Menu

Materiály pro veřejnost z 15. zasedání konaného dne 25. června 2015

1. Zahájení

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

2. Organizační záležitosti

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Materiál: 3/1 – Informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service EMEA Limited o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Vinš, generál. ředitel pro stř. a vých. Evropu společnosti Moody´s Investors Service EMEA Limited


Materiál: 3/2 – Návrh na volbu člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a. s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 3/3 – Návrh na zvolení přísedící Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

Materiál: 4/1 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/2 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/3 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/4 – Návrh ve věci změny vnitřní struktury společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/5 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 6. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/6 – Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 7. 5. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/7 – Informace o výsledku uskutečněné kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům Moravskoslezského kraje provedené Ministerstvem vnitra ve dnech 12. a 13. 5. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/8 – Návrh na poskytnutí dotace společnosti České aerolinie a.s.
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/9 – Přistoupení Moravskoslezského kraje do zájmového sdružení právnických osob Technologická platforma „Energetická bezpečnost ČR“
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

Materiál: 6/1 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/3 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/5 – Přijetí finančního daru od Českého olympijského výboru
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/6 – Žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/7 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

Materiál: 7/1 – Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a informace o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/2 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/3 – Žádost obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Materiál: 8/1 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/2 – Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Stará Bělá, na rekonstrukci křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/3 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/4 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/5 – Žádost o výkup pozemků v k. ú. Rychvald za účelem vypořádání stavby silnice č. III/4724
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/6 – Návrh na neposkytnutí dotace na výstavbu vodovodu v obci Životice u Nového Jičína
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/7 – Investiční dotace subjektu Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, na vybudování expozice pro želvy ostruhaté
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/8 – Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek Místek na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/9 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 – 2)
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/10 – Dotace Povodí Odry, státní podnik, na realizaci projektu na vodním toku Mohelnice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/11 – Dotace na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/12 – Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 10 let k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko – Třinecko
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

Materiál: 9/1 – Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Armádě spásy v České republice, z. s., z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/2 – Návrh na sloučení organizací kraje Domov Duha, příspěvková organizace, a Domov Paprsek, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/3 – Návrh na převod zařízení sociálních služeb Domov Jistoty, příspěvková organizace, z Moravskoslezského kraje na město Bohumín
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/4 – Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/5 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačních programů vyhlášených radou kraje v oblasti sociální politiky na rok 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/6 – Schválení Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/7 – Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury z rozpočtu kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/8 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

Materiál: 10/1 – Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – I. čtvrtletí 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/2 – Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/3 – Převzetí projektu s názvem „Destinační management Moravskoslezského kraje“ v době jeho udržitelnosti
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/4 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/5 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/6 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v rámci krajského kola soutěže „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/7 – Schválení zahájení přípravy neinvestičních projektů pro programové období 2014–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/8 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Služovice a neuzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Karlova Studánka v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/10 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému rybářskému svazu, z. s., územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/11 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/12 – Návrh na zahájení přípravy projektu „Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje"
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/13 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/452 Bruntál-Mezina“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/14 – Návrh na profinancování a kofinancování a předložení žádostí o dotaci projektů „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“ a „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“ do Operačního programu Zaměstnanost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/15 – Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti dopravy „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah“, „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek‑Místek – Lískovec“ a „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/16 – Návrh na zahájení přípravy projektu v oblasti kultury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/17 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VŠB-TU Ostrava)
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

Materiál: 11/1 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/2 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na odkoupení částí pozemků a návrh na změnu usnesení
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/3 – Návrh předat novostavbu pavilonu chirurgických oborů k hospodaření Nemocnici ve Frýdku‑Místku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/4 – Návrh na odkoupení budovy v areálu Nemocnice Třinec
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/5 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/6 – Návrh na darování movitých věcí Základní školy v Bílovci městu Bílovec
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/7 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na odkoupení části budovy muzea v Českém Těšíně a budovy bufetu v Novém Jičíně
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/8 – Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh koupě nemovitých věcí a poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/11 – Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ – společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/12 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh nabýt darem nemovité věci ve Fulneku, návrh přímého prodeje areálu ve Frýdku‑Místku a snížení nejnižšího podání u prodeje areálu ve Vítkově
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/13 – Návrh na prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně sdružení BESKYDHOST
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/14 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/15 – Návrh na prodej bývalého školského areálu v Ostravě – Kunčicích dražbou
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/16 – Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN, uzavřené s městem Frýdlant nad Ostravicí a návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Materiál: 12/1 – Informace o kontrolách provedených výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního zastupitelstva kraje


Materiál: 12/2 – Návrh na volbu člena výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje
Předkládá: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně politického klubu ČSSD


13. Ostatní materiály

Materiál: 13/1 – Peněžitý dar Asociaci krajů České republiky k zajištění pořízení nového centrálního videokonferenčního systému krajů
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu


14. Diskuze

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

15. Závěr

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.