Menu

Pravidla pro vystupování veřejnosti na zasedání zastupitelstva kraje

Podrobná pravidla pro vystupování veřejnosti na zasedáních zastupitelstva kraje (dále jen "zasedání") jsou stanovena v Jednacím řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

1. Kdo může vystoupit na zasedání?

Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, nebo fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území kraje nemovitost (dále jen "občan kraje"), případně osoba, která není občanem kraje (dále jen "ostatní účastníci zasedání"; souhrnně pak "zástupce veřejnosti"). Informaci o tom, zda se jedná o občana kraje nebo ostatní účastníky zasedání, ověřují zaměstnanci zabezpečující činnost zastupitelstva kraje na zasedání zastupitelstva.

2. Co musí udělat zástupce veřejnosti pro to, aby mohl vystoupit na zasedání?

Zástupce veřejnosti se přihlašuje buďto písemně u předsedajícího nebo zvednutím ruky během zasedání.

3. Jak se lze přihlásit "písemně"?

Písemným přihlášením se rozumí buďto vyplnění elektronické přihlášky (viz vzor ke stažení pod textem) a její zaslání na e‑mailovou adresu prihlaskaZK@msk.cz do dne předcházejícího dni konání zastupitelstva, případně vyplnění písemné přihlášky (viz vzor ke stažení pod textem) v předsálí zastupitelstva kraje v den konání zastupitelstva (tuto mu předají k vyplnění příslušní zaměstnanci zabezpečující činnost zastupitelstva kraje, případně si ji zástupce veřejnosti vytiskne a vyplněnou předá těmto zaměstnancům).

4. Do kdy se lze přihlásit k vystoupení?

Do doby ukončení rozpravy k bodu programu, v rámci kterého chce zástupce veřejnosti vystoupit.

5. Ve kterých bodech programu lze vystoupit?

Zástupce veřejnosti může vystoupit v diskusi k jakémukoliv bodu programu, a to po udělení slova předsedajícím.

Občan kraje může vystoupit také v bodě "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje".

6. Čím se liší vystoupení v "diskusi" a v bodě "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje"?

Diskuse je umožněna u každého bodu programu schváleného zastupitelstvem, přičemž zástupce veřejnosti může v diskusi vystoupit pouze jednou a je povinen držet se tématu daného bodu programu.

V rámci bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje" vystupuje pouze občan kraje, s jakýmkoliv tématem, které se netýká schválených bodů programu, tedy k tomuto bodu není předem zpracováván žádný materiál a jeho obsah (za dodržení pravidel pro vystupování v tomto bodě – viz níže) vytváří vystupující občan kraje. Občan kraje může v tomto bodě programu vystoupit pouze jednou.

7. Musí být vždy umožněno řádně přihlášenému zástupci veřejnosti vystoupit na zasedání?

Občanovi kraje musí být vždy uděleno slovo, pokud je přihlášen k diskusi ke konkrétnímu bodu programu. O vystoupení ostatních účastníků zasedání v diskusi zastupitelstvo hlasuje.

Občanovi kraje musí být umožněno vystoupit v bodě "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", neuplynula‑li doba vymezená pro projednávání tohoto bodu (pozn. zastupitelstvo může dobu pro projednávání tohoto bodu programu na základě návrhu člena zastupitelstva prodloužit).

8. Kdy je zástupci veřejnosti, který je řádně přihlášen, uděleno slovo?

Slovo v diskusi může být zástupci veřejnosti uděleno předsedajícím až poté, co vystoupí v diskusi osoby s přednostním právem vystoupit. Jedná se o přihlášené členy zastupitelstva a ředitele krajského úřadu, případně vedoucí odborů krajského úřadu, zástupce výborů zastupitelstva, komisí rady nebo právnické osoby, kterou kraj založil nebo zřídil, jiné účastníky zasedání, kteří vystoupí na základě žádosti člena zastupitelstva, člena vlády příp. jím pověřeného zástupce, poslance nebo senátora, požádají‑li o slovo.

V bodě "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje" je občanovi kraje uděleno slovo v rámci projednávání tohoto bodu programu v době cca od 11:00 do 11:30 hod., a to v pořadí, v jakém se občan kraje k vystoupení v tomto bodě programu přihlásil.

9. Z jakého místa hovoří zástupce veřejnosti k projednávané věci?

Pro veřejnost je vyhrazen prostor pro sezení přímo v místnosti zasedání zastupitelstva napravo. Po udělení slova hovoří zástupce veřejnosti z tohoto místa do mikrofonu, který je umístěn na stole před ním.

Orientační plán zasedací místnosti zastupitelstva kraje
Vstup pro veřejnost

10. Jak dlouho může zástupce veřejnosti vystupovat na zasedání?

V rámci diskuse 5 minut. Občan kraje v rámci bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje" 5 minut a 1 minutu v rámci reakce na každý z dotazů.

11. Může být doba pro vystoupení zástupce veřejnosti prodloužena?

Ano. Zástupce veřejnosti může požádat o prodloužení doby trvání vystoupení; pokud si tento požadavek osvojí člen zastupitelstva, tak se o tomto návrhu hlasuje bezodkladně.

12. Co se stane, když je překročena doba vymezená pro vystoupení?

Překročí‑li zástupce veřejnosti stanovenou řečnickou lhůtu, předsedající jej na to upozorní a požádá o zjednání nápravy. Nevede‑li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout.

13. Co se stane, když zástupce veřejnosti nehovoří v rámci diskuse k projednávané věci?

Odchyluje‑li se zástupce veřejnosti v diskusi od projednávané věci, předsedající jej na to upozorní a požádá o zjednání nápravy. Nevede‑li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout.

14. Co se stane, když zástupce veřejnosti svým vystoupením vybočuje z mezí slušného chování?

Vybočuje‑li zástupce veřejnosti svým projevem z mezí slušného chování, předsedající jej na to upozorní a požádá o zjednání nápravy. Nevede‑li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout.

15. Může zástupce veřejnosti, který nebude vystupovat na zasedání, sledovat zasedání zastupitelstva přímo v budově krajského úřadu?

Ano. Až 32 občanů a ostatních účastníků zasedání má možnost sledovat zasedání zastupitelstva v předsálí zastupitelstva kraje. Celkově se tak může zasedání zastupitelstva účastnit až 40 zástupců veřejnosti.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.