Menu

Materiály pro veřejnost z 14. zasedání konaného dne 7. května 2015

1. Zahájení

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

2. Organizační záležitosti

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Materiál: 3/1 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2014
Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje


Materiál: 3/2 – Jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 3/3 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

Materiál: 4/1 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/2 – Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/3 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/4 – Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/5 – Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 13. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 5. 3. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/6 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Fakultní nemocnici Ostrava na zajištění 5. trilaterálního sympozia
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/7 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 14. 4. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/8 – Informace o dopisu adresovaném zastupitelstvu kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/9 – Návrh na úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2015 Asociaci krajů České republiky
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/10 – Návrh memoranda o výstavbě hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/11 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi provincií Hebei (Čínská lidová republika) a Moravskoslezským krajem (Česká republika)
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/12 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“, poř. č. 94/2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/13 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/14 – Návrh na poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/15 – Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje a na poskytnutí peněžního daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015 v odvětví krizového řízení
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

Materiál: 6/1 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2013/2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/2 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace k zajištění financování investičního projektu „LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/3 – Sloučení organizací Střední škola, Odry, příspěvková organizace, a Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/4 – Převod činnosti zabezpečované příspěvkovou organizací kraje v oblasti základního školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/5 – Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 a návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/6 – Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje působící v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

Materiál: 7/1 – Žádost Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Materiál: 8/1 – Informace o postupu přípravy výběrového řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/2 – Návrh na poskytnutí dotace obci Jeseník nad Odrou na demolici nadjezdu trati Přerov – Bohumín
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/3 – Návrh na odkoupení pozemků určených pro výstavbu komerční zóny v k. ú. Horní Václavov a návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obci Václavov u Bruntálu na stavbu místní komunikace
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/4 – Návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/5 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/6 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/7 – Úhrada nákladů statutárním městům Opava a Frýdek Místek na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/8 – Navýšení dotace pobočnému spolku Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Frýdek‑Místek, na plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/9 – Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/10 – Návrh na odkoupení pozemků v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/11, Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

Materiál: 9/1 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje, působících v oblasti sociálních služeb
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/2 – Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje Občanskému sdružení „Sdružení Rómů Severní Moravy“
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb a změna výše dotace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/4 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací v odvětví kultury z rozpočtu kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/5 – Návrh dodatku ke zřizovacím listinám organizací Muzea Těšínska, příspěvková organizace a Těšínského divadla, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/6 – Zásady pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/7 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

Materiál: 10/1 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování u projektu „Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/2 – Návrh na zahájení přípravy, zahájení realizace, profinancování a kofinancování projektu „Nákup dopravních automobilů pro JPO“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/3 – Návrh na zvýšení profinancování a kofinancování projektu „Sanitní vozy a služby e‑Health“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/4 – Návrh na řešení smluvní pokuty udělené společnosti TOKA s.r.o., Štursova 9/5, 616 00 Brno
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/5 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/6 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Národnímu strojírenskému klastru, z. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/7 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Děhylov, Kaňovice a Otice v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/8 – Žádost obchodní firmy BioHENEX, s. r. o., o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/9 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/10 – Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Krnov
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/11 – Projednání Zprávy o realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/12 – Projednání Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

Materiál: 11/1 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy na odkoupení ideálních podílů na pozemcích v k. ú. Šumbark
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/2 – Návrh na nabytí bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/3 – Návrh koupit pozemek v k. ú. Dubina u Ostravy v souvislosti s výstavbou IVC Ostrava‑Jih
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/4 – Návrh daru pozemků pod chodníkem v k. ú. Frýdek do vlastnictví statutárního města Frýdek‑Místek
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/5 – Návrh na darování jízdenkového automatu Dopravnímu podniku Ostrava a.s.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/6 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. tříd z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/7 – Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům v Opavě
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/9 – Návrh na darování majetku bývalé farmy ve Stěbořicích
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/10 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu městu Nový Jičín
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/11 – Průmyslová zóna Nad Barborou – doplnění usnesení zastupitelstva kraje o podmínky daru a návrh koupě nemovitých věcí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/12 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Dolní oblastí VÍTKOVICE, zájmovým sdružením právnických osob
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

13. Ostatní materiály

Materiál: 13/1 – Darování centrální videokonferenční technologie Asociaci krajů České republiky
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu


14. Diskuze

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

15. Závěr

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.