Menu

V Ostravě 3. února 2010

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční ve středu dne 17. února 2010 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 2. Návrh na poskytnutí dotace České republice – Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajskému sdružení Moravskoslezského kraje a České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 3. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě 2010"
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 4. Návrh na poskytnutí finanční dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výdaje spojené se stavbou Integrovaného výjezdového centra Bílovec
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 5. Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny"
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 6. Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2010 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 7. Dotační program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2010
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 8. Žádosti obce Holasovice o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 9. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu statutárnímu městu Frýdek‑Místek
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 10. Poskytnutí účelové investiční dotace na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury městu Klimkovice a obci Návsí
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 11. Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Vřesina účelově určené na zabezpečení spolufinancování akce v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 180 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 12. Účelově určené investiční a neinvestiční dotace Českému svazu ochránců přírody – základní organizaci NOVÝ JIČÍN 70/02
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 13. Projekt "Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji" – návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 14. Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 na organizaci a vlastní realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – "BESIP"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 15. Návrh na poskytnutí finanční podpory v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 16. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2010
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 17. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2010
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro rok 2010
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 19. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu na podporu aktivit v oblastech Využití volného času dětí a mládeže a Celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2010
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 20. Žádost Místní akční skupiny Nízký Jeseník o půjčku
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 21. Zpráva o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na poskytnutí dotace městu Kopřivnice a obci Dobrá
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Agentuře pro regionální rozvoj, a.s.
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 25. "Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel" – úprava podmínek a návrh na poskytnutí dotací (5. skupina)
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na změnu u konečného uživatele, Tomáš Ožóg – P. O. M., v rámci grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP)" z rozpočtu kraje na rok 2011
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh ručení Moravskoslezského kraje za střednědobý úvěr ve výši 20 mil. Kč, účelově na úhradu polhůtných závazků Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 29. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 městu Frenštát pod Radhoštěm
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 30. Žádost příjemce neinvestiční dotace Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o povolení úlevy ze stanoveného penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 31. Poskytnutí investiční dotace městu Bohumín z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 32. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2010"
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 34. Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2010 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 35. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 v rámci programu "Program podpory tvorby územních plánů obcí"
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 36. Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center Moravskoslezského kraje" pro rok 2010
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 37. Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti rozvoje cestovního ruchu obci Horní Bludovice a obci Petrovice u Karviné
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 38. Návrh na uzavření dohody o převodu práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, městem Fulnek a Městským kulturním centrem Fulnek, příspěvkovou organizací
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 39. Návrh na darování materiálu v majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 40. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství – návrhy na přijetí darů
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 41. Návrh přímého prodeje části pozemku v k. ú. Myslík, obec Palkovice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 42. Návrh na uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva mezi krajem a obcí Stěbořice
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 43. Návrh na darování nemovitého majetku kraje v souvislosti s přechodem činností ze Střední školy technické, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, na Vítkovickou střední průmyslovou školu a gymnázium, školskou právnickou osobu
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 44. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 45. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 5/320 ze dne 17. 6. 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 46. Informace o nabytí areálu bývalého "Dolu Hlubina" z vlastnictví České republiky – Diamo, s. p., do vlastnictví kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 47. Návrh na předání pozemků v k. ú. Karviná – Doly, obec Karviná, k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 48. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 49. Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbami:
  1. "Silnice R 48 MÚK Bělotín – Rybí"
  2. "Silnice R 48 Rybí – MÚK Rychaltice"
  3. "Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 50. Návrh na darování majetku pořízeného v souvislosti s výstavbou integrovaného výjezdového centra v Průmyslové zóně Nošovice
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 51. Žádost Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, o vyslovení souhlasu zřizovatele s demolicí nemovitého majetku kraje, předaného k hospodaření Nemocnici ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, a vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 52. Návrh na peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, za rok 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 53. Informace o vyřízení dotazů vznesených členem zastupitelstva kraje Ing. Zbyňkem Stanjurou na 9. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 16. 12. 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 54. Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 3. 12. 2009 do 27. 1. 2010, vč. vyřízení petic adresovaných orgánům kraje za období od 3. 12. 2009 do 27. 1. 2010
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 55. Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (Česká republika) a Západokazašskou oblastí (Kazachstán)
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 56. Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 57. Sloučení příspěvkových organizací kraje v oblasti školství ve Frýdku‑Místku
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 58. Sloučení příspěvkových organizací kraje v oblasti školství v Karviné
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 59. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 60. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana kraje
 61. Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 62. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje – úprava návrhu podle výsledků veřejného projednání
  Předkládá: Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje
 63. Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací, uzavřené se statutárním městem Ostrava
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 64. Návrh personální změny v dozorčí radě společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 65. Návrh personální změny ve Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 66. Návrh personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS, s. r. o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.