Menu

Program 2. zasedání zastupitelstva kraje

které se uskutečnilo 20. prosince 2012 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

Návrh programu:

 1. Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 30. 11. 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 2. Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 a rozpočtový výhled na léta 2014–2016
  * Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 3. Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 a informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 4. Poskytnutí dotací Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ 75082616
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 5. Návrh na uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2035/04/LCD ze dne 17. 1. 2005 mezi Moravskoslezským krajem a Českou spořitelnou, a. s.
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 6. Návrh na poskytnutí dotace městu Andělská Hora
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 7. Návrh změny způsobu čerpání a charakteru dotací a prodloužení časové použitelnosti poskytnutých dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje a České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 8. Návrh na poskytnutí dotace Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje v roce 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 9. Návrh na poskytnutí dotace obci Roudno
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 10. Návrh na prodloužení časové použitelnosti poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Albrechtice
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 11. Návrh na stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na rok 2013
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 12. Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v České republice
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 13. Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 14. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na rok 2013 v oblasti sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže a podpory soutěží
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 15. Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2012
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 16. Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Rychvald
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 17. Změna usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelově určených dotací v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí ŽPZ/01/2012
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 18. Úprava podmínek smlouvy a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s obcí Stará Ves nad Ondřejnicí
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 19. Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na zajištění hasičské záchranné služby letiště, služby ostrahy a bezpečnosti letiště a bezpečnostního dispečinku
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 20. Žádost statutárního města Ostravy o poskytnutí dotace určené na zachování dopravní obslužnosti
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 21. Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích – „BESIP“ v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 22. Návrh na poskytnutí dotace a daru nemovitostí v k. ú. Albrechtičky obci Albrechtičky
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 23. Návrh na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec na přípravu stavby
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 24. Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 25. Příspěvky na hospodaření v lesích v roce 2012
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 26. Poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2013 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, a informace o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 27. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 28. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje občanskému sdružení Krystal Help o. s.
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 29. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRK s obcí Nižní Lhoty
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 30. Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole podnikání, a.s.
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 31. „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ – úprava podmínek dle žádostí příjemců
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 32. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám s obcemi Valšov, Kružberk, Horní Životice, Velké Heraltice, Kyjovice a Lučina v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 33. Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Háj ve Slezsku
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 34. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám s obcemi v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 35. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 36. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Nové Lublice v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 37. Návrh na vyhlášení Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 38. Informace o změnách v projektu "Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce"
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 39. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci aktivit v rámci projektu „Amélioration de l´employabilité des jeunes sur le marché de travail européen“ (v češtině „Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce“)
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 40. Informace o souhrnných rozpočtových úpravách v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – IV. čtvrtletí 2012
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 41. Změna v usnesení a návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu „Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“ s RPIC-ViP, s. r. o.
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 42. Návrh na navýšení poskytnuté návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 43. Prodloužení profinancování a kofinancování projektu „ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA“ a projektu „Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechticích“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 44. Návrh na uzavření Dohody o úpravě práv a povinností stran z dotačních smluv uzavřených mezi Moravskoslezským krajem a Krajskou energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s.
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 45. Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/473 Frýdek‑Místek – Šenov“ a návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Silnice 2011 – II. etapa“
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 46. Schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, změny profinancování a kofinancování a předložení žádosti projektů financovaných z evropských finančních zdrojů
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 47. Návrh na profinancování a kofinancování a na vyčlenění projektů z oblasti sociálních věcí
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 48. Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů financovaných z evropských finančních zdrojů
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 49. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 v rámci programu „Program podpory tvorby územních plánů obcí“
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 50. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 51. Návrh na uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 52. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 53. Návrh na darování materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a vybraným obcím Moravskoslezského kraje
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 54. Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Výběr zhotovitele stavby „Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice“, poř. č. 221/2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 55. Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Realizace stavby – Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, poř. č. 227/2012“
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 56. Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství a předání nemovitostí v k. ú. Bohdanovice k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci
  Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje
 57. Žádost společnosti Nemocnice Nový Jičín a.s. o souhlas s provedením technického zhodnocení majetku kraje
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 58. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů nemovitostí
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 59. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví – návrh na nákup nemovitosti v k. ú. Prostřední Suchá
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 60. Nakládání s majetkem kraje v odvětví školství – návrhy převodů
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 61. Návrh na nákup nemovitostí v k. ú. Frýdek
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 62. Návrh darovat rentgen ve Frenštátě pod Radhoštěm
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 63. Návrh na vrácení pozemků městu Bílovec
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 64. Návrh na přímý prodej nemovitosti v k. ú. Košatka nad Odrou
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 65. Průmyslová zóna Nošovice – návrh na předání nemovitého majetku SSMSK – I. etapa
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 66. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví kultury – návrh na úpravu textu usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 67. Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí – návrh na nákup bytu v Hlučíně, návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 68. Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrh na vzdání se předkupního práva k části pozemku v k. ú. Opava-Předměstí a na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2265 ze dne 5. 9. 2012 bod 3)
  Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje
 69. Návrh úkolů výborů zastupitelstva kraje
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 70. Žádost Kongresu Poláků v České republice o delegaci zástupců do Výboru pro národnostní menšiny
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 71. Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 1. (ustavujícím) zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 9. 11. 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 72. Informace o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 7. 8. 2012 do 3. 12. 2012, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 8. 2012 do 4. 12. 2012
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje
 73. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
  Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje
 74. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
  Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje
 75. Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociálních věcí
  Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje
 76. Jmenování člena Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností
  Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje
 77. Návrh personálních změn v dozorčích radách a představenstvech obchodních společností založených krajem a ve společnosti s majetkovou účastí kraje; návrh změn osob delegovaných krajem do orgánů právnických osob
  Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje

Miroslav Novák
hejtman kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.