Menu

Materiály pro veřejnost z 9. zasedání konaného dne 24. dubna 2014

1. Zahájení

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

2. Organizační záležitosti

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Materiál: 3/1 – Návrh na podání návrhu na volbu členů představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 3/2 – Návrh zástupce kraje do dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 3/3 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2013
Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje


Materiál: 3/4 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

Materiál: 4/1 – Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 25. 3. 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/3 – Analýza rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/4 – Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje vč. informace o vyřízených peticích
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/5 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací vybraným obcím Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby v roce 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/6 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/7 – Návrh na darování techniky v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/8 – Návrh na úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2014 Asociaci krajů České republiky
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2014 v odvětví Krizového řízení a na změny usnesení zastupitelstva kraje ke smlouvám o poskytnutí dotací
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/10 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/11 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – VI. etapa“, poř. č. 23/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/12 – Průmyslová zóna Nad Barborou – návrh na financování akce, návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/13 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“, poř. č. 73/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/14 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“, poř. č. 72/2014
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/15 – Návrh na založení obchodní společnosti na podporu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji – Moravian–Silesian Tourism, s.r.o.
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

Materiál: 6/1 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2012/2013
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/3 – Úprava návrhu na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 a úprava návrhu na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/4 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování projektu realizovaného na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ a projektu „SPŠ Vítkovice – Moderní škola pro moderní výuku 2“
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/5 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

Materiál: 7/1 – Žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a informace o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/2 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/3 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Modernizace operačních sálů“ vyhlašované organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Materiál: 8/1 – Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., peněžitým vkladem včetně návrhu na kapitalizaci pohledávky ve výši 2. splátky nájemného za podnik Letiště Ostrava – Mošnov za rok 2012
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/2 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/3 – Návrh na převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/4 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/5 – Dopis a petice za zachování osobního provozu na trati 314 z Opavy do Jakartovic
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/6 – Informace o postupu přípravy výběrového řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/7 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Sedlnice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/8 – Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/9 – Dotace na ochranu ovzduší v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/10 – Dotace spolku Občanské sdružení PERSEUS na pořádání festivalu EKOFILM 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/11 – Místní Agenda 21 – vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje a návrh sady indikátorů udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/12 – Dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a. s., na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/13 – Návrh na neposkytnutí dotace na výstavbu vodovodního řadu v obci Dolní Lutyně, ul. Luční
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/14 – Návrh na zřízení příspěvkové organizace kraje Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

Materiál: 9/1 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/2 – Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/3 – Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/4 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

Materiál: 10/1 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Místní akční skupinou Pobeskydí v rámci dotačního programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2012“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/2 – „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ – zmírnění podmínek
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/3 – Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Heřmanovice
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/4 – Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Dolní Lomná
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/5 – Projednání Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/6 – Návrh na prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/7 – Návrh na profinancování a kofinancování, předložení žádostí o dotaci, zahájení realizace a přejmenování projektů z oblasti školství financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/8 – Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti krizového řízení a zahájení jejich realizace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/9 – Návrh na schválení zahájení přípravy projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/10 – Návrh na profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ financovaného z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/11 – Návrh na zahájení přípravy projektu z oblasti cestovního ruchu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ financovaného z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/12 – Návrh na schválení změny obsahu projektů z oblasti dopravní infrastruktury, změny názvu projektů, schválení jejich profinancování a kofinancování a zahájení jejich realizace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/13 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu č. CZ-51-E15-2013-R3 „Napříč krajem s mládeží“ realizovaného v rámci programu Mládež v akci 5.1
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/14 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a předložení žádosti o dotaci projektu „Building local capacity for competitive educationlocal resilience”
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/15 – Informace o stavu přípravy projektů zařazených do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/16 – Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – I. čtvrtletí 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/17 – Návrh na vyhlášení Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček II
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

Materiál: 11/1 – Návrh darovat nepotřebný movitý majetek Charitě Ostrava
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/2 – Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/3 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy přímých prodejů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na nabytí nemovitých věcí ve Frýdku‑Místku a Lichnově
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/5 – Návrh na přijetí daru a zřízení věcného břemene, vše v k. ú. Třinec pro stavbu „Integrované výjezdové centrum Třinec“ a budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. Mošnov a Sedlnice pro stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/6 – Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013 a návrh na snížení nejnižšího podání
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/7 – Návrh na zřízení věcného břemene – služebnosti na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti podpory cestovního ruchu
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Materiál: 12/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně politického klubu ČSSD


Materiál: 12/2 – Návrh politického klubu ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje na změnu členství ve výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje a v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


13. Ostatní materiály

Materiál: 13/1 – Návrh na poskytnutí finančního daru Moravskoslezského kraje na předprojektovou přípravu obnovy shořelé poustevny Libušín na Pustevnách
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


14. Diskuze

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

15. Závěr

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.