Menu

Materiály pro veřejnost z 10. zasedání konaného dne 12. června 2014

1. Zahájení

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

2. Organizační záležitosti

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Materiál: 3/1 – Ústní informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Vinš, vedoucí organizační složky Moody´s Investors Service


Materiál: 3/2 – Návrh na prodloužení funkčního období člena dozorčí rady a jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 3/3 – Návrh na zvolení přísedícího Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

Materiál: 4/1 – Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2013 a návrh Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2014, doplnění Analýzy rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/3 – Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/4 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 20. 5. 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/5 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/6 – Návrh na poskytnutí/neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2014 v odvětví krizového řízení a na uzavření dodatku k dotačním smlouvám
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/7 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“, poř. č. 116/2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/8 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“, poř. č. 114/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/9 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Nákup hasičské výškové techniky“, poř. č. 112/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/10 – Návrh na poskytnutí dotací a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Materiál: 5/1 – Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 2. aktualizace
Předkládá: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

Materiál: 6/1 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/3 – Sloučení organizací Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/4 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/5 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

Materiál: 7/1 – Žádost organizace Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Materiál: 8/1 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/2 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/3 – Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. peněžitým vkladem včetně návrhu na kapitalizaci pohledávky ve výši 1. splátky nájemného za podnik Letiště Ostrava – Mošnov za rok 2013
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/4 – Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/5 – Návrh na poskytnutí dotace obci Mořkov na úpravy křižovatky silnice II/483 s místními komunikacemi
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/6 – Dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na pořádání konference ODPADY 21
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/7 – Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/8 – Úhrada nákladů městu Krnov a statutárnímu městu Karviná na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/9 – Prodloužení platnosti Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/10 – Návrh zástupce kraje do dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a. s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

Materiál: 9/1 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/2 – Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury z rozpočtu kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/3 – Koncepce rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014–2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

Materiál: 10/1 – Profinancování a kofinancování, zahájení realizace a předložení žádosti o dotaci projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/2 – Návrh na změnu názvu projektu „Snížení prašnosti v okolí komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/3 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zahájení realizace a předložení žádosti o dotaci projektu „Podpora sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/4 – Informace o projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“, předloženém do Operačního programu Životní prostředí a návrh na ukončení přípravy projektu
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/5 – Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Mentor – lektor“ financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/6 – Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/7 – Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel – zmírnění podmínek
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/8 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/9 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/10 – Návrh na uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci Moravskoslezského kraje na investičních veletrzích EXPO REAL 2014 a MIPIM 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/11 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/12 – Krajská příloha k národní RIS 3 za Moravskoslezský kraj
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/13 – Informace o realizaci projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení, navýšení nezpůsobilých výdajů projektu
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

Materiál: 11/1 – Návrh na realizaci investičních akcí „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy ARO v areálu nemocnice v Novém Jičíně“ a „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy dětského oddělení v areálu nemocnice v Novém Jičíně“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/2 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v k. ú. Kateřinky u Opavy, v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Hlučín, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/3 – Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/5 – Nakládaní s nemovitým majetkem v oblasti školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/6 – Průmyslová zóna Nošovice – návrh na předání nemovitého majetku SSMSK – II. etapa
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/7 – Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se stavbou „Přístavba Domu umění – Galerie 21. století“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/8 – Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Gastronomie a folklor Moravy a Slezska“ – společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/9 – Návrh na poskytnutí dotací a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/11 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/12 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ – 2. a 3. dotační titul
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/13 – Návrh na přijetí daru pozemků v k. ú. Třinec pro potřeby umístění a výstavby „Integrovaného výjezdového centra Třinec“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Materiál: 12/1 – Změny ve výborech zastupitelstva kraje (ústní informace)
Předkládá: Ing. Eva Poštová, CSc., předsedkyně politického klubu ODS


Materiál: 12/2 – Návrh politického klubu ODS (ústní informace)
Předkládá: Ing. Eva Poštová, CSc., předsedkyně politického klubu ODS


13. Ostatní materiály

Materiál: 13/1 – Informace o připravované investici společnosti HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. v Průmyslové zóně Mošnov – závazek kraje k opravě silnice č. III/4809
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


14. Diskuze

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

15. Závěr

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.