Menu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V Ostravě 18. dubna 2006

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční dne 4. května 2006 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:
9:00 hod. – zahájení

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. * Předběžná informace o výsledcích hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2005, zapojení části přebytku hospodaření za rok 2005 a části úvěru od Evropské investiční banky
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 4. Uzavření Smlouvy o převzetí ručitelského závazku k vrácení finančních prostředků určených na financování podílu dotace z fondů Evropské unie Státnímu fondu dopravní infrastruktury
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. Zajištění hasičské záchranné služby Letiště Ostrava, a.s.
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 6. Žádost Občanského sdružení – TRIANON o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 7. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na finanční zajištění akce s názvem "Mezinárodní konference ODPADY 21"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 8. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na finanční zajištění akce s názvem "Konference Průmyslová krajina 2006"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 9. Neinvestiční účelová dotace na zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje a neinvestiční účelová dotace na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje zásahovými osobními ochrannými prostředky v roce 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 10. Návrh na investiční účelovou dotaci na pořízení cisternových automobilových stříkaček jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v roce 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 11. Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek typu A a B, vyhlášených MŠMT pro rok 2006 ze státního rozpočtu ČR
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 12. Odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 13. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem veřejnosprávních kontrol příjemců veřejné finanční podpory a příjemců finančních prostředků poskytnutých podle § 8 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., ukončené v období od 14. 1. 2006 do 20. 3. 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 14. Žádost Charity Ostrava o prominutí penále z neoprávněně použitých prostředků
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 15. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 v odvětví zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 16. Zajištění financování výkonu regionálních funkcí knihoven
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 17. Žádost města Příbor o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 18. Žádosti příjemců dotací v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2006 o změnu termínů ukončení realizace projektů
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 19. Žádost Dorothey Bělovské o úlevu ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a o úlevu z penalizace
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 20. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2006"
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 21. Žádost Občanského sdružení Kofoedova škola o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 v oblasti sociální a oblasti protidrogové politiky kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na úpravu závazného ukazatele účelová investiční dotace do investičního fondu na rok 2006 příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh financování projektů schválených do Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy: "Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_5)
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/02/2006
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2006 v rámci dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2006
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 29. Poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na provedení hrazení bystřin jako opatření ve veřejném zájmu
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 30. Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 31. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení 3. ročníku Mezinárodního festivalu odborných filmů, TV a videoprogramů věnovaný problematice trvale udržitelného rozvoje s názvem "TUR Ostrava 2006"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 32. Žádost Základní školy a mateřské školy Frýdek‑Místek – Skalice 192, příspěvkové organizace o úlevu z odvodu za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 33. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci "Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období roku 2006" poskytnutých Moravskoslezskému kraji ze státního rozpočtu
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 34. Návrhy na povolení, respektive nepovolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně, povolení úlevy z penále
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 35. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2006 v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 36. Návrh na změnu podmínek dotace na spolufinancování administrace Fondu mikroprojektů evropské iniciativy INTERREG IIIA, Česká republika – Polsko v Euroregionu Těšínské Slezsko a Euroregionu Praděd
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 37. Žádost o změnu typu dotace pro Moravskoslezský dřevařský klastr
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 38. Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací obcím při přípravě projektů "brownfields" a návrh na zrušení účelové dotace poskytnuté společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., usnesením zastupitelstva kraje č. 8/744/3 ze dne 22. 12. 2005 v bodě 3) v příloze č. 5
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 39. Návrh na odstoupení Moravskoslezského kraje od Smlouvy o financování akce s evidenčním číslem 01549/2005/RR v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl 2004 v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 40. Návrh na spolufinancování mezinárodní konference Investment & Business Forum 2006 v Ostravě
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 41. Žádost občanského sdružení IT Cluster o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 42. Návrh na přidělení dotace vybraným projektům z Marketingové strategie cestovního ruchu 2005-2008
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 43. Informace o rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 6/340/1 ze dne 29. 9. 2005 a podání rozkladu
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 44. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 45. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 46. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje na základě výběrového řízení
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 47. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na přijetí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 48. Návrh na darování dieselagregátu Caterpilar Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 49. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání stavebsilnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 50. Návrh Investiční smlouvy mezi Českou republikou, Moravskoslezským krajem, agenturou CZECHINVEST a společností Hyundai Motor Company
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 51. Návrh zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje ve věci návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 52. Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 53. Zadání změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Beskydy
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 54. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 55. Záměr sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje – Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně a Nemocnice Vítkov, s účinností od 1. 7. 2006
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 56. Předložení výsledků jednání a řešení I. etapy optimalizace sítě protialkoholních záchytných stanic v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 57. Informace o stavu prací spojených s přípravou na přechod poskytování zdravotní péče z nemocnic, příspěvkových organizací na nemocnice, akciové společnosti, možnosti řešení dalšího postupu a návrh na změnu termínu začátku poskytování zdravotní péče nemocnicemi, akciovými společnostmi a změnu termínu všech usnesení, týkajících se úkonů s tímto krokem spojených
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 58. Informace o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti národnostní politiky v roce 2005
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 59. Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 60. Návrh na sjednocení systému provozování krajských zařízení pro výkon pěstounské péče
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 61. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působící v oblasti sociální
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 62. Návrh na sloučení příspěvkových organizací kraje Střední škola zemědělská, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace a Střední škola lesnická, Bílá, příspěvková organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 63. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 64. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2004/2005
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 65. Zrušení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v oblasti základního školství v souvislosti se skupinovou integrací žáků
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 66. Zrušení příspěvkových organizací kraje v souvislosti s převodem činností středisek volného času
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 67. Návrh na vyhlášení 7. kola výzvy k předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 68. Hodnotící zpráva ke 3. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Jednotný komunikační styl 2005 v rámci podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 69. Hodnotící zpráva k 3. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Síť sociální integrace 2005 v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 70. Hodnotící zpráva ke 3. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005 v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 71. Hodnotící zpráva k 3. kolu výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (část 2. – malé a střední podniky
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 72. Regionální operační program Moravskoslezsko pro období 2007-2013
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 73. Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na období 2006-2008
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 74. Návrh na zvolení nových přísedících Krajského soudu v Ostravě a předložení sdělení předsedy krajského soudu k volbě přísedících pro rok 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 75. Hodnotící zpráva pro šesté kolo výzvy Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 76. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. č. 01729/2005/RR, uzavřené s Nadačním fondem Rodný dům J. G. Mendela
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 77. Návrh na krajské spolufinancování neziskových subjektů v rámci 7. kola výzvy pro předkládání projektů do opatření 2.2 Společného regionálního operačního programu a návrh na zrušení rozhodnutí o spolufinancování projektu Statutárního města Ostravy s názvem "Internetizace obcí ve správním obvodu Statutárního města Ostravy" z rozpočtu kraje, o kterém rozhodlo zastupitelstvo kraje ve svém usnesení č. 9/853/1 ze dne 23. 2. 2006 v bodě 1) v příloze č. 1
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 78. Návrh na postup při posuzování rozhodného dne pro poskytování podpory "de minimis"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 79. Návrh na změnu podmínek finanční pomoci v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl 2004 realizovaný v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 80. Strategická průmyslová zóna Nošovice
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.