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3 069 3 069 100,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 25 000 1 094 964 3 091 0,3
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby – celkem 951 822 2 608 113 1 380 964 52,9
6330 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 0 15 307 ×
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 21 922 577 ×
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0 0 4 375 ×
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0 0 453 199 ×
6330   Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 22 395 458 ×
Kapitálové výdaje
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1070 6322 Investiční transfery spolkům 0 550 50 9,1
1070   Rybářství a myslivost 0 550 50 9,1
Skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství – celkem 0 550 50 9,1
2115 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 000 0 0,0
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 0 2 000 0 0,0
2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 130 130 100,0
2143 6123 Dopravní prostředky 0 3 415 3 415 100,0
2143 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 276 276 100,0
2143 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 789 1 529 85,5
2143 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 6 300 6 300 100,0
2143 6322 Investiční transfery spolkům 648 2 133 2 073 97,2
2143 6341 Investiční transfery obcím 16 421 21 387 16 482 77,1
2143 6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně 0 8 794 4 351 49,5
2143 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 140 140 100,0
2143   Cestovní ruch 17 069 44 364 34 696 78,2
2212 6121 Stavby 528 964 476 721 401 214 84,2
2212 6130 Pozemky 5 000 3 600 2 500 69,4
2212 6341 Investiční transfery obcím 12 200 5 396 2 864 53,1
2212 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 246 500 290 560 237 654 81,8
2212 6380 Investiční transfery do zahraničí 0 3 474 3 474 100,0
2212   Silnice 792 664 779 751 647 706 83,1
2219 6111 Programové vybavení 0 4 170 4 170 100,0
2219 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4 180 0 0 ×
2219 6125 Informační a komunikační technologie 6 843 4 328 4 278 98,9
2219 6341 Investiční transfery obcím 15 900 7 900 0 0,0
2219 6901 Rezervy investičních výdajů 0 8 000 0 0,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 26 923 24 397 8 448 34,6
2251 6121 Stavby 113 000 43 089 33 508 77,8
2251 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 680 1 680 100,0
2251 6901 Rezervy investičních výdajů 0 30 000 0 0,0
2251   Letiště 113 000 74 769 35 188 47,1
2299 6111 Programové vybavení 0 243 243 100,0
2299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 880 880 100,0
2299 6901 Rezervy investičních výdajů 0 1 380 0 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 2 503 1 123 44,9
2321 6341 Investiční transfery obcím 0 2 064 1 470 71,2
2321   Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 2 064 1 470 71,2
2369 6111 Programové vybavení 100 3 566 57 1,6
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 100 3 566 57 1,6
2399 6341 Investiční transfery obcím 15 000 36 936 8 937 24,2
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 36 936 8 937 24,2
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – celkem 964 756 970 350 737 626 76,0
3112 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 14 664 14 659 100,0
3112   Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 0 14 664 14 659 100,0
3114 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 370 256 69,1
3114 6121 Stavby 225 698 130 754 111 087 85,0
3114 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 4 117 247 6,0
3114 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 58 078 66 900 48 053 71,8
3114 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 60 60 100,0
3114   Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 283 776 202 201 159 702 79,0
3121 6121 Stavby 81 700 70 013 32 194 46,0
3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 481 481 100,0
3121 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 47 873 122 763 101 039 82,3
3121 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 003 2 003 100,0
3121   Gymnázia 129 573 195 260 135 717 69,5
3122 6121 Stavby 31 100 15 139 13 852 91,5
3122 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 100 15 143 9 096 60,1
3122 6125 Informační a komunikační technologie 500 14 802 14 791 99,9
3122 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 545 20 054 18 274 91,1
3122 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 046 1 046 100,0
3122   Střední odborné školy 39 245 66 183 57 058 86,2
3124 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 500 500 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 0 500 500 100,0
3125 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 200 10 900 6 062 55,6
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 1 200 10 900 6 062 55,6
3126 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 500 2 500 100,0
3126   Konzervatoře 0 2 500 2 500 100,0
3127 6111 Programové vybavení 0 700 545 77,8
3127 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 122 0 0,0
3127 6121 Stavby 112 870 52 917 13 256 25,1
3127 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 900 22 552 9 039 40,1
3127 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 42 450 176 849 68 949 39,0
3127 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 3 315 3 315 100,0
3127 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 600 1 600 100,0
3127   Střední školy 161 220 258 055 96 704 37,5
3128 6121 Stavby 0 18 000 0 0,0
3128   Sportovní školy – gymnázia 0 18 000 0 0,0
3133 6121 Stavby 7 300 5 957 5 126 86,1
3133 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 950 14 135 11 954 84,6
3133   Dětské domovy 18 250 20 092 17 080 85,0
3141 6121 Stavby 150 0 0 ×
3141 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 21 650 26 977 25 628 95,0
3141   Školní stravování 21 800 26 977 25 628 95,0
3146 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 102 2 065 98,3
3146   Zařízení výchovného poradenství 0 2 102 2 065 98,3
3147 6121 Stavby 2 090 2 038 18 0,9
3147 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 270 170 63,1
3147   Domovy mládeže 2 090 2 308 188 8,2
3231 6121 Stavby 47 050 42 225 19 796 46,9
3231 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 295 0 0,0
3231 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 300 19 072 2 892 15,2
3231   Základní umělecké školy 53 350 61 592 22 688 36,8
3299 6121 Stavby 14 536 6 190 1 717 27,7
3299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 204 204 100,0
3299 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 3 815 3 815 100,0
3299 6341 Investiční transfery obcím 0 411 411 100,0
3299 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 000 3 077 3 025 98,3
3299 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 51 811 50 825 98,1
3299 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 120 0 0,0
3299 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 26 000 10 643 4 657 43,8
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 45 536 76 270 64 653 84,8
3311 6121 Stavby 0 173 109 63,3
3311 6322 Investiční transfery spolkům 0 10 10 100,0
3311 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 7 582 6 532 86,2
3311   Divadelní činnost 0 7 765 6 651 85,7
3314 6121 Stavby 52 672 3 824 3 428 89,6
3314 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 502 1 006 951 94,6
3314   Činnosti knihovnické 53 174 4 830 4 379 90,7
3315 6111 Programové vybavení 9 500 115 0 0,0
3315 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 1 400 1 393 99,5
3315 6121 Stavby 25 192 15 492 13 590 87,7
3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 700 4 681 4 437 94,8
3315 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9 850 11 192 670 6,0
3315 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 1 407 1 407 100,0
3315 6901 Rezervy investičních výdajů 0 6 500 0 0,0
3315   Činnosti muzeí a galerií 45 242 40 787 21 497 52,7
3319 6322 Investiční transfery spolkům 0 460 400 87,0
3319 6352 Investiční transfery veřejným vysokým školám 0 155 155 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 615 555 90,2
3322 6121 Stavby 40 550 715 240 33,5
3322 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 2 500 2 500 100,0
3322 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 200 200 100,0
3322 6341 Investiční transfery obcím 25 000 29 774 500 1,7
3322 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 7 350 27 790 22 653 81,5
3322   Zachování a obnova kulturních památek 72 900 60 980 26 093 42,8
3326 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 810 810 100,0
3326 6341 Investiční transfery obcím 0 1 400 700 50,0
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 0 2 210 1 510 68,3
3419 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 200 200 100,0
3419 6322 Investiční transfery spolkům 30 000 3 940 3 940 100,0
3419 6341 Investiční transfery obcím 0 12 700 12 700 100,0
3419 6901 Rezervy investičních výdajů 0 30 000 0 0,0
3419   Ostatní sportovní činnost 30 000 46 840 16 840 36,0
3421 6322 Investiční transfery spolkům 0 195 195 100,0
3421 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 150 150 100,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 345 345 100,0
3522 6111 Programové vybavení 0 8 876 386 4,3
3522 6121 Stavby 37 099 73 953 13 113 17,7
3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 034 0 0,0
3522 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 609 182 618 183 390 796 63,2
3522 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 310 384 277 617 89,4
3522 6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 488 41 8,5
3522   Ostatní nemocnice 646 281 1 012 918 681 954 67,3
3526 6201 Nákup akcií 0 35 000 35 000 100,0
3526 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 000 15 303 1 936 12,7
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 10 000 50 303 36 936 73,4
3533 6111 Programové vybavení 11 341 14 747 2 079 14,1
3533 6121 Stavby 200 602 0 0,0
3533 6122 Stroje, přístroje a zařízení 15 000 11 633 9 980 85,8
3533 6123 Dopravní prostředky 42 453 5 875 181 3,1
3533 6125 Informační a komunikační technologie 11 904 7 373 6 926 93,9
3533 6339 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně 45 000 0 0 ×
3533 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 22 370 24 335 22 088 90,8
3533 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 500 2 500 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 148 268 67 065 43 754 65,2
3599 6111 Programové vybavení 0 4 872 1 624 33,3
3599 6125 Informační a komunikační technologie 0 1 692 0 0,0
3599 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 2 300 2 000 87,0
3599 6322 Investiční transfery spolkům 0 373 195 52,3
3599 6341 Investiční transfery obcím 8 500 8 500 0 0,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 8 500 17 737 3 819 21,5
3635 6111 Programové vybavení 0 6 680 1 252 18,7
3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 45 000 55 126 47 469 86,1
3635 6125 Informační a komunikační technologie 10 000 1 020 996 97,6
3635   Územní plánování 55 000 62 826 49 717 79,1
3636 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 100 0 0,0
3636 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 9 1 206 133 11,0
3636 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 260 3 605 3 049 84,6
3636 6341 Investiční transfery obcím 43 820 78 564 72 091 91,8
3636 6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně 196 232 166 71,6
3636 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 10 605 13 211 5 912 44,8
3636 6352 Investiční transfery veřejným vysokým školám 4 200 34 231 29 236 85,4
3636 6901 Rezervy investičních výdajů 0 1 477 0 0,0
3636   Územní rozvoj 59 190 132 626 110 587 83,4
3639 6111 Programové vybavení 31 500 30 652 651 2,1
3639 6121 Stavby 64 437 18 680 15 437 82,6
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 299 1 524 1 298 85,2
3639 6130 Pozemky 165 065 90 151 85 648 95,0
3639 6322 Investiční transfery spolkům 0 290 90 31,0
3639 6341 Investiční transfery obcím 49 500 5 480 5 479 100,0
3639 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 102 041 37 415 37 415 100,0
3639 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně 38 014 38 014 38 014 100,0
3639 6901 Rezervy investičních výdajů 0 90 305 0 0,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 451 856 312 511 184 033 58,9
3713 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 53 030 610 695 236 416 38,7
3713   Změny technologií vytápění 53 030 610 695 236 416 38,7
3719 6341 Investiční transfery obcím 0 82 0 0,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 82 0 0,0
3741 6121 Stavby 25 160 33 223 28 084 84,5
3741 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 480 479 99,8
3741 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 100 100 100,0
3741 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 172 145 84,5
3741   Ochrana druhů a stanovišť 25 160 33 974 28 808 84,8
3792 6322 Investiční transfery spolkům 0 204 204 100,0
3792 6341 Investiční transfery obcím 1 000 49 49 100,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 1 000 253 253 100,0
3799 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 649 649 100,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 649 649 100,0
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – celkem 2 415 641 3 423 615 2 060 004 60,2
4319 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 200 200 100,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 200 200 100,0
4324 6121 Stavby 3 000 3 000 0 0,0
4324 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 685 685 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 000 3 685 685 18,6
4344 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 900 900 100,0
4344 6322 Investiční transfery spolkům 0 300 300 100,0
4344 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 555 555 100,0
4344 6421 Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 10 000 10 000 100,0
4344   Sociální rehabilitace 0 11 755 11 755 100,0
4349 6322 Investiční transfery spolkům 0 200 200 100,0
4349 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 000 0 0,0
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob 0 2 200 200 9,1
4350 6121 Stavby 138 975 15 975 162 1,0
4350 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 400 400 100,0
4350 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 159 1 159 100,0
4350 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 592 2 592 100,0
4350 6341 Investiční transfery obcím 0 5 004 3 404 68,0
4350 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 600 27 000 3 446 12,8
4350   Domovy pro seniory 144 575 52 129 11 162 21,4
4351 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 271 271 100,0
4351 6322 Investiční transfery spolkům 0 475 475 100,0
4351 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 062 2 062 100,0
4351   Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 2 808 2 808 100,0
4354 6121 Stavby 9 450 478 115 24,1
4354 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 465 465 100,0
4354 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 850 4 100 528 12,9
4354   Chráněné bydlení 12 300 5 043 1 108 22,0
4356 6341 Investiční transfery obcím 0 570 570 100,0
4356   Denní stacionáře a centra denních služeb 0 570 570 100,0
4357 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 62 31 50,0
4357 6121 Stavby 397 613 294 362 164 150 55,8
4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 310 6 901 2 335 33,8
4357 6130 Pozemky 2 850 2 850 0 0,0
4357 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 1 300 1 300 100,0
4357 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 116 1 116 100,0
4357 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 702 702 100,0
4357 6341 Investiční transfery obcím 0 1 293 1 279 98,9
4357 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8 050 21 954 2 111 9,6
4357 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 100 100 100,0
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 412 823 330 641 173 125 52,4
4359 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 455 455 100,0
4359 6341 Investiční transfery obcím 0 222 222 100,0
4359   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 677 677 100,0
4371 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300 300 100,0
4371   Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 300 300 100,0
4374 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 439 1 439 100,0
4374 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 2 000 2 000 100,0
4374 6341 Investiční transfery obcím 0 581 581 100,0
4374   Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0 4 019 4 019 100,0
4375 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 225 225 100,0
4375 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 000 1 000 100,0
4375   Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 1 225 1 225 100,0
4376 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 1 000 1 000 100,0
4376   Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0 1 000 1 000 100,0
4377 6121 Stavby 0 6 828 6 772 99,2
4377 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 1 098 1 044 95,0
4377   Sociálně terapeutické dílny 0 7 926 7 816 98,6
4378 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 0 365 365 100,0
4378 6322 Investiční transfery spolkům 0 1 050 1 050 100,0
4378   Terénní programy 0 1 415 1 415 100,0
4379 6322 Investiční transfery spolkům 0 750 750 100,0
4379 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 800 800 100,0
4379 6341 Investiční transfery obcím 0 1 000 0 0,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 2 550 1 550 60,8
4399 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 0 150 150 100,0
4399 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám 0 1 894 1 894 100,0
4399 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 10 000 0 0 ×
4399 6322 Investiční transfery spolkům 0 791 789 99,8
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000 2 835 2 833 99,9
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti – celkem 582 698 430 977 222 447 51,6
5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 8 000 11 029 1 108 10,0
5212 6125 Informační a komunikační technologie 0 459 459 100,0
5212 6341 Investiční transfery obcím 0 3 000 0 0,0
5212   Ochrana obyvatelstva 8 000 14 488 1 566 10,8
5213 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 2 908 2 908 100,0
5213 6359 Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli 0 2 396 2 396 100,0
5213   Krizová opatření 0 5 303 5 303 100,0
5279 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 1 000 1 000 1 000 100,0
5279 6322 Investiční transfery spolkům 8 500 8 661 8 659 100,0
5279 6341 Investiční transfery obcím 0 1 300 0 0,0
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 9 500 10 961 9 659 88,1
5311 6339 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně 6 570 6 570 6 570 100,0
5311   Bezpečnost a veřejný pořádek 6 570 6 570 6 570 100,0
5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 4 923 4 923 100,0
5511 6339 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně 52 450 80 980 23 371 28,9
5511 6901 Rezervy investičních výdajů 0 119 0 0,0
5511   Požární ochrana – profesionální část 52 450 86 023 28 295 32,9
5512 6322 Investiční transfery spolkům 0 400 400 100,0
5512 6341 Investiční transfery obcím 17 725 60 263 25 640 42,5
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 17 725 60 663 26 040 42,9
5521 6121 Stavby 1 724 457 0 0,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 1 724 457 0 0,0
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana – celkem 95 969 184 465 77 434 42,0
6113 6123 Dopravní prostředky 1 250 3 920 3 754 95,8
6113 6125 Informační a komunikační technologie 250 250 57 22,7
6113   Zastupitelstva krajů 1 500 4 170 3 810 91,4
6172 6111 Programové vybavení 7 960 11 485 2 193 19,1
6172 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 400 250 0 0,0
6172 6121 Stavby 19 600 22 498 18 225 81,0
6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 8 393 5 495 65,5
6172 6123 Dopravní prostředky 3 730 3 730 0 0,0
6172 6125 Informační a komunikační technologie 3 000 20 437 4 989 24,4
6172   Činnost regionální správy 35 690 66 792 30 902 46,3
6409 6901 Rezervy investičních výdajů 50 000 490 176 0 0,0
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené 50 000 490 176 0 0,0
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby – celkem 87 190 561 138 34 712 6,2
    Běžné výdaje celkem 7 846 903 33 580 043 31 551 644 94,0
    Kapitálové výdaje celkem 4 146 254 5 571 096 3 132 273 56,2
    Konsolidace výdajů 0 0 22 395 458 ×
    Výdaje celkem 11 993 157 39 151 139 57 079 374 145,8
    Výdaje po konsolidaci 11 993 157 39 151 139 34 683 916 88,6

Tabulka č. 3: Přehled příjmů přijatých v roce 2022 v tis. Kč
Daňové příjmy
Položka Název položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Komentář
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 200 000 1 350 000 1 403 333 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci (ze závislé činnosti a funkčních požitků) – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 50 000 100 000 130 837 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (ze samostatné výdělečné činnosti) – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 200 000 250 000 290 849 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 400 000 2 000 000 2 198 575 Příjem z daně z příjmů právnických osob – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1123 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 63 000 43 637 43 637 Příjem z daně z příjmů právnických osob za kraj – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 350 000 4 900 000 4 997 027 Příjem z daně z přidané hodnoty – na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
1332 Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší 4 000 4 000 7 415 Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší – poplatky vybírané na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Výnos z poplatků za znečišťování ve výši 25 % je příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází.
1357 Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 18 248 Příjem z poplatku za odebrané množství podzemní vody dle § 88 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) – část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje.
1361 Příjem ze správních poplatků 1 700 2 920 3 084 Příjem ze správních poplatků – poplatky vybírané převážně na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Daňové příjmy celkem 7 283 700 8 665 557 9 093 006  
Nedaňové příjmy
Položka Název položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Komentář
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 677 3 054 2 552 Např. příjmy z prezentace partnerů při konání projektů realizovaných krajem ve výši 1.562 tis. Kč, příjmy z refakturovaných nákladů za dodávky energií a poskytnuté služby související s užíváním nebytových prostor v budovách krajského úřadu cizími subjekty ve výši 844 tis. Kč aj.
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 500 3 401 4 131 Příjmy za věcná břemena – dle obecně platných právních předpisů.
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 0 47 806 47 806 Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, školství a sociálních věcí. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 47.806 tis. Kč, odvody za porušení rozpočtové kázně ve výši 228 tis. Kč a pokutami ve výši 14 tis. Kč.
2123 Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací 0 241 241
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků 55 87 96 Největší část představovaly příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.; skutečné plnění činilo 18.104 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava-Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s., k jeho samostatnému provozování; skutečné plnění činilo 1.637 tis. Kč. Ze zbývajících příjmů z pronájmu tvořil nejvýznamnější část příjem z pronájmu budovy v k. ú. Mošnov společnosti ENES Cargo, a. s., ve výši 493 tis. Kč.
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 27 247 20 124 20 332
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 2 2 1
2141 Příjem z úroků 25 000 128 396 241 938 Přijaté úroky z bankovních účtů zřízených Moravskoslezským krajem. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o 967 %, a to zejména z důvodu postupného růstu základní úrokové sazby ČNB, díky které se daří ukládat finanční prostředky za zvýhodněné úrokové sazby jak na běžných účtech, tak na krátkodobých 14denních vkladech prostřednictvím dealingů spolupracujících bankovních domů.
2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 1 346 Kurzový zisk z přijatých zahraničních plateb nebo při nákupu cizích měn.
2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 5 32 32 Sankční platby byly přijaty především v odvětví dopravy ve výši 17.177 tis. Kč, v odvětví krizového řízení ve výši 2.827 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 1.061 tis. Kč a další.
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů 5 030 18 194 22 420
2223 Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 4 786 5 200 Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví zdravotnictví, a to ve výši 50.637 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví sociálních věcí ve výši 20.792 tis. Kč, v odvětví školství ve výši 16.686 tis. Kč, v odvětví dopravy ve výši 8.510 tis. Kč, v odvětví regionálního rozvoje ve výši 6.453 tis. Kč a další.
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 0 102 610 103 474
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku 0 2 183 3 064 Příjmy z prodeje kovového odpadu a vyfrézovaného materiálu v rámci akcí modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary 0 43 43 Příjem dobrovolného vstupného v rámci akce "Spolu ruku v ruce".
2322 Příjem z pojistných plnění 0 6 377 6 395 Např. za škodu na nemovitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava, ve výši 3.554 tis. Kč, za škodu na movitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku ve výši 1.216 tis. Kč, nebo za škodu na nemovitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Těšínské divadlo Český Těšín ve výši 1.582 tis. Kč.
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 12 715 12 935 15 534 K nejvýznamnějším položkám patřily srážky z platu zaměstnanců KÚ za odebranou stravu v jídelně KÚ v celkové výši 9.214 tis. Kč, příjmy z refakturace výdajů na aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Správě železnic, státní organizaci, ve výši 3.037 tis. Kč, nebo náhrada škody vzniklé kraji v Pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o., od společnosti HOCHTIEF CZ, a. s., ve výši 1.365 tis. Kč.
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 400 4 495 4 581 Např. příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na zabezpečení úkolů JPO IV ve výši 4.400 tis. Kč.
2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob 13 460 12 840 13 354 V odvětví sociálních věcí se jednalo o splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 393.185 tis. Kč, z toho v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 ve výši 199.861 tis. Kč a individuálních návratných finančních výpomocí ve výši 193.324 tis. Kč. V odvětví regionálního rozvoje se jednalo o prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko) ve výši 14.811 tis. Kč, o splátky úvěrů poskytnutých obcím v rámci Finančního nástroje JESSICA II a III v celkové výši 9.279 tis. Kč a o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2022 obci Kružberk ve výši 317 tis. Kč na projekt "Stavební úpravy objektu čp. 100 v obci Kružberk – 1. etapa". V odvětví zdravotnictví pak byla přijata splátka návratné finanční výpomoci ve výši 2.000 tis. Kč poskytnuté v roce 2018 společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., na akci "Úprava lůžkových oddělení – 1. etapa".
2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob 201 261 370 946 380 946
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 9 747 25 006 25 292
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 294 900 244 857 247 438 V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2022 v celkové výši 149.800 tis. Kč k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví zdravotnictví se jednalo o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2020 a 2021 příspěvkové organizaci Nemocnice Havířov na předfinancování projektu "Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o." ve výši 46.269 tis. Kč, o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v roce 2021 příspěvkovým organizacím – nemocnicím na realizaci projektů zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v celkové výši 10.125 tis. Kč, a dále o splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 příspěvkové organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, pro zajištění profinancování akce "Vybudování NIP a DIOP" v celkové výši 5.014 tis. Kč. V odvětví školství se jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 35.497 tis. Kč, z toho 34.497 tis. Kč tvořily vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v předchozích letech příspěvkovým organizacím k zajištění profinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Dále kraj přijal vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2020 příspěvkové organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, ve výši 1.000 tis. Kč k úhradě provozních výdajů. V odvětví kultury byla vrácena návratná finanční výpomoc poskytnutá v roce 2020 příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále na spolufinancování projektu "Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí" ve výši 732 tis. Kč.
Nedaňové příjmy celkem 597 999 1 008 415 1 146 216  
Kapitálové příjmy
Položka Název položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Komentář
3111 Příjem z prodeje pozemků 56 683 49 587 49 739 Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje pozemků v k. ú. Mošnov za účelem vybudování multimodálního carga ve výši 44.207 tis. Kč. Dalšími významnými příjmy byly příjmy z prodeje budovy včetně pozemků v k. ú. Opava-Předměstí ve výši 7.026 tis. Kč, z prodeje budovy včetně pozemků v k. ú. Mariánské Hory ve výši 2.361 tis. Kč, nebo z prodeje pozemků v k. ú. Horní Václavov ve výši 2.105 tis. Kč.
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 946 8 042 8 043
3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 12 12 Příjem za prodej ojetého osobního vozidla.
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 1 855 1 855 Příjem od statutárního města Frýdku‑Místku za vypořádání stavebního objektu v rámci projektu "Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek".
3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené 16 450 1 090 1 090 Příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., na úhradu nákladů na reprodukci techniky potřebné pro zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.
Kapitálové příjmy celkem 74 079 60 587 60 740  
Přijaté transfery
Položka Název položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Komentář
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 307 950 304 151 Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví ostatní
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 171 417 178 814 178 814 Souhrnný dotační vztah – na základě zákona o státním rozpočtu
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 000 0 0 Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší
0 395 395 Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací
0 215 752 215 752 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 0 8 909 Pomoc Ukrajině
331 493 335 905 335 905 Dopravní obslužnost – drážní doprava
3 000 3 000 3 000 Dotační program – Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji
0 2 655 513 2 655 513 Dotační program – Program na podporu poskytování sociálních služeb
0 475 475 Dotace z Úřadu vlády České republiky
0 28 733 27 635 Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
0 19 830 920 19 830 920 Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
0 9 259 9 259 Dotace z Ministerstva kultury ČR
0 41 031 40 681 Dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR
0 1 205 1 205 Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále
0 119 119 Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále
0 2 407 2 407 Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí"
702 664 664 Revitalizace přírodní památky Stará řeka
0 8 8 Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
33 30 30 Regionální poradenské centrum SK-CZ
1 009 998 998 EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého
25 100 1 915 1 915 Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán
4 000 1 597 1 597 EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého
0 467 467 Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura
0 49 49 Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek
0 2 965 2 965 Přírodní vědy v technických oborech
0 227 227 Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje
0 8 868 8 868 Podpora duše II
0 2 669 2 669 Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK
0 2 2 Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě
0 655 655 Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86
0 2 429 2 429 Vstřícný a kompetentní KÚ MSK
0 2 888 2 888 Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji
0 1 102 1 102 Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji
181 205 39 810 39 810 Podpora služeb sociální prevence 3
0 9 636 9 636 Podporujeme hrdinství, které není vidět III
30 000 93 195 93 195 Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II
3 385 3 385 2 966 Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III
0 4 879 4 879 Žít normálně
0 24 23 Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III
0 5 816 5 816 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III
5 000 17 467 17 467 Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V
17 628 0 0 Vzdělávání a nácvik proti covidu
0 2 679 2 678 Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV
0 11 059 11 059 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma
0 5 016 5 016 Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji
0 4 955 4 955 Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK
0 205 265 205 265 Podpora služeb sociální prevence 2022+
0 170 170 Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o.
0 187 187 Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku
0 4 247 4 247 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)
0 1 036 1 036 Individuální projekty – Program přeshraniční spolupráce 2014+
0 5 5 Rozvoj procesů kvality v Síriu (Sírius, příspěvková organizace, Opava)
0 454 454 Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín)
0 46 46 Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o. (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov)
0 70 0 Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
0 2 2 Modernizace Nemocnice Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
0 1 058 1 058 Zvýšení kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o. (Nemocnice Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)
0 103 183 103 183 Operační program Jan Amos Komenský – Priorita 2 – Vzdělávání
0 951 951 Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
0 5 021 5 021 Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
0 591 591 Ostatní účelový příspěvek v odvětví kultury pro příspěvkové organizace kraje – Národní plán obnovy
0 218 186 218 186 Dotace MŠMT – Národní plán obnovy
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 3 090 0 0 Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference MSK IV
432 408 384 Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III
0 22 546 22 546 Individuální projekty – Program přeshraniční spolupráce 2014+
4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 1 670 1 670 Supporting attractivness of health and social care professions in regions
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 72 046 73 310 73 310 Dopravní obslužnost – linková doprava
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 362 7 111 7 111 Dopravní obslužnost – drážní doprava
18 766 20 808 20 808 Dopravní obslužnost – linková doprava
4151 Neinvestiční přijaté transfery od jiných států 554 827 827 Regionální poradenské centrum SK-CZ
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob 425 0 0 RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)
0 138 138 Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
0 159 159 Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Podpora duševního zdraví mládeže v době koronaviru)
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 390 390 Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví ostatní
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 1 250 1 250 TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 3 249 3 249 Dotace z Ministerstva zemědělství ČR
0 60 60 Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
0 780 780 Dotace z Ministerstva kultury ČR
19 749 0 0 Dotační program – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)
24 838 23 632 23 632 Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále
28 654 28 670 28 670 Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále
14 967 14 848 14 848 Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále
41 839 39 432 39 432 Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí"
0 3 3 Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
0 19 645 19 645 Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán
55 053 54 585 54 585 Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura
52 082 51 985 51 985 Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek
73 351 76 056 76 056 Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá
8 935 4 724 4 724 Přírodní vědy v technických oborech
7 200 0 0 Moderní metody pěstování rostlin
13 384 12 258 12 258 Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě
0 38 558 38 558 Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II
2 191 1 534 1 534 Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86
0 1 689 1 689 Energetické úspory v Dětském domově Úsměv
1 866 0 0 Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov
3 473 3 128 3 128 Energetické úspory SSMSK – CM Odry
0 415 415 Vstřícný a kompetentní KÚ MSK
0 19 381 19 380 Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II
674 674 674 Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G
0 147 457 147 457 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma
65 000 26 053 26 053 Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice
37 794 0 0 Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín)
0 2 500 2 500 Obnova vozového parku
0 46 099 46 099 Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o.
0 627 627 Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku
0 2 920 2 920 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)
0 195 195 Individuální projekty – Program přeshraniční spolupráce 2014+
0 100 100 Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín)
0 32 766 0 Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
0 497 497 Modernizace Nemocnice Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
0 97 908 97 908 Zvýšení kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o. (Nemocnice Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)
0 62 124 62 124 Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
0 47 074 47 074 Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
0 23 916 23 916 Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 10 000 4 026 3 970 Dotační program – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)
4 288 4 301 4 301 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma
4231 Investiční přijaté transfery od jiných států 0 3 474 3 474 Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí 0 54 54 Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
Přijaté transfery celkem 1 342 985 25 403 419 25 373 744  
Příjmy celkem 9 298 763 35 137 978 35 673 706  

Tabulka č. 4: Přehled čerpání akcí reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů včetně dotací ze státního rozpočtu v roce 2022 v tis. Kč
  Název akce Výdaje na akci celkem Vlastní zdroje PO Výdaje v předchozích letech Výdaje v roce 2022 Plánované výdaje 2023 Plánované výdaje v letech Poznámka
2024 2025 2026 po r. 2026
před r. 2021 2021 Celkem kraj stát ostatní Celkem kraj stát ostatní Celkem Celkem Celkem Celkem
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje:
Krajský úřad Rekonstrukce budovy krajského úřadu 246 149 0 214 363 1 628 22 178 22 178 0 0 7 980 7 980 0 0 0 0 0 0 Rekonstrukce vestibulu, zastřešení parkoviště F, stavebně-technické posouzení stavu obálky budovy krajského úřadu.
Kapitálové výdaje – ICT – činnost krajského úřadu 86 218 0 40 495 12 586 4 956 4 956 0 0 28 181 28 181 0 0 0 0 0 0 Pořízení HW (rozšíření diskové kapacity zálohovacího zařízení, videokonferenční sestava All-in-One Cisco Room Kit 5K, docházkové terminály, multifunkční tiskárny). Pořízení SW (poskytnutí licence k software – Flowmon APM modul, licence systému pro správu uživatelských účtů a hesel, GINIS – rozšíření o moduly IDS Aplikační internetová brána, RAK autorizovaná konverze, PAR Podepisování a razítkování, PDZ ISDS rozhraní pro PostServis).
Ostatní kapitálové výdaje – činnost krajského úřadu 47 653 0 28 974 2 705 3 495 3 495 0 0 12 479 12 479 0 0 0 0 0 0 Rozšíření stávajícího kamerového systému a změna umístění elektrorozvaděče R-VZT-E v budovách krajského úřadu, modernizace audiovizuální techniky. Nákup skartovacího stroje, multifunkčního šokového zchlazovače a zmrazovače ASBER EBC-05 do stravovacího provozu, dodávka a montáž nábytku, dveří vč. obložek.
Zastupitelstvo kraje Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje 9 919 0 5 491 567 3 810 3 810 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 Nákup osobního automobilu Audi A8 L 50 TDI quattro a škoda Superb L&K.
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje celkem 389 939 0 289 323 17 487 34 439 34 439 0 0 48 690 48 690 0 0 0 0 0 0  
Odvětví financí a správy majetku:
  Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 202 036 0 157 283 19 888 19 240 19 240 0 0 5 626 5 626 0 0 0 0 0 0 Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
Výdaje související se sdílenými službami – investiční 5 576 0 3 700 371 651 651 0 0 854 854 0 0 0 0 0 0
Odvětví financí a správy majetku celkem 207 612 0 160 983 20 258 19 892 19 892 0 0 6 480 6 480 0 0 0 0 0 0  
Odvětví dopravy:
  Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 310 909 0 1 009 0 421 421 0 0 309 479 309 479 0 0 0 0 0 0
Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 5 522 22 0 1 100 4 400 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 5 650 0 0 1 067 833 833 0 0 1 650 1 650 0 0 900 750 450 0
Okružní křižovatka silnic č. III/4863 se silnicí č. III/04825, Příbor (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 4 514 0 0 0 4 514 4 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okružní křižovatka silnice č. III/04816 s místní komunikací ul. Gen. Hlaďo, Nový Jičín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 7 000 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011, 012 Hukvaldy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 100 000 0 0 0 26 500 26 500 0 0 73 500 73 500 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce mostu ev. č. 4804-2 Košatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 62 500 0 0 0 62 500 62 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silnice III/4721, úprava zárubních zdí, Bazaly pro MURAL ART (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 450 0 0 0 3 450 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oprava III/4682 Třinec, ul. Kaštanová (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 19 500 0 0 0 19 500 19 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účelová komunikace Hvězda – Ovčárna, stabilizace svahu, I. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 58 700 0 0 0 58 700 58 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 31 860 0 0 0 26 260 26 260 0 0 5 600 5 600 0 0 0 0 0 0
Silnice II/450 – rekonstrukce mostu ev. č. 450-005 mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Podlesí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 17 500 0 0 0 14 780 14 780 0 0 2 720 2 720 0 0 0 0 0 0
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 2 582 034 9 377 1 877 838 330 227 256 592 40 840 215 752 0 108 000 108 000 0 0 0 0 0 0
Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 8 000 0 0 0 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy 79 077 0 70 344 1 233 2 500 2 500 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy 8 042 0 1 012 3 477 3 554 3 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava 73 094 0 31 0 33 087 33 087 0 0 37 274 37 274 0 0 2 702 0 0 0 Celkové výdaje činí 4.273.094 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Odvětví dopravy celkem 3 377 353 9 399 1 950 234 337 104 528 591 312 839 215 752 0 547 222 547 222 0 0 3 602 750 450 0  
Odvětví chytrého regionu:
  Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK 2 114 0 0 0 1 470 1 470 0 0 161 161 0 0 161 161 161 0
Pořízení firewallu Fortigate 60F (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 112 0 54 0 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu 2 699 0 0 0 84 84 0 0 2 615 2 615 0 0 0 0 0 0
Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 112 855 0 0 120 6 154 6 154 0 0 40 473 40 473 0 0 21 168 22 470 22 470 0
Odvětví chytrého regionu celkem 117 781 0 54 120 7 766 7 766 0 0 43 249 43 249 0 0 21 329 22 631 22 631 0  
Odvětví krizového řízení:
  Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID-19 26 365 0 8 157 15 301 2 908 2 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – řešení střešní konstrukce 2 500 0 0 0 79 79 0 0 2 421 2 421 0 0 0 0 0 0
Odvětví krizového řízení celkem 28 865 0 8 157 15 301 2 986 2 986 0 0 2 421 2 421 0 0 0 0 0 0  
Odvětví kultury:
  Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 6 123 123 0 0 4 950 4 950 0 0 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0
Žerotínský zámek – revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 4 407 0 0 0 475 475 0 0 3 933 3 933 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 79.407 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 11 850 0 0 608 7 789 7 789 0 0 3 453 3 453 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 71.850 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Revitalizace zámeckého parku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 6 000 0 500 500 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury 12 005 0 0 0 1 290 230 1 060 0 10 715 10 715 0 0 0 0 0 0
Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 10 700 0 0 0 611 611 0 0 10 089 10 089 0 0 0 0 0 0
Stavební úpravy Muzea Frenštát pod Radhoštěm (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 200 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury 56 309 0 25 239 23 697 231 231 0 0 7 142 7 142 0 0 0 0 0 0
Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK 26 393 0 19 025 2 190 528 528 0 0 2 165 2 165 0 0 1 309 588 588 0
Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví kultury 1 582 0 0 0 1 582 1 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 68 560 0 242 1 303 239 239 0 0 50 775 50 775 0 0 16 000 0 0 0
Hrad Sovinec – oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 764 545 0 0 1 219 1 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 33 482 0 9 222 2 880 15 833 15 833 0 0 5 548 5 548 0 0 0 0 0 0
Odvětví kultury celkem 239 374 668 54 228 31 178 39 945 38 885 1 060 0 94 870 94 870 0 0 17 309 588 588 0  
Odvětví cestovního ruchu:
  Obnova techniky na Jesenické magistrále 1 450 0 0 0 1 380 690 690 0 70 35 35 0 0 0 0 0
Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu 19 679 0 13 461 3 220 2 513 2 513 0 0 484 484 0 0 0 0 0 0
Odvětví cestovního ruchu celkem 21 129 0 13 461 3 220 3 893 3 203 690 0 554 519 35 0 0 0 0 0  
Odvětví sociálních věcí:
  Oplocení části areálu na ul. Uhlířská (Sagapo, příspěvková organizace, Bruntál) 350 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 1 694 194 0 0 539 539 0 0 961 961 0 0 0 0 0 0
Výstavba parkoviště ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace) 2 577 577 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revitalizace prádelny (Domov Vítkov, příspěvková organizace) 6 624 5 363 0 0 1 261 1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvýšení požární ochrany (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) 7 990 4 490 0 0 67 67 0 0 3 433 3 433 0 0 0 0 0 0
Pořizování movitého majetku – příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 9 270 0 6 885 2 000 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 19 527 0 13 977 1 900 2 190 2 190 0 0 1 460 1 460 0 0 0 0 0 0
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice (Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, Kopřivnice) 328 014 0 6 701 1 446 44 565 14 565 30 000 0 275 302 240 302 35 000 0 0 0 0 0 Dotace z programu MPSV "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb" maximálně ve výši 65.000 tis. Kč.
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 210 980 0 1 794 1 861 162 162 0 0 196 363 158 569 37 794 0 10 800 0 0 0 Dotace z programu MPSV "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb" ve výši 37.793,6 tis. Kč.
Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 14 436 668 157 12 144 1 467 1 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odvětví sociálních věcí celkem 601 463 11 292 29 514 19 351 52 986 22 986 30 000 0 477 520 404 726 72 794 0 10 800 0 0 0  
Odvětví školství:
  Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 63 565 132 247 650 361 361 0 0 38 175 38 175 0 0 24 000 0 0 0
Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 48 500 0 0 127 554 554 0 0 20 819 20 819 0 0 27 000 0 0 0
Rekonstrukce střechy budov dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace) 26 342 342 0 17 971 8 029 8 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 19 960 510 0 0 264 264 0 0 19 186 19 186 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce elektroinstalace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 49 579 0 0 1 485 48 094 48 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 12 720 0 0 73 3 014 3 014 0 0 9 633 9 633 0 0 0 0 0 0
Havarijní stav střech (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 24 683 0 133 6 208 17 825 17 825 0 0 516 516 0 0 0 0 0 0
Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 11 568 73 0 258 111 111 0 0 11 126 11 126 0 0 0 0 0 0
Vybudování systému čištění odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 1 500 0 0 0 77 77 0 0 1 424 1 424 0 0 0 0 0 0
Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 4 050 0 0 0 3 935 3 935 0 0 115 115 0 0 0 0 0 0
Stavební úpravy tělocvičny (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 18 673 1 553 0 7 025 10 095 10 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekultivace sportovního areálu Gymnázia a SOŠ (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 600 0 0 375 200 200 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0
Parkoviště za budovou PPP FM (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 823 0 0 0 823 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 34 300 0 0 847 17 963 17 963 0 0 15 490 15 490 0 0 0 0 0 0
Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 31 000 0 0 415 2 126 2 126 0 0 28 459 28 459 0 0 0 0 0 0
Vestavba osobního výtahu (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 112 0 0 4 073 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zateplení budovy a výměna výplní otvorů (Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace) 1 400 0 0 0 618 618 0 0 782 782 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 17 600 0 0 83 5 423 5 423 0 0 12 094 12 094 0 0 0 0 0 0
Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 2 580 80 0 403 680 680 0 0 1 417 1 417 0 0 0 0 0 0
Úpravy venkovních ploch (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 14 378 39 0 228 14 111 14 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obnova movitého majetku škol a školských zařízení 58 916 0 0 18 247 23 806 20 497 3 309 0 16 863 16 863 0 0 0 0 0 0
Revitalizace vstupní haly a chodby budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 363 0 0 130 2 233 2 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 1 866 48 0 1 329 489 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanace štítové zdi, stropu pod půdou a střechy objektu školy (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí) 5 277 0 0 346 4 931 4 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stavební úpravy kotelny (Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace) 5 828 185 0 0 5 643 5 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přístavba šaten (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) 10 637 5 437 0 0 5 200 5 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výměna střešní krytiny (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) 32 494 294 0 0 873 873 0 0 31 327 31 327 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce střechy budovy na ul. Karla Pokorného (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 5 970 0 0 0 5 970 5 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oprava krovů a střešního pláště budov školního statku (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 50 096 0 0 0 4 806 4 806 0 0 21 190 21 190 0 0 24 100 0 0 0
Oprava rozvodů vody (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 5 000 0 0 0 205 205 0 0 4 795 4 795 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) 8 018 0 0 0 177 177 0 0 7 841 7 841 0 0 0 0 0 0
Sanace základových a obvodových konstrukcí (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) 8 000 0 0 0 175 175 0 0 7 825 7 825 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce kotelny (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 2 110 620 0 0 1 490 1 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výměna oken a zateplení (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 4 000 0 0 0 30 30 0 0 3 970 3 970 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce objektu (Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace) 10 600 0 0 0 161 161 0 0 439 439 0 0 10 000 0 0 0
Odstranění vlhkosti zdiva (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 20 259 0 0 0 379 379 0 0 19 880 19 880 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce sociálních zařízení rodinných skupin (Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) 3 737 700 0 0 3 037 3 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce kotelny (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 3 300 200 0 0 2 398 2 398 0 0 702 702 0 0 0 0 0 0
Sanace zdiva Sadová 29 (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) 3 056 106 0 0 100 100 0 0 2 850 2 850 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce dešťové kanalizace (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) 2 600 200 0 0 1 356 1 356 0 0 1 044 1 044 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch (Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 5 510 1 510 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizace vstupních prostor (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 114 114 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zřízení nového gastrocentra (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 63 331 231 0 0 328 328 0 0 12 272 12 272 0 0 50 500 0 0 0
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 8 145 645 0 0 3 266 3 266 0 0 4 234 4 234 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) 10 094 244 0 0 8 098 8 098 0 0 1 752 1 752 0 0 0 0 0 0
Komplexní rekonstrukce školní kuchyně (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 26 284 484 0 0 24 451 24 451 0 0 1 349 1 349 0 0 0 0 0 0
Oprava poškozeného a propadlého kanalizačního potrubí (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 332 0 0 0 1 332 1 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výměna plynových kotlů, ulice Zahradní 102 (Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace) 650 0 0 0 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odstranění havarijního stavu výtahu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 1 589 40 0 0 1 549 1 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vytápění skleníkového areálu, provozní budovy, prodejny a učeben (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 3 010 27 0 0 2 982 2 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zateplení spojovacího koridoru (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 2 944 47 0 0 2 897 2 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace) 5 607 110 0 0 2 497 2 497 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce venkovního sportovního areálu (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 9 256 174 0 0 9 081 9 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce multifunkční místnosti (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 5 000 0 0 0 1 850 1 850 0 0 3 150 3 150 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) 10 400 0 0 0 3 438 3 438 0 0 6 962 6 962 0 0 0 0 0 0
Výměna střešních oken (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 4 648 14 0 0 4 634 4 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výměna zateplení podlahy na půdě budovy (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) 5 485 185 0 0 4 455 4 455 0 0 845 845 0 0 0 0 0 0
Oprava podlahy v tělocvičně (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 5 500 400 0 0 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce elektroinstalace (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 13 141 400 0 0 6 741 6 741 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0
Úprava parkovacích ploch (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 6 433 33 0 0 260 260 0 0 2 140 2 140 0 0 4 000 0 0 0
Rekonstrukce auly Střední průmyslové školy (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace 6 400 0 0 0 339 339 0 0 6 061 6 061 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 16 400 0 0 0 49 49 0 0 1 351 1 351 0 0 15 000 0 0 0
Revitalizace Slezského gymnázia Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 42 680 180 0 0 1 537 1 537 0 0 963 963 0 0 20 000 20 000 0 0
Technická a podnikatelská akademie (TPA) a Moravskoslezská Technologická Akademie (MTA) 350 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotovoltaický systém pro Střední škola řemesel, Frýdek‑Místek 6 921 121 0 0 33 33 0 0 6 767 6 767 0 0 0 0 0 0
Oprava zborceného potrubí – havárie (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 389 0 0 0 369 369 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0
Energeticky úsporná opatření (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 14 738 1 393 0 0 6 545 6 545 0 0 6 800 6 800 0 0 0 0 0 0 Finanční prostředky ve výši 2.295 tis. Kč byly v r. 2022 poskytnuty příspěvkové organizaci na předfinancování výdajů z evropských zdrojů.
Reprodukce majetku kraje v odvětví školství 45 176 0 38 802 1 981 4 193 4 193 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0
Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství 12 772 1 172 8 300 1 000 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 3 838 0 1 382 149 188 188 0 0 2 119 2 119 0 0 0 0 0 0
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 12 377 0 2 312 29 63 63 0 0 9 973 9 973 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 511.399 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 209 223 5 2 403 1 021 52 090 52 090 0 0 153 704 153 704 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 75 079 0 29 120 19 802 25 889 25 889 0 0 268 268 0 0 0 0 0 0
Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 81 387 87 1 741 909 7 916 7 916 0 0 70 734 70 734 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 149 100 0 0 1 361 697 697 0 0 60 703 60 703 0 0 71 339 15 000 0 0
Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT – příspěvkové organizace MSK 31 526 3 265 17 681 0 10 580 10 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji 10 578 1 602 3 877 1 400 3 700 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 1 266 0 553 0 325 325 0 0 388 388 0 0 0 0 0 0
Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 297 661 291 98 636 90 446 6 369 6 369 0 0 101 920 101 920 0 0 0 0 0 0
Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) 59 570 0 753 50 386 8 430 8 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce střech tělocvičny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 7 166 266 0 5 584 1 316 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oprava izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 27 843 0 4 630 5 662 17 550 17 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 30 300 128 339 330 28 546 28 546 0 0 957 957 0 0 0 0 0 0
Úprava okolí školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) 14 056 695 11 511 0 1 711 1 711 0 0 139 139 0 0 0 0 0 0
Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 155 995 0 447 2 019 2 595 2 595 0 0 53 115 53 115 0 0 97 819 0 0 0 Možnost spolufinancování městem Frenštát pod Radhoštěm (1/3 po odečtení dotace, max. 30.000 tis. Kč) a Národní sportovní agenturou (70 % způsobilých výdajů, max 60.000 tis. Kč).
Odvětví školství celkem 2 134 324 24 382 222 866 242 351 470 093 466 784 3 309 0 795 874 795 874 0 0 343 758 35 000 0 0  
Odvětví zdravotnictví:
  Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví 4 396 0 1 774 442 964 964 0 0 1 216 1 216 0 0 0 0 0 0
Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 23 831 0 0 1 204 2 934 2 934 0 0 19 693 19 693 0 0 0 0 0 0 Celkové výdaje činí 597.798 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Identitní brána MSK 4 872 0 0 0 1 624 1 624 0 0 3 248 3 248 0 0 0 0 0 0
Zamezení zatékání do sklepních prostor (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 3 500 2 000 0 0 469 469 0 0 1 031 1 031 0 0 0 0 0 0
Vybavení stravovacího provozu – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví 2 321 221 1 212 0 889 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havarijní zdroj vytápění (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 9 865 0 0 465 9 401 9 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vybudování urgentního příjmu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 2 176 176 0 333 1 667 1 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce nákladního výtahu pro centrální sterilizaci (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 597 0 0 0 2 597 2 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce kanalizace – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 53 500 0 0 0 174 174 0 0 13 326 13 326 0 0 40 000 0 0 0
Rekonstrukce střechy Český Těšín (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 2 758 121 0 0 2 637 2 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce elektrorozvodů výjezdového stanoviště Havířov (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 5 806 106 0 0 3 615 3 615 0 0 2 085 2 085 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce střechy výjezdového stanoviště Frýdek‑Místek (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 2 830 69 0 0 2 761 2 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce střešního pláště výjezdového stanoviště Opava (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 5 341 151 0 0 5 190 5 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce střech výjezdového stanoviště Bruntál (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 7 517 91 0 0 7 426 7 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 70 438 9 438 0 0 514 514 0 0 60 486 60 486 0 0 0 0 0 0
Město Albrechtice – rekonstrukce a modernizace pracovišť (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 2 293 103 0 0 2 190 2 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce vestibulu – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 8 000 0 0 0 691 691 0 0 7 309 7 309 0 0 0 0 0 0
Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 25 145 145 0 0 160 160 0 0 24 840 24 840 0 0 0 0 0 0
Město Albrechtice – stavební úpravy budovy LDN (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 12 774 24 0 0 363 363 0 0 12 387 12 387 0 0 0 0 0 0
Systém potrubní pošty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 8 756 256 0 0 179 179 0 0 8 321 8 321 0 0 0 0 0 0
Výměna kogeneračních jednotek (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 19 550 150 0 0 54 54 0 0 19 346 19 346 0 0 0 0 0 0
Úprava zpevněných ploch u pavilonu R (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 8 481 481 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetická rezonance (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 60 000 0 0 0 32 757 32 757 0 0 27 243 27 243 0 0 0 0 0 0
JIP pro dětské pacienty – výstavba objektu včetně zdravotní techniky (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) 51 599 1 295 0 0 4 881 4 881 0 0 45 423 45 423 0 0 0 0 0 0
Parkoviště před pavilonem A (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 4 730 34 0 0 4 696 4 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doplnění náhradního zdroje elektro – Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 8 909 209 0 0 835 835 0 0 7 865 7 865 0 0 0 0 0 0
Parkovací plochy (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 8 731 0 0 0 1 948 1 948 0 0 6 783 6 783 0 0 0 0 0 0
Potrubní pošta – 1.etapa (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 7 000 0 0 0 247 247 0 0 6 753 6 753 0 0 0 0 0 0
Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 29 710 710 0 197 1 468 1 468 0 0 16 336 16 336 0 0 11 000 0 0 0 Celkové výdaje činí 700.000 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
Pavilon F – stavební úpravy 1.NP pro rehabilitaci (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 22 982 1 282 0 14 723 6 977 6 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace) 20 061 3 811 0 0 1 300 1 300 0 0 14 950 14 950 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) 4 393 1 593 0 0 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavilon M – vnitřní stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 6 300 108 0 0 6 192 6 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zřízení zubní ambulance Město Albrechtice, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem včetně obnovy vybavení v Břidličné (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 7 500 0 0 0 4 727 4 727 0 0 2 773 2 773 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce stávajícího urgentního příjmu (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace) 2 506 179 0 0 2 328 2 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zřízení zubních ambulancí (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 2 628 128 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavilon T – stavební úpravy a přístavba odd. onkologie (Slezská nemocnice Opava, příspěková organizace) 41 086 886 0 0 1 074 1 074 0 0 39 126 39 126 0 0 0 0 0 0
Šatny pro zaměstnance v 1.PP budovy PCHO (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) 19 682 1 682 0 0 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vybavení transfúzního odběrového místa (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 7 500 2 500 0 0 4 296 4 296 0 0 704 704 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce prostor kanceláří OLZ (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) 3 326 372 0 0 2 954 2 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce diabetologického centra (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) 2 569 0 0 0 2 569 2 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demolice balkonu oddělení klinické biochemie (Nemocnice Karviná, příspěvková organizace) 1 494 0 0 0 1 494 1 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 107 522 0 1 672 878 262 262 0 0 104 709 104 709 0 0 0 0 0 0
Myčka nádobí – příspěvkové organizace kraje 5 805 56 4 249 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemocnice Nový Jičín – reinvestiční část nájemného a opravy 359 730 0 116 095 4 632 13 113 13 113 0 0 52 760 52 760 0 0 18 229 18 827 18 978 117 096
Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví 52 369 1 130 16 946 1 471 11 065 11 065 0 0 21 757 21 757 0 0 0 0 0 0
Manažerský informační systém 5 570 0 4 003 0 587 587 0 0 980 980 0 0 0 0 0 0
Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví 21 391 976 19 199 0 1 216 1 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 182 918 424 1 294 115 1 111 1 111 0 0 179 974 179 974 0 0 0 0 0 0
Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 228 400 0 3 787 231 134 382 134 382 0 0 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0
Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky 299 298 6 017 124 329 33 137 44 652 44 652 0 0 91 163 91 163 0 0 0 0 0 0
Obnova vozového parku 125 254 591 87 754 29 577 7 332 4 832 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1 (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 54 937 3 099 380 0 46 711 46 711 0 0 4 748 4 748 0 0 0 0 0 0
Odvětví zdravotnictví celkem 2 042 648 40 612 382 694 87 405 420 473 417 973 2 500 0 887 334 887 334 0 0 69 229 18 827 18 978 117 096  
Odvětví životního prostředí:
  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje – webová aplikace 4 660 0 0 694 57 57 0 0 3 609 3 609 0 0 100 100 100 0
Odvětví životního prostředí celkem 4 660 0 0 694 57 57 0 0 3 609 3 609 0 0 100 100 100 0  
Celkem 9 165 147 86 353 3 111 514 774 468 1 581 122 1 327 812 253 311 0 2 907 823 2 834 994 72 829 0 466 127 77 896 42 747 117 096  

Tabulka č. 5: Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje v roce 2022 v tis. Kč
Odvětví/dotační program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Program na podporu dobrovolných hasičů 4 000 8 264 8 232 99,6
Odvětví krizového řízení celkem 4 000 8 264 8 232 99,6
Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 1 650 1 159 1 074 92,7
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 12 000 13 459 13 427 99,8
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 11 000 11 947 11 914 99,7
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 30 000 10 314 4 805 46,6
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 7 500 3 025 2 275 75,2
Odvětví kultury celkem 62 150 39 903 33 495 83,9
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 24 790 27 468 27 160 98,9
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 18 732 19 333 18 294 94,6
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 12 910 12 960 8 895 ×
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 10 336 10 101 9 609 95,1
Program na podporu financování akcí s podporou EU 0 11 996 7 908 65,9
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 4 934 4 867 4 271 87,8
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 1 200 23 399 22 101 94,5
Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 0 8 994 3 574 39,7
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 1 000 954 917 96,1
Odvětví regionálního rozvoje celkem 73 902 120 072 102 728 85,6
Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 3 033 1 676 1 673 99,8
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2 000 1 993 1 978 99,2
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 5 500 5 173 4 544 87,8
Program na podporu technických atraktivit 3 000 2 996 2 972 99,2
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 5 279 4 760 4 759 100,0
Podpora cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 16 421 19 998 15 364 76,8
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 0 1 125 225 20,0
Odvětví cestovního ruchu celkem 35 233 37 721 31 515 83,5
Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 3 000 3 029 2 896 95,6
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 700 700 700 100,0
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 6 000 6 085 6 085 100,0
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 40 000 36 037 35 721 99,1
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 5 500 5 500 5 494 99,9
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 80 000 91 898 90 803 98,8
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 500 490 490 100,0
Program na podporu poskytování sociálních služeb 0 2 655 513 2 655 513 100,0
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 199 861 199 861 199 861 100,0
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 3 000 2 993 2 991 99,9
Program podpory spolufinancování investičních projektů 10 000 0 0 ×
Odvětví sociálních věcí celkem 348 561 3 002 107 3 000 554 99,9
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2 000 3 000 3 000 100,0
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 7 600 4 123 4 122 100,0
Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2 200 3 250 3 249 100,0
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 38 000 38 393 38 393 100,0
Odvětví školství celkem 49 800 48 765 48 763 100,0
Podpora projektů ve zdravotnictví 1 000 1 555 1 555 100,0
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 1 000 20 20 100,0
Podpora hospicové péče 3 000 3 736 3 736 100,0
Podpora rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním 3 000 2 969 2 969 100,0
Odvětví zdravotnictví celkem 8 000 8 279 8 279 100,0
Drobné vodohospodářské akce 15 000 36 936 8 937 24,2
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2 000 3 415 3 186 93,3
Podpora odpadového hospodářství 3 000 3 287 1 770 53,9
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2 000 4 461 2 526 56,6
Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného 0 3 488 3 326 95,4
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 3 500 3 679 3 460 94,1
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) 32 749 208 376 71 277 34,2
Odvětví životního prostředí celkem 58 249 263 641 94 483 35,8
Celkem 639 895 3 528 752 3 328 050 94,3

Tabulka č. 6: Přehled individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2022 v tis. Kč
Zdůvodnění případného nečerpání poskytnutých dotací je uvedeno v přehledech výdajů za jednotlivá odvětví (tabulky č. 9–22 této přílohy).
Odvětví/účel použití Příjemce Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání UR (%)
Odvětví dopravy
Bezpečnost silničního provozu Autoškola Club Česká republika s.r.o., Ostrava 600 600 100,0
Podpora aktivit obcí Statutární město Opava 500 500 100,0
Statutární město Ostrava 5 856 0 0,0
Podpora řešení kůrovcové kalamity Město Odry 1 130 1 130 100,0
Město Rýmařov 385 385 100,0
Městys Spálov 1 144 1 144 100,0
Obec Metylovice 909 0 0,0
Obec Rudná pod Pradědem 211 0 0,0
Obec Třemešná 217 217 100,0
Obec Vřesina 253 232 91,9
Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy Klub plynárenské historie, zapsaný spolek, Hlučín 100 100 100,0
Město Studénka 3 028 2 479 81,9
Slezský železniční spolek, Těrlicko 2 167 2 167 100,0
Vodárenská věž Opava o.p.s., Opava 197 197 100,0
Odvětví dopravy celkem 16 696 9 152 54,8
Odvětví chytrého regionu
Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu Černá louka s.r.o., Ostrava 50 50 100,0
Libor Václavík – LIBROS, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 1 073 0 0,0
Maku Maku s. r. o., Praha 10 Vinohrady 199 199 100,0
René Pajurek, Frýdek‑Místek 199 199 100,0
Slezská univerzita v Opavě 19 980 14 985 75,0
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 4 260 4 260 100,0
Odvětví chytrého regionu celkem 25 761 19 693 76,4
Odvětví krizového řízení
Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje SH ČMS – krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Ostrava-Zábřeh 3 000 3 000 100,0
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 45 000 0 0,0
Městečko bezpečí Statutární město Ostrava 3 000 0 0,0
Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 Fakultní nemocnice Ostrava 2 396 2 396 100,0
Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 1 300 1 300 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Bruntál, Bruntál 100 100 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek‑Místek, Frýdek‑Místek 200 200 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná, Karviná 200 200 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava, Opava 200 200 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 8 000 8 000 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočný spolek, Bruntál 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Frýdek‑Místek, pobočný spolek, Frýdek‑Místek 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Nový Jičín – R, pobočný spolek, Nový Jičín 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný spolek, Ostrava 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, Leskovec nad Moravicí 100 100 100,0
Vodní záchranná služba ČČK Těrlicko, pobočný spolek, Těrlicko 100 100 100,0
Pomoc Ukrajině Krizové centrum Ostrava, z.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 100 100 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 4 142 4 142 100,0
Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 13 500 4 781 35,4
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 17 500 17 500 100,0
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Město Albrechtice 50 50 100,0
Město Bílovec 725 500 69,0
Město Bruntál 50 50 100,0
Město Brušperk 2 250 0 0,0
Město Břidličná 2 300 2 300 100,0
Město Budišov nad Budišovkou 2 017 1 683 83,5
Město Český Těšín 1 250 0 0,0
Město Frenštát pod Radhoštěm 50 50 100,0
Město Frýdlant nad Ostravicí 50 50 100,0
Město Fulnek 50 50 100,0
Město Hlučín 50 50 100,0
Město Horní Benešov 50 50 100,0
Město Hradec nad Moravicí 500 275 55,0
Město Jablunkov 50 50 100,0
Město Klimkovice 2 250 0 0,0
Město Kopřivnice 50 50 100,0
Město Kravaře 50 50 100,0
Město Krnov 50 50 100,0
Město Odry 50 50 100,0
Město Paskov 50 50 100,0
Město Příbor 50 50 100,0
Město Rýmařov 50 50 100,0
Město Studénka 1 350 100 7,4
Město Štramberk 50 50 100,0
Město Vítkov 1 300 1 300 100,0
Město Vratimov 50 50 100,0
Město Vrbno pod Pradědem 1 350 100 7,4
Městys Litultovice 50 50 100,0
Obec Bolatice 50 50 100,0
Obec Dobratice 1 250 1 250 100,0
Obec Dolní Moravice 50 50 100,0
Obec Dvorce 50 50 100,0
Obec Háj ve Slezsku 225 0 0,0
Obec Horní Město 50 50 100,0
Obec Hrabyně 50 50 100,0
Obec Chlebičov 225 225 100,0
Obec Jindřichov 50 50 100,0
Obec Karlova Studánka 50 50 100,0
Obec Kateřinice 2 250 0 0,0
Obec Kunčice pod Ondřejníkem 263 252 95,8
Obec Libhošť 225 0 0,0
Obec Lomnice 50 50 100,0
Obec Malá Morávka 50 50 100,0
Obec Melč 275 50 18,2
Obec Metylovice 2 250 0 0,0
Obec Milíkov 225 0 0,0
Obec Morávka 225 225 100,0
Obec Mosty u Jablunkova 50 50 100,0
Obec Oldřišov 225 225 100,0
Obec Otice 2 250 0 0,0
Obec Písek 225 225 100,0
Obec Pražmo 225 225 100,0
Obec Rohov 225 0 0,0
Obec Ropice 225 0 0,0
Obec Řepiště 1 812 1 812 100,0
Obec Sedliště 1 250 0 0,0
Obec Sedlnice 1 444 1 444 100,0
Obec Služovice 225 225 100,0
Obec Stará Ves 225 0 0,0
Obec Staré Hamry 1 250 1 250 100,0
Obec Starý Jičín 275 50 18,2
Obec Strahovice 2 250 2 250 100,0
Obec Světlá Hora 50 50 100,0
Obec Šilheřovice 666 0 0,0
Obec Těškovice 225 225 100,0
Obec Velké Albrechtice 225 0 0,0
Statutární město Frýdek‑Místek 50 50 100,0
Statutární město Opava 10 050 10 050 100,0
Statutární město Ostrava 1 350 100 7,4
Statutární město Třinec 50 50 100,0
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 5 000 0 0,0
Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst Statutární město Ostrava 700 700 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, Bohumín 200 200 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Starý Bohumín, Bohumín 50 50 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Fulnek, Fulnek 200 200 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice, Hostašovice 29 29 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov, Jablunkov 60 60 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jamnice, Stěbořice 70 70 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec, Hradec nad Moravicí 180 180 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice, Palkovice 177 177 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry, Staré Hamry 200 200 100,0
Statutární město Ostrava 1 300 0 0,0
Odvětví krizového řízení celkem 156 280 72 275 46,2
Odvětví kultury
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 1 400 1 400 100,0
Cirkus trochu jinak, Vřesina 900 900 100,0
Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota 3 350 3 350 100,0
Dream Factory Ostrava, Frýdek‑Místek 1 300 1 300 100,0
Janáčkův máj, o.p.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 3 500 3 500 100,0
Kamera Oko s.r.o., Praha 500 500 100,0
Love production s.r.o., Metylovice 2 800 2 800 100,0
Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné, Dolní Lomná 600 600 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s., Jablunkov 500 500 100,0
New Wind Production s.r.o., Hlučín 1 100 1 100 100,0
Open Studios Brno z.s., Brno 500 500 100,0
Ostravské centrum nové hudby, Ostrava 1 300 1 300 100,0
PaS de Theatre s.r.o., Ostrava-Přívoz 1 000 1 000 100,0
ProJantar s.r.o., Hlučín 900 900 100,0
Statutární město Opava 500 500 100,0
Statutární město Ostrava 500 500 100,0
Svatováclavský hudební festival, z.s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 3 200 3 200 100,0
Zdeněk Tofel , Ostrava 700 700 100,0
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Jičíně, Nový Jičín 60 60 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 1 720 1 720 100,0
Konvent minoritů v Opavě, Opava 80 80 100,0
Leemon Concept, s. r. o., Frýdek‑Místek 2 500 2 500 100,0
Město Klimkovice 500 500 100,0
Město Krnov 9 376 8 876 94,7
Město Paskov 329 329 100,0
Národní památkový ústav 854 854 100,0
Obec Heřmanovice 199 198 100,0
Obec Hukvaldy 700 700 100,0
Obec Krásná 700 0 0,0
Obec Vražné 218 218 100,0
Ostrava, Hrabová 141 141 100,0
Římskokatolická farnost Bohumín – Nový Bohumín, Nový Bohumín 150 150 100,0
Římskokatolická farnost Čeladná, Čeladná 150 150 100,0
Římskokatolická farnost Doubrava, Doubrava 150 150 100,0
Římskokatolická farnost Hlavnice, Hlavnice 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Hněvošice 100 100 100,0
Římskokatolická farnost Chlebovice, Frýdek‑Místek, Chlebovice 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Místek, Frýdek‑Místek 200 200 100,0
Římskokatolická farnost Opava – Kateřinky 150 150 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Stará Bělá, Ostrava – Stará Bělá 25 25 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Svinov, Ostrava 60 60 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh, Ostrava Zábřeh 400 400 100,0
Římskokatolická farnost Strahovice, Strahovice 150 150 100,0
Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov-Bludovice 147 147 100,0
Římskokatolická farnost Šilheřovice, Šilheřovice 120 120 100,0
Římskokatolická farnost Větřkovice, Větřkovice 200 200 100,0
Statutární město Karviná 29 274 0 0,0
Židovská obec v Ostravě, Ostrava-Mariánské Hory 196 196 100,0
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 1 508 1 508 100,0
elieva s.r.o., Pražmo 1 687 1 687 100,0
Statutární město Opava 662 662 100,0
Statutární město Ostrava 3 350 3 350 100,0
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava-Jih, Zábřeh 550 550 100,0
Cirkus trochu jinak, Vřesina 450 450 100,0
Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota 1 300 1 300 100,0
Člověk na hranici, z.s., Český Těšín 350 350 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 380 380 100,0
GAUDE z.s., Šenov 195 195 100,0
KLUB LITERÁRNÍ FANTASTIKY OSTRAVA, Petřvald 70 70 100,0
Leemon Concept, s. r. o., Frýdek‑Místek 600 600 100,0
Marendi, z.s., Petrovice u Karviné 300 300 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Horní Suché z.s., Horní Suchá 60 60 100,0
Ostravská univerzita 355 355 100,0
PETARDA PRODUCTION a.s., Ostrava-Slezská Ostrava 200 200 100,0
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z.s., Kozlovice 80 80 100,0
Statutární město Opava 1 500 1 500 100,0
Statutární město Ostrava 1 620 1 620 100,0
Stonavská Barborka, z.s., Stonava 200 200 100,0
Tatra Veteran Car Club Kopřivnice, z.s., Nový Jičín 180 180 100,0
VIKING AGENCY s.r.o., Havířov 155 155 100,0
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 5Promotion s.r.o., Ostrava Přívoz 400 400 100,0
AGART PRODUKCE s.r.o., Havířov 190 190 100,0
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 50 50 100,0
Bc. Petra Špornová , Ostrava 190 190 100,0
Beskydský slavík z.s., Frýdek‑Místek 90 90 100,0
Biskupství ostravsko-opavské, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 150 150 100,0
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava 170 170 100,0
Cestami proměn, z.s., Praha 2 100 100 100,0
CLAW AV s.r.o., Praha Holešovice 200 200 100,0
Czech Architecture Week, s.r.o., Praha 2 90 90 100,0
DANCE STUDIO LIKE s.r.o., Ostrava 180 180 100,0
Dětský folklorní soubor Ostravička, Frýdek‑Místek 150 150 100,0
Dimitra Prousali Or Prusali, Ostrava-Poruba 197 197 100,0
Evolution Brothers s.r.o., Frýdek‑Místek 750 750 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 1 058 1 058 100,0
Hnutí romských studentů, z.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 150 150 100,0
ChrisEvents s.r.o., Zásmuky 100 50 50,0
Iniciativa Dokořán, Karviná-Fryštát 350 350 100,0
Jesenické infocentrum, Bruntál 20 20 100,0
Jiří Šindler, Slatina 200 200 100,0
Katolická beseda v Kopřivnici, z. s., Kopřivnice 195 195 100,0
Katolický lidový dům v Porubě, spolek, Ostrava 200 200 100,0
Klub žen Lhotka 190 190 100,0
Kováři Moravskoslezského kraje, z.s., Háj ve Slezsku 200 200 100,0
Masarykova univerzita, Brno 120 120 100,0
MELTINGPOT z. s., Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 200 200 100,0
Město Hlučín 32 32 100,0
Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA z.s., Lhotka 120 120 100,0
MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ostrava Jih 120 120 100,0
Mgr. Lenka Večerková, Klimkovice 175 175 100,0
Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Karviné – Ráji, Karviná-Ráj 199 199 100,0
MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost , Ostrava 20 20 100,0
MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, Orlová 252 192 76,2
Nadační fond Sborového studia Karviná, Karviná 195 195 100,0
Národní zemědělské muzeum 1 500 1 500 100,0
Navínko s.r.o., Ostrava Poruba 180 180 100,0
New Wind Production s.r.o., Hlučín 1 650 1 650 100,0
No Stress Production s.r.o., Praha 4 Nusle 190 190 100,0
Obec Vražné 1 000 1 000 100,0
Oderská chasa z.s., Odry 176 176 100,0
ODVAZ divadlo improvizace z.s., Ostrava Poruba 195 195 100,0
Ostravská univerzita 530 530 100,0
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Český Těšín 80 80 100,0
Pomůžu jak můžu, z.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 50 50 100,0
Pop Academy z.s., Ostrava 193 193 100,0
POST BELLUM, o.p.s., Praha 195 195 100,0
Radio Čas s.r.o., Ostrava-Plesná 344 344 100,0
Římskokatolická farnost Ostrava – Kunčičky, Ostrava – Kunčičky 100 100 100,0
Slezská univerzita v Opavě 180 180 100,0
Slezský folklórní soubor – Opavica, z.s., Ostrava Svinov 147 147 100,0
Služby občanům, s.r.o., Komorní Lhotka 200 200 100,0
Společnost katolického domu v Lubině, z.s., Kopřivnice Lubina 200 200 100,0
Spolek Jazz Open Ostrava, Ostrava Michálkovice 195 195 100,0
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz, Bolatice 150 150 100,0
Spolek Sdružení Romů z.s., Karviná 244 244 100,0
Statutární město Havířov 2 000 2 000 100,0
Statutární město Karviná 199 199 100,0
Statutární město Ostrava 578 578 100,0
Taneční klub HAPPY dance z.s., Střítež 195 195 100,0
Taneční klub TREND Ostrava, Stará Bělá 200 200 100,0
Taneční sdružení JKO z.s., Ostrava 199 199 100,0
Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB z. s., Nová Pláň 190 190 100,0
TRDLA – divadelní společnost absolutních neherců, Havířov 150 150 100,0
Valašský folklorní spolek, Frenštát pod Radhoštěm 150 150 100,0
Vodárenská věž Opava o.p.s., Opava 200 200 100,0
Wallachia z.s., Valašské Meziříčí 2 000 2 000 100,0
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 200 200 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví kultury Ing. Marcela Rotter, Malá Morávka 50 50 100,0
Město Orlová 50 50 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s., Jablunkov 200 200 100,0
Statutární město Ostrava 2 000 2 000 100,0
TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice 950 950 100,0
Odvětví kultury celkem 113 962 83 378 73,2
Odvětví prezentace kraje a edičního plánu
Podpora akcí celokrajského významu JAGELLO 2000, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 4 300 4 300 100,0
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Praha 1 400 400 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a edičního plánu "Sdružení válečných veteránů ČR" , Praha 200 200 100,0
Česko-polská obchodní komora, z. s., Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 70 70 100,0
Klub vojenské historie Otaslavice, z.s., Otaslavice 50 50 100,0
Obec Dolní Lomná 150 150 100,0
Odvětví prezentace kraje a edičního plánu celkem 5 170 5 170 100,0
Odvětví regionálního rozvoje
Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 1 850 1 850 100,0
Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji Ostravská univerzita 15 503 15 503 100,0
Podpora přípravy strategických projektů Green Gas RE, s.r.o., Paskov 421 421 100,0
Obec Trojanovice 1 250 1 250 100,0
Technoprojekt, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 881 881 100,0
Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 1 038 1 038 100,0
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje Chutě života, s.r.o., Ostrava-Jih 25 25 100,0
Město Bruntál 250 250 100,0
Město Nový Jičín 5 479 5 479 100,0
Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici z.s., Bystřice 150 0 0,0
Moravskoslezská kreativní akademie, z.s., Ostrava 200 100 50,0
Národní strojírenský klastr, z.s., Ostrava 300 300 100,0
Region Bílé Karpaty, Zlín 112 112 100,0
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Praha 10 – Strašnice 50 50 100,0
Sdružení místních samospráv České republiky 168 168 100,0
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Ostrava 50 50 100,0
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice 15 15 100,0
Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, Třanovice 38 38 100,0
sunette s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 150 150 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje MATINATA s.r.o., Frýdek‑Místek 195 195 100,0
Odvětví regionálního rozvoje celkem 28 124 27 874 99,1
Odvětví cestovního ruchu
Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast Vítkovice Dolní oblast VÍTKOVICE, Ostrava-Vítkovice 10 000 10 000 100,0
Podpora významných akcí cestovního ruchu BESKYDHOST, Ostravice 170 170 100,0
BP Action s.r.o., Praha 150 150 100,0
BYTOSLAN spol. s r.o., Třinec 200 200 100,0
Cyklocestovatelé, Staré Město, okr Frýdek‑Místek 20 20 100,0
Dalibor Tesař, Krnov 150 150 100,0
Dračí lodě Brno, z.s., Brno 200 200 100,0
FEMININE s.r.o., Bruntál 200 200 100,0
Happy Forest z.s., Frýdek‑Místek 150 150 100,0
Hrčávka, z.s., Hrčava 150 150 100,0
KČT, odbor Gigula, Frýdlant nad Ostravicí 199 199 100,0
KONTAKT FEST PRODUCTION s.r.o., Veřovice 200 0 0,0
Krajina břidlice, z. s., Budišov nad Budišovkou 200 100 50,0
Město Kopřivnice 1 500 1 500 100,0
Město Krnov 150 150 100,0
Mikroregion Hvozdnice 300 300 100,0
Mikroregion Slezská Harta 6 500 2 100 32,3
Náš Rychvald, z.s., Rychvald 30 30 100,0
Obec Prostřední Bečva 500 500 100,0
Obec Vražné 300 300 100,0
Oddíl lyžování Budišov nad Budišovkou, z.s., Budišov nad Budišovkou 36 36 100,0
Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., Liptaň 6 300 6 300 100,0
Prajzská Ambasáda, z.s., Bělá 30 30 100,0
PUSTEVNY, s.r.o., Trojanovice 150 150 100,0
Rotary klub Frýdek‑Místek a Kopřivnice, z.s., Kopřivnice 30 30 100,0
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., Ostrava 60 0 0,0
Slezské zemské dráhy, o.p.s., Bohušov 900 900 100,0
SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, Těrlicko 200 200 100,0
Služby Leskovec n. M. s.r.o., Leskovec nad Moravicí 200 200 100,0
Spolek Přátelé Vrbenska, Vrbno pod Pradědem 200 200 100,0
Statutární město Karviná 1 500 1 500 100,0
Surbanz s.r.o., Frýdek‑Místek 120 60 50,0
UAX s.r.o., Bernartice nad Odrou 83 83 100,0
Žermanický park z. s., Žermanice 200 100 50,0
Stálá expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 500 500 100,0
Turistické značení KČT oblast Moravskoslezská, Ostrava 700 700 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví cestovního ruchu Hrčávka, z.s., Hrčava 30 30 100,0
Odvětví cestovního ruchu celkem 32 507 27 587 84,9
Odvětví sociálních věcí
Podpora aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s., Ostrava 300 300 100,0
SEN plus, z. s., Ostrava Poruba 50 50 100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava-Jih, Zábřeh 315 315 100,0
Charita Frýdek‑Místek 70 70 100,0
Ivan Sekanina, Ostrava 200 200 100,0
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., Ostrava 200 200 100,0
Město Orlová 95 95 100,0
Město Vítkov 100 100 100,0
Ostrava, Jih 120 120 100,0
Společně, o.p.s., Brno-střed 883 883 100,0
Spolek Počteníčko, Ostrava-Jih 140 140 100,0
Statutární město Opava 70 70 100,0
Statutární město Třinec 80 80 100,0
Sun Drive Communications s.r.o., Brno-Tuřany 505 505 100,0
Podpora činností a celokrajských aktivit v rámci prorodinné politiky Sun Drive Communications s.r.o., Brno-Tuřany 412 412 100,0
Podpora integrace etnických menšin ADRA o.p.s., Praha 5 100 0 0,0
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji Colliery SRDCEM z.s., Ostrava 100 100 100,0
ČMELÁČEK z. s., Ostrava-Jih 53 53 100,0
Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava 200 200 100,0
Charita Český Těšín 100 100 100,0
Charita Jeseník, Jeseník 120 120 100,0
Jsem jedno ucho, z. s., Frýdek‑Místek 36 36 100,0
KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, Ostrava – Jih 200 200 100,0
MIKASA z. s., Ostrava-Jih 500 500 100,0
Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov 100 100 100,0
Obec Bolatice 1 600 0 0,0
Obec Dívčí Hrad 1 000 0 0,0
Obec Tichá 500 500 100,0
Potravinová banka v Ostravě, z.s., Ostrava-Jih 200 200 100,0
Slezská diakonie, Český Těšín 2 000 0 0,0
Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava, Ostrava-Vítkovice 45 45 100,0
Spolek PORTAVITA, Havířov 150 150 100,0
TONI – MOSTY, s.r.o., Jablunkov 95 95 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí Na vlně změny, z. ú., Klimkovice 90 90 100,0
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava 100 100 100,0
Rekordy handicapovaných hrdinů, z.s., Ostrava Vítkovice 160 160 100,0
Sociální akademie BN, z.ú., Ostrava-Moravská Ostrava 50 45 89,3
Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., Praha 3 Žižkov 100 100 100,0
ZO ČSOP VERONICA, Brno 68 68 100,0
Odvětví sociálních věcí celkem 11 206 6 501 58,0
Odvětví školství
Hry "Olympiády dětí a mládeže" Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava 1 700 1 700 100,0
Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 Český svaz ledního hokeje, Praha 5 000 5 000 100,0
Podpora aktivit k rozvoji vzdělanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 684 684 100,0
Okresní hospodářská komora Opava 100 100 100,0
W&ART z.s. 50 50 100,0
Podpora soutěží a přehlídek Asociace středoškolských klubů České republiky z.s., Brno-sever, Lesná 6 6 100,0
Město Krnov 185 185 100,0
Město Nový Jičín 188 188 100,0
Statutární město Frýdek‑Místek 188 188 100,0
Statutární město Karviná 195 195 100,0
Statutární město Opava 200 200 100,0
Statutární město Ostrava 1 239 575 46,4
Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., Frýdlant nad Ostravicí 150 150 100,0
Akademie FC Baník Ostrava z. s., Ostrava-Slezská Ostrava 2 000 2 000 100,0
Automoto klub v AČR, Ludvíkov 200 200 100,0
B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB z.s., Klimkovice 100 100 100,0
Basketbalový klub NH Ostrava, z.s., Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 42 42 100,0
Basketbalový klub Opava a.s., Opava 500 500 100,0
BESKI z.s., Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 95 95 100,0
Beskydská sportovní akademie s.r.o., Palkovice 200 200 100,0
BK OPAVA z.s., Opava 200 200 100,0
Blue Volley Ostrava, z.s., Ostrava, Poruba 50 50 100,0
BO OSTRAVA z.s., Ostrava 200 200 100,0
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 3 500 3 500 100,0
Como- 3 gym, z. s., Ostrava 80 80 100,0
CRYPTOVA a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 195 195 100,0
CS HANDBALL, spol. s r.o., Praha 200 200 100,0
Czech Cycling Tour, s.r.o., Praha 1 600 600 100,0
Česká asociace stolního tenisu, Praha 6 1 000 1 000 100,0
Česká baseballová asociace, Praha 6 200 200 100,0
Český atletický svaz, Praha 1 000 1 000 100,0
Český krasobruslařský svaz, z.s., Praha 1 500 500 100,0
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., Praha 400 400 100,0
ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ z.s., Hulín 199 199 100,0
Český svaz házené, Praha 7 1 500 1 500 100,0
Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno-Královo Pole 150 150 100,0
ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ, PRAHA 7 700 700 100,0
Dělnická tělovýchovná jednota Vřesina, z.s., Vřesina 200 200 100,0
Emilova sportovní, z.s., Brno 68 68 100,0
FBC OSTRAVA z.s., Ostrava-Muglinov 253 253 100,0
Fotbalová asociace České republiky, Praha 6 1 000 1 000 100,0
Fotbalový klub Bolatice, Bolatice 100 100 100,0
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Opava 110 110 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 465 465 100,0
HANDBALL CLUB BANÍK KARVINÁ 500 500 100,0
HC AZ Havířov 2010, Havířov 90 90 100,0
HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., Třinec 685 685 100,0
HEAD BIKE Opava, z.s., Opava 195 195 100,0
HigBic s.r.o., Veselí nad Moravou 80 80 100,0
HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., Třinec 700 700 100,0
JEZDECKÝ KLUB FRANCOUZSKÉHO KLUSÁKA, z.s., Ostrava 200 200 100,0
JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., Frýdek‑Místek 150 150 100,0
JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s., Havířov 35 35 100,0
Judo club Orlová z.s., Orlová 200 200 100,0
KOLEČKO z.s., Ostrava 50 50 100,0
KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., Ostrava 2 000 2 000 100,0
Krajský svaz ČSPS – Moravskoslezský kraj, Kopřivnice 90 90 100,0
Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje p.s., Ostrava 450 450 100,0
Maraton klub Seitl Ostrava 35 35 100,0
Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s., Hradec nad Moravicí 100 100 100,0
Město Český Těšín 100 100 100,0
Moravskoslezská krajská asociace Sport pro všechny, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 60 60 100,0
Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava 700 700 100,0
Moravskoslezský krajsky svaz vzpíraní z.s., Havířov 50 50 100,0
Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, Ostrava 570 570 100,0
Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, Frenštát pod Radhoštěm 300 300 100,0
Nadační fond MY, Ostrava Radvanice a Bartovice 50 50 100,0
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, Ostrava 3 000 3 000 100,0
Obec Bílov 700 700 100,0
Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, z.s., Orlová 200 200 100,0
Orientační Běh Opava, Opava 120 120 100,0
OSTRAVA SQUASH KLUB z.s., Ostrava Poruba 25 25 100,0
PARA HOCKEY OSTRAVA z. s., Ostrava 800 800 100,0
Parahokej Havířov z.s. 150 150 100,0
PARAKLUB LYSÁ HORA z.s., Frýdek‑Místek 200 200 100,0
Perinvest, a.s., Praha 2 000 2 000 100,0
RAUL, s.r.o. , Praha 1 Josefov 6 500 6 500 100,0
Real Top Frýdek‑Místek z.s., Frýdek‑Místek 143 0 0,0
RIMGO s.r.o., Brušperk 200 200 100,0
RWR s.r.o., Vřesina 600 600 100,0
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, Ostrava 6 000 6 000 100,0
Severomoravský tenisový svaz, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz 150 150 100,0
SK K2 z.s., Palkovice 100 100 100,0
SKI & BIKE MANIC, spolek, Bílá 200 200 100,0
Ski klub Kozlovice, z.s., Kozlovice 54 54 100,0
SKSB Ostrava z.s., Ostrava-Poruba 550 550 100,0
Slezský FC Opava, z.s., Opava 200 200 100,0
Slezský plavecký klub z. s., Bítov 50 50 100,0
Slovan Horní Žukov z.s., Český Těšín 104 104 100,0
SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, Břidličná 200 200 100,0
spolek GO ON, Frenštát pod Radhoštěm 20 20 100,0
Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., Ostrava-Jih 500 500 100,0
Sportovní centrum Bystřice, z.s., Bystřice 1 000 1 000 100,0
Sportovní klub Kletné, z.s., Suchdol nad Odrou 1 000 1 000 100,0
Sportovní potápění Laguna Nový Jičín, pobočný spolek SPMS, Nový Jičín 200 200 100,0
Statutární město Havířov 12 000 12 000 100,0
ŠERM OSTRAVA, Ostrava-Poruba 50 50 100,0
T.J. Dukla Frenštát, z.s., Frenštát pod Radhoštěm 600 600 100,0
T.J. Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm 800 800 100,0
Team Black Hill, z.s., Opava 100 100 100,0
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek‑Místek, Frýdek‑Místek 150 150 100,0
Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice, Klimkovice 200 200 100,0
Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z.s., Háj ve Slezsku 200 200 100,0
Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí, z.s., Březová 200 200 100,0
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., Nový Jičín 1 000 1 000 100,0
Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice, z.s., Šilheřovice 100 100 100,0
Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek, Havířov 25 25 100,0
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, Třinec 30 30 100,0
Tělovýchovná jednota Velká Polom, z.s., Velká Polom 200 200 100,0
Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku‑Místku, Frýdek‑Místek 50 50 100,0
TJ KOVONA Karviná, z.s., Karviná 80 80 100,0
TJ Slezan Jindřichov, z.s. 200 200 100,0
Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s., Těrlicko 150 150 100,0
Podpora sportu v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská krajská organizace ČUS, Ostrava 35 500 35 000 98,6
Podpora talentů Česká hlava PROJEKT z.ú., Sojovice 50 50 100,0
ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, Praha 1 70 70 100,0
Fyzické osoby nepodnikající 120 0 0,0
Mensa České republiky, Praha 5 45 45 100,0
Nadační fond GAUDEAMUS, Cheb 10 10 100,0
Statutární město Ostrava 35 35 100,0
Student Cyber Games, Brno 10 10 100,0
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference Kraj Vysočina 50 50 100,0
Studium a vzdělávání v zahraničí Fyzické osoby nepodnikající 150 150 100,0
Významné akce kraje v oblasti volného času dětí a mládeže a další významné akce Český svaz ochránců přírody Pramenička, Havířov 139 139 100,0
Junák – český skaut, středisko Stará Bělá, z. s., Ostrava, Stará Bělá 195 195 100,0
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín, Nový Jičín 33 33 100,0
Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá 650 650 100,0
Křesťanská akademie mladých, z.s., Frýdlant nad Ostravicí 120 120 100,0
Město Orlová 2 500 2 500 100,0
MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, Orlová 30 30 100,0
Nadace ZET profesora Milana Zeleného, Kocelovice 100 100 100,0
Obec Nýdek 120 120 100,0
POST BELLUM, o.p.s., Praha 385 385 100,0
Římskokatolická farnost Staříč, Staříč 150 150 100,0
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 75 75 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví školství Hana Dolasová, Ostrava Michálkovice 30 30 100,0
Mikroregion Slezská Harta 60 60 100,0
Obec Bukovec 1 019 1 019 100,0
Obec Košařiska 706 706 100,0
Obec Rohov 200 200 100,0
Odvětví školství celkem 116 935 115 508 98,8
Odvětví zdravotnictví
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví Ahou Public Relations, s.r.o., Psáry, Dolní Jirčany 100 100 100,0
AMCA, spol. s r.o., Praha 2 – Nové Město 85 85 100,0
Dětské polytrauma, z.s., Pustá Polom 100 100 100,0
Fakultní nemocnice Ostrava 50 50 100,0
GUARANT International spol. s r.o., Praha 9 250 250 100,0
GynPorCentrum s.r.o., Krnov 30 30 100,0
HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s., Ostrava-Jih 50 50 100,0
Kongresy & eventy, s.r.o., Ostrava 150 150 100,0
Ostravská univerzita 45 45 100,0
SANOPHARM CZ s.r.o., Ostrava-Plesná 113 113 100,0
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. 20 20 100,0
Podpora reformy psychiatrie MAYFAIR, s.r.o., Horní Bludovice 500 500 100,0
Protialkoholní záchytná stanice Statutární město Ostrava 19 500 11 000 56,4
Stabilizace zdravotnického personálu a vzdělávání Ostravská univerzita 350 350 100,0
Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví AJNA dental clinic s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 2 000 2 000 100,0
České centrum signálních zvířat, z. s., Nový Jičín 195 195 100,0
Diakonie Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí 300 300 100,0
Golf Club Lipiny, spolek, Karviná 150 120 80,0
KidsMedicals, s.r.o., Ostrava, Slezská Ostrava 200 200 100,0
Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov 200 200 100,0
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 249 0 0,0
Svět úsměvů s.r.o., Háj ve Slezsku 300 0 0,0
Odvětví zdravotnictví celkem 24 937 15 858 63,6
Odvětví životního prostředí
Informační systém o znečištění ovzduší Český hydrometeorologický ústav 1 000 1 000 100,0
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 700 700 100,0
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 100 1 100 100,0
Péče o chráněné druhy živočichů ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, Nový Jičín 1 100 1 100 100,0
ZO ČSOP Sovinecko, Rýmařov 200 200 100,0
Podpora předcházení vzniku odpadů a jejich třídění ARCADIA PRAHA s.r.o., Praha 4 200 200 100,0
ASEKOL s.r.o., Praha 200 200 100,0
Eufour PR, s.r.o., Olomouc 900 900 100,0
Podpora výukového centra EVVO Statutární město Ostrava 1 000 1 000 100,0
Propagace v oblasti životního prostředí Arnika – Centrum pro podporu občanů, Praha 53 53 100,0
BUVI Promotion s.r.o., Opava 200 200 100,0
Česká ZOO, Ostrava-Poruba 30 30 100,0
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, Bruntál 25 25 100,0
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek‑Místek, Frýdek‑Místek 25 25 100,0
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, Ostrava 50 50 100,0
infinity – progress z.s., Mosty u Jablunkova 150 150 100,0
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, Praha 2 25 25 100,0
Moravský lesnický klastr, z.s., Ostrava-Jih, Zábřeh 100 100 100,0
Nadace na pomoc zvířatům, Ostrava-Poruba 200 200 100,0
Ostravská univerzita 30 8 28,0
Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava-Mariánské Hory 500 0 0,0
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Rychvald, Rychvald 25 25 100,0
MAS Regionu Poodří, z.s., Bartošovice 78 78 100,0
Technické služby Opava s. r. o., Opava 90 90 100,0
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná 140 140 100,0
Odvětví životního prostředí celkem 8 121 7 599 93,6
Odvětví financí a správy majetku
Výdaje spojené s projektem Finanční zdraví obcí Slezská univerzita v Opavě 30 30 100,0
Odvětví financí a správy majetku celkem 30 30 100,0
Celkem 539 729 390 624 72,4

Tabulka č. 7: Přehled akcí Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů s čerpáním výdajů v roce 2022 v tis. Kč
Název akce Celkové výdaje Skutečné výdaje v roce Očekávané výdaje v dalších letech (1) Očekávaná výše dotace v %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje
Automatizace procesů ve spisovnách úřadu 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 85 %
Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu 30 000 0 0 0 0   0 0 0 30 000 85 %
Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům 9 990 0 0 0 0 0 0 0 34 9 957 85 %
Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II 9 990 0 0 0 0 0 0 0 0 9 990 85 %
Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G 1 729 0 0 0 0 0 0 1 336 392 0 60 %
Vstřícný a kompetentní KÚ MSK 10 288 0 0 0 0 0 0 0 3 209 7 080 95 %
Odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje celkem 63 497 0 0 0 0 0 0 1 336 3 635 58 526 ×
Odvětví financí a správy majetku
Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje 85 0 0 59 0 0 0 0 0 25 90 %
Odvětví financí a správy majetku celkem 85 0 0 59 0 0 0   0 25 ×
Odvětví dopravy
Energetické úspory SSMSK – CM Odry 11 289 0 0 0 0 0 0 6 380 4 909 0 40 %
Energetické úspory SSMSK – SM Rýmařov 16 654 0 0 0 0 0 0 54 2 765 13 835 40 %
Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura 70 491 0 0 67 32 50 3 61 791 8 548 0 90 %
Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek 135 044 0 0 0 0 0 47 20 63 861 71 116 90 %
Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa 114 974 0 0 0 0 0 0 67 114 908 0 90 %
MOTUS-Integrating spatial planning with new green mobility solutions to enhance connectivity in rural and peripheral regions of Central Europe" – "MOTUS- Integrace prostorového plánování s novými řešeními zelené mobility pro lepší propojení venkovských a okrajových oblastí střední Evropy" 4 525 0 0 0 0 0 0 0 0 4 525 85 %
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek 71 337 0 0 0 67 0 399 50 616 20 255 0 90 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku 86 900 0 0 0 0 0 0 0 0 86 900 85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice 80 000 0 0 0 0 0 0   0 80 000 85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava) 164 000 0 0 0 0 0 0 0 100 163 900 85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského 59 000 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády 56 000 0 0 0 0 0 0 0 76 55 924 85 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá 86 042 0 0 0 47 77 0 40 159 45 760 0 90 %
Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká 66 230 0 0 0 0 0 0 0 301 65 930 85 %
Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov) 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000 85 %
Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice 77 307 0 0 0 0 47 20 19 725 52 778 4 738 90 %
Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské 27 330 0 0 0 0 0 67 0 27 263 0 90 %
Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 92 767 0 0 0 0 0 67 6 296 68 823 17 581 90 %
Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000 85 %
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 73 625 0 0 0 0 0 0 0 3 474 70 151 90 %
Odvětví dopravy celkem 1 404 514 0 0 67 145 173 602 185 108 413 820 804 599 ×
Odvětví chytrého regionu
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 4 049 0 183 752 760 563 149 52 825 765 85 %
Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje 204 190 0 0 0 0 0 0 0 0 204 190 85 %
Centrum veřejných energetiků (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) (2) 200 000 0 0 0 0 0 0 0 1 174 198 826 85 %
Odvětví chytrého regionu celkem 408 239 0 183 752 760 563 149 52 1 999 403 781 ×
Odvětví krizového řízení
Městečko bezpečí 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 85 %
Odvětví krizového řízení celkem 150 000 0 0 0 0 0 0   0 150 000 ×
Odvětví kultury
Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací 2 600 000 0 0 0 0 0 13 385 9 553 5 551 2 571 511 85 %
Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje 30 508 0 0 0 0 0 0 0 108 30 400 85 %
Digitální transformace kultury Moravskoslezského kraje 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 85 %
Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 85 %
Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (2) 5 479 0 0 0 0 128 467 4 070 814 0 90 %
Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále 250 150 0   0 0 0 0 2 082 1 436 246 632 85 %
Rekonstrukce depozitáře Muzea Beskyd Frýdek‑Místek 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 85 %
Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje 9 900 0 0 0 0 0 0 0 0 9 900 85 %
Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice 87 500 0   0 0 0 0 0 705 86 795 85 %
Těšínské divadelní a kulturní centrum 137 060 0   0 0 0 0 0 109 136 951 75 %
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 55 281 0 0 0 8 696 0 2 119 22 974 21 492 0 90 %
Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 170 000 0 0 0 0 0 0 4 206 0 165 794 85 %
Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II 578 0 0 0 0 28 0 302 248 0 85 %
Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání 130 147 0   0 0 0 0 2 467 1 180 126 500 85 %
Odvětví kultury celkem 3 502 301 0 0 0 8 696 157 15 971 45 653 31 642 3 400 183 ×
Odvětví regionálního rozvoje
Regionální poradenské centrum SK-CZ 4 681 0 0 0 503 740 965 752 817 903 90 %
Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR-PL III 1 271 0 0 0 0 0 0 268 372 631 90 %
Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV 11 974 0 0 0 0 0 0 0 5 331 6 643 100 %
Odvětví regionálního rozvoje celkem 17 926 0 0 0 503 740 965 1 020 6 521 8 177 ×
Odvětví sociálních věcí
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 38 999 0 0 201 547 155 341 54 17 258 20 442 90 %
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 54 554 0 196 1 046 49 214 19 713 24 358 8 978 0 90 %
Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě 12 000 0   0 0 0 0 0 9 11 991 50 %
Chráněné bydlení Okrajová 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 100 %
Chráněné bydlení organizace Sagapo II. 5 034 0 0 0 2 906 30 13 2 038 48 0 90 %
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 26 258 0 196 337 552 230 6 884 17 227 832 0 90 %
Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 19 572 0 0 0 0 790 5 719 6 514 5 997 552 95 %
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2 155 0     0 0 71 523 1 561 0 95 %
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 6 857 0 0 0 0 394 1 975 2 889 1 600 0 95 %
Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji 34 300 0 0 0 0 0 0 0 0 34 300 90 %
Podpora duše II 20 150 0 0 0 0 13 938 10 806 8 392 0 95 %
Podpora duše III 32 911 0 0 0 0 0 0 0 0 32 911 90 %
Podpora komunitní práce v MSK II 5 120 0     0 772 1 405 2 109 834 0 95 %
Podpora komunitní práce v MSK III 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 90 %
Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK 20 000 0 0 0 0 0 0 0 369 19 631 90 %
Podpora procesu transformace zařízení pro děti a posílení kvality péče o děti se specifickými potřebami 17 200 0 0 0 0 0 0 0 0 17 200 90 %
Podpora služeb sociální prevence 2022+ 760 815 0 0 0 0 0 0 0 230 571 530 244 90 %
Podpora služeb sociální prevence 3 451 055 0 0 0 0 0 217 914 230 370 2 770 0 95 %
Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji 6 522 0 0 0 0 0 189 675 5 658 0 95 %
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 11 168 0 0 0 0 890 3 250 5 565 1 463 0 95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět II 15 774 0 0 0 0 1 968 5 520 7 389 896 0 95 %
Podporujeme hrdinství, které není vidět III 32 257 0 0 0 0 0 827 4 097 14 042 13 291 95 %
Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 20 200 0 0 0 0 0 0 0 368 19 832 90 %
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 305 000 0 215 157 1 130 832 1 073 6 353 59 999 235 240 32 %
Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici 60 000 0   0 0 0 0 0 178 59 822 82 %
Rozvoj služeb v Ostravě – ul. Dr. Malého 157 115 0 0 0 0 0 0 0 0 157 115 82 %
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 44 423 0 173 904 40 176 13 533 20 314 9 283 0 90 %
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 40 001 0 0 249 59 977 37 55 12 206 26 417 90 %
Transformace Zámku Dolní Životice 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 85 %
Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát) 107 500 0 0 0 0 0 0 0 0 107 500 75 %
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 95 000 0   0 480 0 0 3 598 23 837 67 085 35 %
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 11 950 0     0 2 864 3 281 3 369 2 416 20 95 %
Žít normálně 9 605 0 0 0 0 0 83 3 875 5 647 0 95 %
Žít normálně II 15 600 0 0 0 0 0 0 0 0 15 600 90 %
Odvětví sociálních věcí celkem 2 734 095 0 780 2 895 5 762 10 305 282 767 352 180 415 213 1 664 193 ×
Odvětví školství
Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 1 612 0 321 357 719 0 121 0 0 94 90 %
Energetické úspory – Gymnázium Havířov-Podlesí 12 347 0 0 0 0 0 0 296 64 11 987 70 %
Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Hrabůvka 545 0 0 0 0 0 0 490 54 0 70 %
Energetické úspory – Gymnázium Ostrava-Zábřeh (Volgogradská 6a) 14 741 0 0 0 0 0 0 380 42 14 319 70 %
Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava 71 699 0 0 0 0 0 0 413 0 71 286 70 %
Energetické úspory – Sportovní Gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava 22 304 0 0 0 0 0 0 414 46 21 844 70 %
Energetické úspory v Dětském domově Úsměv 5 481 0 0 0 0 355 0 0 5 126 0 35 %
Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava – tělocvična (3) 19 985 0 0 0 0 434 91 0 95 19 365 40%,70%
Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov (3) 14 941 0 0 0 0 359 0 52 14 281 248 35%,70%
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova (3) 45 265 0 0 0 0 1 356 150 292 22 573 20 894 35%,70%
Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava (3) 28 057 0 0 0 0 0 516 0 18 541 9 000 35%,70%
Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice (3) 17 976 0 0 0 0 514 40 1 2 499 14 922 35%,70%
Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov (3) 30 756 0 0 0 0 429 45 0 17 377 12 905 35%,70%
Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična) (3) 11 441 0 0 0 0 419 0 21 11 000 0 35%,70%
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnická Ostrava 62 844 0 0 0 0 617 102 56 59 62 011 50 %
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 19 699 3 2 318 2 864 2 965 4 107 2 985 4 454 3 0 95 %
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III 11 004 0 0 0 0 0 0 0 3 267 7 737 95 %
Moderní metody pěstování rostlin 7 729 0 0 0 0 85 2 040 302 5 303 0 90 %
Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86 2 841 0 0 0 0 30 0 225 2 587 0 90 %
Modernizace Školního statku Opava II 49 500 0 0 0 0 0 0 0 530 48 970 90 %
Modernizace výuky informačních technologií II 22 220 0 0 0 0 0 0 85 19 001 3 135 90 %
Modernizace výuky informačních technologii III 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 90 %
Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín 52 154 0 0 0 0 0 0 0 456 51 698 90 %
Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava 58 820 0 0 0 0 0 0 0 1 040 57 780 90 %
Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava 77 320 0 0 0 0 0 0 0 269 77 051 90 %
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II 454 086 0 0 0 0 0 0 138 278 176 795 139 013 95 %
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 113 413 0 0 0 82 275 28 547 2 591 0 0 0 95 %
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK 34 000 0 0 0 0 85 3 198 10 373 7 057 13 287 90 %
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V 30 210 0 0 0 0 0 0 7 048 17 363 5 800 100 %
Rozšíření a modernizace prostor speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci 526 0 0 0 0 0 475 15 0 36 90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace 800 0 0 0 0 644 23 47 0 86 90 %
Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace 1 000 0 0 0 0 310 286 0 20 384 90 %
Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba 60 000 0 0 0 0 0 0 489 386 59 125 90 %
Supporting attractivness of health and social care professions in regions 11 435 0 0 0 0 0 813 621 1 741 8 260 100 %
Supporting mental health of young people in the era of coronavirus 485 0 0 0 0 0 0 0 79 405 100 %
TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání 1 220 001 0   0 0 0 0 722 10 355 1 208 923 85 %
Výuka pro Průmysl 4.0 II 21 000 0 0 0 0 0 0 85 11 022 9 894 90 %
Odvětví školství celkem 2 618 239 3 2 639 3 221 85 959 38 289 13 475 165 159 349 036 1 960 458 ×
Odvětví územního plánování a stavebního řádu
Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje 236 095 0 0 0 0 0 0 0 53 518 182 577 85 %
Odvětví územního plánování a stavebního řádu celkem 236 095 0 0 0 0 0 0 0 53 518 182 577 ×
Odvětví zdravotnictví
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. (2) 58 527 0 0 1 029 0 0 0 5 523 183 51 793 90 %
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. (2) 51 410 0 0 0 0 0 4 518 623 46 269 0 90 %
Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení (Nemocnice Havířov, p. o) (2) 34 398 0 0 0 0 0 0 0 6 466 27 931 max. 40 mil. a 30 % spoluúčast
Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) (2) 3 308 0 0 0 0 0 0 0 1 124 2 184 60 %
Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Orlová (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) (2) 2 707 0 0 0 0 0 0 0 799 1 908 60 %
Rozvoj infektologického pracoviště Slezské nemocnice v Opavě (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) (2) 35 341 0 0 0 0 0 0 0 7 341 28 000 max. 40 mil. a 30 % spoluúčast
Vozidla a technika proti covidu 55 600 0 0 0 0 0 0 0 67 55 533 90 %
Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín 140 000 0 0 436 160 160 109 1 334 0 137 802 85 %
Vzdělávání a nácvik proti covidu 21 550 0 0 0 0 0 0 0 9 687 11 863 90 %
Záchranný komunikační systém 25 851 0 0 0 0 0 0 0 12 561 13 290 90 %
Odvětví zdravotnictví celkem 428 692 0 0 1 464 160 160 4 627 7 479 84 497 330 305 ×
Odvětví životního prostředí
Clear AIR and Climate adaptation in Ostrava and other cities 7 264 0 0 0 248 70 89 3 514 41 3 302 90 %
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 1 160 0 69 0 0 36 12 740 258 45 100 %
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého 7 439 0 280 0 0 82 0 614 2 706 3 757 100 %
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny) 437 325 0 0 0 0 195 830 389 49 037 386 875 60 %
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma 753 471 0 0 0 0 116 892 233 472 154 557 89 736 158 815 ×
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma 951 772 0 0 0 0 0 0 0 81 161 870 611 ×
Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší 17 731 0 0 0 0 0 0 2 353 1 470 13 907 100 %
Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán 40 711 0 0 140 218 711 212 637 30 000 8 793 100 %
River Continuum 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 12 300 60 %
Odvětví životního prostředí celkem 2 229 173 0 349 140 465 117 987 234 614 162 804 254 409 1 458 405 ×
Celkem 13 792 855 3 3 951 8 598 102 450 168 374 553 169 920 791 1 614 289 10 421 230 ×

Pozn.:

  1. Odhad předpokládaných výdajů pro léta 2023–2027.
  2. Projekty příspěvkových organizací, u kterých se MSK zavázal hradit jejich vlastní podíl příp. předfinancovává podíl EU prostřednictvím návratné finanční výpomoci.
  3. Rozdílná očekávaná výše dotace ve dvou částech projektu – xx % zateplení/xx % vzduchotechnika.

Tabulka č. 8: Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2022 v tis. Kč
Poskytovatel dotace Účelový znak Popis Poskytnuto v roce 2022 (a v předešlých letech) Použito v roce 2022 (a v předešlých letech) Nedočerpáno v roce 2022 Vráceno do SR v průběhu roku 2022 Vráceno v rámci FV za rok 2022 Vráceno z příjmu 2023 Vráceno z přebytku 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 33063¹⁾ OP VVV – PO3 neinvestice 305 234 211,14 281 114 928,52 24 119 282,62 24 119 282,62 0,00 0,00 0,00
33083 Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 3 039 600,00 1 956 200,00 1 083 400,00 1 083 400,00 0,00 0,00 0,00
33086¹⁾ Národní plán obnovy – doučování 65 367 300,00 52 436 023,00 12 931 277,00 7 680 687,00 5 250 590,00 5 250 590,00 0,00
33087¹⁾ Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky 106 015 000,00 105 479 762,87 535 237,13 88 000,00 447 237,13 447 237,13 0,00
33088¹⁾ Národní plán obnovy – prevence digitální propasti 53 176 000,00 52 863 951,06 312 048,94 0,00 312 048,94 312 048,94 0,00
33089 Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 954 000,00 689 000,00 265 000,00 106 000,00 159 000,00 159 000,00 0,00
33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 694 000,00 685 483,30 8 516,70 3 000,00 5 516,70 0,00 5 516,70
33155 Dotace pro soukromé školy 1 318 453 557,00 1 318 312 359,07 141 197,93 141 197,93 0,00 0,00 0,00
33160 Projekty romské komunity 149 254,00 52 133,00 97 121,00 0,00 97 121,00 97 121,00 0,00
33166 Soutěže 4 130 630,00 3 732 985,62 397 644,38 170 299,00 227 345,38 186 265,38 41 080,00
33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 111 690,00 111 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 452 800,00 452 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání 18 514 078 767,00 18 497 667 667,97 16 411 099,03 12 864 860,00 3 546 239,03 3 546 239,03 0,00
33354 Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia 3 224 345,00 3 224 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33982¹⁾ OP VVV – PO3 investice 24 111 030,30 23 981 153,54 129 876,76 129 876,76 0,00 0,00 0,00
33504²⁾ Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133 350 89 990,00 89 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo školství, mládeže a sportu 20 399 282 174,44 20 342 850 472,95 56 431 701,49 46 386 603,31 10 045 098,18 9 998 501,48 46 596,70
Ministerstvo dopravy 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 335 904 674,00 335 904 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo dopravy 335 904 674,00 335 904 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13013¹⁾ Operační program Zaměstnanost 600 184 086,69 571 101 222,17 29 082 864,52 29 082 864,52 0,00 0,00 0,00
13014¹⁾ Operační program potravinové a materiální pomoci 28 504 067,55 6 986 294,70 21 517 772,85 21 517 772,85 0,00 0,00 0,00
13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 893 898,00 1 709 936,00 183 962,00 0,00 183 962,00 0,00 183 962,00
13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 655 513 241,00 2 644 708 779,45 10 804 461,55 0,00 10 804 461,55 10 804 461,55 0,00
13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 19 800 000,00 18 732 680,00 1 067 320,00 0,00 1 067 320,00 0,00 1 067 320,00
13351³⁾ Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 1 815 700,00 1 815 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 307 710 993,24 3 245 054 612,32 62 656 380,92 50 600 637,37 12 055 743,55 10 804 461,55 1 251 282,00
Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 100 000,00 29 925,72 70 074,28 0,00 70 074,28 0,00 70 074,28
98187 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 1 300 000,00 109 561,37 1 190 438,63 0,00 1 190 438,63 0,00 1 190 438,63
Celkem Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa 1 400 000,00 139 487,09 1 260 512,91 0,00 1 260 512,91 0,00 1 260 512,91
Ministerstvo zdravotnictví 35015 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – neinvestice 11 953 518,00 11 263 518,00 690 000,00 480 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00
35018 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 5 976 320,00 5 976 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35019⁴⁾ Specializační vzdělávání nelékařů 2 723 395,00 2 074 810,00 648 585,00 469 166,00 179 419,00 179 419,00 0,00
35022¹⁾ Operační program zaměstnanost – OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SR 2 534 605,70 2 211 892,78 322 712,92 322 712,92 0,00 0,00 0,00
35023¹⁾ Operační program zaměstnanost – OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SF 8 760 428,50 7 645 026,82 1 115 401,68 1 115 401,68 0,00 0,00 0,00
35028 Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35030 Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením – pro rok 2022 20 418 000,00 17 241 600,83 3 176 399,17 0,00 3 176 399,17 3 176 399,17 0,00
35442 Ostatní zdravotnické programy – neinvestice 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35500 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 135 08 – investice 2 499 968,90 2 499 968,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo zdravotnictví 55 286 236,10 49 333 137,33 5 953 098,77 2 387 280,60 3 565 818,17 3 565 818,17 0,00
Ministerstvo kultury 34017 5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34019 5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 96 887,00 96 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34021 Podpora expozičních a výstavních projektů 249 000,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34031 ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34033¹⁾ Národní plán obnovy – neinvestice 591 400,00 591 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34053 Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 293 000,00 293 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34070 Kulturní aktivity 1 234 000,00 1 234 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34090 Program restaurování movitých kulturních památek 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34352 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 6 936 000,00 6 936 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34505 ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční 780 000,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Ministerstvo kultury 10 560 287,00 10 560 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úřad vlády ČR 4001 Podpora koordinátorů romských poradců 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Úřad vlády České republiky 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Státní fond dopravní infrastruktury 91252 Financování dopravní infrastruktury – neinvestice 215 752 000,00 215 752 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Státní fond dopravní infrastruktury 215 752 000,00 215 752 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkový součet 24 326 371 364,78 24 200 069 670,69 126 301 694,09 99 374 521,28 26 927 172,81 24 368 781,20 2 558 391,61

Poznámky:

  1. Údaje za celou dobu trvání projektů.
  2. Dotace byla poskytnuta v roce 2021, vypořádána byla při finančním vypořádání za rok 2022.
  3. Do objemu dotací nejsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 1.097.826 Kč, které byly poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí přímo na účty tří příspěvkových organizací kraje.
  4. V průběhu roku 2022 byly vráceny příspěvkovou organizací finanční prostředky ve výši 138.466 Kč přímo na výdajový účet Ministerstva zdravotnictví.

Tabulka č. 9: Přehled výdajů v odvětví dopravy v roce 2022 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 2 410 001,00 2 494 709,86 2 382 557,36 95,50    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 685 741,00 736 282,00 736 282,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 416 154,00 619 098,87 528 590,57 85,38    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 589 851,00 541 536,84 460 992,95 85,13    
Celkem 4 101 747,00 4 391 627,57 4 108 422,88 93,55    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dopravní obslužnost – drážní doprava 1 190 967,00 1 195 378,67 1 189 679,69 99,52 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje navýšení dotace ze státního rozpočtu o kompenzaci nadinflační výše ceny za dopravní cestu ve výši 4,4 mil. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4,3 mil. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023 na úhradu faktur za prosinec 2022. Zbývající prostředky ve výši 1,4 mil. Kč představují úsporu zejména z titulu nižší kompenzace za tarif ODIS.
2 Dopravní obslužnost – linková doprava 1 068 686,00 1 191 992,37 1 107 441,80 92,91 opakovaná Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje zapojení finančních prostředků na úhradu zálohových palivových příplatků v souvislosti s nárůstem cen pohonných hmot. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno nižším objemem fakturace oproti očekávání. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 82 mil. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023 na úhradu faktur za měsíc prosinec 2022. Zbývající prostředky představují úsporu.
3 Bezpečnost silničního provozu 600,00 785,50 785,49 100,00 opakovaná
4 Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště 54 000,00 55 680,00 55 680,00 100,00 opakovaná
5 Podpora aktivit obcí 15 900,00 8 400,00 500,00 5,95 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava s účelovým určením na realizaci projektu "Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou". S ohledem na stanovené platební podmínky, kdy k vyplacení dotace dochází na základě předložení účetních dokladů, byly finanční prostředky ve výši 5,6 mil. Kč součástí účelových převodů roku 2023. Zbývající prostředky představují úsporu na dané akci.
6 Studie na podporu dopravní infrastruktury 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu z důvodu odložení zpracování studie.
7 Ostatní výdaje v odvětví dopravy 11 407,00 11 313,12 6 577,06 58,14 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 975 tis. Kč byly smluvně vázány na zajištění právního a ekonomického poradenství a na samotnou administraci veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti, jakož i veřejné zakázky na propagaci MSK prostřednictvím letecké dopravy, a to vše s finančním plněním i v roce 2023. Dále finanční prostředky ve výši 1.429 tis. Kč byly smluvně vázány na koncepci železniční infrastruktury – drážní zmocněnec a zpracování znaleckého posudku v oblasti dopravy s termínem financování v roce 2023. V návaznosti na to byly finanční prostředky ve výši 2.404 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023. Zbývající prostředky představují úsporu.
8 Provozování železniční dráhy 8 200,00 70,00 69,50 99,29 opakovaná Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě č. 00530/2014/KŘ kraj již nehradí provozovateli zálohy. Dojde‑li však ke snížení roční částky prostředků přiznávaných ze SFDI provozovateli na zajištění provozování a provozuschopnosti dráhy, bude výše záloh opět sjednána. Čerpání odpovídá zúčtování za rok 2021.
9 Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava 37 000,00 11 312,10 7 802,85 68,98 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 357 tis. Kč byly vázány ve smlouvě na zpracování analýzy k veřejné podpoře v letecké dopravě. Dále prostředky ve výši 312 tis. Kč byly smluvně vázány na objednávkách na poskytování konzultačních služeb souvisejících s výběrem developera pro realizaci jednotlivých investičních záměrů v oblasti hangárování, leteckého opravárenství, případně dalších leteckých služeb v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a dále na poskytnutí právních služeb spojených se samotným procesem výběru developera. S ohledem na stanovené platební podmínky byly tyto prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023. Zbylé finanční prostředky představují úsporu.
10 Podpora řešení kůrovcové kalamity 12 200,00 6 232,60 3 108,36 49,87 pokračující Z důvodu nižšího zájmu o čerpání dotací na tento účel byl v průběhu roku 2022 snížen rozpočet na této akci. Prostředky byly použity na financování aktivit v odvětví regionálního rozvoje. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.120 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na výplatu dotací schválených zastupitelstvem kraje usnesením č. 10/1000 ze dne 15. 12. 2022. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.005 tis. Kč představují úsporu na akci.
11 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví dopravy 7 041,00 7 041,00 5 969,28 84,78 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu při zabezpečení servisní a technické podpory informačního systému Geoportál dopravní infrastruktura.
12 Ostatní individuální dotace v odvětví dopravy 3 000,00 12,77 0,00 0,00 opakovaná Prostředky vyčleněné na akci ve schváleném rozpočtu byly v průběhu roku využity k poskytnutí individuálních dotací.
13 ID – Expozice Opava železniční (Vodárenská věž Opava o.p.s., Opava) 0,00 197,00 197,00 100,00 ukončená
14 ID – Výstavní panely Železniční zajímavosti (Klub plynárenské historie, zapsaný spolek, Hlučín) 0,00 100,00 100,00 100,00 ukončená
15 ID – Vlaky Slezského železničního spolku po OKR 2022 (SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, Těrlicko) 0,00 2 167,23 2 167,23 100,00 ukončená
16 ID – Infrastruktura lokality Nová Horka – etapa I (Město Studénka) 0,00 3 027,50 2 479,10 81,89 ukončená Finanční prostředky ve výši 548,4 tis. Kč představují vrácenou část nevyčerpané dotace poskytnuté subjektu Město Studénka na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/603 ze dne 16. 3. 2022. Tyto finanční prostředky představují úsporu na akci.
Celkem 2 410 001,00 2 494 709,86 2 382 557,36 95,50    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
17 Příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje 466 741,00 516 982,00 516 982,00 100,00 opakovaná
18 Příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 195 000,00 195 000,00 195 000,00 100,00 opakovaná
19 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví dopravy – příspěvkové organizace kraje 12 000,00 12 300,00 12 300,00 100,00 ukončená
20 Čištění komunikací (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 opakovaná
Celkem 685 741,00 736 282,00 736 282,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
21 Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická 300,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 dne 17. 6. 2021. V roce 2022 byly realizovány anebo zahájeny VZ na výběr zhotovitele stavby, TDS a koordinátora BOZP. Samotná realizace stavby byla zahájena na jaře 2023. Z těchto důvodů byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
22 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 100 000,00 1 728,86 421,08 24,36 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 84/7426 dne 23. 3. 2020. V průběhu zpracování projektové dokumentace a jejího projednávání došlo k velkému zdržení při vyřizování územního rozhodnutí a stavebního povolení. V říjnu 2022 bylo vydáno stavební povolení. Dokumentace pro provádění stavby byla převzata v lednu 2023. Na začátku března 2023 bylo schváleno radou kraje zahájení zadávací řízení k veřejné zakázce na stavební práce a poté bude zahájena stavba. Z tohoto důvodu byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
23 Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 4 400,00 4 400,00 100,00 ukončená
24 Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 900,00 900,00 833,00 92,56 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou vzniklou z důvodu nižších nákladů na realizaci akce.
25 Okružní křižovatka silnic č. III/4863 se silnicí č. III/04825, Příbor (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 6 000,00 4 800,00 4 514,00 94,04 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky jsou úsporou vzniklou z důvodu nižších nákladů na realizaci akce.
26 Okružní křižovatka silnice č. III/04816 s místní komunikací ul. Gen. Hlaďo, Nový Jičín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 ukončená
27 Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011, 012 Hukvaldy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 40 000,00 40 000,00 26 500,00 66,25 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. Jedná se o novostavbu dvou mostů. S ohledem na skutečné místní poměry staveniště a nutnost zajištění obsluhy dotčeného území nebylo možno v roce 2022 dokončit plánovanou stavbu. V návaznosti na to byly nedočerpané prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
28 Rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 Polanka nad Odrou (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 41 000,00 0,00 0,00 × pokračující Finanční prostředky byly převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2023 na danou akci rozpočtu.
29 Rekonstrukce mostu ev. č. 4804-2 Košatka (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 60 000,00 62 500,00 62 500,00 100,00 ukončená
30 Silnice III/4721, úprava zárubních zdí, Bazaly pro MURAL ART (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 4 000,00 3 450,00 3 450,00 100,00 ukončená
31 Oprava III/4682 Třinec, ul. Kaštanová (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,00 ukončená
32 Polozátková zastávka ul. Gen. Fajtla Mošnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. Realizace akce nebyla v roce 2022 dokončena z důvodu zpoždění vydání stavebního povolení a následně nevhodných klimatických podmínek. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
33 Účelová komunikace Hvězda – Ovčárna, stabilizace svahu, I. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 45 000,00 58 700,00 58 700,00 100,00 ukončená
34 Opěrné zdi na silnici III/48312 Čeladná – Podolanky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 11 500,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022. Z důvodu zpoždění v rámci vyhlášené veřejné zakázky a následně nevhodných klimatických podmínek nebyla akce dokončena v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
35 Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 31 860,00 26 260,00 82,42 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022 a následně usnesením rady kraje č. 55/3885 z dne 24. 10. 2022 došlo k navýšení rozpočtu o 12 mil. Kč. Součástí stavby byly i přeložky inženýrských sítí, kde došlo k časové prodlevě a bylo rozhodnuto, že v zimním období již není vhodné pokračovat ve stavbě. V návaznosti na to byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023 k dofinancování stavby.
36 Zpevnění svahu na ul. 26.dubna v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 4 800,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022. Jde o společnou akci se statutárním městem Ostrava, jež byl organizátorem veřejné zakázky, v rámci které došlo ke zpoždění. Z tohoto důvodu a následně nevhodných klimatických podmínek nebyla akce dokončena v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
37 Silnice II/450 – rekonstrukce mostu ev. č. 450-005 mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Podlesí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 17 500,00 14 780,00 84,46 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 41/2800 dne 28. 3. 2022. S ohledem na zpoždění v realizaci a nevhodných klimatických podmínek nebyly provedeny práce na úpravě koryta a dokončovací práce. V návaznosti na to byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023 k dofinancování stavby.
38 Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 50 000,00 284 592,00 256 592,00 90,16 pokračující Usnesením rady kraje č. 46/3249 ze dne 13. 6. 2022 došlo k úpravě rozpočtu kraje, a to zapojením poskytnuté dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ve výši 215.752 tis.Kč účelově určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy. Nevyčerpané finanční prostředky byly usnesením rady kraje č. 61/4474 ze dne 6. 2. 2023 účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023 na dofinancování oprav.
39 Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 opakovaná
40 Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy 5 000,00 3 600,00 2 500,09 69,45 opakovaná Finanční prostředky byly určeny na výkup pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbami silnic II. a III. třídy. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu na akci.
41 Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy 0,00 3 553,50 3 553,50 100,00 opakovaná
42 Okružní křižovatka silnic III/46611 × III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. S ohledem na skutečnost, že projektovou přípravu zajišťovala obec Ludgeřovice, která nedodala včas projekt pro veřejnou zakázku, nebyla akce dokončena v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
43 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje 8 954,00 1 554,00 0,00 0,00 opakovaná Finanční prostředky byly určeny na nezbytné opravy majetku a na řešení havarijních stavů v areálu letiště souvisejících se zajištěním jeho provozu a rozvoje. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu na akci.
44 Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava 13 000,00 41 360,51 33 086,90 80,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 dne 12. 12. 2019. V roce 2022 bylo provedeno zaměření, průzkumy, zpracována dokumentace pro stavební řízení a požádáno o vydání stavebního povolení. Zároveň jsou podrobnosti dokumentace řešeny s Letištěm Ostrava a.s., a také s Řízením letového provozu ČR, s. p., Úřadem pro civilní letectví, Armádou ČR a dalšími dotčenými subjekty. V roce 2023 se předpokládá vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby a vyhlášení veřejné zakázky. Následně bude zahájena realizace stavby. Z tohoto důvodu byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
Celkem 416 154,00 619 098,87 528 590,57 85,38    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
45 Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura 11 039,00 8 613,00 8 547,69 99,24 ukončená
46 Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek 8 935,00 20 595,45 20 255,01 98,35 ukončená
47 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská 0,00 173,07 173,06 99,99 ukončená
48 Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá 31 800,00 46 120,06 45 759,67 99,22 ukončená
49 Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 68 800,00 13 473,84 3 473,82 25,78 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1450. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu a administraci výběrových řízení byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
50 Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice 40 500,00 57 515,92 52 777,52 91,76 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1093 a o navýšení profinancování a kofinancování dne 13. 6. 2019 usnesením č. 12/1422. Realizace stavebních prací projektu je ukončena. Dle obchodních podmínek smlouvy o dílo spadla splatnost faktur za stavební práce v prosinci do roku 2023. Z uvedeného důvodu byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2023.
51 Energetické úspory SSMSK – CM Rýmařov 15 643,00 3 100,00 2 765,43 89,21 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 12. 9. 2019 usnesením č. 13/1561. Zastupitelstvo kraje zvýšilo profinancování a kofinancování projektu na základě usnesení č. 8/755 ze dne 16. 6. 2022. Vhledem k nutnosti opakovaně vyhlásit veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, došlo ke zpoždění v zahájení stavebních prací. Stavební práce dále probíhají v roce 2023. Dále byly v rámci projektu uzavřeny smlouvy na výkon technického dozoru a výkon autorského dozoru, ze kterých vyplývají závazky se splatností také v roce 2023. Z výše uvedených důvodů byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2023.
52 Energetické úspory SSMSK – CM Odry 0,00 4 908,89 4 908,87 100,00 ukončená
53 Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské 39 871,00 29 000,00 27 263,24 94,01 ukončená Projekt ukončen. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
54 Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská – III. etapa 130 000,00 116 000,00 114 907,55 99,06 ukončená Projekt ukončen. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
55 Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra 58 000,00 86 404,12 68 822,75 79,65 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 5. 3. 2020 usnesením č. 15/1821 a usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o jeho navýšení. V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce, které způsobily posun termínu ukončení stavebních prací na prosinec 2022. V souladu se smlouvou o dílo byly stavební faktury za měsíce listopad a prosinec splatné v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky na stavební práce ve zapojeny do rozpočtu roku 2023.
56 Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek 135 263,00 101 977,59 63 861,15 62,62 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usn. č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 a o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 16/1927 ze dne 4. 6. 2020. V průběhu realizace stavby se vyskytly nepředvídatelné komplikace, které vedly k pozastavení výstavby některých objektů. Z uvedeného důvodu nebylo dosaženo původně plánované prostavěnosti a byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na stavební práce do rozpočtu roku 2023.
57 MOTUS-Integrating spatial planning with new green mobility solutions to enhance connectivity in rural and peripheral regions of Central Europe" – "MOTUS- Integrace prostorového plánování s novými řešeními zelené mobility pro lepší propojení venkovských a okrajových oblastí střední Evropy" 0,00 1 024,52 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 12. 2021 usnesením č. 6/517 a o navýšení profinancování a kofinancování usnesením č. 7/634 ze dne 16. 3. 2022. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
58 Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov) 0,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a realizace stavebních prací v roce 2024. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
59 Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského 0,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a realizace stavebních prací v roce 2024. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
60 Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká 0,00 530,38 300,53 56,66 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. V rámci projektu se zpracovává studie proveditelnosti a byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. V souladu s aktuálním harmonogramem realizace projektu by mělo dojít k ukončení VZ na výběr zhotovitele stavby v roce 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
61 Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku 0,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a zahájení stavebních prací ve 2. pololetí roku 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
62 Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM 0,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá zahájení stavebních prací v roce 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
63 Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice 0,00 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. Dle aktuálního harmonogramu realizace projektu se předpokládá předložení projektu do výzvy IROP v průběhu roku 2023 a realizace stavebních prací v roce 2024. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu do rozpočtu roku 2023.
64 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava) 0,00 300,00 100,43 33,48 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. V rámci projektu se zpracovává studie proveditelnosti a byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. V souladu s aktuálním harmonogramem realizace projektu došlo k předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP koncem roku 2022 a k ukončení VZ na výběr zhotovitele stavby dojde v roce 2023. Úhrada výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu zapojeny do rozpočtu roku 2023.
65 Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády 0,00 300,00 76,23 25,41 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/749. V rámci projektu se zpracovává studie proveditelnosti a byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. V souladu s aktuálním harmonogramem realizace projektu došlo k předložení žádosti o dotaci do výzvy IROP koncem roku 2022. VZ na výběr zhotovitele stavby byla ukončena na konci března 2023 uzavřena smlouva s dodavatelem. Úhrada druhé části výdajů za zpracování studie proveditelnosti a administraci VZ se předpokládá v roce 2023. Z uvedeného důvodu byly nevyčerpané finanční prostředky určené na financování přípravy projektu zapojeny do rozpočtu roku 2023.
66 Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 50 000,00 50 000,00 47 000,00 94,00 opakovaná Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. S ohledem na termínové zajištění smluvních vztahů se správci inženýrských sítí a soukromými subjekty a z toho vyplývající prodlení a následné prodloužení lhůt ve stavebních řízeních nebyly veškeré finanční prostředky vyčerpány v roce 2022. V návaznosti na to byly finanční prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2023.
Celkem 589 851,00 541 536,84 460 992,95 85,13    

Tabulka č. 10: Přehled výdajů v odvětví chytrého regionu v roce 2022 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 14 099,00 32 898,80 24 870,98 75,60    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 40 185,00 42 138,97 40 266,57 95,56    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 14 475,00 18 657,32 7 766,35 41,63    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 4 407,00 4 855,72 1 998,76 41,16    
Celkem 73 166,00 98 550,81 74 902,66 76,00    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Územní energetická koncepce 1 000,00 0,00 0,00 × ukončená S ohledem na to, že v roce 2022 nebyla aktualizována Státní energetická koncepce, na kterou navazuje Územní energetická koncepce, byly finanční prostředky převedeny do rozpočtové rezervy.
2 Smart region 8 800,00 5 538,80 4 108,64 74,18 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 284 tis. Kč byly smluvně vázány v objednávce na zajištění marketingové činnosti transformačních projektů na Karvinsku, ve výši 66 tis. Kč v objednávkách na pořízení propagačních předmětů a ve výši 484 tis. Kč na veřejné zakázce na pořízení dvou vodíkových kol. S ohledem na stanovené smluvní podmínky byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023. Zbývající nevyčerpané prostředky představují úsporu.
3 Certifikace ISO 50001 (certifikovaný systém hospodaření s energií), včetně dozorových auditů 59,00 59,00 58,08 98,44 opakovaná
4 Rozvoj vodíkových technologií 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 opakovaná
5 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví chytrého regionu 40,00 40,00 11,25 28,14 opakovaná Úspora při zabezpečení rozvoje hostované spisové služby e-Spis LITE a zabezpečení technické podpory pro KDS.
6 ID – Vybudování výzkumné infrastruktury – Centra energetických a environmentálních technologií – Explorer (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) 4 200,00 4 200,00 4 200,00 100,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2047 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelové investiční dotace v celkové maximální výši 7.000 tis. Kč, s uznatelnými náklady do 30. 9. 2023. Zbývající finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu roku 2023.
7 ID – EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie (Slezská univerzita v Opavě) 0,00 19 980,00 14 985,00 75,00 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.995 tis. Kč byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace s termínem realizace do 20. 11. 2023. Dle smluvních podmínek dochází k průběžnému čerpání dotace, tyto finanční budou příjemci dotace poskytnuty až na základě předloženého závěrečného vyúčtování. V návaznosti na to byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
8 ID – POHO Park Gabriela – předprojektová příprava (Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Ostrava) 0,00 500,00 0,00 0,00 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace s termínem realizace 31. 12. 2022. Dle smluvního ujednání byly příjemci dotace poskytnuty finanční prostředky až na základě předloženého závěrečného vyúčtování s termínem předložení v lednu 2023. V návaznosti na to byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
9 ID – E-TECH CENTRUM LIBROS (Libor Václavík – LIBROS, Ostrava) 0,00 1 073,00 0,00 0,00 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.073 tis. Kč byly vázány ve smlouvě o poskytnutí dotace s termínem realizace do 31. 12. 2023. Dle smluvního ujednání budou příjemci dotace poskytnuty finanční prostředky na základě předloženého závěrečného vyúčtování. V návaznosti na to byly finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
10 ID – Elektrotechnická výstava Volty.cz (René Pajurek, Frýdek‑Místek) 0,00 199,00 199,00 100,00 ukončená
11 ID – E-mobilita Ostrava 2022 (Černá louka, s.r.o., Ostrava) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená
12 ID – Konference ChainCamp 2022 (Maku Maku s. r. o., Praha) 0,00 199,00 199,00 100,00 ukončená
13 ID – Konference Energetika a životní prostředí 2022 (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) 0,00 60,00 60,00 100,00 ukončená
Celkem 14 099,00 32 898,80 24 870,98 75,60    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
14 Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje 38 575,00 37 162,00 37 162,00 100,00 opakovaná
15 Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 416,00 296,00 296,00 100,00 opakovaná
16 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje 444,00 4 639,97 2 767,57 59,65 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.868 tis. Kč byly účelově určeny na realizaci projektu "Realizace centrální softwarové vrstvy provozovaných systémů nemocnic v prostředí privátního Hospital cloudu MSK" ve výši 1.068 tis. Kč a dále na realizaci projektu "Studie potenciálu instalace fotovoltaiky v MSK" ve výši 800 tis. Kč. S ohledem na termíny realizací veřejných zakázek byly tyto finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023. Zbývající nevyčerpané prostředky představují úsporu.
17 Internet věcí (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 750,00 41,00 41,00 100,00 ukončená Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem byl použit na realizaci interaktivního workshopu pro střední školy se zaměřením na využití rozšířené reality v praxi, a to v rámci akce rozpočtu "Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje".
Celkem 40 185,00 42 138,97 40 266,57 95,56    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
18 Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK 161,00 1 770,00 1 470,03 83,05 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu.
19 Pořízení firewallu Fortigate 60F (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 0,00 60,00 57,84 96,40 ukončená
20 Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu 0,00 2 525,00 84,46 3,34 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.435 tis. Kč byly účelově určeny příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu na realizaci projektu "Technické vybavení organizace" ve výši 435 tis. Kč a dále na realizaci projektu "SW systém ATHOS" ve výši 2.000 tis. Kč. S ohledem na termíny realizací veřejných zakázek byly tyto finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
21 Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 14 314,00 14 302,32 6 154,02 43,03 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově určeny na realizaci projektu "Postupné budování VDS MSK" ve výši 7.948 tis. Kč. S ohledem na termíny realizací jednotlivých veřejných zakázek v rámci projektu byly tyto finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023. Zbývající prostředky ve výši 200 tis. Kč představují úsporu, a to z důvodu realizace veřejné zakázky externím administrátorem.
Celkem 14 475,00 18 657,32 7 766,35 41,63    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
22 RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) 1 000,00 1 589,72 825,12 51,90 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu, rozhodlo o profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1620. Zastupitelstvo kraje schválilo prodloužení realizace projektu, rozhodlo o profinancování a kofinancování a realizaci dodatečných aktivit projektu dne 17. 6. 2021 usnesením č. 4/302. Fyzická realizace projektu je ukončena, poskytovateli byla předložena Žádost o proplacení výdajů. Nevyčerpané prostředky budou ještě využity na nepřímé náklady projektu a byly zapojeny do rozpočtu roku 2023.
23 Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje 0,00 1 100,00 0,00 0,00 ukončená Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 10/992 ze dne 15. 12. 2022. Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
24 Centrum veřejných energetiků (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 3 407,00 2 166,00 1 173,64 54,18 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/968 ze dne 15. 12. 2022 rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu "Centrum veřejných energetiků" předkládaného do Operačního programu Spravedlivá transformace, s realizací v letech 2022-2027, v celkové výši 200 mil. Kč. Vzhledem k časové použitelnosti uznatelných nákladů projektu byly nevyčerpané finanční prostředky součástí účelových převodů do roku 2023.
Celkem 4 407,00 4 855,72 1 998,76 41,16    

Tabulka č. 11: Přehled výdajů v odvětví krizového řízení v roce 2022 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 142 039,00 609 754,11 477 095,15 78,24    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 0,00 43 939,99 43 939,99 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 424,00 5 864,30 2 986,27 50,92    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 700,00 3 000,00 0,00 0,00    
Celkem 144 163,00 662 558,40 524 021,40 79,09    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Program na podporu dobrovolných hasičů 4 000,00 8 263,95 8 231,91 99,61 opakovaná
2 Městečko bezpečí 0,00 3 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/34 ze 17. 12. 2020 rozhodlo poskytnout investiční dotaci statutárnímu městu Ostrava ve výši 3.000 tis. Kč na úhradu nákladů projektu Městečko bezpečí. S ohledem na časovou použitelnost dotace do 31. 12. 2023 byly nevyčerpané prostředky ve výši 3.000 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
3 Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje 0,00 1 979,57 1 979,57 100,00 opakovaná
4 Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100,00 opakovaná
5 Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19 1 286,00 13 983,65 3 619,11 25,88 opakovaná Nevyčerpané prostředky ve výši 43,1 tis. Kč na úhradu pronájmu mobilních kontejnerů u vybraných nemocnic v MSK v souvislosti s koronavirovou nákazou byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 10.321,44 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu ukončení koronavirových opatření.
6 Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje – příprava na mimořádné situace 9 000,00 9 900,00 2 478,73 25,04 opakovaná Nevyčerpané prostředky ve výši 5.238 tis. Kč na pořízení detektorů k analýze nebezpečných plynů a toxických látek a ve výši 2.087,3 tis. Kč na dodání nafukovacích plavidel pro přepravu a evakuaci osob, zvířat a majetku při provádění záchranných prací byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 95,97 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou vysoutěžením nižších cen u dodavatelů v rámci veřejných zakázek.
7 Zajištění činnosti krizového štábu a odborná příprava orgánů krizového řízení 355,00 355,00 161,57 45,51 opakovaná Nevyčerpané prostředky ve výši 4,8 tis. Kč na úhradu výdajů za informování formou sms v rámci Systému pro informování v rámci krizových situací byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané prostředky ve výši 188,63 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou neuskutečněním semináře k obrannému plánování, nižších výdajů za občerstvení, pronájmy prostor a techniky při zajištění odborné přípravy tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.
8 Podpora organizacím na úseku bezpečnosti a Integrovaného záchranného systému (IZS) 10 650,00 10 650,00 10 600,00 99,53 opakovaná
9 Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 11 130,00 11 130,00 10 729,61 96,40 opakovaná
10 Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 13 500,00 18 423,49 9 704,29 52,67 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.719,2 tis. Kč na úhradu nákladů projektu "Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje" určených na pořízení cisternových automobilových stříkaček byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
11 Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 20 850,00 5 490,48 5 490,48 100,00 opakovaná
12 Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 19 975,00 62 512,62 27 890,49 44,62 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20.640,9 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektů na výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic a na pořízení cisternových automobilových stříkaček byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023. Prostředky ve výši 13.981,23 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu nevyhlášení dotačního programu ze strany GŘ HZS na pořízení cisternových automobilových stříkaček.
13 Činnost krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 opakovaná
14 Ověřování připravenosti Integrovaného záchranného systému 520,00 520,00 218,40 42,00 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 301,6 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou z důvodu nižšího počtu cvičení složek IZS MSK, jelikož se zástupci HZS MSK podíleli na zajišťování organizace v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině.
15 Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,00 2 573,00 2 573,00 100,00 opakovaná
16 Ostatní výdaje v odvětví krizového řízení 2 000,00 2 000,00 1 784,93 89,25 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 215,07 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu nižších cen při vysoutěžení veřejné zakázky na dodání hlášičů požárů a detektorů oxidu uhelnatého ke zvýšení bezpečnosti seniorů a jejich ochrany před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požárů.
17 Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst 0,00 700,00 700,00 100,00 opakovaná
18 Příspěvek na zabezpečení úkolů jednotek požární ochrany v rámci veřejné služby 20 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 pokračující
19 Integrované výjezdové centrum Kopřivnice 0,00 45 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/593 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout HZS MSK investiční dotaci ve výši 45.000 tis. Kč na výstavbu IVC Kopřivnice s časovou použitelností do 31. 12. 2023. Nevyčerpané finanční prostředky byly v plné výši účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
20 Pomoc Ukrajině 0,00 375 106,05 359 266,76 95,78 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7.337,1 tis. Kč určené na úhradu výdajů v souvislosti s provozem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině a ubytovny na ul. Dr. Malého byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023. Zbývající prostředky ve výši 8.502,19 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou nižšími provozními výdaji v souvislosti s ukončením činnosti KACPU na Černé louce a přesunutím KACPU do objektu ve vlastnictví kraje.
21 Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 opakovaná Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/590 ze 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci Hasičskému záchrannému sboru MSK ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu nákladů na Zabezpečení technické podpory pro IBC MSK s časovou použitelností do 31. 12. 2023. S ohledem na skutečnost, že se do konce roku 2022 nepodařilo vybrat vhodného dodavatele, byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
22 Rezerva na řešení krizových situací 500,00 0,00 0,00 × opakovaná Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků zřízená dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) byla v roce 2022 použita na pokrytí výdajů v souvislosti se zabezpečením humanitární pomoci válkou trýzněným lidem Ukrajiny.
23 Ostatní individuální dotace v odvětví krizového řízení 200,00 200,00 0,00 0,00 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč představují úsporu na akci – Sportovní klub HZS MSK nepožádal o dotaci na podporu realizace sportovních soutěží.
24 ID – Memoriál Jana Lewinského 4. 6. 2022 (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jablunkov) 0,00 60,00 60,00 100,00 ukončená
25 ID – Rekonstrukce vozidel CAS 25L101 a povodňového speciálu PV3S (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín – Kopytov) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená
26 ID – Pořízení krizového stanu (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohumín – Starý Bohumín) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená
27 ID – Podpora SDH Jamnice 2022 (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jamnice) 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená
28 ID – Oprava zázemí SDH Kajlovec (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kajlovec) 0,00 180,00 180,00 100,00 ukončená
29 ID – Vybavení na činnost sportovního družstva SDH Hostašovice (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice) 0,00 29,30 29,30 100,00 ukončená
30 ID – Zvýšení bezpečnosti a zlepšení akceschopnosti jednotky SDH Palkovice (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Palkovice) 0,00 177,00 177,00 100,00 ukončená
31 ID – Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená
32 ID – Lezecká stěna v sušící věži (SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Fulnek) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená
33 ID – Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti – příprava území pro další využití – II. etapa" (Statutární město Ostrava) 0,00 1 300,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/847 ze dne 15. 9. 2022 rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci statutárnímu městu Ostrava ve výši 1.300 tis. Kč na aktualizaci projektové dokumentace k uvedené akci s termínem použití do 31. 12. 2023. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
Celkem 142 039,00 609 754,11 477 095,15 78,24    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
34 Pomoc Ukrajině v odvětví krizového řízení – příspěvkové organizace kraje 0,00 43 939,99 43 939,99 100,00 opakovaná
Celkem 0,00 43 939,99 43 939,99 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
35 Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID-19 0,00 2 907,63 2 907,62 100,00  
36 Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice – řešení střešní konstrukce 0,00 2 500,00 78,65 3,15 pokračující Akce byla schválena usnesením RK č. 49/3425 dne 18. 7. 2022. Projektová dokumentace je dokončena. Veřejné zakázky na zhotovitele a TDS budou vyhlášeny v roce 2023 a proběhne také samotná realizace. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky určené na autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka a na realizaci stavby ve výši 2.421,35 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
37 Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení 424,00 456,67 0,00 0,00 pokračující Akce byla přeschválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 dne 14. 12. 2017. Projektová dokumentace na rekonstrukci osvětlení v press centru byla dokončena v dubnu 2021, zbývající smluvně vázané prostředky na autorský dozor při realizaci budou použity po ukončení rekonstrukce v roce 2023. Již dvakrát byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele, ale nikdo se nepřihlásil, proto bude opět vyhlášena v roce 2023. Smlouva na výkon technického dozoru stavebníka je uzavřena. V návaznosti na výše uvedené byly zapojeny finanční prostředky ve výši 456,67 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2023.
Celkem 424,00 5 864,30 2 986,27 50,92    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
38 Vybudování komunikační platformy krizového řízení 200,00 0,00 0,00 × ukončená Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 9/876 ze dne 15. 9. 2022.
39 Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS 200,00 0,00 0,00 × ukončená Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 9/876 ze dne 15. 9. 2022.
40 Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník 1 300,00 0,00 0,00 × ukončená Příprava projektu ukončena usnesením ZK č. 9/876 ze dne 15. 9. 2022.
41 Městečko bezpečí 0,00 3 000,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 16. 3. 2022 usnsením č. 7/629 zahájit přípravu projektu "Městečko bezpečí". Z uzavřené smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP na staveništi po celou dobu přípravy realizace interiérového vybavení vyplývají závazky, proto byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
Celkem 1 700,00 3 000,00 0,00 0,00    

Tabulka č. 12: Přehled výdajů v odvětví kultury v roce 2022 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 170 270,00 177 793,02 139 650,61 78,55    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 299 550,00 304 894,79 304 844,82 99,98    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 136 646,00 74 551,87 39 945,41 53,58    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 93 952,00 41 259,75 32 243,55 78,15    
Celkem 700 418,00 598 499,43 516 684,38 86,33    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 1 650,00 1 158,50 1 074,16 92,72 opakovaná Finanční prostředky ve výši 84,34 tis. Kč představují vrácenou část nevyčerpaných dotací subjekty Macierz Szkolna w Hawierzowie – Błędowicach a ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto finanční prostředky představují úsporu na akci.
2 Dotační program – Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 12 000,00 13 458,60 13 426,96 99,76 opakovaná
3 Dotační program – Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 11 000,00 11 947,27 11 913,52 99,72 opakovaná
4 Dotační program – Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 30 000,00 10 314,00 4 805,12 46,59 opakovaná Objem rozpočtu byl ovlivněn schválením závazku na dofinancování dotačního programu v roce 2023, kdy částka ve výši 19.686 tis. Kč byla převedena do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023 (usnesení zastupitelstva kraje č. 8/727 ze dne 16. 6. 2022). Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace 6 subjektům s účelovým určením na realizaci projektů (Obnova dopravníkového mostu – Velín koksovny, Obnova dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích, OBNOVA BAROKNÍHO KRAVAŘSKÉHO ZÁMKU – VÝMĚNA OKEN, Kamenný most, Dolní Moravice – stavební úpravy, Dílčí opravy Liskovy vily, Zámek Fulnek – rekonstrukce budovy Dolního zámku). S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením či vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
5 Dotační program – Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 7 500,00 3 025,00 2 275,00 75,21 opakovaná Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/607 ze dne 16. 3. 2022 byla schválena dotace 6 subjektům v celkové výši 4.850 tis. Kč a současně z toho byla částka ve výši 1.325 tis. Kč převedena do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023. Usnesením rady kraje č. 49/3398 ze dne 18. 7. 2022 došlo z důvodu neprominutí zmeškání lhůty k doložení dokladů před podpisem smlouvy k neposkytnutí dotace ve výši 1.000 tis. Kč subjektu IS Produkce s. r. o. Celková výše dotace se snížila na 3.850 tis. Kč a převedená částka do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023 na 825 tis. Kč. Objem rozpočtu byl dále ovlivněn převodem finančních prostředků na akce rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací. Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace 2 subjektům s účelovým určením na realizaci projektů (Alchymistka zakletá v čase, Liga mužské moudrosti). S ohledem na stanovené platební podmínky s vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
6 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 25 000,00 24 550,00 24 550,00 100,00 opakovaná
7 Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 7 600,00 20 962,45 20 852,45 99,48 opakovaná
8 Podpora marketingu v oblasti kultury, památkové péče a muzejnictví v Moravskoslezském kraji 2 500,00 541,30 516,75 95,47 opakovaná Objem rozpočtu byl ovlivněn zejména převodem finančních prostředků do odvětví prezentace kraje a ediční plán na akci "Mediální publicita MSK" na základě usnesení rady kraje č. 35/2424 ze dne 7. 2. 2022 a na akce rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 24,2 tis. Kč byly vázány na úhradu závazků vyplývající z objednávky, uzavřené se společnosti LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. Tyto finanční prostředky byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023, zbývající prostředky představují úsporu.
9 Regionální funkce knihoven 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00 opakovaná
10 Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 10 000,00 7 206,70 7 206,58 100,00 opakovaná
11 Ocenění udělovaná v odvětví kultury 160,00 173,50 123,50 71,18 opakovaná Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023 na realizaci ocenění – udělení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby MSK" (schváleno usn. rady kraje č. 57/4057 ze dne 28. 11. 2022), jež se konalo v lednu roku 2023.
12 Odměny obyvatelstvu (archeologické nálezy) 100,00 0,00 0,00 × opakovaná V průběhu roku nebyly vyplaceny odměny za archeologické nálezy. Finanční prostředky byly převedeny na akci rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací.
13 Konzultační, poradenské a právní služby v odvětví kultury 500,00 152,43 47,78 31,34 pokračující Objem rozpočtu byl ovlivněn zejména převodem finančních prostředků na akce rozpočtu v odvětví kultury v rámci finanční podpory příjemců dotací. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 104,65 tis. Kč byly vázány na úhradu závazků vyplývající z objednávky uzavřené se společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. Tyto finanční prostředky byly účelově zapojeny do rozpočtu roku 2023.
14 Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 34 200,00 49 448,67 18 974,22 38,37 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky byly vázány ve smlouvách o poskytnutí dotace 3 subjektům s účelovým určením na realizaci projektů (Přestavba zvoničky v Krásné pod Lysou Horou, Rekonstrukce 3 historických domů na náměstí v Karviné, Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky). S ohledem na stanovené platební podmínky s průběžným vyplácením či vyplácením po závěrečném vyúčtování byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
15 Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 5 000,00 8 544,60 8 544,60 100,00 opakovaná
16 Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví kultury 1 060,00 1 060,00 89,98 8,49 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 970 tis. Kč představují úsporu na akci při zabezpečení rozvoje hostované spisové služby e-Spis LITE a technické podpory pro Jednotný evidenční systém sbírek.
17 ID – projekt RADOST NA ZÁMKU (Ing. Marcela Rotter, Malá Morávka) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená
18 ID – projekt 200 let Dolu Doubrava (Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená
19 ID – projekt Instalace vzduchotechniky včetně chlazení v sále a na jevišti Domu PZKO v Jablunkově (Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, pobočný spolek) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená
20 ID – projekt Studie dotvoření muzejního komplexu v Kopřivnici (TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice) 0,00 950,00 950,00 100,00 ukončená
21 ID – projekt Rekonstrukce bývalého Kina Vesmír za účelem dočasného působiště Janáčkovy filharmonie Ostrava (Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace) 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 ukončená
Celkem 170 270,00 177 793,02 139 650,61 78,55    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
22 Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje 229 809,00 239 414,94 239 414,94 100,00 opakovaná
23 Příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje – krytí odpisů 17 435,00 17 447,77 17 447,76 100,00 opakovaná
24 Podpora akcí v oblasti kultury pro občany se zdravotním postižením 450,00 450,00 450,00 100,00 opakovaná
25 Nákup a ochrana knihovního fondu, nákup licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám, discovery systém (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 7 100,00 7 100,00 7 100,00 100,00 opakovaná
26 Kulturní akce krajského a nadregionálního významu v příspěvkových organizacích MSK 400,00 400,00 400,00 100,00 opakovaná
27 Podpora rozvoje muzejnictví a památkové péče v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK 400,00 0,00 0,00 × ukončená Finanční prostředky byly převedeny na zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Muzeu Beskyd Frýdek‑Místek.
28 Regionální funkce knihoven – příspěvkové organizace MSK 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 opakovaná
29 Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje 42 756,00 29 903,19 29 853,23 99,83 opakovaná
30 SR – Výdaje na činnost úřadu 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená
31 SR – Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 0,00 120,00 120,00 100,00 ukončená
32 SR – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 0,00 96,89 96,89 100,00 ukončená
33 SR – Podpora expozičních a výstavních projektů 0,00 249,00 249,00 100,00 ukončená
34 SR – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 0,00 273,00 273,00 100,00 ukončená
35 SR – Kulturní aktivity 0,00 1 234,00 1 234,00 100,00 ukončená
36 SR – Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 0,00 6 936,00 6 936,00 100,00 ukončená
Celkem 299 550,00 304 894,79 304 844,82 99,98    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů
37 Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 0,00 6 000,00 4 949,94 82,50 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 97/8570 dne 12. 10. 2020. V roce 2022 započala realizace stavby. Z důvodu čerpání technologické přestávky byly práce v říjnu přerušeny a budou pokračovat na jaře roku 2023. Jejich dokončení se předpokládá v červnu 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny zbývající finanční prostředky ve výši 1.050,06 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
38 Žerotínský zámek – revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,00 1 907,19 474,63 24,89 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 15/951 dne 26. 4. 2021. V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace, její dokončení se předpokládá na jaře roku 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.432,56 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
39 Zámek Nová Horka – revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 7 500,00 11 241,96 7 788,96 69,28 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 19/1097 dne 31. 5. 2021. Akce zahrnuje zčásti realizaci stavby, která je již dokončena. Druhou částí akce je zpracování projektových dokumentací různých zhotovitelů, které nyní probíhají. Z důvodu délky průběhu stavebních řízení byly zapojeny finanční prostředky ve výši 3.453,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
40 Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 10 000,00 150,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. V závěru roku 2022 byly podány nabídky k veřejné zakázce a probíhají administrativní kroky vedoucí k výběru zhotovitele stavby. Realizace stavby bude zahájena na jaře 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
41 Revitalizace zámeckého parku (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ukončená
42 Oprava havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 dne 16. 12. 2021. V roce 2022 byl vysoutěžen zhotovitel díla, se kterým však již byl uzavřen dodatek z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na posunutí dokončení díla do roku 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
43 Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 10 000,00 10 700,00 611,05 5,71 pokračující Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 29/1964 dne 15. 11. 2021. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění projektové dokumentace a realizaci akce. V současné době probíhá řízení na zajištění společného povolení stavby. V lednu 2023 byla dokončena projektová dokumentace, následně bude vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Z uvedených důvodů byly zapojeny finanční prostředky ve výši 10.088,95 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
44 Stavební úpravy Muzea Frenštát pod Radhoštěm (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 0,00 200,00 199,65 99,83  
45 Zámek Bruntál – Revitalizace objektu, rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechnických rozvodů (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 1 500,00 0,00 0,00 pokračující Rada kraje usnesením č. 53/3764 ze dne 26. 9. 2022 schválila finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále na zpracování studie – pasport NKP Zámku Bruntál. V roce 2022 bylo soutěženo zpracování studie pasportu v rámci veřejné zakázky, realizace pasportu byla stanovena do 15. 6. 2023. Vzhledem k harmonogramu realizace projektu byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
46 Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury 10 000,00 786,82 230,81 29,33 opakovaná Usnesením rady kraje č. 46/3248 ze dne 13. 6. 2022 byly schváleny finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč na projekt "Vytvoření aplikace k zatraktivnění turistických cílů" pro příspěvkovou organizaci Muzeum Těšínska. V souvislosti s tím byla vystavena objednávka č. 1189/2022/KPP/O ve výši 100,4 tis. Kč na MT Legal na zabezpečení veřejné zakázky. Vzhledem k harmonogramu realizace projektu byly finanční prostředky ve výši 6.500 tis. Kč v roce 2022 na základě usnesení rady kraje č. 55/3881 ze dne 24. 10. 2022 převedeny do rozpočtové rezervy pro rok 2023 a staly se součástí rozpočtu roku 2023. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 541,5 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2023, částka 14,5 tis. Kč představuje úsporu na akci.
47 Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK 1 309,00 1 384,70 527,76 38,11 opakovaná Realizace projektu "Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK" byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. V roce 2021 byla uzavřena smlouva č. 04077/2021/KPP se společností Axiell, s.r.o.. Realizace projektu je plánována na období 2021-2025. V návaznosti na to byl usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 schválen závazek na léta 2023-2025 v celkové výši 2.485 tis. Kč. Nevyčerpané finančních prostředky ve výši 856 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023.
48 Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví kultury 0,00 1 581,99 1 581,99 100,00 opakovaná
49 Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 40 400,00 715,00 239,58 33,51 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. Projektová dokumentace byla zpracována v září 2021. V roce 2022 byla zpracována změna projektové dokumentace a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Smlouva na technický dozor je uzavřena. Zahájení realizace je předpokládáno v roce 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky určené na administraci veřejné zakázky, autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka a na realizaci stavby ve výši 475,42 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
50 Hrad Sovinec – oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 0,00 1 500,00 1 218,60 81,24 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu z důvodu vysoutěžení nižších cen při veřejné zakázce na zhotovitele stavby.
51 Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) 0,00 21 380,91 15 832,87 74,05 pokračující Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018. V současné době probíhá v rámci akce výstavba návštěvnického centra. V souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami na konci roku a také s následnou fakturací byly zapojeny finanční prostředky ve výši 3.866,03 tis. Kč do rozpočtu roku 2023. Rada kraje usnesením č. 56/3960 ze dne 7. 11. 2022 schválila finanční prostředky ve výši 1.682 tis. Kč příspěvkové organizaci Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek na vybavení návštěvnického centra Hradu Hukvaldy. Vzhledem k časové náročnosti realizace projektu se předpokládá čerpání finančních prostředků nejdříve v roce 2023. Vzhledem k harmonogramu realizace projektu byly finanční prostředky účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
52 Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 437,00 0,00 0,00 × pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancovaní projektu usnesením č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022. Na základě uvedeného byla akce předložena do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a bude spolufinancována z evropských zdrojů.
53 Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 50 000,00 0,00 0,00 × pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancovaní projektu usnesením č. 10/991 ze dne 15. 12. 2022. Na základě uvedeného bude akce předložena do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a bude spolufinancována z evropských zdrojů.
54 Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury 0,00 8 443,30 229,57 2,72 pokračující Navýšení akce rozpočtu bylo ovlivněno schválením státních dotací z Ministerstva kultury a dále schválením závazných ukazatelů v rámci reprodukce majetku pro příspěvkové organizace v odvětví kultury. Vzhledem k časové náročnosti realizace veřejných zakázek byly finanční prostředky ve výši 8.213,73 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2023.
55 SR – ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční 0,00 80,00 80,00 100,00 ukončená
56 SR – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 0,00 20,00 20,00 100,00 ukončená
57 SR – Program restaurování movitých kulturních památek 0,00 180,00 180,00 100,00 ukončená
58 SR – ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – investiční 0,00 780,00 780,00 100,00 ukončená
Celkem 136 646,00 74 551,87 39 945,41 53,58    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
59 Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzea Trojmezí" 16 400,00 21 906,46 21 491,56 98,11 ukončená
60 Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II 18 378,00 292,30 247,68 84,73 ukončená Realizace projektu byla ukončena usnesením zastupitelstva kraje č. 8/743 ze dne 16. 6. 2022 z důvodu nejistého splnění termínu realizace projektu (opětovné vyhlašování veřejných zakázek). Nevyčerpané finanční prostředky představují neúčelovou úsporu rozpočtu za rok 2022.
61 NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu "saly terreny" 0,00 10,01 10,00 99,90 ukončená
62 Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací 53 174,00 9 344,77 5 550,59 59,40 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/886 profinancovat a kofinancovat projekt, zajistit jeho udržitelnost a zahájit realizaci. Jedná se o dlouhodobý projekt do roku 2027, proto byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.794,18 tis. Kč do roku 2023.
63 Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice 5 000,00 2 000,00 705,43 35,27 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy projektu usnesením č. 5/411 ze dne 16. 9. 2021. V rámci projektových prací byl projektantem na základě průzkumu avizován problém se statickou únosností stavby s ohledem na realizaci projektových aktivit. Z této skutečnosti vyplynula nutnost provádění dodatečných sondáží za účelem prověřit realizovatelnost projektu a pozdržení ostatních projektových aktivit (další stupně projektové dokumentace pro realizaci exteriérů a interiérů). Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.294,57 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
64 Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání 1 000,00 2 182,92 1 179,71 54,04 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022. Výzva pro předložení projektu do IROP byla vyhlášena až v říjnu 2022, a proto výdaje související s přípravou a realizací projektu budou hrazeny v průběhu roku 2023. Z uvedeného důvodu byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky do rozpočtu roku 2023.
65 Těšínské divadelní a kulturní centrum 0,00 172,50 109,20 63,31 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 a o jeho navýšení usnesením 8/743 ze dne 16. 6. 2022. V letošním roce byla zrušena veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace a vznikl závazek na úhradu administrace nově vyhlášené veřejné zakázky splatný v roce 2023. Nevyčerpané výdaje ve výši 63,3 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu roku 2023, kde budou použity na úhradu výdajů spojených s administrací veřejné zakázky.
66 Rekonstrukce depozitáře Muzea Beskyd Frýdek‑Místek 0,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/884 ze dne 15. 9. 2022. Projekt bude předložen do příslušné výzvy IROP v roce 2023. Nevyčerpané finanční prostředky projektu ve výši 100 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu 2023, kde budou použity na úhradu výdajů určených na přípravu projektu.
67 Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje 0,00 107,69 107,69 100,00 pokračující
68 Jednotný systém pro evidenci sbírek muzejní povahy pro Moravskoslezský kraj 0,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy projektu dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/880. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023.
69 Digitální transformace kultury Moravskoslezského kraje 0,00 200,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/889. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023.
70 Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje 0,00 100,00 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zahájení přípravy dne 15. 12. 2022 usnesením č. 10/989. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektu byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč zapojeny do rozpočtu roku 2023.
71 Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále 0,00 3 068,32 1 436,32 46,81 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu usnesením č. 9/877 ze dne 15. 9. 2022. V rámci projektu byla hrazena část výdajů za zpracování projektové dokumentace. Projekt byl předložen do výzvy IROP v říjnu 2022. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku 2023 z důvodu úhrady zbývajících nákladů za zpracování projektové dokumentace.
72 Zámek Bruntál – revitalizace objektu 0,00 169,40 0,00 0,00 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt usnesením č. 10/991 dne 15. 12. 2022. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je září 2023. Z tohoto důvodu byly zapojeny finanční prostředky určené na administraci veřejné zakázky ve výši 169,4 tis. Kč do rozpočtu roku 2023.
73 Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku 0,00 813,98 813,97 100,00 ukončená
74 Národní plán obnovy – neinvestice 0,00 591,40 591,40 100,00 pokračující
Celkem 93 952,00 41 259,75 32 243,55 78,15    

Tabulka č. 13: Přehled výdajů v odvětví prezentace kraje a edičního plánu v roce 2022 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 40 049,00 47 282,06 38 247,89 80,89    
Celkem 40 049,00 47 282,06 38 247,89 80,89    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Ediční plán 800,00 639,24 510,68 79,89 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 128,56 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou z důvodu nevydání dvou publikací v rámci Edičního plánu na rok 2022.
2 Propagace kraje a prezentační předměty 9 000,00 12 234,03 10 433,30 85,28 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.299 tis. Kč na realizaci veřejné zakázky na nákup prezentačních předmětů a 136,2 tis. Kč na prezentaci MSK prostřednictvím videospotů byly převedeny do rozpočtu roku 2023, zbývající prostředky ve výši 365,5 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu nižších výdajů při organizačním zajištění akcí, prezentujících MSK a při nákupech prezentačních předmětů.
3 Realizace komunikační strategie 7 098,00 7 146,86 4 568,00 63,92 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 578,1 tis. Kč na zajištění prezentace na zpravodajských webových stránkách byly převedeny do rozpočtu roku 2023. Zbývající prostředky ve výši 2.000,8 tis. Kč představují úsporu na akci z důvodu přesunutí tvorby komunikační strategie na rok 2023 a z důvodu menšího počtu zadávaných inzercí v tištěných a elektronických médiích.
4 Mediální publicita MSK 17 251,00 18 933,77 15 135,88 79,94 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.817,78 tis. Kč na prezentaci MSK prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání byly převedeny do rozpočtu roku 2023, zbývající prostředky ve výši 1.980,11 tis. Kč představují úsporu na akci.
5 Jednotný vizuální styl Moravskoslezského kraje 0,00 1 459,26 1 216,05 83,33 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 243,21 tis. Kč na rozšíření stávajícího Manuálu jednotného vizuálního stylu MSK představují úsporu na akci.
6 Podpora akcí celokrajského významu 4 400,00 4 700,00 4 700,00 100,00 opakovaná
7 Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje 1 500,00 1 600,00 1 115,08 69,69 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 484,9 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou neuskutečněním některých akcí, např. návštěva korejských studentů gastronomie a korejských fotbalistů z důvodu koronavirových opatření.
8 Dar pro politické vězně na zdravotní pomůcky, vitamíny a léky (Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Praha) 0,00 98,90 98,90 100,00 ukončená
9 ID – projekt XXVIII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky (Česko-polská obchodní komora, z.s., Ostrava) 0,00 70,00 70,00 100,00 ukončená
10 ID – projekt Setkání diplomatů v rámci coreper I vizit (obec Dolní Lomná) 0,00 150,00 150,00 100,00 ukončená
11 ID – projekt Pocta Českému čtyřlístku (Klub vojenské historie Otaslavice, z.s.) 0,00 50,00 50,00 100,00 ukončená
12 ID – zajištění provozu a technické vybavenosti pro účely krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR Moravskoslezského kraje ("Sdružení válečných veteránů ČR", Praha) 0,00 200,00 200,00 100,00 ukončená
Celkem 40 049,00 47 282,06 38 247,89 80,89    

Tabulka č. 14: Přehled výdajů v odvětví regionálního rozvoje v roce 2022 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 363 457,00 391 615,00 345 563,68 88,24    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 57 899,00 9 922,35 6 629,80 66,82    
Celkem 421 356,00 401 537,35 352 193,48 87,71    
Řádek č. Název akce Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%) Stav akce Zdůvodnění nečerpání
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu
1 Dotační program – Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 24 790,00 27 468,05 27 159,97 98,88 opakovaná
2 Dotační program – Program na podporu přípravy projektové dokumentace 18 732,00 19 333,29 18 293,71 94,62 opakovaná Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022 o poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace na rok 2022. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 320 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 719,58 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování z programů vyhlášených na předchozí období.
3 Dotační program – Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 12 910,00 12 960,00 8 895,00 68,63 opakovaná Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1012 ze dne 15. 12. 2022 o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2022. Vzhledem k tomu, že o poskytnutí dotací bylo rozhodnuto koncem roku 2022, byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.050 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených dotací po předložení závěrečných vyúčtování v rámci programu vyhlášeného na předchozí období.
4 Dotační program – Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 10 336,00 10 101,19 9 609,31 95,13 opakovaná Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/524 ze dne 16. 12. 2021 o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 333,72 Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 158,16 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací v rámci programu vyhlášeného na předchozí období.
5 Dotační program – Program na podporu financování akcí s podporou EU 0,00 11 996,06 7 907,96 65,92 pokračující Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 a č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU. V souladu s uzavřenými dodatky smluv byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.149,5 tis. Kč převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2023. Zbylé nevyčerpané finanční prostředky ve výši 938,6 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování v rámci programu.
6 Dotační program – Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 4 934,00 4 866,75 4 271,35 87,77 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 595,4 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací v rámci programu vyhlášeného na rok 2021.
7 Dotační program – Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 1 200,00 23 398,56 22 100,62 94,45 opakovaná Usnesením rady kraje č. 34/2377 ze dne 23. 1. 2022 byly účelově zapojeny na dotačním programu finanční prostředky v souhrnném objemu 9.800 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací v rámci programu pro rok 2020 a na vyhlášený dotační program usnesením rady kraje č. 31/2103 ze dne 29. 11. 2021 pro rok 2022. Usnesením rady kraje č. 41/2800 ze dne 28. 3. 2022 byl navýšen vyhlášený program o 15.000 tis. Kč, a to z přebytku hospodaření 2021. Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč na úhradu druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 v souladu s uzavřenými dodatky ke smlouvám. Nevyčerpané prostředky ve výši 97,94 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování.
8 Dotační program – Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 0,00 8 994,10 3 573,89 39,74 opakovaná Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1014 ze dne 15. 12. 2022 o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022. Dotace jsou příjemcům vypláceny až po realizaci projektu, tj. počátkem roku 2023. V návaznosti na uvedené byly finanční prostředky ve výši 5.420,2 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023.
9 Dotační program – Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 1 000,00 954,10 916,69 96,08 opakovaná
10 Finanční nástroj Jessica 140 055,00 75 111,51 75 111,51 100,00 pokračující
11 Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 62 161,00 20 890,11 16 159,04 77,35 opakovaná V průběhu roku 2022 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 42.500 tis. Kč s ohledem na poskytnutí schválené dotace v dalších letech. Nevyčerpané prostředky ve výši 3.441,98 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na realizaci aktivit v odvětví regionálního rozvoje v souladu s uzavřenými smlouvami a objednávkami. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.289,09 tis. Kč představují úsporu z ukončených nebo nerealizovaných aktivit v rámci akce.
12 Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy 15 000,00 20 315,65 18 703,00 92,06 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.525,77 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na realizaci aktivit v souladu s objednávkou č. 1123/2022/RRC/O. Nevyčerpané prostředky ve výši 86,88 tis. Kč představují úsporu z ukončených aktivit v rámci akce.
13 Vesnice roku 525,00 525,00 525,00 100,00 opakovaná
14 Členský poplatek za účast v zájmovém sdružení právnických osob Trojhalí Karolina 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 opakovaná
15 Služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s. 4 000,00 4 895,50 4 895,50 100,00 opakovaná
16 Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. 10 000,00 12 150,50 12 149,07 99,99 opakovaná
17 Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem 3 000,00 1 850,00 1 850,00 100,00 opakovaná
18 Pohornická krajina 10 000,00 10 735,01 10 218,69 95,19 ukončená Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 516,32 tis. Kč představují úsporu z ukončených aktivit v rámci akce.
19 Členský příspěvek Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA 864,00 795,52 795,52 100,00 opakovaná
20 Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji 18 500,00 15 503,00 15 503,00 100,00 opakovaná
21 Podpora přípravy strategických projektů 20 000,00 18 762,50 4 815,48 25,67 pokračující Nečerpané finanční prostředky ve výši 13.947,03 tis. Kč představují úsporu v rámci akce.
22 Pomoc Ukrajině v odvětví regionálního rozvoje 0,00 120,00 120,00 100,00 ukončená
23 Implementace MA 21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji 450,00 450,00 189,84 42,19 opakovaná Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 260,16 tis. Kč představují úsporu na akci vzniklou nerealizací některých aktivit.
24 Rozšířené zájmové území Mošnov 0,00 84 243,60 76 604,54 90,93 pokračující Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 302,90 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 na úhradu závazků z uzavřených smluv na zajištění výkonu územně plánovací činnosti. Zbylé nevyčerpané prostředky ve výši 7.335,63 tis. Kč představují úsporu v rámci této akce z důvodu zrušení veřejné zakázky na investiční záměr výstavby dopravní a technické infrastruktury.
25 ID – projekt REVÍRNÍ POHODOVÁ PADESÁTKA (MATINATA s.r.o., Frýdek‑Místek) 0,00 195,00 195,00 100,00 ukončená
Celkem 363 457,00 391 615,00 345 563,68 88,24    
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
26 Regionální poradenské centrum SK-CZ 730,00 1 427,30 817,45 57,27 ukončená Zastupitelstvo kraje schválilo zahájení přípravy projektu, rozhodlo o profinancování kofinancování a zahájení realizace projektu usnesením č. 20/2088 ze dne 23. 6. 2016. Projekt byl ukončen k 31. 8. 2022. K finančnímu vypořádání dojde v roce 2023, proto byly nevyčerpané finanční prostředky zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023.
27 Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR – PL III 669,00 691,95 371,89 53,75 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo kofinancování a profinancování projektu usnesením č. 2/65 ze dne 17. 12. 2020. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 151 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023 z důvodu úhrady inzerce a mzdových nákladů za prosinec 2022 v lednu. Zbývající nevyčerpané finanční prostředky ve výši 169 tis. Kč představují úsporu na akci.
28 Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV 6 500,00 6 089,00 5 331,26 87,56 pokračující Zastupitelstvo kraje schválilo kofinancování a profinancování projektu usnesením č. 6/521 ze dne dne 16. 12. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu na akci z důvodu neuskutečnění některých plánovaných aktivit projektu.
29 Prostředky na přípravu projektů 50 000,00 1 714,10 109,20 6,37 opakovaná Jedná se o prostředky určené na přípravu projektů z evropských zdrojů a jsou uvolňovány postupně dle potřeby. Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu rozpočtu za rok 2022.
Celkem 57 899,00 9 922,35 6 629,80 66,82    

Tabulka č. 15: Přehled výdajů v odvětví cestovního ruchu v roce 2022 v tis. Kč
  Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečné čerpání 2022 Plnění UR (%)    
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 96 694,00 112 822,67 95 402,29 84,56    
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 0,00 610,00 610,00 100,00    
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufin. z evropských fin. zdrojů 0,00 3 963,29 3 893,30 98,23    
Celkem 96 694,00 117 395,96 99 905,59