Menu

V Ostravě 3. prosince 2008

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva kraje,

které se uskuteční 18. prosince 2008 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Návrh na vyjmutí pohledávky kraje za společností ELTEXIM s. r. o., Jasná 117/7, 621 00 Brno – Ořešín, IČ 47667354, ze sledování kontroly plnění usnesení
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 2. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 3. * Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2009 a rozpočtový výhled na léta 2010 až 2012
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 4. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2008 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2008
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 5. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a. s.
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 6. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 19. 8. 2008 do 7. 10. 2008
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 7. Odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou výsledkem finančních kontrol příjemců veřejné finanční podpory ukončených v období od 8. 10. 2008 do 19. 11. 2008
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 8. Řešení hygienických závad na sociálních zařízeních organizace Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 9. Návrh na prodloužení časové použitelnosti částí účelových investičních dotací poskytnutých v roce 2008
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 10. Změna časové použitelnosti poskytnuté dotace a návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Kravaře
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 11. Účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím Lichnov a Bordovice na dofinancování staveb kanalizací
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 12. Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích podle "Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 13. Úleva z odvodu za porušení rozpočtové kázně a úleva z penalizace pro subjekty Natura Opava-Czech Republic a Vita – občanské sdružení
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 14. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu "Vita – občanské sdružení" na podporu a rozvoj činnosti terénních středisek ekologické výchovy pro rok 2008
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 15. Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Rýmařov na zabezpečení spolufinancování akce v rámci programu Ministerstva zemědělství 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací"
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 16. Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008 obci Zbyslavice a městu Štramberk
  Předkládá: Miroslav Novák, 1. náměstek hejtmana kraje
 17. Žádost o změnu procentuálního podílu poskytovatele dotace z programu Podpory v oblastech sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením na rok 2008
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 18. Informace o konečné výši přidělených prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2008
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 19. Žádost příjemce dotace o povolení úlevy z odvodu a penále a žádost společnosti o změnu časové použitelnosti účelové neinvestiční dotace
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 20. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02106/2007/RER o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 21. Návrh na změnu podmínek dotací v rámci programů "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2007" a "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na uzavření dodatků k dotačním smlouvám uzavřeným v rámci dotačních programů podporujících přípravu projektové dokumentace v letech 2007 a 2008
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na změnu u konečného uživatele akce realizované v rámci grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 v rámci Společného regionálního operačního programu
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 24. Návrh na pozastavení přípravy projektů financovaných z evropských finančních zdrojů a nové projekty určené k zahájení přípravy v oblasti sociálních věcí
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 25. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2070 bod 4) ze dne 26. 6. 2008 ve věci profinancování a kofinancování projektu "Eurobeskydská běžecká magistrála", změnu názvu projektu a celkových nákladů projektu, předložení a rozhodnutí o profinancování a kofinancování projektu "Beskydská magistrála"
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 26. Návrh na profinancování a kofinancování projektu navrženého k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
  Předkládá: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., náměstek hejtmana kraje
 27. Informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a schválení poskytování účelových neinvestičních transferů – státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 28. Změna smluvních podmínek o poskytnutí účelově určené investiční dotace městu Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, číslo smlouvy 02163/2007/SOC, ve výši Kč 2.000.000,--
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 29. Žádost příjemce neinvestiční dotace o povolení úlevy z penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 30. Uzavření dodatku Krystal Help o. s. ke smlouvě č. 01137/2008/SOC
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 31. Žádost obce Hlinka o úlevu z odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále u poskytnuté dotace
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 32. Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 33. Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2009
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 34. Návrh na darování materiálu v majetku kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 35. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků v k. ú. Moravská Ostrava se statutárním městem Ostrava
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 36. Návrh na svěření nemovitého majetku v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Bílovec – město do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 37. Nakládání s nemovitým majetkem kraje – návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Nová Horka a k. ú. Sedlnice, daru pozemků v k. ú. Bruntál-město, návrh na zrušení bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2228
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 38. Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 39. Návrh "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a členům výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje"
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 40. Informace o došlých peticích, adresovaných orgánům kraje za období od 26. 8. 2008 vč. informace o vyřízení petic za období od 26. 8. 2008 do 27. 11. 2008
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 41. Návrh zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje ve věci návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 42. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 43. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních služeb
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 44. Koncepce požární ochrany Moravskoslezského kraje 2009–2015
  Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 45. Návrh personálních změn v dozorčích radách obchodních společností založených krajem a ve společnosti s majetkovou účastí kraje a návrh na zrušení obchodních společností v odvětví zdravotnictví, které nevykonávají činnost
  Předkládá: Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 46. Návrh na darování materiálu v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje
 47. Žádost Matice slezské o změnu časové použitelnosti účelové neinvestiční dotace
  Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje

U materiálů označených * se navrhuje předložení s úvodním slovem předkladatele.

Ing. Jaroslav Palas
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.