Menu

V Ostravě 7. září 2006

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2006 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

9:00 – zahájení

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. * Návrh zásad pro vypracování návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 7. 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 4. Návrh na využití úspor vzniklých ve výdajové části rozpočtu a návrh na zapojení příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje v průběhu roku 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. Uzavření dodatku ke smlouvě o převzetí ručitelského závazku k vrácení finančních prostředků určených na financování podílu dotace z fondů Evropské unie Státnímu fondu dopravní infrastruktury
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 6. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 11/994/1 ze dne 8. 6. 2006, kterým rozhodlo o prodeji 2 kusů akcií společnosti FREE ZONE OSTRAVA, a.s.
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 7. Návrh na dofinancování akce "Rekonstrukce silnice III/4682A Vendryně"
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 8. Návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje NÁŠ SVĚT – centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace, IČ 00847046
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 9. Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v roce 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 10. Návrh na odstoupení Moravskoslezského kraje od Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 856/2004/RR
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 11. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 16. 6. 2006 do 20. 8. 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 12. Návrh na přesun finančních prostředků v rámci reprodukce majetku kraje z akce "Rekonstrukce střech v areálu nemocnice Třinec" na akci "Rekonstrukce vodovodního řádu v areálu nemocnice Třinec"
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 13. Změny v zajištění kapacit pro čtyři rodinné skupiny v dětských domovech zřizovaných Moravskoslezským krajem
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 14. Návrh na rozdělení finančních prostředků z akce "Úprava objektu školy v přírodě na dětský domov rodinného typu" příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, Žižkova 134
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 15. Žádost Mateřské školy Frýdek‑Místek, Josefa Myslivečka 1883, o úlevu z penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 16. Odvody do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně, žádost o poskytnutí dotace a žádost o povolení úlevy z odvodu a penále
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 17. Účelové neinvestiční prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2006
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2006 – II. kolo
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 19. Účelové neinvestiční a investiční dotace městům
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 20. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 21. Informace o způsobu úhrady prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v důsledku uzavírek a objížděk na silnicích II. a III. tříd při zajišťování dopravní obslužnosti území a poskytnutí neinvestiční dotace městu Šenov na částečnou kompenzaci nákladů při úhradě prokazatelné ztráty v ostatní dopravní obslužnosti
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 22. Změna smluvních podmínek účelové dotace poskytnuté obci Zátor z dotačního programu podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy: Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích (DSH_3) na projekt "Zátor-chodník podél komunikace I/45"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na prodloužení termínu použití investiční účelové dotace na rekonstrukci ulice Rybářské v Opavě – silnice III/4641 km 0,0 – 1,130
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 10/892/1 ze dne 4. 5. 2006 ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 25. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, statutárnímu městu Havířov
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 26. Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 27. Zrušení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení studie "Moravskoslezský kraj – využití ložisek a prognózních zdrojů nerudních surovin ve vztahu k ÚP kraje"; přistoupení ke smlouvě o dílo na zhotovení uvedené studie
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh na zapojení části účelově vázaného přebytku hospodaření za rok 2005 do rozpočtu na rok 2006
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 29. Změna typu dotace pro Regionální agrární komoru Ostravsko
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 30. Příprava projektu "Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje" pro výzvu v rámci programu Evropské unie na podporu úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energií "Intelligent Energy – Europe – IEE"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 31. Příprava projektu "Komplexní řešení péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky" v rámci "2. Výzvy pro předkládání žádosti o grant z finančního mechanismu EHP (Evropský hospodářský prostor) a Norského finančního mechanismu"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 32. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu a rozvoj činnosti terénních středisek ekologické výchovy pro rok 2006
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací městu Nový Jičín a obci Závada při přípravě projektů "brownfields"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 34. Návrh na zajištění financování projektů technické asistence pro grantová schémata v Moravskoslezském kraji v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 35. Návrh na použití uspořených finančních prostředků z akce Modernizace technického a didaktického vybavení na předfinancování podílu státního rozpočtu u akce Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko-polské hranici
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 36. Žádost o dotaci pro Moravskoslezský strojírenský klastr
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 37. Dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2005, 2006: Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací, na zamítnutí žádosti o změnu účelu projektu, na změnu chybně uvedeného IČ
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 38. Úprava lyžařských běžeckých tras – návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2006 v rámci programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2006/2007", návrhy na (ne)povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně, povolení úlevy z penále a poskytnutí mimořádné dotace
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 39. Žádost Občanského sdružení – TRIANON o sjednání splátkového kalendáře na povinnost odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně a prominutí úroku za dobu posečkání z částek podle splátkového kalendáře
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 40. Žádost o dofinancování projektů z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 41. Žádost Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, o úlevu z uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 42. Žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 43. Poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 44. Návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace o částku 481 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vyhodnocováním a přerozdělováním tržeb dopravcům pro společnost Koordinátor ODIS, s. r. o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava, IČ 64613895
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 45. Využití úspor u staveb silnic II. a III. tříd realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu ve prospěch souvislých oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 46. Poskytnutí investiční dotace společnosti AUTO Heller, s. r. o., na kompenzaci nákladů vyvolaných stavbou "Prodloužená Místecká, II. stavba"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 47. Žádost RAIN MAN – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem o prominutí odvodu a penále z neoprávněně použitých prostředků
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 48. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení zpracování a předání údajů do Národního onkologického registru pro zdravotnická zařízení – zpracovatele v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 49. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2006 v odvětví zdravotnictví v rámci vyhlášení 2. kola výběrového řízení
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 50. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 51. Návrh koupě nemovitostí v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí pro Muzeum Novojičínska
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 52. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přijetí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 53. Návrh na nabytí nemovitostí pro Domov důchodců v Opavě od České kongregace sester dominikánek
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 54. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje (výsledky výběrových řízení)
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 55. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 56. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na převod vlastnictví k nemovitostem bývalého ÚSP v Ostravici
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 57. Návrh svěřit nemovitosti na ul. Pražská 3 v Českém Těšíně do správy Muzea Těšínska, příspěvková organizace, a vydat dodatek ke zřizovací listině
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 58. Návrh na nabytí pozemků pod silnicí III. třídy do vlastnictví Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 59. Návrh směny pozemků v k. ú. Nošovice a Nižní Lhoty mezi Moravskoslezským krajem a Českou republikou, ve správě Pozemkového fondu ČR a návrh přímého prodeje nemovitostí v k. ú. Nošovice a Nižní Lhoty v souvislosti s přípravou Strategické průmyslové zóny Nošovice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 60. Návrh na svěření pozemků do správy příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 61. Návrh na přijetí daru pozemku od statutárního města Ostrava a návrh koupit pozemek od společnosti BorsodChem MCHZ, s. r. o., oba v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 62. Návrh koupě nemovitostí v k. ú. Mošnov
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 63. Návrh na darování 1 kusu měřicího zařízení pro detekci zdrojů tepelného vyzařování Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 64. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 65. Majetkové vypořádání stavby včetně součástí a příslušenství:
  a) "Silnice III/4749 – rekonstrukce mostu 4749-5 přes Křivý potok v obci Stonava"
  b) "Silnice III/01142 Karpentná – Oldřichovice rekonstrukce silnice"
  c) "Silnice III/44325 – rekonstrukce mostu 44325-4 přes Budišovku před Budišovem nad Budišovkou"
  d) "Silnice III/01144 – rekonstrukce mostu 01144-3 přes Bystřický potok v obci Bystřice nad Olší"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 66. Návrh na úpravu přílohy č. 1 k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/798/1 ze dne 22. 12. 2005
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 67. Informace o žalobě Ministerstva vnitra na zrušení bodu 1) usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 6/340/1 ze dne 29. 9. 2005
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 68. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 69. Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 70. Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 71. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 72. Návrh na zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem pro rok 2007
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 73. Návrh Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na roky 2006 – 2008
  Předkládá: Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje
 74. * Návrh změny č. 2 územního plánu velkého územního celku Beskydy
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 75. Informace o projednání návrhu Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná, návrh řešení území plánovaného pro průmyslovou zónu Dolní Lutyně
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 76. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Morava a Slezsko – přijďte a poznejte více!" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 77. Návrh přípravy, předložení a financování akce "Využití Marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu Moravskoslezského kraje"v rámci 4. kola výzvy pro grantové schéma "Jednotný komunikační styl 2006"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 78. Zrušení příspěvkových organizací kraje v souvislosti se změnou zřizovatelské působnosti středisek volného času
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 79. Změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, příspěvkové organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 80. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství, změna názvu příspěvkové organizace kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 81. Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 82. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekty "Jablunkov – ul. Polní, Vitališov, vodovodní přivaděč" a "Prodloužení vodovodu Jablunkov – ul. Bezručová"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 83. Spolufinancování akcí podaných na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 84. Návrh darovat nemovitosti v k. ú. Mošnov a k. ú. Sedlnice do vlastnictví statutárního města Ostrava
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 85. Výkup pozemků pod stavbou veřejně přístupné účelové komunikace v k. ú. Sviadnov a Staříč od Povodí Odry, státní podnik
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 86. Zřizovací listiny veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení vznikajících v Moravskoslezském kraji k 28. listopadu 2006 dle zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.