Menu

Materiály pro veřejnost z 11. zasedání konaného dne 11. září 2014

1. Zahájení

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

2. Organizační záležitosti

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Materiál: 3/1 – Návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 3/2 – Návrh personálních změn v orgánech obchodních společností Bílovecká nemocnice, a.s., a Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 3/3 – Návrh personálních změn v představenstvu a dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

Materiál: 4/1 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/2 – Návrh na darování materiálu a techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/3 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/4 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu vynaložených výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/5 – Návrh na neprominutí odvodu a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/6 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/7 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 19. 8. 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/8 – Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě – rozšíření předmětu daru
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/9 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/10 – Návrh na zahájení zadávacího řízení s názvem „Dodávka sanitních vozů typu RLP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p. o.“ poř. č. 308/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/11 – Návrh na zahájení zadávacího řízení s názvem „Dodávka sanitních vozů typu RZP pro Zdravotnickou záchrannou službu MSK, p. o.“ poř. č. 310/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/12 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/13 – Návrh na úpravu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Nákup hasičské výškové techniky“, poř. č. 112/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/14 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, změnu usnesení zastupitelstva kraje a na neprominutí odvodu a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/15 – Návrh na poskytnutí navýšených účelových neinvestičních dotací na úhradu vynaložených výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

Materiál: 6/1 – Žádost Českého atletického svazu a Sdružení sportovních klubů Vítkovice o podporu kandidatury města Ostravy na konání Kontinentálního poháru IAAF 2018
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/3 – Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/4 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

Materiál: 7/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Materiál: 8/1 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/2 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/3 – Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/4 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/5 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Štáblovice na pořízení osobního automobilu
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/6 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/7 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Vítkov na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti při uzavírce silnice II/462
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/8 – Profinancování a kofinancování projektu „Místní Agenda 21 v Moravskoslezském kraji – cesta k udržitelnému rozvoji“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/9 – Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/10 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/11 – Úhrada nákladů městu Třinec na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/12 – Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obcí Dobrá
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/13 – Dotace na podporu včelařství v roce 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/14 – Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/15 – Návrh změny usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 obchodní společnosti Asental Land, s. r. o.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

Materiál: 9/1 – Žádost příjemce neinvestiční dotace společnosti Vzájemné soužití o.p.s. o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/2 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/3 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních programů radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/5 – Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015–2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/6 – Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015–2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/7 – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/8 – Vyhlášení Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/9 – Informace o zrušení příspěvkových organizací kraje a poskytnutí dotací městu Bruntál a městu Hlučín
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/10 – Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

Materiál: 10/1 – Návrh na změnu názvů projektů financovaných z evropských strukturálních fondů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/2 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu z oblasti školství, mládeže a sportu
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/3 – Informace o realizaci projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“, návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/4 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/5 – „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ – návrh dalšího postupu realizace projektu
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/6 – Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu „Nákup lůžek a matrací pro sociální zařízení“ financovaného z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/7 – Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ financovaného z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/8 – Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/9 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální, zdravotnictví a krizového řízení
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/10 – Návrh na zahájení realizace projektů z oblasti školství před rozhodnutím Výboru Regionální rady o výběru projektů k financování
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/11 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“ financovatelného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/12 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2014“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/13 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Ostravské univerzitě v Ostravě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/14 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/15 – Návrh na prominutí odvodu a prominutí a neprominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/16 – Návrh na provedení změn v rámci dotačních programů „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, „Program na přípravu projektové dokumentace 2013“ a „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/17 – Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Kopřivnice
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/18 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02047/2013/RRC se společností FitCraft Energy s.r.o.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/19 – Návrh na poskytnutí účelové dotace městu Janov a obci Karlovice
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/20 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/21 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora start ups v Moravskoslezském kraji 2013“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/22 – Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o sdružení finančních prostředků se statutárním městem Ostrava a na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v rámci Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/23 – Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

Materiál: 11/1 – Návrh na nabytí nemovitých věcí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/2 – Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/3 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy na poskytnutí darů a návrhy přímých prodejů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/4 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/5 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku ve prospěch kraje v Bohumíně a Opavě
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/6 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy vzájemných převodů se Slezským zemským muzeem
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh vzájemných převodů se statutárním městem Opava
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/9 – Návrhy převodů nemovitých věcí v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/11 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ – dotační titul č. 1
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/12 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dolní oblasti VÍTKOVICE, zájmovému sdružení právnických osob
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/13 – Návrh na uzavření Smlouvy o partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Materiál: 12/1 – Informace o kontrolách provedených výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního


Materiál: 12/2 – Informace o výsledku prověření veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 v obci Nový Jičín – Žilina“ zadavatele Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.
Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního


13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

14. Diskuze

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

15. Závěr

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.