Menu

V Ostravě 7. listopadu 2006

Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2006 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

9:00 – zahájení

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. Návrh rozpočtových opatření v rámci reprodukce majetku kraje a využití úspory ve výdajové části rozpočtu vzniklé u akce reprodukce majetku v odvětví školství
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo č. 00726/2006/KŘ uzavřené se společností STAFI CZ, s. r. o., se sídlem Krnov, Vrchlického 1194/20, PSČ 794 01, IČ 26867644, vzniklého z důvodu prodlení s předáním díla
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 4. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 21. 8. 2006 do 15. 10. 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. Změna účelového určení neinvestiční účelové dotace na vybavení jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Dolní Moravice zásahovými osobními ochrannými prostředky v roce 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 6. Žádosti příjemců dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2006 o uznání nákladů vzniklých po termínech uvedených ve smlouvách
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 7. Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava – Třebovice a obce Štítina o účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 8. Memorandum o marketingové podpoře plánované letecké linky Ostrava – Amsterodam
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 9. Změna podmínek čerpání neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje Letišti Ostrava, a. s., na částečné pokrytí nákladů na zajištění hasičské záchranné služby a na zajištění bezpečnostní kontroly a ostrahy letiště Ostrava – Mošnov
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 10. Návrh na navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku plnění závazku veřejné služby provozováním letecké linky Ostrava – Vídeň za období roku 2006
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 11. Žádost o dotaci na realizaci projektu "Založení a rozvoj Klastru Hydrogen-CZ"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 12. Návrh na dotaci na spolufinancování zasedání ředitelů zahraničních zastoupení agentury CzechTourism v Moravskoslezském kraji a na zpracování a tisk informačních materiálů Ski-Info Beskydy a Ski-Info Jeseníky
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 13. Návrh na krajské spolufinancování projektů předkládaných neziskovými subjekty v rámci 8. kola výzvy Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 14. Návrh kofinancování akcí předložených Moravskoslezským krajem v rámci 4. kola výzvy pro grantové schéma "Jednotný komunikační styl 2006"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 15. Návrh na poskytnutí dotace pro Moravskoslezský automobilový klastr
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 16. Návrh na změnu profinancování grantového schématu Síť sociální integrace 2006 v letech 2007 – 2008 a návrh postupu při zjištění odchylek v rozpočtu akcí schválených ve 3. kole výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Síť sociální integrace 2005 v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 17. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2006 v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací v oblasti rozvoje venkova
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 19. Návrh na poskytnutí dotace obci Vojkovice
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 20. Návrh na zahájení přípravy projektů Moravskoslezského kraje financovaných z evropských finančních zdrojů na programovací období 2007-2013
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 21. Návrh přípravy, předložení, profinancování a kofinancování projektu "Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Územní spolupráce Česká republika-Slovenská republika v Moravskoslezském kraji"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na poskytnutí finanční podpory vybraným projektům v rámci 3. kola výzvy pro předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na poskytnutí dotace na zajištění krajské konference pro organizace působící v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 24. Odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně a žádost o povolení úlevy z odvodu a penále
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 25. Účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2006
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 26. Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 27. Uzavření dohod o převodu práv a povinností ze smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje; PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 28. Žádosti nestátních neziskových organizací o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 29. Návrh na změnu doby použitelnosti účelového příspěvku na provoz a účelové investiční dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci kraje Centrum psychologické pomoci – Rodinná a manželská poradna, příspěvková organizace, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ 00847267
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 30. Výplata státního příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 31. Návrh na stanovení náhradního termínu předložení závěrečného vyúčtování účelově určené investiční dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Stěbořice, Stěbořice č. p. 28, 747 51 Stěbořice, IČ 00300691, na projekt "Distribuční síť Nový Dvůr"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 32. Poskytnutí účelově určených dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem zabezpečení spolufinancování akcí podaných na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 10/892/1 ze dne 4. 5. 2006 ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 34. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, statutárnímu městu Havířov
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 35. Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2005 náhradnímu žadateli č. 1
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 36. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje partnerům projektu "Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje" a zapojení zálohové platby od Ministerstva životního prostředí na realizaci tohoto projektu
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 37. Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 38. Poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací právnické osobě Lesy České republiky, státní podnik, na provedení hrazení bystřin jako opatření ve veřejném zájmu
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 39. Návrh na využití úspory vzniklé na akci "Projekt Hodnocení hospodářské a klinické úspěšnosti nemocnic"
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 40. Zpráva o činnosti výboru sociálního za 2. pololetí 2005 a za 1. pololetí 2006
  Předkládá: Mgr. Ivan Týle, předseda výboru
 41. Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí za rok 2006
  Předkládá: Ing. Rafael Kučík, předseda výboru
 42. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání stavebsilnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 43. Návrh na přijetí pozemku v k. ú. Nový Jičín – město darem od města Nový Jičín
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 44. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1007/1 bod 1) ze dne 8. 6. 2006 k přímému prodeji části pozemku parc. č. st. 151 v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 45. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje pozemků
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 46. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 47. Informace o realizaci usnesení zastupitelstva kraje o bezúplatném převodu nemovitého majetku z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR v k. ú. Český Těšín, Chotěbuz, Zpupná Lhota a Lichnov u Bruntálu
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 48. Žádost Střední školy technické, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, o vyslovení souhlasu zřizovatele s demolicí nemovitého majetku kraje, svěřeného do správy Střední školy technické, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 49. Žádost Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace, o vyslovení souhlasu zřizovatele s demolicí nemovitého majetku kraje, svěřeného do správy Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 50. Návrh rozpočtového opatření na akce reprodukce majetku v roce 2006 a zařazení nové akce "Rekonstrukce ohřevu TUV na domově mládeže – havarijní stav" příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 51. Nakládání s majetkem kraje v souvislosti s převodem činností středisek volného času
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 52. Informace o rezignaci Ing. Jiřího Carbola na funkci náměstka hejtmana kraje, návrh na stanovení výše měsíční odměny
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 53. Přenesení činností lékařské služby první pomoci v okrese Nový Jičín do Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace – pilotní projekt
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 54. Převod činnosti dětského centra v Českém Těšíně, provozovaného dosud při Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, na Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 55. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 56. Změna v představenstvu obchodní společnosti Třinecká nemocnice, a.s., se sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 26866102
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 57. Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny ev. č. ZL/300/2001 ze dne 20. 12. 2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 58. Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 59. Zrušení příspěvkové organizace kraje v souvislosti se změnou zřizovatelské působnosti střediska volného času
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 60. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství, změny názvů příspěvkových organizací kraje
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 61. Sloučení příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zájmového vzdělávání
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 62. Změny podmínek v "Programu podpory mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje" pro rok 2007
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 63. Informace o ukončení činnosti a zrušení příspěvkových organizací kraje v roce 2006, o stavu pohledávek a závazků, které přešly na Moravskoslezský kraj
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 64. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 65. Strategická průmyslová zóna Nošovice:
  Návrh Deklarace porozumění mezi Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., Moravskoslezským krajem, Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CZECHINVEST na straně jedné a Ekologickým právním servisem, Beskydčanem – sdružením pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd, Půdou pro život, Dětmi Země – Klubem za udržitelnou dopravu na straně druhé
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 66. Návrh na opětovné zvolení stávajících přísedících Krajského soudu v Ostravě a na zvolení nového přísedícího Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 67. Návrh na ukončení prodeje nemovitostí areálu ÚSP v Ostravici prostřednictvím realitní kanceláře
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 68. Žádost Agentury SLUNCE, o. p. s., o poskytnutí dotace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.