Menu

Materiály pro veřejnost ze 17. zasedání konaného dne 17. prosince 2015

1. Zahájení

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

2. Organizační záležitosti

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

3. Materiály s účastí přizvaných osob

Materiál: 3/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a oznámení o vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 3/2 – Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace listopad 2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

Materiál: 4/1 – Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a rozpočtového výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2017–2019
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 25. 11. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/3 – Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/4 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 13. 11. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/5 – Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 25. 9. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/6 – Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/7 – Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace městu Příbor
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/8 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/9 – Darování nepotřebného automobilu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/10 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah“, poř. č. 266/2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/11 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě, záměr využití území
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/12 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


Materiál: 4/13 – Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

Materiál: 6/1 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2015 a 2016 v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/3 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/4 – Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/5 – Návrh na uzavření smluv v oblasti rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/6 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace k zajištění financování investičního projektu „Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/7 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


Materiál: 6/8 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

Materiál: 7/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/2 – Žádosti organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o zápis zařízení "Sdružeňáček" – Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o., a Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 7/3 – Změna rozsahu a podmínek pověření krajských nemocnic poskytujících zdravotnické a sociální služby v rámci závazku veřejné služby
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Materiál: 8/1 – Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/2 – Návrh na poskytnutí dotace společnosti České aerolinie a.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/3 – Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/4 – Návrh na poskytnutí dotace obci Hrabyně na opravu chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/5 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/6 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/7 – 10. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/8 – Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/9 – Dopis Města Albrechtice ve věci opravy silnice III/45813
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/10 – Dotace obci Bukovec a obci Písek na řešení zásobování obyvatel pitnou vodou
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/11 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/12 – Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/13 – Návrh personálních změn v orgánech obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/14 – Informace o plnění incentivního programu pro letecké dopravce
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 8/15 – Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

Materiál: 9/1 – Žádost příjemce neinvestiční dotace organizace Kolpingova rodina Smečno o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/2 – Žádost příjemce účelově určených dotací organizace PRAPOS o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/3 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/4 – Návrh rozhodnutí k přijatým žádostem o převod dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/5 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/6 – Návrh na navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/7 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb a pověření subjektů poskytujících sociální služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 9/8 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

Materiál: 10/1 – Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/2 – Návrh na prodloužení a navýšení profinancování a kofinancování projektu „Transformace Zámku Nová Horka“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/3 – Návrh na ukončení přípravy projektu Revitalizace hradu Hukvaldy
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/4 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ a „Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/5 – Návrh na vyčlenění projektu s názvem „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/6 – Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/7 – Návrh na přijetí zmocnění od partnerských institucí k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „Cooperation in vocational education for European labour market” („Spolupráce v odborném vzdělávání pro evropský trh práce“) do programu ERASMUS+
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/8 – Navýšení finanční částky na profinancování a kofinancování projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/9 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu “Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/10 – Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování neinvestičních projektů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/11 – Návrh na zahájení realizace projektů „Podpora služeb sociální prevence 1“ a „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/12 – Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/13 – Zahájení přípravy projektů z oblasti sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/14 – Zahájení přípravy projektu z oblasti sociálních věcí s názvem „Transformace organizace Fontána“, financovatelného z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/15 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální a krizového řízení
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/16 – Návrh na úpravu smluv v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/17 – Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/18 – Návrh na vyhlášení Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček III
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/19 – Rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/20 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/21 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o.“ a projektů zařazených do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/22 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/23 – Příprava podmínek pro realizaci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/24 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/25 – Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Nový Jičín
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/26 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programu „Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/27 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora přípravy projektové dokumentace 2015“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/28 – Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/29 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/30 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/31 – Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Zbyslavice v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 10/32 – Návrh na zahájení realizace programu „Yes, I do“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

Materiál: 11/1 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Opavě a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/2 – Návrh na aktualizaci Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/3 – Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/4 – Návrh na změnu v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v Českém Těšíně a dodatky zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/5 – Návrh darování části majetku Domova Jistoty městu Bohumín
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/6 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/7 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Ostravě – Mariánských Horách a dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/9 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/10 – Návrh na odkoupení pozemku v k. ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR-ÚZSVM
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/11 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“, poř. č. 257/2015
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/12 – Návrh na nabytí bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou z vlastnictví ČR-Státní pozemkový úřad
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/13 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na majetkoprávní narovnání u památníku J. A. Komenského ve Fulneku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/14 – Návrh na nabytí bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/15 – Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


Materiál: 11/16 – Podání návrhu na volbu člena dozorčí rady obchodní společnosti Moravian Silesian Tourism, s. r. o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Materiál: 12/1 – Zpráva o činnosti výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2014–září 2015
Předkládá: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního


Materiál: 12/2 – Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2015
Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního


Materiál: 12/3 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2014–srpen 2015 (školní rok 2014/2015)
Předkládá: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


Materiál: 12/4 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2015 do listopadu 2015
Předkládá: Mgr. Pavel Kawulok, předseda výboru pro národnostní menšiny


Materiál: 12/5 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2014 až listopad 2015
Předkládá: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně výboru pro územní plánování


Materiál: 12/6 – Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014–říjen 2015
Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, předsedkyně výboru zdravotního


Materiál: 12/7 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období listopad 2014–říjen 2015
Předkládá: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro životní prostředí


Materiál: 12/8 – Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014 až prosinec 2015
Předkládá: Ing. Petr Havránek, předseda výboru zahraničního


Materiál: 12/9 – Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2015
Předkládá: Ing. Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu


Materiál: 12/10 – Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2014 až říjen 2015
Předkládá: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního


Materiál: 12/11 – Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2015 – listopad 2015
Předkládá: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru pro kulturu a památky


Materiál: 12/12 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2015
Předkládá: Ing. Jan Wolf, předseda výboru pro tělovýchovu a sport


13. Ostatní materiály

Materiál: 13/1 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


14. Diskuze

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

15. Závěr

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.