Menu

V Ostravě 12. září 2007

Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční ve čtvrtek 27. září 2007 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 2. * Návrh zásad pro vypracování návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 3. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 4. Návrh na využití úspor vzniklých ve výdajové části rozpočtu Moravskoslezského kraje v průběhu roku 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 5. Návrh rozpočtového opatření v rámci reprodukce majetku kraje v odvětví školství a zdravotnictví v roce 2007 a využití úspory ve výdajové části rozpočtu vzniklé u akce reprodukce majetku v odvětví školství v roce 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 6. Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Moravskoslezského kraje v roce 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 7. Integrované výjezdové centrum Poruba – změna výše poskytnuté dotace do rozpočtu statutárního města Ostrava
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 8. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory, ukončených v období od 19. 5. 2007 do 17. 8. 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 9. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Letišti Ostrava a.s. na úhradu nákladů spojených s dokončením investiční akce "Obslužná komunikace a nové oplocení letiště Ostrava-Mošnov"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 10. Poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství ŽPZ/03/2007 náhradním žadatelům
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 11. Poskytnutí neinvestičních dotací na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 12. Změna typu dotace a snížení výše dotace pro Agenturu pro regionální rozvoj, a.s.
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 13. Poskytnutí účelově určených dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem zabezpečení spolufinancování žádostí v rámci dotačního programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", vyhlášeného Ministerstvem zemědělství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 14. Odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 15. Žádosti o prodloužení termínu čerpání dotace z programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na období roku 2007 a změny podílu poskytovatele dotace z programu Podpory v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením na rok 2007
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 16. Žádost o poskytnutí investičních finančních prostředků obci Vřesina
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 17. Informace o ukončení činnosti a zrušení příspěvkových organizací kraje v roce 2007, účelové investiční a neinvestiční dotace statutárnímu městu Frýdek‑Místek
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 18. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pokračování realizace projektu "Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy II. etapa"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 19. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace obci Hrabyně v oblasti rozvoje venkova a změnu podmínek dotace v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 20. Žádost Regionální knihovny Karviná o povolení úlevy z penále v plné výši u stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 21. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00610/2007/RER o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci aktivit řádu "Služby veřejného ekonomického zájmu"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v rámci programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2007/2008"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s., na plnění akcí z akčního plánu na období srpen 2007 – červenec 2008
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2007 v rámci dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na uzavření dodatků k dotačním smlouvám v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh dodatku ke zřizovací listině Muzea Těšínska, příspěvkové organizace
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 27. Aktualizace seznamu záměrů projektů Moravskoslezského kraje k financování z evropských finančních zdrojů a seznam projektů určených k zahájení přípravy ve II. polovině roku 2007
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 28. Žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí mimořádné dotace na ocenění bezpříspěvkových dárců krve
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 29. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení zpracování a předání údajů do Národního onkologického registru pro zdravotnická zařízení – zpracovatele v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 30. Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem – obcím v působnosti Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 31. Návrh na zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče Moravskoslezským krajem pro rok 2008
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 32. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 v oblasti sociální a protidrogové politiky kraje a oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Krnovu na projekt Kniha Varhanářství na Krnovsku
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 34. Návrh koupit pozemek v k. ú. Rýmařov od společnosti HEDVA, a.s., a pozemky v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí od společnosti FERRUM, a.s., v likvidaci
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 35. Nabytí 3 rodinných domů v areálu Sanatoria Jablunkov
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 36. Návrh na směnu nemovitostí se statutárním městem Opava
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 37. Návrh směny nemovitostí ve vlastnictví kraje za nemovitosti ve vlastnictví OKD, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava – Moravská Ostrava
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 38. Návrh směny pozemku v majetku kraje za pozemek v majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Finanční ředitelství v Ostravě
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 39. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy přímého prodeje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 40. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy na poskytnutí darů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 41. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrhy prodeje (výsledky výběrových řízení)
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 42. Návrh na zřízení zástavního práva k pozemkům v k. ú. Mošnov ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a v užívání Letiště Ostrava, a. s.
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 43. Návrh na darování 3 kusů měřicích zařízení pro detekci zdrojů tepelného vyzařování Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 44. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 45. Informace o nabídce věcí, které přešly z vlastnictví státu do vlastnictví Zlínského kraje na základě zákona č. 290/2002 Sb., učiněné Zlínským krajem ve smyslu ust. § 41 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 46. Návrh na darování 1 kusu traktoru Zetor 7441.1 Proxima včetně příslušenství a nádstaveb obci Nošovice
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 47. Informace o došlých peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 28. 6. 2007, a informace o podnětu občana ze dne 30. 8. 2007
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 48. Návrh na uzavření dohody s Opolským vojvodstvím
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 49. Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbami, realizovanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na silnicích č. I/11 a I/68 a následnými změnami v silniční síti po jejich dostavbě
  Předkládá: Pavol Lukša, náměstek hejtmana kraje
 50. Sloučení organizací Základní umělecká škola, Studénka, Bučovická 376, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola, Fulnek, Kostelní 110, příspěvková organizace
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 51. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 52. Zrušení organizace Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Petřvald, Závodní 822, příspěvková organizace, v souvislosti se změnou zřizovatele
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 53. Návrh změny termínu realizace projektu "Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií"
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 54. Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Havířovská nemocnice, a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 55. Informace o úpravě lůžkové kapacity ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 56. Převod činnosti očního oddělení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace, na Nemocnici ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 57. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 58. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje týkajícího se zrušení obchodní společnosti Vítkovská nemocnice, a.s.
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 59. Informace o úpravě lůžkové kapacity odloučeného pracoviště Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace – Nemocnice Vítkov
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 60. Návrh zabezpečení zdravotní péče pro občany Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých oborů lůžkové péče
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 61. Převod činností zabezpečovaných Nemocnicí v Bílovci, příspěvková organizace, na krajem založenou akciovou společnost k 1. 1. 2008
  Předkládá: Ing. Jiří Veverka, náměstek hejtmana kraje
 62. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 63. Sloučení organizací kraje Domov Tichá, příspěvková organizace, a Domov Hortenzie, příspěvková organizace, a návrh na poskytnutí investiční dotace městu Nový Jičín
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 64. Návrh na odvolání z funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě, předložení oznámení o vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě a návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ostravě
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 65. Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, vodovodní přípojka – 2. etapa, Karviná, havárie
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 66. Průmyslová zóna Nošovice – návrh na nabytí nemovitostí v k. ú. Nošovice, obec Nošovice
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 67. Převod části činností zabezpečovaných organizací kraje Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ 00847925, v místech poskytování zájmového vzdělávání Masarykova 958, 735 14 Orlová – Lutyně, a Krásná, U Mohyly 284, 739 04 Pražmo
  Předkládá: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana kraje
 68. Dotace z rozpočtu kraje Armádě spásy na happening k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby
  Předkládá: Bc. Petr Adamec, náměstek hejtmana kraje
 69. Návrh na darování přívodního řadu elektrické energie 22kV společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.
  Předkládá: Mgr. Pavel Drobil, náměstek hejtmana kraje
 70. Průmyslová zóna Nošovice – návrhy přímého prodeje nemovitostí v k. ú. Nošovice a Nižní Lhoty
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje
 71. Návrh rozpočtových opatření na akce reprodukce majetku v roce 2007 – řešení havarijních stavů
  Předkládá: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman kraje

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.