Menu

Materiály pro veřejnost z 6. zasedání konaného dne 19. září 2013

Materiál č. 1 – Návrh změny „Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje“
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 2 – Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 3 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 4 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 27. 8. 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 5 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 20. 8. 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 6 – Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce Českou spořitelnou, a.s
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 7 – Požadavek Ing. Evy Poštové, CSc., členky zastupitelstva kraje, na omezení svěření pravomoci radě kraje k provádění rozpočtových opatření
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 8 – Požadavek Ing. Josefa Jalůvky, člena zastupitelstva kraje, na stanovení limitu – závazného stropu zadlužení pro Moravskoslezský kraj
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2013 v odvětví krizového řízení a na uzavření dodatků k dotačním smlouvám
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 10 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti a úhradu vynaložených výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 11 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál č. 12 – Žádost obce Bystřice o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na výměnu 2 kusů nádob pískové filtrace krytého bazénu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál č. 13 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování projektu realizovaného na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál č. 14 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 15 – Návrh ručení Moravskoslezského kraje za úvěr Bílovecké nemocnice, a.s. ve výši 22 mil. Kč
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 16 – Informace o hospodaření a produkci nemocnic – zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem za 1. pololetí 2013
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 17 – Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. peněžitým vkladem
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 18 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu a zajištění mezinárodní konference TRANSPORT
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 19 – Úprava podmínek smlouvy a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s městem Klimkovice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 20 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 21 – Změna smlouvy o poskytnutí dotace subjektu Povodí Odry, státní podnik, na úpravu vodního toku Sedlnice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 22 – Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí dotace obci Horní Lomná v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2013
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 23 – Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2013
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 24 – Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 25 – Návrh na navýšení dotace Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 26 – Návrh na poskytnutí daru textilních výrobků na dovybavení speciálních výslechových místností pro Českou republiku – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 27 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2013
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 28 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 29 – Návrh na poskytnutí dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 30 – „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ – zmírnění podmínek – město Odry a návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Budišovice, s obcí Čavisov, s obcí Horní Lomná a s obcí Třebom
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 31 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace Místním akčním skupinám v rámci dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 32 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 33 – Návrh na uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci Moravskoslezského kraje na investičním veletrhu MIPIM 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 34 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Horní Město a návrh na změnu údajů v rámci krajského dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 35 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 36 – Návrh na provedení změn u individuálních dotací s obcemi Horní Lomná a Veřovice
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 37 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 38 – Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – II. čtvrtletí 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 39 – Uzavření rámcových smluv s přeshraničními partnery o spolupráci při rekonstrukci hraničních mostů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 40 – Uzavření Dohody o spolupráci na projektu „ Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém přihraničí“ realizovaného z prostředků Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 41 – Informace o projektech připravovaných a realizovaných na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, financovaných z evropských zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 42 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 43 – Informace o možnosti financování a profinancování a kofinancování projektu „Vybudování pavilónu interních oborů v Opavě“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 44 – Informace o realizovaných projektech z oblasti sociální v rámci Integrovaného operačního programu a návrh dalšího postupu při jejich realizaci
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 45 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, IČ 00601381 v rámci Operačního programu Životní prostředí
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 46 – Návrh na zahájení přípravy projektu „Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a Zdravotnické záchranné služby MSK“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 47 – Návrh na profinancování a kofinancování, zahájení realizace a prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 48 – Návrh na schválení změny obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ a zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti silniční dopravní infrastruktury „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 49 – Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“ s RPIC-ViP s.r.o. a s Agenturou pro regionální rozvoj a. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 50 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 51 – Návrh na schválení zahájení přípravy a na profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 52 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu „Napříč krajem s mládeží“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 53 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu „Optimalizace řídicích a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 54 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu „Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.“, předkládaného do výzvy Operačního programu Životní prostředí
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 55 – Projednání aktualizace Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2013
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 56 – Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu „Výsadba a obnova alejí v Moravskoslezském kraji II“, předkládaného do výzvy Operačního programu Životní prostředí
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 57 – Návrh na vyčlenění, kofinancování a profinancování a zahájení realizace projektů připravovaných v rámci souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 58 – Návrh na schválení zahájení přípravy projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“, jeho profinancování a kofinancování a zahájení realizace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 59 – Návrh na dofinancování akce „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum – 1. etapa“ z rozpočtu kraje na rok 2014
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 60 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s. a sdružením BESKYDHOST a návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dolní oblasti VÍTKOVICE, zájmovému sdružení právnických osob
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 61 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2013/2014“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 62 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2013
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 63 – Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 64 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy – světelné vybavení“, poř. č. 385/2012
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 65 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Silnice 2014 – IV. a V. etapa“, poř. č. 173/2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 66 – Návrh na převod nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství – duplicitní zápis
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 67 – Návrh na nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 68 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na nákup bytu ve Vítkově
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 69 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství – návrhy na nabytí nemovitostí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 70 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 71 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Bohumíně, návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 72 – Návrh na přijetí darů pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy a Nová Bělá pro potřeby výstavby Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 73 – Návrh na přímý prodej části pozemku v k. ú. Mošnov do vlastnictví společnosti Behr Ostrava, s. r. o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 74 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitostí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 75 – Návrh přímého prodeje pozemku v areálu nemocnice v Havířově
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 76 – Informace o kontrolách provedených výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. David Sventek, MBA, předseda výboru kontrolního


Materiál č. 77 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně výboru pro územní plánování


Materiál č. 78 – Návrh na uzavření Dohody o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Académie Nancy-Metz (Lotrinsko, Francie)
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 79 – Informace o vyřízení podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 4. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 20. 6. 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 80 – Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje vč. informace o vyřízených peticích
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 81 – Sloučení organizací Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál č. 82 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál č. 83 – Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál č. 84 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 85 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 86 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 87 – Dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na zpracování studie úmrtnosti a nemocnosti ve vztahu ke znečištění ovzduší
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál č. 88 – Návrh na uzavření Memoranda o dalším rozvoji přátelských výměn a spolupráce mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a provincií Jiangsu (Čínská lidová republika)
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál č. 89 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Ostravskou univerzitou v Ostravě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.