Menu

V Ostravě 12. června 2007

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční ve čtvrtek 28. června 2007 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. * Návrh Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2006
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Návrh na zapojení části přebytku hospodaření za rok 2006 do rozpočtu kraje na rok 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 4. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 5. 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. Zřízení Fondu pro financování závazků Moravskoslezského kraje vůči Evropské investiční bance a návrh jeho statutu
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 6. Návrh na využití úspor ve výdajové části rozpočtu vzniklých u akcí reprodukce majetku v odvětví školství v roce 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 7. Změna účelového určení neinvestiční účelové dotace na zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje a změna účelového určení neinvestiční účelové dotace na vybavení jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Velká Polom zásahovými osobními ochrannými prostředky v roce 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 8. Návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace na pořádání Dne NATO 2007 v Ostravě
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 9. Návrh na navýšení členského příspěvku Asociaci krajů České republiky k pokrytí výdajů souvisejících s přípravou a samotným průběhem předsednictví ČR v Radě Evropy v roce 2009 a pro zajištění společných akcí krajů a dalších souvisejících akcí na území ČR
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 10. Návratná finanční výpomoc na zajištění průběžného financování projektu SPOLEČNÝ SVĚT – Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postižením organizace NÁŠ SVĚT – centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace, IČ 00847046
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 11. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 21. 4. 2007 do 18. 5. 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 12. Návrh na poskytnutí dotace na zpracování vybraných záměrů v integrované dopravě příjemci Koordinátor ODIS, s. r. o.
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 13. Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 14. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 15. Poskytnutí účelových investičních dotací právnické osobě Lesy České republiky, s.p., na provedení hrazení bystřin jako opatření ve veřejném zájmu
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 16. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, městu Třinec
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 17. Odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně a žádost o povolení úlevy
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2007/2008
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 19. Návrh na poskytnutí dotace na organizaci celokrajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školy a školská zařízení v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 20. Návrh na poskytnutí účelových dotací v II. kole programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na období roku 2007
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 21. Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace z programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na období roku 2007 a žádost o poskytnutí dotace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 22. Návrh na sjednání splátkového kalendáře na povinnost odvodu neoprávněně použitých prostředků za porušení rozpočtové kázně subjektu Ladislav Kundrát
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na dotaci na projekt "Výzkum teplotních změn horninového masivu (ochlazování – oteplování) při aplikaci tepelných čerpadel v lokalitě nové auly + CIT VŠB-TU Ostrava"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na dotaci na realizaci konference v oblasti celoživotního vzdělávání s názvem "Labyrint vzdělávání"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s., na dofinancování akcí z akčního plánu smlouvy č. 02245/2006/RER a uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 26. Podpora přípravy průmyslových zón – návrh na poskytnutí dotace obcím Nošovice, Nižní Lhoty a Vojkovice
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na poskytnutí dotace VŠB-TU Ostrava v rámci spolufinancování oslav 30 let založení Ekonomické fakulty
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému automobilovému klastru o.s.
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 29. Návrh na uzavření Dohody o narovnání k projektu "Morava a Slezsko – přijďte a poznejte více!" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 30. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu "Průvodce po nejkrásnějších místech Moravy a Slezska" – společný materiál krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 31. Návrh na použití uspořených finančních prostředků z akce Podpora rozvoje brownfields na aktivity v odvětví regionálního rozvoje
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 32. Předložení, realizace, financování a kofinancování projektu v oblasti silničního hospodářství v rámci 1. výzvy ROP NUTS 2 Moravskoslezsko
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 33. Žádost příjemce neinvestiční dotace Slezský německý svaz/Schlesisch – Deutscher Verband, Horovo náměstí 2, 746 01 Opava, IČ 48003018, o povolení úlevy ze stanoveného penále
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 34. Žádost Občanského sdružení – TRIANON, Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín, IČ 26621908, o povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 35. Žádost o změnu doby použitelnosti účelové investiční dotace do investičního fondu u organizace Centrum psychologické pomoci – Rodinná a manželská poradna, příspěvková organizace, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ 00847267
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 36. Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem – obcím v působnosti Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 37. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v programu podpory realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 38. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008–2009
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 39. Návrh na zvýšení podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu Mezinárodní festival dětské a studentské filmové tvorby – OSTRAVSKÝ KONÍČEK 2007
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 40. Informace o stavu projednávání návrhů zákonů předložených Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 41. Návrh na darování 14 kusů speciálních hasičských vozidel v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 42. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje nemovitostí
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 43. Návrh na přijetí pozemků v k. ú. Bílovec – město darem od města Bílovce v souvislosti s investiční akcí "Výstavba příjezdové komunikace k objektu Integrovaného záchranného systému v Bílovci"
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 44. Návrh na směnu rekreačního zařízení v k. ú. Jarcová, obec Jarcová, ve vlastnictví kraje za pozemek v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví fyzické osoby
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 45. Návrh na poskytnutí daru pozemku městu Český Těšín
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 46. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 6/354/1 bodu 10) ze dne 29. 9. 2005 o záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Bílá
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 47. Žádost o snížení kupní ceny pozemku v k. ú. Myslík, obec Palkovice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 48. Návrh daru pozemků v Opavě Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 49. Návrh na odmítnutí nabytí pozemku parc. č. 3234/6 v k. ú. Bílá od Pozemkového fondu České republiky
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 50. Návrh na nabytí budovy č. p. 969 včetně pozemku v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 51. Návrh zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1390 ze dne 1. 3. 2007 na prodej chaty v Tyře
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 52. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje (výsledky výběrových řízení)
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 53. Návrh na změnu účelového určení finančních prostředků na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví pro rok 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 54. Návrh rozvoje nových pravidelných leteckých spojení z Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO)
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 55. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 56. Navýšení kapacity dětského domova ve Fulneku a zřízení školní jídelny v rámci rekonstrukce zařízení na dětský domov rodinného typu
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 57. Informace o činnosti Asociace krajů České republiky
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 58. Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2006
  Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 59. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 60. Optimalizace procesů a návrh možností dalšího zabezpečení činností nemocnic, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 61. Oprava identifikačního údaje u příjemce dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v odvětví zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 62. Návrh na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a předložení oznámení o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 63. Změny realizované příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje související s prováděním činností vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 64. Návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 65. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 66. Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Základní umělecká škola, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 67. Zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 68. Návrh na změnu nesprávně uvedených identifikačních údajů organizací v příloze č. 1 k usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1370 ze dne 1. 3. 2007
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 69. Úprava kapacit dětských domovů zřizovaných Moravskoslezským krajem
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 70. Návrh na povolení úlevy ze stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně a úlevy z penalizace statutárnímu městu Opavě
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 71. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání 1. ročníku Festivalu národnostních menšin v Orlové
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 72. Podpora přípravy průmyslových zón – návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00595/2007
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 73. Návrh na změnu podmínek finanční pomoci akce v rámci grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 realizovaného v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 74. Rozhodnutí o partnerství Moravskoslezského kraje v rámci projektu Eurobeskydská cyklotrasa (Eurobeskydian Cycle-route)
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 75. Návrh na nabytí rodinného domu v k. ú. Město Albrechtice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 76. Návrh rozpočtových opatření v rámci reprodukce majetku kraje v odvětví školství a sociálních věcí v roce 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 77. Průmyslová zóna Nošovice – návrh na nabytí nemovitostí v k. ú. Nošovice a k. ú. Vojkovice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 78. Návrh přímého prodeje nemovitostí v k. ú. Nošovice a Nižní Lhoty
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 79. Průmyslová zóna Nošovice – darovací smlouva
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.