Menu

Materiály pro veřejnost z 16. zasedání konaného dne 25. září 2015

1. Zahájení

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

2. Organizační záležitosti

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Materiál: 3/1 – Návrh na opětovné zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 3/2 – Návrh odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českotěšínsko“, poř. č. 85/2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 3/3 – Návrh personálních změn v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

Materiál: 4/1 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 25. 8. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/2 – Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce Československou obchodní bankou, a.s.
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/3 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s železničním neštěstím ve Studénce dne 22. července 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/4 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/5 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 9. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/6 – Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 15. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 25. 6. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/7 – Návrh na darování materiálu a techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/8 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací a návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015 v odvětví Krizového řízení
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/9 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na úhradu vynaložených výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/10 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě, financování akce
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

Materiál: 6/1 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti sportu a žádost o změnu u projektu podpořeného z dotačního programu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/3 – Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

Materiál: 7/1 – Žádost organizace Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/2 – Využití finančních prostředků z evropských fondů v odvětví zdravotnictví za období 2013–2015
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/3 – Žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín, a. s., o souhlas s provedením technického zhodnocení majetku kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Materiál: 8/1 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/2 – Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/3 – Návrh na poskytnutí dotace statutárnímu městu Opava na zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production, s. r. o., na silnici I/57
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/4 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obchodní společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/5 – Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období roku 2015 a další období
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/6 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/7 – Žádost o výkup pozemků v k. ú. Rychvald za účelem vypořádání stavby silnice III/4724
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/8 – Návrh zástupce kraje do dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/9 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Lomnice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/10 – Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/11 – Návrh na neposkytnutí dotace státnímu podniku DIAMO na čerpání kontaminovaných podzemních vod mimo areál lagun Ostramo
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/12 – Úhrada nákladů statutárnímu městu Frýdek Místek na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/13 – Dotace statutárnímu městu Opava na prezentaci regionálních potravin
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/14 – Dotace obci Petrovice na zabezpečení vodního zdroje Petrovice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

Materiál: 9/1 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/2 – Návrh na poskytnutí a navýšení účelových dotací a na zvýšení závazných ukazatelův rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a návrh postupu uzavření dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/5 – Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/6 – Pověření subjektů poskytujících sociální služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/7 – Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/8 – Návrh na zrušení usnesení a schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/9 – Návrh na poskytnutí dotace v odvětví kultury z rozpočtu kraje a návrh na uzavření dodatku ke smlouvě
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/10 – Koncepce rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/11 – Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury z rozpočtu kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/12 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Matici slezské, místnímu odboru v Dolní Lomné v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/13 – Podání informací k řešení dotazu Ing. Evy Poštové, CSc., vzneseného k materiálu č. 4/5 na 14. zasedání zastupitelstva kraje dne 7. 5. 2015 ve věci výstavby – umístění vědecké knihovny Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/14 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

Materiál: 10/1 – Schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádosti projektu a zahájení realizace aktivit projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ spolufinancovaného z fondu ERDF v rámci programu INTERREG EUROPE
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/2 – Ukončení přípravy projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací hala II. etapa“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/3 – Návrh na zahájení přípravy projektů energetických úspor pro programovací období 2014–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/4 – Návrh na zahájení přípravy projektu v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/5 – Návrh na zahájení přípravy projektů z oblasti školství, mládeže a sportu, financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/6 – Návrh na řešení smluvní pokuty udělené společnosti PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I – město, 750 02
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/7 – Návrh na zahájení přípravy projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj"
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/8 – Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 03254/2014/EP s partnerem projektu Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/9 – Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovém období 2007 – 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/10 – Návrh na vyčlenění, předložení žádosti o dotaci a profinancování a kofinancování projektů z oblasti životního prostředí pro programové období 2014–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/11 – Návrh na schválení zahájení přípravy projektu z oblasti dopravní infrastruktury pro programové období 2014–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/12 – Schválení zahájení přípravy neinvestičních projektů v odvětví cestovního ruchu pro programové období 2014–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/13 – Návrh na profinancování a kofinancování, předložení žádosti o dotaci projektu a zahájení realizace projektu „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ a profinancování a kofinancování a předložení žádosti projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/14 – Návrh na vyčlenění, změnu názvu, profinancování a kofinancování a předložení žádostí o dotaci projektů v sociální oblasti připravovaných do výzev Operačního programu Zaměstnanost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/15 – Návrh na zahájení přípravy, realizace, předložení žádosti o dotaci a profinancování a kofinancování projektů „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“ a „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/16 – Návrh na ukončení přípravy a zahájení přípravy projektů z oblasti kultury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/17 – Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu „Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/18 – Dotace obci Těrlicko na prodloužení vodovodního řadu v lokalitě ulice Cílová
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/19 – Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměsek hejtmana kraje


Materiál: 10/20 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/21 – Návrh na prodloužení časové použitelnosti dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/22 – Návrh na poskytnutí investiční a neinvestiční dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/23 – Návrh na přípravu, předložení, profinancování a kofinancování projektu technické pomoci „Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR–PR“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/24 – Návrh na předložení žádosti o grantové schéma v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/25 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu kraje obci Jakubčovice nad Odrou, obci Staré Heřminovy a městu Bruntál
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/26 – Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru v rámci „Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/27 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00955/2015/RRC s Ostravskou univerzitou v Ostravě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/28 – Návrh na uzavření Dohody o spolupráci na projektu, která je povinnou přílohou žádosti projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

Materiál: 11/1 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/2 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh koupě pozemků v Havířově a návrh přímého prodeje budovy ve Fulneku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/3 – Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/5 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy převodů v Novém Jičíně
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/6 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Opavě a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/7 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/8 – Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření organizacím Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace a Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/9 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na majetkoprávní narovnání u hradu Hukvaldy a u Památníku J. A. Komenského ve Fulneku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/10 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na odkoupení částí pozemků pod bazénem v Havířově a na odkoupení pozemku pod budovou školy v Ostravě – Mariánských Horách
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/11 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh prodeje nemovitostí ve Frenštátě pod Radhoštěm prostřednictvím dražby
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/12 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ – společný materiál krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/13 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/14 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dolní oblasti VÍTKOVICE, zájmovému sdružení právnických osob
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/15 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/16 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2015/2016“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/17 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/18 – Návrh na uzavření darovací smlouvy a vybudování „Stálé expozice historických dopravních prostředků s restaurátorskou dílnou“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/19 – Žádost o snížení smluvní pokuty
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/20 – Projednání aktualizace Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2015
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/21 – Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností Ostravský informační servis, s. r. o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Materiál: 12/1 – Návrh na volbu člena výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


13. Ostatní materiály

Materiál: 13/1 – Změna usnesení zastupitelstva kraje v důsledku novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu


14. Diskuze

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

15. Závěr

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.