Menu

Program 17. zasedání zastupitelstva kraje

které se uskuteční ve čtvrtek dne 17. prosince 2015 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

1. Zahájení

9:00 hodin – Miroslav Novák, hejtman kraje

2. Organizační záležitosti

3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a oznámení o vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

3/2 – Bílá kniha – seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace listopad 2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 a rozpočtového výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2017–2019
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/2 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 25. 11. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/3 – Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/4 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 13. 11. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/5 – Informace o vyřízení dotazů a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 16. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 25. 9. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/6 – Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/7 – Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace městu Příbor
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/8 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/9 – Darování nepotřebného automobilu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/10 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá – průtah, poř. č. 266/2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/11 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě, záměr využití území
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/12 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

4/13 – Návrh na stanovení výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2015 a 2016 v oblasti podpory sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/3 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2015
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/4 – Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/5 – Návrh na uzavření smluv v oblasti rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/6 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace k zajištění financování investičního projektu Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/7 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

6/8 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje

7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/2 – Žádosti organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, a Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, o zápis zařízení "Sdružeňáček" – Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o., a Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

7/3 – Změna rozsahu a podmínek pověření krajských nemocnic poskytujících zdravotnické a sociální služby v rámci závazku veřejné služby
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje

8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/2 – Návrh na poskytnutí dotace společnosti České aerolinie a.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/3 – Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – BESIP v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/4 – Návrh na poskytnutí dotace obci Hrabyně na opravu chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/5 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/6 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/7 – 10. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/8 – Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2014
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/9 – Dopis Města Albrechtice ve věci opravy silnice III/45813
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/10 – Dotace obci Bukovec a obci Písek na řešení zásobování obyvatel pitnou vodou
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/11 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/12 – Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/13 – Návrh personálních změn v orgánech obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/14 – Informace o plnění incentivního programu pro letecké dopravce
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

8/15 – Závazek veřejné služby v pravidelné letecké dopravě
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Žádost příjemce neinvestiční dotace organizace Kolpingova rodina Smečno o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/2 – Žádost příjemce účelově určených dotací organizace PRAPOS o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/3 – Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/4 – Návrh rozhodnutí k přijatým žádostem o převod dotace v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/5 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/6 – Návrh na navýšení účelových dotací a na zvýšení závazného ukazatele v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/7 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb a pověření subjektů poskytujících sociální služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

9/8 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – III. čtvrtletí 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/2 – Návrh na prodloužení a navýšení profinancování a kofinancování projektu Transformace Zámku Nová Horka
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/3 – Návrh na ukončení přípravy projektu Revitalizace hradu Hukvaldy
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/4 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě a Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/5 – Návrh na vyčlenění projektu s názvem Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/6 – Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/7 – Návrh na přijetí zmocnění od partnerských institucí k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu Cooperation in vocational education for European labour market (Spolupráce v odborném vzdělávání pro evropský trh práce) do programu ERASMUS+
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/8 – Navýšení finanční částky na profinancování a kofinancování projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/9 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, integrované výjezdové centrum
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/10 – Návrh na změnu usnesení o profinancování a kofinancování neinvestičních projektů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/11 – Návrh na zahájení realizace projektů Podpora služeb sociální prevence 1 a Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/12 – Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/13 – Zahájení přípravy projektů z oblasti sociálních věcí, financovaných z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/14 – Zahájení přípravy projektu z oblasti sociálních věcí s názvem Transformace organizace Fontána, financovatelného z evropských finančních zdrojů
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/15 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů z oblasti sociální a krizového řízení
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/16 – Návrh na úpravu smluv v rámci Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/17 – Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/18 – Návrh na vyhlášení Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček III
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/19 – Rozpočet Regionálního rozvojového fondu na rok 2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/20 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Agentuře pro regionální rozvoj, a. s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/21 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, p. o., a projektů zařazených do souhrnného projektu Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – III. etapa
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/22 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/23 – Příprava podmínek pro realizaci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/24 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/25 – Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Nový Jičín
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/26 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu programu Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/27 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci programu Podpora přípravy projektové dokumentace 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/28 – Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014–2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/29 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/30 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení V
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/31 – Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Zbyslavice v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

10/32 – Návrh na zahájení realizace programu Yes, I do
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Opavě a návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/2 – Návrh na aktualizaci Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/3 – Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/4 – Návrh na změnu v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v Českém Těšíně a dodatky zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/5 – Návrh darování části majetku Domova Jistoty městu Bohumín
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/6 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/7 – Návrh na změnu hospodaření s majetkem kraje v Ostravě – Mariánských Horách a dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/8 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů nemovitostí
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/9 – Návrhy na zřízení věcných břemen – služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/10 – Návrh na odkoupení pozemku v k. ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR-ÚZSVM
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/11 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací, poř. č. 257/2015
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/12 – Návrh na nabytí bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Nová Ves u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou z vlastnictví ČR-Státní pozemkový úřad
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/13 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na majetkoprávní narovnání u památníku J. A. Komenského ve Fulneku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/14 – Návrh na nabytí bezúplatným převodem nemovitostí v k. ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/15 – Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

11/16 – Podání návrhu na volbu člena dozorčí rady obchodní společnosti Moravian Silesian Tourism, s. r. o
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

12. Materiály výborů

12/1 – Zpráva o činnosti výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2014–září 2015
Předkládá: RSDr. Karel Kuboš, předseda výboru finančního

12/2 – Zpráva o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za rok 2015
Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního

12/3 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období září 2014 – srpen 2015 (školní rok 2014/2015)
Předkládá: Ing. Jitka Hanusová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

12/4 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období od ledna 2015 do listopadu 2015
Předkládá: Mgr. Pavel Kawulok, předseda výboru pro národnostní menšiny

12/5 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování za období prosinec 2014 až listopad 2015
Předkládá: Ing. Lenka Fojtíková, předsedkyně výboru pro územní plánování

12/6 – Zpráva o činnosti výboru zdravotního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014 – říjen 2015
Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, předsedkyně výboru zdravotního

12/7 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období listopad 2014 – říjen 2015
Předkládá: Ing. Jan Adámek, předseda výboru pro životní prostředí

12/8 – Zpráva o činnosti výboru zahraničního zastupitelstva kraje za období prosinec 2014 až prosinec 2015
Předkládá: Ing. Petr Havránek, předseda výboru zahraničního

12/9 – Zpráva o činnosti výboru pro dopravu v roce 2015
Předkládá: Ing. Jaroslav Kala, předseda výboru pro dopravu

12/10 – Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období listopad 2014 až říjen 2015
Předkládá: Bc. Monika Havlíčková, předsedkyně výboru sociálního

12/11 – Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2015 – listopad 2015
Předkládá: Ing. Kateřina Chybidziurová, předsedkyně výboru pro kulturu a památky

12/12 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za rok 2015
Předkládá: Ing. Jan Wolf, předseda výboru pro tělovýchovu a sport

13. Ostatní materiály

13/1 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje

Celkem materiálů: 110

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.