Menu

Program 13. zasedání zastupitelstva kraje

které se uskuteční ve čtvrtek dne 5. března 2015 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

1. Zahájení

9:00 hodin – Miroslav Novák, hejtman kraje

2. Organizační záležitosti

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrh na volbu člena dozorčí rady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

3/2 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Návrh na darování automobilové plošiny v majetku kraje městu Frenštát pod Radhoštěm
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/2 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015 v odvětví krizového řízení
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/3 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/4 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací vybraným obcím Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby v roce 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/5 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2015 v odvětví krizového řízení
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/6 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje v roce 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/7 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/8 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 10. 2. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/9 – Návrh na nepřijetí záštity hejtmanem kraje a partnerství Moravskoslezského kraje nabízené společností M Marketing, s. r. o., v rámci akce Česká Miss 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/10 – Návrh na darování techniky a vybavení laboratoře v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

5. Úsek legislativy

5/1 – Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 3. aktualizace
Předkládá: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Návrh na uzavření dodatků s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/4 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2015
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/2 – Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/3 – Návrh na prodloužení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby s Českými drahami, a.s. ve vztahu k lince S 2 vedené na úseku trati č. 270 Bohumín – Suchdol nad Odrou / Mošnov, Ostrava Airport, zajišťovanou vozidly Regio Panter pořízenými s využitím dotačních fondů Evropské unie
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/4 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/5 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/6 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v k. ú. Místek
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/7 – Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/8 – Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/9 – Dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., na Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/10 – Dotace na ochranu ovzduší v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/11 – Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/12 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015)
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/13 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/14 – Dotace na podporu ochrany přírody v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/15 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Krajské energetické agentuře Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2014
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/2 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/3 – Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/4 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/5 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/6 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/7 – Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a návrhy úprav tohoto programu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Informace o stavu přípravy projektu Silnice 2015 – 7 staveb
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/2 – Úprava podmínek pro již schválené příjemce v dotačních programech – Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a Program na přípravu projektové dokumentace 2012
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/3 – Návrh na změnu způsobu stanovení výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a návrhy na prominutí/částečné prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/4 – Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě v Ostravě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/5 – Návrh na zmírnění podmínek pro již schválené příjemce v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/6 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 v rámci programu Podpora přípravy projektové dokumentace 2014
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/7 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Nižní Lhoty
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/8 – Zahájení realizace projektu Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria, p. o.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/9 – Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/10 – Návrh na schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Pořízení vozidel do sociálních zařízení
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/11 – Návrh na schválení zahájení přípravy projektů z oblasti dopravní infrastruktury a životního prostředí pro programové období 2014 – 2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/12 – Návrh na ukončení přípravy projektů v rámci programového období 2007-2013
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/13 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádostí o dotaci projektů v rámci programu Erasmus+
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/14 – Schválení zahájení přípravy neinvestičních projektů pro programové období 2014-2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/15 – Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti kultury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/16 – Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti krizového řízení
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/17 – Návrh na zahájení přípravy projektů v sociální oblasti
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/18 – Návrh na zahájení přípravy projektů energetických úspor pro programovací období 2014 – 2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/19 – Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/20 – Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti školství
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/21 – Návrh na zvýšení profinancování a kofinancování projektu Sanitní vozy a služby eHealth
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/22 – Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu 4. etapa transformace organizace Marianum
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/23 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Rusko-českému vědeckému a kulturnímu fóru o.p.s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Návrh na nabytí pozemků pod tratí kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava od statutárního města Ostravy
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Návrh přímého prodeje nemovitých věcí v k. ú. a obci Bartošovice
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy prodejů pozemků
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/6 – Návrh na uzavření dohody o narovnání s Agenturou pro regionální rozvoj, a. s.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/7 – Návrh na schválení Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020 a návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/8 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na úpravu lyžařských běžeckých tras v oblasti Morávky
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/9 – Žádost o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně p. Jiřího Valenty
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

12. Materiály výborů

12/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: JUDr. Josef Babka, předseda politického klubu KSČM

13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 74

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.